05- حزب گرائی (تحزب)RSS

درج کتاب شما

سه حزب : مردم، ملیون، ایران نوین (1353-1336)

سه حزب : مردم، ملیون، ایران نوین (1353-1336) مشخصات کتاب: سرشناسه : شاهدی، مظفر، 1345 - عنوان و نام پدیدآور : سه حزب : مردم، ملیون، ایران نوین(1353-1336) / به کوشش مظفر شاهدی. مشخصات نشر : تهران، 1387. مشخصات ظاهری : 1094،[56] ص.تصویر: مصور، عکس. شابک : 100000 ریال 978-964-5645-93-7 : وضعیت فهرست نویسی : فاپا یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس. موضوع : حزب های سیاسی -- ایران -- تاریخ موضوع : ایران -- تاریخ -- پهلوی، 1320 - 1357 موضوع : ایران -- سیاست و حکومت -- 1320-1357 شناسه افزوده : موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی رده بندی کنگره : DSR1658/ش2الف53 1387 رده بندی دیویی : 955/0840452 شماره کتابشناسی ملی : 1203213 ص: 1 عناوین اصلی کتاب شامل: اشاره؛ پیش گفتار؛ مقدمه؛ کتاب اول : حزب مردم (1353 1336)؛ کتاب دوم : حزب ملیون (1336 1345)؛ کتاب سوم : حزب ایران نوین (1342 1339)؛ پیوست (شرح حال دبیرکل های سه حزب)؛ منابع؛ فهرست اعلام؛ تصاویر
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1
عاشورا محور سازماندهی سیاسی

عاشورا محور سازماندهی سیاسی مشخصات کتاب: شماره کتابشناسی ملی : ایران81-49864 سرشناسه : لطیفی، محمود عنوان و نام پدیدآور : عاشورا محور سازماندهی سیاسی/ لطیفی، محمود منشا مقاله : ، حکومت اسلامی، ش 27، (بهار 1382): ص 167 - 194. توصیفگر : قیام عاشورا توصیفگر : جامعه اسلامی توصیفگر : تشکلهای سیاسی - اجتماعی توصیفگر : احزاب توصیفگر : ولایت توصیفگر : تولی و تبری توصیفگر : عوامل عقیدتی عناوین اصلی کتاب شامل: مقدمه؛ مفهوم حزب و تحزب؛ طبیعت تحزب و تولی؛ حزب الله و حزب الشیطان؛ تجلی عینی حزب الله؛ نهضت عاشورا یا تشکل فراگیر حزب الله؛ ویژگیهای تشکل عاشورایی؛ امتیازها و آفت ها؛ پاورقی
مطالعه کتاب

پدیدآورنده :
زبان :
نوع متن :
تعداد جلد : 1