"
next
مطالعه کتاب تحریف بزرگ در تاریخ
مشخصات کتاب


مورد علاقه:
0

دانلود کتاب


مشاهده صفحه کامل دانلود

تحریف بزرگ در تاریخ

مشخصات کتاب

مؤلف: محمد محیط طباطبائی

سایت بهائی پژوهی

برگرفته از:

تحریف بزرگ در تاریخ

از شاهکارهای استاد فقید محیط طباطبائی، تحقیقات رشیقه ایشان در کتب تاریخی بابیه و بهائیه است و نیز تحریفاتی که در آنها انجام شده و پره برداری از حقایق آنهاست. متن استاد محیط طباطبائی (تاریخچه تواریخ بابی): اختلاف فاحشی که میان غالب روایات مربوط به حوادثی که در فاصله سالهای 1260 تا 1285 ه_ اتفاق افتاده و در کلیه متون تاریخی مورد استناد هر دو دسته از فرقه بابیه دیده می شود، هر پژوهنده فن تاریخ را وادار می کند که درباره سوابق تحریر و تدوین و تلخیص تجدید متوالی این متون متداول، به تحقیق در مدارک اولیه بپردازد و ارزش آنها را از لحاظ اعتبار اقوال بسنجد. بر این اصل کلی، چند متن قدیم و جدید از این نوع، مورد پژوهش قرار گرفت و نتیجه آن تتبع ضمن سه مقاله در چهار شماره گوهر، راجع به این چند متن که در اینجا از آنها تجدید ذکری کند در اختیار خوانندگان قرار گرفت: 1- تاریخ قدیم و بی نام بابیه که مردی اصفهانی (ظاهرا) در 1270 هجری تألیف کرده و نسخه ای مربوط به همان زمان، بی اسم و رسم در پاریس از این متن محفوظ مانده است. میرزا ابوالفضل گلپایگانی هنگام تجدید نظر و تلخیص این تاریخ قدیم را به حاجی میرزاجانی کاشانی نسبت داده و پیرایشگران عباراتی از آن را عینا به تاریخ جدید درآورده اند. پروفسور برون که هنگام ترجمه و چاپ تاریخ جدید این نام را مکررا در آنجا دیده و آرزومند دیدن خود کتاب شده بود هنگامی که در ضمن مطالعه همین نسخه

1 تا 6