next
مطالعه کتاب سخنان حکمت آمیز رسول خدا ( صلی الله علیه و آله )
مشخصات کتاب


مورد علاقه:
0

دانلود کتاب


مشاهده صفحه کامل دانلود

سخنان حکمت آمیز رسول خدا

مشخصات کتاب

نویسنده : مجله حوزه

ناشر : مجله حوزه

فضیلت دانش طلبی

م_ن سلک طریقا یطلب فیه علما سلک الله به طریقا ال_ی الجنه... و فضل العال_م عل_ی العاب_د کفضل القم_ر عل_ی س_ائر النج_وم الیله الب_در. [1] .هرکه راهی رود که در آن دانش_ی ج_وید، خداوند او را به راهی که به س_وی بهشت است ببرد، و برتری عال_م بر عاب_د مانن_د برت_ری ماه در شب چهارده ب_ر دیگ_رستارگان است.ستارگان است.

دین یابی ایرانیان

لو کان الدی_ن عند الثریا لذهب به رجل من فارس _ او قال _ م_ن ابناء فارس حتی یتناوله، [2] .اگ_ر دین به ستاره ث_ریا رس_د، ه_ر آینه م_ردی از س_رزمین پارس _ یا ای_ن که ف_رم_وده از ف_رزن_دان ف_ارس _ به آن دست خ_واهن_د ی_ازی__د.

ایمان خواهی ایرانیان

اذا نزلت علیه (ص) س_وره الجمعه فلما قرا: و آخری_ن منهم لما یلحقوا ب_هم. [3] .قال رجل م_ن هولاء یا رسول الله؟ فلم یراجعه النبی (ص) حتی سئله مره او مرتین او ثلاثا.قال و فینا سلمان الفارس_ی قال ف_وصع النب_ی یده علی سلمان ث_م قال: ل_و ک_ان الایم_ان عن_د الث_ری_ا لن_ا له رج_ال م_ن ه_ولاء. [4] وقت_ی که س_وره جمعه بر پیامب_ر اکرم (ص) نازل گردی_د و آن حضرت آیه و آخری_ن منهم لمایلحق_وا بهم را خ_وان_د.مردی گفت: ای پیامب_ر خ_دا مراد ای_ن آیه چه کسان_ی است؟ رس_ول خدا به او چیزی نگفت تا ای_ن که آن شخص یک بار، دوبار، یا سه بار سوال کرد.راوی میگ_وید: سلمان فارسی در میان ما بود که پیامبراکرم (ص) دست_ش را روی دوش او نهاد، سپ_س فرم_ود: اگر ایمان به ستاره ثریا برسد هرآینه م_ردان_ی از س_رزمی_ن ای_ن م_رد به آن دست خ_واهن_د یافت.

مشمولان شفاعت

اربعه اناالشفیع لهم یوم القیمه:.1_ معین اهل بیتی.2_ والق_اض_ی له_م ح_وائجهم عن_د م_ا اضط__روا الیه.3_ والمحب لهم بقلبه و لسانه.4_ والدافع عنهم بیده. [5] .چهار دسته ان_د که م_ن روز قی_ام شفیع آنهاهست_م:.1_ یاری دهنده اهل بیتم، 2_ ب_رآورن_ده ح_اج_ات اهل بیت_م به هنگ_ام اضط_رار و ن_اچ_اری، 3_ دوستدار اهل بیتم به قلب وزبان، 4_ و دف_اع کنن_ده از اهل بیت_م با دست و عمل.

ملاک پذیرش اعمال

لایقبل قول الا بعمل و لایقبل ق_ول و لاعمل الا بنیه و لا یقبل ق_ول و لاعمل و لا نیه الا باصابه السنه. [6] .نزد خداوند سخنی پذیرفته نمیشود مگر آن که همراه با عمل باشد، و سخ_ن و عملی پذیرفته نم_یش_ود مگ_ر آن که همراه با نیت خالص باش_د.و سخ_ن و عمل و نیت_ی پذی_رفته نم_یش_ود مگ_ر آن که مط_ابق سنت ب_اشد.

صفات بهشتی

الا اخبر ک_م بم_ن تحرم علیه النارغدا؟ قیل بلی یا رس_ول الله.فقال: الهی_ن القریب اللین السهل. [7] .آیا کس_ی را که فردای قیامت، آت_ش بر او حرام است به شما معرفی نکن_م؟ گفتند: آری، ای پیامبر خدا.فرم_ود: کسی که متی_ن، خونگرم، نرمخ_و و آسانگیر باشد.

نشانه های ستمکار

علامه الظالم اربعه:یظلم من فوقه بالمعصیه ویملک م_ن دونه بالغلبه و یبغض الحق و یظهر الظلم. [8] .نشانه ظالم چهار چیز است: 1_ با نافرمانی به مافوقش ستم میکند، 2_ به زی_ر دست_ش ب_ا غلبه ف_رم_ان_روای_ی م_یکن_د، 3_ حق را دشم_ن م_یدارد، 4_ و ست_م را آشک_ار م_یکن_د.

شعبه های علوم دین

انم_ا العل_م ثلاثه: آیه محکمه او فریضه عادله او سنه ق_ائمه و م_ا خلاه__ن فهوفضل. [9] .هم_ان_ا عل_م دی_ن سه چیز است، وغی__ر از اینها فضل است: 1_ آیه محکمه (که منظور آز آن عل_م واص_ول عق___ائد است)، 2_ ف_ریضه عادله (که منظور از آن عل_م اخلاق است)، 3_ و سنت ق_ائمه (که منظور از آن عل_م احک_ام ش__ریعت است).

فتوای نااهل

م_ن افت_ی الن_اس بغی_ر عل_م... فق_د هلک و اهلک. [10] .کس_ی که بدون صلاحیت علمی برای مردم فت_وا دهد، خ_ود را هلاک ساخته و دیگران را نیز به هلاکت انداخته است.

روزه واقعی

الص_ائم ف_ی عب_اده و ان ک_ان ف_ی ف_راشه م_ا ل_م یغتب مسلم__ا. [11] .روزه دار _ مادام_ی که غیبت مسلمان_ی را نکرده باشد _ هم_واره در عبادت است، اگر چه در رختخواب خود باشد.

فضیلت رمضان

شهر رمضان شهر الله عزوجل و ه_و شهر یضاعف فیه الحسنات و یمح_و فیه السیئات و هو شهر الب_رکه و هو شهر الانابه و هو شهر الت_وبه وهو شهر المغف_ره و ه_و شهرالعتق من النار والفوز بالجنه، الا فاجتنب_وا فیه کل حرام و اکثروا فیه م_ن تلاوه القران... [12] ماه رمضان ماه خداوند عزیز و جلیل است، و آن ماه_ی است که درآن نیکیهادوچندان و بدیها محو میشود، ماه برکت و ماه بازگشت به خدا و ت_وبه ازگن_اه و م_اه آم_رزش و م_اه آزادی از آت_ش دوزخ و ک_امی_اب_ی به بهشت است.آگاه ب_اشی_د در آن ماه از ه_رح_رام_ی بپ_رهیزی_د و ق_رآن را زیاد بخ_وانی_د.

نشانه ای شکیبا

علامه الصابر فی ثلاث: اولها ان لایکسل و الثانیه ان لایضج_ر، والثالثه ان لایشک_و م_ن ربه عزوجل، لانه اذا کسل فقد ضیغ الحق، واذا ضجر ل_م ی_ود الشکر، واذا شکی م_ن ربه عزوجل فقدعصاه. [13] .علامت صابر در سه چیزاست: اول: آن که کسل نش_ود، دوم: آن که آزرده خاط_رنگردد، س_وم آن که از خ_داون_دعزوجل شکوه نکند، زیرا وقتی که کسل ش_ود، حق را ضایع میکند، وچ_ون آزرده خاطرگ_ردد شک_ر را به جا نم_یآورد، و چ_ون از پ_روردگارش شکایت کن_د در و واقع او را نافرمانی نموده است.

بدترین جهنمی

ان اهل النار لیتاذون م_ن ریح العال_م التارک لعلمه و ان اشد اهل النار ندامه و حسره رجل دعا عب_دا ال_ی الله فاستجاب له و قبل منه فاطاع الله فادخله الله الجنه و ادخل ال_داعی النار بترکه علمه. [14] .همانا اهل جهن_م از بوی گند عالمی که به علمش عمل نکرده رنج میبرند، و از اهل دوزخ پشیمان_ی و حسرت آن ک_س سخت ت_ر است که در دنیا بن_ده ای را به س_وی خ_داخ_وانده و او پذیرفته وخدا اطاعت کرده و خ_داوند او را به بهشت در آورده ول_ی خ_ود دعوت کنن_ده را به سبب عمل نک_ردن به علم_ش به دوزخ انداخته است.

عالمان دنیا طلب

اوح_ی الله ال_ی داود(ع) لاتجعل بین_ی و بینک عالما مفت_ونا بالدنیا فیص_دک عن طریق محبتی فان اولئک قطاع طرق عبادی المریدی_ن، ان ادنی ما انا صانع بهم ان انزع حلاوه مناجاتی عن قلوبهم. [15] .خداوند به داود(ع) وحی فرمود که: میان م_ن وخودت عال_م فریفته دنیا را واسطه قرار مده که تو را از راه دوستیام بگرداند، زیراکه آنان، راهزنان بندگان ج_ویای م_ناند، همانا کمتر کاری که باایش_ان کن_م ای_ن است که شی_رین_ی من_اج_ات_م رااز دلش_ان ب_رکنم.

نتیجه یقین

ل_و کنتم توقنون بخیر الاخره و شرهاکما ت_وقنون بالدنیا لاثرت_م طلب الاخره. [16] .اگر شما مردم یقین به خیر وش_ر آخ_رت م_یداشتی_د، همان ط_ور که یقی_ن به دنیاداری_د البته در آن ص_ورت آخ_رت را انتخ_اب م_یک_ردی_د.

نخستین پرسشهای قیامت

لاتزول ق_دم_ا عب_د ی_وم القیمه حت_ی یسئل عن اربع: عن عمره فیما افناه، و عن شبابه فیما ابلاه، و عن ماله م_ن این اکتسبه و فیما انفقه و عن جبنا اهل البیت. [17] .هیچ بن_ده ای در روز قیامت قدم از ق_دم ب_ر نم_یدارد تا از ای_ن چهار چیزاز اوپرسیده شود: 1_ از عم_رش که در چه راه_ی آن را ف_ان_ی نم_وده، 2_ واز ج_وان_ی اش که در چه ک_اری ف_رس_وده اش س___اخته، 3_ و از م_ال_ش که از کج_ابه دست آورده و در چه راه_ی ص_رف نموده، 4_ و از دوستی ما اهل بیت.

محکم کاری

ولک_ن الله یحب عب__دا اذا عمل عملا احکمه. [18] .پیامب_ر اک_رم (ص) وقت_ی که ب_ا دقت قب_ر سعد ب_ن معاذ را پ_وش_ان_د ف_رم_ود: میدان_م که قبر سرانجام فرو میریزد و نظم آن بهم میخ_ورد، ول_ی خداوند بنده ای را دوست م_یدارد که چ_ون به ک_اری پ_ردازد آن را محک_م واست_وار انج_ام ده_د.

مرگ، بیداری بزرگ

الناس نیام اذا ماتوا انتبهوا. [19] .م_ردم در خ_واب ان_د وقت_ی که بمی_رن_د، بی_دا م_یش_ون_د.

ثواب اعمال کارساز

سبعه اسب_اب یکسب للعب_د ث_وابها بعد وف_اته: رجل غرس نخلا او حف_ر بئرا او اج_ری نهرا او بن_ی مسج_دا او کتب مصحفا او ورث علم_ا او خلف ول_دا ص_الح_ا یستغف_ر له بعد وف_اته. [20] .هفت چیز است که اگر کسی یکیاز آنها را انجام داده باشد، پس از مرگ_ش پاداش آن هفت چیز به او میرسد:.1_ کس_ی که نخل_ی را نش_ان_ده ب_اش_د (درخت مثم_ری را غرس ک_رده ب_اشد)،.2_ یا چاهی را کنده باشد،.3_ یانهری راجاری ساخته باشد،.4_ یامسجدی را بنا نموده باشد،.5_ یاقرآنی نوشته باشد،.6_ ی_ا علم_ی را از خ_ود ب_ر ج_ای نهاده ب_اش_د،.7_ یا ف_رزن_د ص_الح_ی را باق_ی گذاشته ب_اش_د که ب_رای او استغف_ار نم_ای_د.

سعادتمندان

ط_وب_ی لم_ن منعه عیبه عن عی_وب الم_ومنی_ن م_ن اخ_وانه ط_وب_ی لم_ن انفق القص_د وبذل الفضل و امسک ق_وله عن الفض_ول و قبیح الفعل، [21] خوشا به حال کسی که عیب_ش او را از عیوب برادران مومن_ش باز دارد، خوشا به حال کس_ی که در خرج کردن میانه روی کند و زیاده از خرج راببخشد و از سخنان زائد و زشت خودداری ورزد.

دوستی آل محمد

من مات علی حب آل محمد مات شهیدا.الا و م_ن م_ات عل_ی حب آل محم_د م_ات مغف_ورا له.الا و من مات علی حب آل محمد مات تائبا.الا و م_ن م_ات عل_ی حب آل محم_د م_ات م_ومن_ا مستکمل الایمان.الا ومن مات علی بغض آل محمد جاء یوم القیمه مکت_وب بی_ن عینیه مای_وس من رحمه الله.الا و م_ن م_ات عل_ی بغض آل محم_د لم یش_م رائحه الجنه. [22] .کس__ی که ب_ا دوست_ی آل محم_د (ص) بمی_رد شهی_د مرده است.آگ_اه ب_اشی_د کس_ی که ب_ا دوست_ی آل محم_د (ص) بمی_رد آم_رزی_ده م__رده است.آگاه باشی_د کس_ی که ب_ا دوست_ی آل محم_د (ص) بمی_رد.ت_وبه ک_ار م_رده است.آگاه باشی_د کس_ی که با دوست_ی آل محم_د (ص) بمیرد، با ایمان کامل مرده است.آگاه باشی_د کس_ی که با دشمن_ی آل محم_د (ص) بمیرد، در حال_ی به صحرای قیامت م_یآی_د که ب_ر پیش_ان_ی اش ن_وشته ش_ده: ن_ا امی_د از رحمت خدا.آگاه باشید کس_ی که با دشمن_ی آل محمد (ص) بمیرد، ب_وی بهشت به وی نم_یرس_د.

سزای زن و مرد همسر آزار

ایما امراه اذت زوجها بلسانها لمیقبل الله منها صرفا و لاعدلا ولاحسنه م_ن عملهاحتی ترضیه و ان صامت نهارها قامت لیلهاو کانت اول م_ن یرد النار و کذلک الرجل اذا کان لها ظالما، [23] هر زن_ی که ش_وهر خ_ود را با زبان بیازارد خداوند هیچ جبران و عوض و نیک_ی ازکارش را نمیپذیرد تا او را راضی کند، اگر چه روزش را روزه بگیرد و شب_ش را به عبادت بگذراند و چنین زنی اول کسی است که داخل جهن_م خ_واهد شد و همچنی_ن است اگر مرد به زنش ستم روا دارد.

سزای زن ناسازگار با شوهر

ایما امراه لمت_رفق بزوجها و حملته عل_ی ما لایق_در علیه و ما لایطیق ل_متقبل منها حسنه و تلق_ی الله و ه_و ملیها غضبان، [24] هرزن_ی که با ش_وهر خ_ود م_دارا ننماید واو را به کاری وادرا سازد که ق_درت وطاقت آن را ندارد، از او کاری نیک_ی قب_ول نم_یش_ود ودر روز قیامت، خدا رادرح_الت_ی ملاق_ات خ_واه_د ک_رد که ب_ر روی خشمگی_ن ب_اش_د.

نخستین رسیدگی در قیامت

اول ما یقضی یوم القیمه الدماء. [25] .اولی_ن کاری که در روز قیامت به آن رسیدگ_ی میش_ود خ_ونهای به ناحق ریخته شده است.

بیرحمی و ترحم

اطلعت لیله اس_ری عل_ی النار فرایت امراه تعذب فسئلت عنها فقیل انها ربطت هره و لم تطعمها و ل_م تسقها و ل_م ت_دعها تاکل م_ن خش_اش الارض حت_ی ماتت فعذبهابذلک و اطلعت عل_ی الجنه ف_رای_ت ام_راه م_ومسه یعن__ی زانیه فسئلت عنها فقیل انهامرت بکلب یلهث م_ن العط_ش فارسلت ازارها فی بئر فعصرته ف_ی حلقه حت_ی روی فغف_ر الله لها. [26] .در شب م_عراج از دوزخ آگاه_ی ی_افت_م، زن_ی را دی_دم که درعذاب است، از گناهش سوال ک_ردم.پاسخ داده شد ک_____ه او گربه ای رامحک_م بست، درحالی که نه به آن حیوان خ_وراکی داده و نه آبی نوشاند و آزادش هم نکرد تا خود در روی زمین چیزی را ب_یاب_د و ب_خ_ورد و با این حال ماند تا مرد.خداوند این زن را به خ_اطر آن گناه عذاب کرده است.و از بهشت آگاهی یافت_م، زن آل_وده حامنی را دیدم و از وضعش س_وال کردم.پاسخ داده شد ای_ن زن به سگی گذر کرد، در حالی که از عطش و زبانش را از دهان بیرون آورده بود، او پارچه پیرهن_ش را در چاهی فرود برد، پ_س آن پارچه را در حلقوم سگ فشرد تا آن حی_وان سیراب ش_د خ_داوندگناه آن زن را به خاطرای_ن کار بخشید.

عدم پذیرش اعمال ناخالص

اذا کان ی_وم القیمه نادی مناد یسمع اهل الجمع این الذین کان_وا یعبدون الناس ق_وم_وا خذوا اج_ورک_م مم_ن عملت_م له فان_ی لااقبل عملا خالطه ش_ی ء م_نال_دنیا واهلها. [27] .چ_ون روز قیامت ف_را رس_د، ن_دا دهن_ده ای ن_دا ده_د که همه م_ردممیشن_وند گ_وید: کجایند آنانکه مردم را میپرستیدند؟ [28] برخیزید و پاداشتان را ازکس_ی ک___ه برای او کار کردید بگیرید چ_ون م_ن عمل_ی

1 تا 3