"
backnext
مطالعه کتاب بایدها و نبایدها
مشخصات کتاب


مورد علاقه:
0

دانلود کتاب


مشاهده صفحه کامل دانلود

آمادگی دشمنی با خدا در ایشان هست دنباله رو او می شوند و به او تأسی و اقتدا می کنند. این ترجمه حدیث.

اگر دوستان نظرشان باشد در بحث تحلیلی مان گفتیم یکی از جنبه های بسیار مهم در وظیفه بزرگ و خطیر امر به معروف و نهی از منکر و دعوت زبانی و عملی به خیر این است که محیط اجتماعی را برای پرورش استعداد و آمادگی خیر در توده ها آماده می کند. و به عکس، جامعه ای که در او گناه و فساد و تباهی و ظلم و ستم و عدوان رواج دارد، چنین جامعه ای محیط مساعدی برای رشد نقطه های ضعف بشری و پژمردگی نقطه های قوت و خیر بشری است. من دوست دارم کسانی که درباره نظام اجتماعی اسلام می اندیشند لااقل به این نکات حساس که در متن روایات نقل شده و در متن آیات قرآن حکیم آمده توجه بفرمایند. خیلی زنده و جالب است که چه در متن آیات و چه در متن این روایات و کلمات رسیده، روی عالیترین و مترقی ترین فرمولهای انسان شناسی و جامعه شناسی که امروز به صورت یک علم با معیارهای علمی و قوانین علمی در آمده انگشت گذاشته است. حساب در امر به معروف و نهی از منکر حساب دیگری است؛ حساب محیطسازی است؛ محیط سالم برای پرورش سالم و صحیح استعدادهای خیر نهفته در انسانها. مسأله بهداشت محیط اجتماعی است. این شوخی برنمی دارد. چطور در دنیا بر مسائل مربوط به بهداشت محیط، از نظر بیماریهای سرایت کننده جسمی میکروبی، به عنوان یکی از جلوه های ترقی و تکامل علم و عمل بشر، این قدر انگشت می گذارند و سازمان جهانی بهداشت درست می کنند - ما

1 تا 177