"
next
back
مطالعه کتاب فرهنگ لغت ایتالیایی به فارسی
فهرست کتاب
مشخصات کتاب


مورد علاقه:
0

دانلود کتاب


مشاهده صفحه کامل دانلود

فرهنگ لغت ایتالیایی به فارسی

مشخصات کتاب

سرشناسه:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان،1390

عنوان و نام پدیدآور:فرهنگ لغت ایتالیایی به فارسی/ واحد تحقیقات مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان

مشخصات نشر:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان 1390.

مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه و رایانه

موضوع : فارسی -- واژه نامه ها -- چندزبانه.

موضوع : ایتالیایی -- مکالمه و جمله سازی -- چندزبانه.

موضوع : فارسی -- مکالمه و جمله سازی -- ایتالیایی

A

a

: اشاره , ایما , تذکر , چیز خیلی جزءی , اشاره کردن.

a bordo

: روی , توی , از روی , روی یا داخل (کشتی یا هواپیما).

a capo scoperto[adjective]

: سربرهنه , بدون کلا ه.

a chiocciola (ad es.

: scala a chiocciola) : حلزون وار.

a forma di bacca

: تماما گوشتی , دارای میوه گوشتی , دانه دار , انگوری , توت مانند.

a lato(besides); (adverb)in seguito

: بعد , دیگر , اینده , پهلویی , جنبی , مجاور , نزدیک ترین , پس ازان , سپس , بعد , جنب , کنار.

a letto

: در بستر , در رختخواب.

a profusione

: فراوان , بسیار , سرشار.

a spazioso

: وسیع , جادار.

abaco

: چرتکه , تخته روی سرستون [معماری] , گنجه ظرف , لوحه مربع موزاءیک سازی.

abate

: کشیش , راهب , ابه , پدر روحانی. , راهب بزرگ , رءیس راهبان.

abbaiare[verb]

: پوست درخت , عوعو , وغ وغ کردن , پوست کندن.

abbandonare (v.t.)

: ترک گقتن , واگذارکردن , تسلیم شدن , رهاکردن , تبعیدکردن , واگذاری , رهاسازی , بی خیالی.

abbandono

: ترک گقتن , واگذارکردن , تسلیم شدن , رهاکردن , تبعیدکردن , واگذاری , رهاسازی , بی خیالی. , ترک , رهاسازی , واگذاری , دل کندن.

abbandono(n.)[noun]

: ترک گقتن , واگذارکردن , تسلیم شدن , رهاکردن , تبعیدکردن , واگذاری , رهاسازی , بی خیالی.

abbasso(adv -and- prep); piumino(noun)

: پر دراوردن جوجه پرندگان , پرهای ریزی که برای متکا بکار میرود , کرک , کرک صورت پایین , سوی پایین , بطرف پایین , زیر , بزیر , دلتنگ , غمگین , پیش قسط.

abbattuto[adjective]

: دل افسردگی , غمگینی , سربزیری , ویرانی.

abbazia

: قلمرو راهب , مقام رهبانیت , مقر راهبان دیر. , دیر , صومعه , خانقاه , کلیسا , نام کلیسای وست مینستر

abbecedario

: ابجداموز , ابجدخوان , مبتدی , ابتدایی.

abbigliamento

: لباس , پوشاک ویژه , کسوت , ظاهر , طرز , جامه پوشانیدن به , لباس پوشانیدن , طرز رفتار.

abbisognare(verb); bisogno

: نیاز , لزوم , احتیاج , نیازمندی , در احتیاج داشتن , نیازمند بودن , نیازداشتن.

abbondante

: بسیار , فراوان , وافر.

abbondanza[adjective]

: فراوان , بسیار , سرشار.

abbondanza[noun]

: فراوانی , وفور.

abbondare

: فراوان بودن , زیاد بودن , وفور داشتن , تعیین حدود کردن , محدود کردن.

abbreviare

: کوتاه کردن , مختصرکردن , خلا صه کردن. , کوتاه کردن , مختصر کردن.

abbreviazione

: کوتهسازی , مخفف , تلخیص , اختصار.

abdicare

: واگذار کردن , تفویض کردن , ترک گفتن , محروم کردن (ازارث) , کناره گیری کردن , استعفا دادن.

abdicazione

: استعفا , کناره گیری.

aberrante

: گمراه , منحرف , بیراه , نابجا , کجراه.

aberranza[noun]

: انحراف , گمراهی , ضلا لت , کجراهی.

aberrazione

: کجراهی , انحراف , (طب) عدم انطباق کانونی.

abile

: توانا بودن , شایستگی داشتن , لایق بودن ,قابل بودن , مناسب بودن , اماده بودن , ارایش دادن , لباس پوشاندن , قادر بودن , قوی کردن. , زبر دست , ماهر , استاد , مرد زبردست.

abile[adjective]

: اسان , باسانی , باسانی قابل اجرا , سهل الحصول.

abilita' abiogenesis abiogenesi

: توانایی , استطاعت.

abilitare[verb]

: لباس پوشیده , ملبس , شایستگی داشتن , مجهز کردن.

abilmente

: با توانایی , از روی لیاقت.

abissale

: ژرف , گردابی , ناپیمودنی.

abisso

: (ابیسم=) بسیار عمیق , بی پایان , غوطه ورساختن , مغاک.

abisso[noun]

: شکاف , وقفه , (مج.) فرق بسیار , پرتگاه عظیم.

abitabile[adjective]

: قابل سکنی.

abitabilit[noun]

: قابلیت سکنی.

abitante[noun]

: ساکن حابءتات محل سکونت , مسکن طبیعی , بوم , جای اصلی.

abitazione

: منزل , مسکن , رحل اقامت افکندن , اشاره کردن , پیشگویی کردن , بودگاه , بودباش. , سکونت , اسکان , سکنی , مستعمره , مسکن , منزل.

abito

: لباس , پوشاک ویژه , کسوت , ظاهر , طرز , جامه پوشانیدن به , لباس پوشانیدن , طرز رفتار.

abituale[adverb]

: معتاد , شخص داءم الخمر , عادی , همیشگی.

abituare

: عادت دادن , اشنا کردن , اشنا شدن , معتاد ساختن , معتاد شدن , عادت , خو گرفتن , انس گرفتن.

abituato

: خوگرفته , معتاد.

abitudine (fem)

: (.ن):عادت , خو , مشرب , ظاهر , جامه , لباس روحانیت , روش طرز رشد , رابطه , (vi-and-.vt):جامه پوشیدن , اراستن , معتاد کردن , زندگی کردن.

abitudine[noun]

: (.ن):عادت , خو , مشرب , ظاهر , جامه , لباس روحانیت , روش طرز رشد , رابطه , (vi-and-.vt):جامه پوشیدن , اراستن , معتاد کردن , زندگی کردن.

abiura

: پیمان شکنی , عهد شکنی , سوگند شکنی , نقض عهد , ترک عقیده , ارتداد , انکار.

abiurare

: سوگند شکستن , نقض عهد کردن , برای همیشه ترک گفتن , مرتد شدن , رافضی شدن.

ablativo

: ازی , کاهنده , (د.) مفعول به , مفعول عنه , مفعول منه , صیغه الت , رافع , مربوط به مفعول به یا مفعول عنه.

ablazione

: ریشه کنی , ساییدگی , قطع , (طب) قطع عضوی از بدن , (جغ.) فرساب.

abluzione

: شستشو , ابدست , غسل.

abnegazione

: چشم پوشی , کف نفس , انکار , رد , فداکاری.

abolire

: برانداختن , ازمیان بردن , منسوخ کردن.

abolizione

: کاهش , تخطفیف , فروکش , جلوگیری , غصب. , برانداختگی , لغو , فسخ , الغا مجازات.

abolizionismo

: مخالفت با بردگی.

abominare

: ناپسند شمردن , مکروه دانستن , تنفر داشتن , نفرت کردن.

abominazione

: زشتی , پلیدی , نفرت , کراهت , نجاست , عمل شنیع.

abominevole

: مکروه , زشت , ناپسند , منفور.

aborigeno

: بومی , اصلی , سکنه اولیه , اهل یک اب و خاک.

aborigeno[noun]

: بومی , ساکن اولیه , اهلی , قدیم , گیاه بومی.

abortire

: بچه انداختن , سقط کردن , نارس ماندن , ریشه نکردن , عقیم ماندن , بی نتیجه ماندن.

abortista

: کسی که موجب سقط جنین میشود , سقط جنین کننده.

abortivo

: مسقط , رشد نکرده , عقیم , بی ثمر , بی نتیجه.

abortivo[adjective]

: بچه انداز , سقط جنین کننده , سقط جنینی.

aborto

: سقط جنین , بچه اندازی , سقط نوزاد نارس یا رشد نکرده , عدم تکامل.

abracadabra

: طلسم , ورد , سخن نامفهوم.

abrasione

: خراش , سایش , ساییدگی.

abrasivo

: ساینده , تراشنده , سوزش اور , سایا.

abrasivo[noun]

: ساینده , سوزش اور.

abrogare

: منسوخ , از میان برده , ملغی , ازمیان بردن , باطل کردن , منسوخ کردن , لغو کردن.

abusare

: بد بکار بردن , بد استعمال کردن , سو استفاده کردن از ,ضایع کردن , بدرفتاری کردن نسبت به , تجاوز به حقوق کسی کردن , به زنی تجاوز کردن , ننگین کردن.

abusare di[verb]

: بدبکار بردن , بد رفتاری , سوء استفاده.

acacia

: (گ.ش.) اقاقیا , اکاسیا , اکاکیا , درخت صمغ عربی.

acanto

: (گ.ش.) جنسی از فامیل اکانتاسه , کنگر.

accademia

: فرهنگستان , دانشگاه , اموزشگاه , مدرسه , مکتب , انجمن ادباء و علماء , انجمن دانش , اکادمی , نام باغی در نزدیکی اتن که افلا طون در ان تدریس میکرده است(آثادعمی) , مکتب و روش تدریس افلا طونی.

accademicismo[noun]

: بطریق یا بروش اکادمی.

accademico

: مربوط به فرهنگستان ادبی یا انجمن علمی , عضو فرهنگستان , طرفدار حکمت و فلسفه افلا طون., عضو فرهنگستان , عضو انجمن دانش , عضو اکادمی.

accedere

: دست یافتن , رسیدن , راه یافتن , ناءل شدن , نزدیک شدن , موافقت کردن , رضایت دادن , تن دردادن.

accelerando[verb]

: (مو.)اهسته اهسته اهنگ را تندتر کنید , کم کم تند کنید , بطورتدریجی تندتر.

accelerare

: شتاباندن , تسریع کردن , تند کردن , شتاب دادن , بر سرعت (چیزی) افزودن , تند شدن , تندتر شدن.

acceleratore

: شتاب دهنده , شتاباننده , تندکن , شتابنده.

accelerazione

: شتاب , افزایش سرعت , تسریع.

accelerometro

: شتاب سنج.

accennareccenno; alludere (verb)

: اشاره , ایما , تذکر , چیز خیلی جزءی , اشاره کردن.

accento

: (.ن) :تکیه ء صدا , علا مت تکیه ء صدا(بدین شکل ') , لهجه , طرز قراءت , تلفظ , قوت , تاکید , تشدید , (در شعر) مد(مادد) , صدا یا اهنگ اکسان(فرانسه) , (.vt) :با تکیه تلفظ کردن , تکیه دادن , تاکید کردن , اهمیت دادن.

accentuare

: با تکیه تلفظ کردن , تکیه دادن , تاکید کردن , اهمیت دادن , برجسته نمودن.

accentuativa

: تکیه دار , لهجه ای , مربوط به تکیه ء صدا , دارای تاکید , موکد , مشدد.

accessibile

: دستیابی پذیر.

accessibilita/

: دستیابی پذیری.

accesso

: دسترس , دسترسی , راه , تقریب , اجازه دخول , راه دسترس , مدخل , وسیله حصول , افزایش , الحاق , اضافه , (طب) بروز مرض , حمله , اصابت , (حق.) دسترسی یا مجال مقاربت , (در مسیحیت) تقرب به خدا.

accessori

: لوازم., فرعی , هم دست.

accessori[noun]

: (درعکاسی) ثبوت , تثبیت , (بصورت جمع) حاشیه , ریشه , لوازم , فروع , اثاثه.

accessorio

: (حق.) معاون جرم , همدست.

accettabile

: پذیرا , پذیرفتنی , پسندیده , قابل قبول , مقبول.

accettabilita/

: پذیرفتگی , قابلیت پذیرش.

accettante

: پذیرنده.

accettare

: قبول شدن , پذیرفتن , پسندیدن , قبول کردن.

accettato

: پذیرفته , مقبول.

accettazione

: پذیرش , قبولی حواله , حواله ء قبول شده., پذیرش , قبول معنی عرف , معنی مصطلح.

acciaccatura

: (مو.) نت سریعی که نیم پرده کوتاه تر ازنت اصلی است و قبل از نت اصلی نواخته میشود.

accidentale

: تصادفی , اتفاقی , غیر مترقبه , عرضی(ارازی) ضمنی , عارضی , غیر اساسی , پیش امدی.

acclamar

: تحسین , ادعا کردن , افرین گفتن , اعلا م کردن , جارکشیدن , ندا دادن , هلهله یا فریاد کردن کف زدن.

acclamazione

: افرین , تحسین , احسنت , تحسین و شادی , اخذ رای زبانی.

acclimare

: خو دادن یا خو گرفتن(انسان) , خو گرفتن(جانور و گیاه به اب و هوای جدید).

acclimatare

: (.وت: اثثلءماتءزع=) به اب و هوای جدید خو گرفتن , مانوس شدن.

acclimazione

: خو گرفتگی , سازش , (با اب هوای تازه).

accolito

: دستیار کشیش , معاون یا کمک , (نج.) ستاره ء تابع ستاره ء دیگری , ماه.

accollata

: سر بالا یی , فراز , سختی , مراسم اعطای منصب شوالیه یا سلحشوری و یا شهسواری , (مو.) خطاتصال , اکولا د , خط ابرو

accomodamento/alloggio[noun]

: همسازی , تطابق , جا , منزل , وسایل راحتی , تطبیق , موافقت , سازش با مقتضیات محیط , وام , کمک , مساعده.

accompagnamento[noun]

: همراهی , مشایعت , ضمیمه , (مو.) ساز یا اواز همراهی کننده.

accompagnare

: همراهی کردن , همراه بودن(با) , سرگرم بودن (با) , مصاحبت کردن , ضمیمه کردن , جفت کردن , توام کردن , (مو.) دم گرفتن , همراهی کردن , صدا یا ساز راجفت کردن(با).

accompagnatore

: همراهی کننده , (مو.) همراهی کننده با اواز یا سازی چون پیانو.

accompagnatrice[noun]

: شخصی که همراه خانم های جوان میرود , نگهبان یاملا زم خانم های جوان , نگهبانی کردن , همراه دختران جوان رفتن (برای حفاظت انها) , اسکورت.

accordare

: (.vi -and-.vt) :جورکردن , وفق دادن , اشتی دادن , تصفیه کردن , اصلا ح کردن , موافقت کردن(با) , قبول کردن , (.ن) :سازگاری , موافقت , (مو.) توافق , هم اهنگی , دلخواه , طیب خاطر , (حق.) مصالحه , پیمان , قرار , پیمان غیر رسمی بین المللی.

accozzaglia

: ازدحام , توده مردم پست.

accreditare

: اعتبارنامه دادن , استوارنامه دادن(به) , معتبر ساختن ,اختیار دادن , اطمینان کردن(به) , مورد اطمینان بودن یا شدن , برسمیت شناختن(موسسات فرهنگی) , معتبر شناختن آثثرعتع با هم یکی شدن , تواما رشد کردن , فراهم کردن , فراهم شدن , متحد کردن , بهم افزودن یا چسبانیدن , (مج) مصنوعی , بهم پیوسته(گ.ش.) دوقلو , یکپارچه.

accumulare

: انباشتن , جمع شده , جمع شونده , اندوختن , رویهم انباشتن.

accumulativo

: جمع شونده.

accumulatore[noun]

: انباشتگر.

accumulazione

: جمع اوری , توده , ذخیره , انباشتگی.

accuratezza

: درستی , صحت , دقت.

accurato

: درست , دقیق.

accurato(as in accurate); grazioso(as in dainty); ordinato(as in tidy)[adjective]

: پاکیزه , تمیز , شسته و رفته , مرتب , گاو.

accusa

: تهمت , افترا.

accusa[noun]

: (حق) تهمت , اتهام.

accusare

: متهم کردن , تهمت زدن.

accusativo

: (د.) حالت مفعولی , مفعول , اتهامی , رایی.

accusato

: متهم.

acefalo

: بی سر , حیوان راسته ء بی سران.

acerbita/

: ترشی , دبشی , درشتی , تندی.

acerbo[adjective]

: ترش , گس , دبش.

acervato

: انبوه شده , انباشته.

acetato

: نمک جوهر سرکه , استات.

acetico

: جوهر سرکه ای , سرکه مانند , ترش.

acetificare

: ترش شدن , تبدیل به سرکه کردن.

acetificazione

: جوهر سرکه سازی , ترش شدگی.

acetilene

: هیدروکربور اشباع نشده ای بفرمول.ص2ح2 آثعتیلءزع استیل شدن , دارای ریشه ء (3صح-) کردن.

acetone

: (S.) استون بفرمول.HC3HCOC3 , ترش , سرکه ای.

acidificare

: اسید کردن , ترش کردن , حامض کردن.

acidificazione

: اسید سازی , ترشی , اسید شدگی , تحمیض.

acidimetro

: ترشی سنج , اسید سنج.

acidita/

: حموضت , اسیدیته , ترشی.

acido

: ترش , حامض , سرکه مانند , دارای خاصیت اسید , جوهر اسید , (مج.) ترشرو , بداخلا ق , بدجنسی , جوهر , محک.

acido[adjective]

: تشکیل دهنده ء اسید , اسید دار , اسیدی.

acidulare

: میخوش کردن , ترش کردن , (مج.) کج خلقی کردن.

acidulo

: میخوش , ملس , (مج.) کج خلق.

acino

: (گ.ش.) دانه ء ریز (در توت و تمشک و غیره) , انگورک , دانه , حبه.

acme

: اوج , ذروه , قله , منتها(درجه ء) , سر , مرتفعترین نقطه , (طب) بحران , نقطه ء کمال.

acne

: جوش صورت و پوست , غرور جوانی.

acqua

: اب , ابگونه , پیشاب , مایع , اب دادن.

acqua stagnante[noun]

: مرداب , باریکه اب , جای دورافتاده.

acquazzone

: رگبار , درشت باران , دوش , باریدن , دوش گرفتن.

acquerello[noun]

: اب رنگ , بنگاب , نقاشی ابرنگ.

acquiescente

: خشنود , راضی , ساکت , راضی شونده.

acquiescenza

: رضایت , تن در دادن , موافقت.

acquirente[noun]

: خریدار.

acquisire

: بدست اوردن , حاصل کردن , اندوختن , پیداکردن.

acquisizione[noun]

: فراگیری , اکتساب , استفاده , (حق.) مالکیت.

acquisizioni

: فراگیری , تحصیل (هنر و فن) , فضیلت.

acquistabile

: بدست اوردنی , یافتنی , قابل حصول.

acquisto[noun]

: خرید , خریداری کردن.

acre

: فلفل دار , تند , تند وتیز , گرم , باروح.

acrimonia

: تندی , شدت , رنجش.

acro

: جریب فرنگی (برابر با 06534 پای مربع و یا در حدود 7404 متر مربع) برای سنجش زمین , (م.م.) زمین.

acrobata

: بند باز یا اکروبات , (مج.) سیاست باز.

acrobazie

: بند بازی.

acromatico

: بی رنگ , رنگ ناپذیر , (مو.) بدون ترخیم , بدون نیم پرده ء میان اهنگ.

acromatizzare

: رنگ ناپذیر کردن , بی رنگ کردن.

acronimo[noun]

: سر نام.

acrostico

: جدول شعر کوتاهی که حرف اول و وسط و اخر بندهای ان با هم عبارتی را برساند , جابجاشونده , نامنظم , منکسر , توشیحی , موشح(به دءستءثه مراجعه شود).

acume

: تیز هوشی , تیز فهمی , فراست.

acuminato

: نوک تیز , نوک دار , با ذکاوت.

acustico

: صوتی.

acutamente[adverb]

: بزیرکی , بحدت , بشدت.

acutezza

: تیز فهمی , تیز هوشی. , تیزی , زیرکی , ذکاوت , (طب) حدت یا شدت(مرض).

acuto

: تیزرو , تیز , نوک تیز , (طب) حاد , بحرانی , زیرک , تیزنظر , تند , شدید (مو.) تیز , زیر , (سلسله ء اعصاب) حساس , (هن.) حاد , تیز(زاویه ء حاد , زاویه تند).

adagio

: مثل , امثال و حکم., (مو.رقص) اهسته و ملا یم , اجرای اهنگ باهستگی , (در بالت) رقص دو نفری که زن روی پنجه ء پا میرقصد و بکمک مرد اهسته بهوا میپرد.

adamantino

: محکم , سخت , سخت و درخشان (مانند الماس).

adattabile

: قابل توافق , قابل جرح و تعدیل , مناسب , سازوار.

adattabilita'

: سازگاری , قابلیت توافق و سازش , سازواری.

adattamento

: سازواری , انطباق , توافق , سازش , مناسب , تطبیق , اقتباس آداپتعر سازوارگر , وفق دهنده , جرح و تعدیل کننده.

adattare

: سازوار کردن , وفق دادن , موافق بودن , جور کردن , درست کردن , تعدیل کردن.

addendo

: افزوده , مضاف.

addio

: خدا حافظ , خدانگهدار , بخدا سپردیم.

additivo

: (.ادج) :افزودنی , افزاینده , (.ن) :(S.) ماده ای که برای افزایش خواص ماده ء دیگری به ان اضافه شود.

addizione

: افزایش , اضافه , لقب , متمم اسم , اسم اضافی , ضمیمه , (ر.) جمع (زدن) , (S.) ترکیب چندماده با هم.

addome

: شکم , بطن.

addominale

: شکمی , بطنی , وریدهای شکمی , ماهیان بطنی.

adduttore

: اقامه , اظهار , ایراد , اراءه , (تش) تمایل عضو بطرف محور , نزدیک کننده.

adeguatezza

: کفایت.

adeguato

: (.ادج) :کافی , تکافو کننده , مناسب , لا یق , صلا حیت دار , بسنده , مساوی , رسا , (.ن) :متساوی بودن , مساوی ساختن , موثر بودن , شایسته بودن.

adenoide

: (.ادج) :(طب) شبیه غده , منسوب به بافت غده ای و لنفاوی , غده مانند , (.ن) :(طب) عظم لوزه ء حلقی , گرفتگی بینی.

aderente[noun]

: (گ.ش.) بهم چسبیده , تابع , پیرو , هواخواه , طرفدار.

aderenza

: چسبندگی , الصاق , هواخواهی , تبعیت , دوسیدگی , چسبندگی.

aderire

: چسبیدن , پیوستن , وفادار ماندن , هواخواه بودن , طرفدار بودن , وفا کردن , توافق داشتن , متفق بودن , جور بودن , (گ.ش.) بهم چسبیده بودن.

adesione

: چسبیدگی , الصاق , (مج.) طرفداری , رضایت , موافقت , (طب)اتصال و پیوستگی غیر طبیعی سطوح در اماس , (گ.ش.)امیزش و بهم امیختگی طبیعی قسمتهای مختلف , (حق.)الحاق , انضمام , قبول عضویت , همبستگی , توافق , الحاق دولتی به یک پیمان , کشش سطحی , دوسیدگی.

adesivo[noun]

: چسبنده , چسبیده , چسبدار.

adiabatico[adjective]

: (فیزیک) عایق گرما.

adiacente

: (نظ.) نزدیک , مجاور , همسایه , همجوار , دیوار بدیوار. , (ادجاثعنت=) (نظ.) نزدیک , مجاور , همسایه , همجوار , دیوار بدیوار.

adiacenza

: (ادجاثعنثع=) نزدیکی , مجاورت , قرب جوار.

adiposo[adjective]

: چرب , پیه دار , پیه مانند , روغنی شده.

affare[noun]

: سودا , معامله , داد و ستد , چانه زدن , قرارداد معامله , خرید ارزان (باا) , چانه زدن , قرارداد معامله بستن.

agenda

: دفتر روزنامه , دفتر ثبت وقایع روزانه.

agevolare

: اسان کردن , تسهیل کردن , کمک کردن.

aggettivale

: صفتی , وصفی.

aggettivo

: (د.) صفت , وصفی , (ک.) وابسته , تابع.

aggiornare

: بصورت امروزی در اوردن , جدید کردن.

aggiungere[verb]

: افزودن , اضافه کردن.

aggiuntivo

: اضافی.

agio(as in comfort) -and- sollievo(as in relief) -and- facilita\(as in facility) are nouns - alleviare -and- facilitare are verbs easel cavalletto[noun]

: اسانی , سهولت , اسودگی , راحت کردن , سبک کردن , ازاد کردن.

aglio

: (گ.ش.) سیر.

agopuntura[noun]

: طب سوزنی , روش چینی بی حس سازی بوسیله ء فروکردن سوزن در بدن.

agrume[noun]

: (گ.ش.) مرکبات , خانواده مرکبات.

aguzzamento

: تیزی , عمل تیزکردن.

aia[noun]

: محوطه ء اطراف انبار , حیاط انبار.

airhog ii vs. weljer

: پاییدن , دیدبان , پاسداری , کشیک , مدت کشیک , ساعت جیبی و مچی , ساعت , مراقبت کردن , مواظب بودن , بر کسی نظارت کردن , پاسداری کردن.

aiutante[noun]

: یار , هم دست , کمک , یاور.

aiutare[verb]

: کمک کردن , یاری کردن , مساعدت کردن (با) , همدستی کردن , مدد رساندن , بهترکردن چاره کردن , کمک , یاری , مساعدت , مدد , نوکر , مزدور.

aiuto

: کمک کردن , یاری کردن , مساعدت کردن (با) , همدستی کردن , مدد رساندن , بهترکردن چاره کردن , کمک , یاری , مساعدت , مدد , نوکر , مزدور.

alba[noun]

: فجر , سپیده دم , طلوع , اغاز , اغاز شدن. , طلوع افتاب , طلوع خورشید , تیغ افتاب , مشرق.

alcalinizzare[verb]

: (S.) قلیایی کردن.

alcalino[adjective]

: دارای خاصیت قلیایی.

alcaloide[noun]

: شبیه قلیا.

alcazar[noun]

: قصر , دژ.

alchemico[adjective]

: کیمیایی., کیمیایی.

alchimia[noun]

: علم کیمیا , کیمیاگری , ترکیب فلزی با فلز پست تر.

alchimista[noun]

: کیمیاگر , کیمیاشناس.

alchimistico[adjective]

: کیمیاگرانه.

alcione

: مرغ افسانه ای که دریا را ارام میکند , ایام خوب گذشته , روز ارام.

alcolico[adjective]

: الکلی , دارای الکل , معتاد بنوشیدن الکل.

alcolismo[noun]

: میخوارگی , اعتیاد به نوشیدن الکل , تاثیر الکل در مزاج.

alcool[noun]

: الکل , هرنوع مشروبات الکلی.

alfabeto

: بی سواد , عامی , درس نخوانده.

algebra[noun]

: جبر , جبر و مقابله.

algebrico[adjective]

: جبری.

alibi[noun]

: (حق.) غیبت هنگام وقوع جرم , جای دیگر , بهانه , عذر , بهانه اوردن , عذر خواستن.

alienabile[adjective]

: قابل انتقال , قابل فروش , انتقالی.

alienabilit[noun]

: قابلیت نقل وانتقال مالکیت , بیگانه سازی.

alienare[verb]

: انتقال دادن , بیگانه کردن , منحرف کردن.

alienazione[noun]

: بیگانگی. , انتقال مالکیت , بیگانگی , بیزاری.

alieno[adjective]

: بیگانه , خارجی , (مج.) مخالف , مغایر , ناسازگار , غریبه بودن , ناسازگار بودن.

alifatico[adjective]

: (S.) چربی دار.

alimentare[adjective]

: غذایی , رزقی , دستگاه گوارش.

alla buona[adjective]

: خودمانی وصمیمانه , مثل خانه , زشت , فاقد جمال , بدگل.

alla sgherra

: کج , یک ور , بطورکج.

allargare[verb]

: پهن کردن , عریض کردن , گشاد کردن.

alleanza[noun]

: پیوستگی , اتحاد , وصلت , پیمان بین دول.

alleato[noun]

: پیوسته , متحد.

allegorico[adjective]

: مجازی , رمزی , کنایه ای , تمثیلی.

allegro[adjective]

: خوش , خوشحال , شاد , خوشوقت , خوشدل , خرسند , سعادتمند , راضی , سعید , مبارک , فرخنده.

allegro[noun]

: باروح , نشاط انگیز , تند و باروح.

allergene[noun]

: ماده ای که باعث حساسیت میشود.

allergia[noun]

: حساسیت نسبت بچیزی.

all'estero

: پهن , گسترش یافته , وسیع , خارج , بیرون , خارج از کشور , بیگانه , ممالک بیگانه.

allevamento di conigli

: محل پرورش خرگوش اهلی , پرورش خرگوش.

alleviare[verb]

: سبک کردن , ارام کردن , کم کردن.

alligatore[noun]

: نهنگ , تمساح , ساخته شده از پوست تمساح.

allineamento[noun]

: هم ترازی.

allineare[verb]

: دریک ردیف قرار گرفتن , بصف کردن , درصف امدن , ردیف کردن.

allitterare[verb]

: چند کلمه ء نزدیک بهم را با یک حرف اغاز کردن , اوردن کلمات با صدای مترادف

allitterazione[noun]

: اغاز چند کلمه پیاپی با یک حرف متشابه الصورت.

alloggiare

: همساز , همساز کردن , جا دادن , منزل دادن , وفق دادن با , تطبیق نمودن , تصفیه کردن , اصلا ح کردن , اماده کردن(برای) , پول وام دادن(بکسی).

allusione

: اشاره , ایما , تذکر , چیز خیلی جزءی , اشاره کردن.

altalena

: اونگان شدن یا کردن , تاب خوردن , چرخیدن , تاب , نوسان , اهتزاز , اونگ , نوعی رقص واهنگ ان.

altezza

: بلندی , رفعت , ارتفاع , جای مرتفع , اسمان , عرش , منتها درجه , تکبر , دربحبوحه , (درجمع) ارتفاعات , عظمت.

amaretto[noun]

: نان شیرینی مرکب از شکر و زرده تخم مرغ و بادام , نان بادامی , ماکارونی , ادم لوده و مسخره , ادم جلف و خود ساز.

ambientale[adjective]

: محیطی.

ambiente[noun]

: محیط , اطراف , احاطه , دور و بر , پرگیر.

amici

: دوست , رفیق , یار , دوست کردن , یاری نمودن.

ammalato di nostalgia[adjective]

: دلتنگ , بیمار وطن , در فراق میهن.

amore

: مهر , عشق , محبت , معشوقه , دوست داشتن , عشق داشتن , عاشق بودن.

amuleto -and- fascino(nouns); affascinare -and- incantare(to tame) are verbs charming affascinante[adjective]

: (.ن):افسون , طلسم , فریبندگی , دلربایی , سحر , (.vi -and-.vt): افسون کردن , مسحور کردن , فریفتن , شیفتن.

amuleto[noun]

: طلسم , دوا یا چیزی که برای شکستن جادو و طلسم بکار میرود.

anacronistico[adjective]

: نابهنگام , بیمورد(از نظر تاریخ وقوع).

analisi[noun]

: تحلیل , کاوش.

analista[noun]

: استاد تجزیه , روانکاو , فرگشا.

analizzare[verb]

: تجزیه کردن , تحلیل کردن , (مج.) موشکافی کردن , جداکردن , جزءیات را مطالعه کردن , پاره پاره کردن , تشریح کردن , (S.) با تجزیه ازمایش کردن , فرگشایی کردن.

analizzatore[noun]

: تحلیل کننده.

anarchia[noun]

: بی قانونی , هرج و مرج , بی ترتیبی سیاسی , بی نظمی , اغتشاش , خودسری مردم.

anarchico[adjective]

: هرج و مرج , مربوط به اشفتگی اوضاع.

anarchico[noun]

: هرج و مرج طلب , اشوب طلب.

anatema[noun]

: هرچیزی که مورد لعن واقع شود , لعنت و تکفیر , مرتد شناخته شده از طرف روحانیون.

anatomico[noun]

: تشریحی , وابسته به کالبد شناسی.

anatra[noun]

: اردک , مرغابی , اردک ماده , غوطه , غوض , زیر اب رفتن , غوض کردن.

anca

: کفل , قسمت میان ران وتهیگاه , مفصل ران , جستن , پریدن , لی لی کردن , سهو کردن.

andando[verb]

: رفتن , پیشرفت , وضع زمین , مسیر , جریان , وضع جاده , زمین جاده , (معماری) پهنای پله , گام , (م.ل.) عزیمت , مشی زندگی , رایج , عازم , جاری , معمول , موجود.

andare (with particle)

: تحصیل شده , کسب کرده , بدست امده , فرزند , بدست اوردن , فراهم کردن , حاصل کردن , تحصیل کردن , تهیه کردن , فهمیدن , رسیدن , عادت کردن , ربودن , فاءق امدن , زدن , (درمورد جانوران) زایش , تولد.

andare[verb]

: رفتن , روانه ساختن , رهسپار شدن , عزیمت کردن , گذشتن , عبور کردن , کارکردن , گشتن , رواج داشتن , تمام شدن , راه رفتن , نابود شدن , روی دادن , بران بودن , درصدد بودن , راهی شدن.

andato via[verb]

: (اسم مفعول فعل go).

andato[verb]

: بتونه سربی (برای نگاهداری قاب شیشه) , میله سربی , بتونه سربی , امد , گذشته فعل امدن.

anguilla[noun]

: مارماهی.

anguria[noun]

: (گ.ش.) هندوانه

animella[noun]

: تیموس حیوانات جوان , دنبلا ن , لوزالمعده.

anno[noun]

: سال , سنه , سال نجومی.

annualmente[adverb]

: سالیانه , همه سال , سال بسال.

ano[noun]

: کفل , پشت , عقب هر چیزی , خصوصی , محرمانه.

anomalia

: نابه هنجاری , بی قاعدگی , وضع غیر عادی , خاصیت غیرطبیعی.

anormale

: غیر عادی , ناهنجار.

antiquato

: خیلی ظریف , از روی مهارت , عجیب و جالب.

anzi[adverb]

: نه , خیر , رای منفی.

anziano

: ادم کار کشته که چهار سال در نیروی دریایی کار کرده باشد , پیر مرد , پیر.

ape

: زنبورعسل , مگس انگبین , زنبور.

apertura

: رخنه , درز , دهنه , جای باز , وقفه , اختلا ف زیاد , شکافدار کردن.

apofonia[noun]

: تصریف کلمه , قلب حروف هجایی (با صدا)

apparecchiatura

: تجهیزات. , ماشین الا ت.

appello[noun]

: فرا خواندن , فرا خوان.

appoggiato

: دارای پشت , پشتی دار , پشت گرم.

appoggio

: کنار , طرف , مرز , حد , (در پل سازی)نیم پایه , پایه جناحی , پشت بند دیوار , بست دیوار , نزدیکی , مجاورت , اتصال.

appropriare indebitamente[verb]

: اختلا س کردن.

appuntamento[noun]

: تعیین , انتصاب , قرار ملا قات , وعده ملا قات , کار , منصب , گماشت.

aprirsi

: خمیازه , نگاه خیره با دهان باز , خلا ء , خمیازه کشیدن , دهان را خیلی باز کردن , با شگفتی نگاه کردن , خیره نگاه کردن.

aquila

: عقاب , شاهین قره قوش.

aragosta[noun]

: (ج.ش.) خرچنگ دریایی , گوشت خرچنگ دریایی.

arcaico[adjective]

: کهنه , قدیمی , غیر مصطلح (بواسطه قدمت).

arcaismo[noun]

: کهنگی , قدمت , انشاء یا گفتار یااصطلا ح قدیمی.

arcangelo[noun]

: فرشته ء مقرب , فرشته ء بزرگ.

arcano[adjective]

: (ارثانا=) محرمانه.

arcata; portico

: گذرگاه طاقدار , طاقهای پشت سرهم.

arcidiacono[noun]

: معاون اسقف.

arcidiocesano[noun]

: وابسته بقلمرو اسقف اعظم.

arcidiocesi[noun]

: ناحیه ء کلیسایی زیر نفوذ اسقف اعظم , قلمرو مذهبی اسقف اعظم.

arciduca[noun]

: دوک بزرگ (لقب شاهزادگان اتریش).

arciduchessa[noun]

: دوشس بزرگ , همسر دوک اعظم.

arcivescovado[noun]

: مقام یا قلمرو اسقف.

arcivescovo[noun]

: اسقف اعظم , مطران.

arco; arcata[noun]

: (.n -and-.vt): کمان , طاق , قوس , بشکل قوس یاطاق دراوردن ,(.ادج): ناقلا , شیطان , موذی , رءیس , اصلی , (.پرعف -ارثه): پیشوندی بمعنی' رءیس' و' کبیر' و' بزرگ.'

arco[noun]

: کمان , قوس.

area di difesa

: (درفوتبال) چهاربازیکن خط دفاع که در پشت خط حمله اند

argano (nautical term)[noun]

: چرخ طناب , چرخ لنگر دوار.

arguto[adjective]

: شوخ , لوس , اهل شوخی بیجا.

aria[noun]

: هوا , هر چیز شبیه هوا(گاز , بخار) , باد , نسیم , جریان هوا , نفس , شهیق , استنشاق , (مج.) نما , سیما , اوازه , اواز , اهنگ , بادخور کردن , اشکار کردن.

armadietto

: قفسه , اطاقک , هیلت وزرا.

armonia vocalica[noun]

: تصریف کلمه , قلب حروف هجایی (با صدا)

aroma - gusto - sapore piccante[noun]

: مزه , رغبت , میل , خوشمزه کردن.

arrabiato

: دیوانه , عصبانی , از جا در رفته , شیفته , عصبانی کردن , دیوانه کردن.

arrampicarsi[verb]

: بالا رفتن , صعود کردن , ترقی کردن.

arrampiccarsi

: (.ن):کوه , تپه , (.vi-and-.vtn.): بالا رفتن (با UP ) , سوار شدن بر , بلند شدن , زیادشدن , بالغ شدن بر , سوار کردن ,صعود کردن , نصب کردن , صعود , ترفیع , مقوای عکس , پایه , قاب عکس , مرکوب (اسب , دوچرخه وغیره).

arretrare[verb]

: پسبرد , پسبردن.

arretratezza; riluttanza; timidezza; ottusita/

: عقب افتادگی.

arrossire[verb]

: برهم زدن , ترساندن , دست پاچه نمودن , شرمنده شدن , ترسیدن , خجلت.

arrotare; sgobbare[verb]

: کوبیدن , عمل خرد کردن یا اسیاب کردن , سایش , کار یکنواخت , اسیاب کردن , خردکردن , تیز کردن , ساییدن , اذیت کردن , اسیاب شدن , سخت کارکردن.

articolo[noun]

: فقره , (در جمع) اقلا م , رقم , تکه , قطعه خبری , بخش.

as in likeness); raddoppiare(verb)

: (.n -and-.vt) :دو برابر , دوتا , جفت , دولا , دوسر , المثنی , همزاد , (vi-and-.vt) :دوبرابر کردن , مضاعف کردن , دولا کردن , تاکردن (با UP ).

as in small money); cambiamento(noun

: دگرگون کردن یاشدن , دگرگونی , تغییر , پول خرد , مبادله , عوض کردن , تغییردادن , معاوضه کردن , خردکردن (پول) , تغییر کردن , عوض شدن.

as to chain up)

: (ن.):زنجیر , کند وزنجیز , حلقه , (مج.) رشته , سلسله. (vi-and-.vt): زنجیرکردن.

as to chalk)

: گچ , (ز.ع.)نشان , علا مت سفید کردن , باگچ خط کشیدن , باگچ نشان گذاردن.

ascensore[noun]

: بلند کردن , سرقت کردن , بالا رفتن , مرتفع بنظرامدن , بلندی , بالا بری , یک وهله بلند کردن بار , دزدی , سرقت , ترقی , پیشرفت , ترفیع , اسانسور , بالا رو , جر ثقیل , بالا بر.

ascesso

: ورم چرکی , ماده , دمل , ابسه , دنبل.

ascissa

: طول , بعد افقی.

ascissa[noun]

: (ر.) جدا کردن طول روی محور مختصات.

asfalto

: سنگ فرش , سنگ فرش کردن خیابان.

asin an alteration); cambiare(verb)

: دگرگون کردن یاشدن , دگرگونی , تغییر , پول خرد , مبادله , عوض کردن , تغییردادن , معاوضه کردن , خردکردن (پول) , تغییر کردن , عوض شدن.

asino[noun]

: الا غ , خر , (مج.) ادم نادان وکودن.

aspettare[verb]

: صبر کردن , چشم براه بودن , منتظر شدن , انتظار کشیدن , معطل شدن , پیشخدمتی کردن.

aspetto

: صورت کوچک , سطوح کوچک جواهر و سنگهای قیمتی , تراش , شکل , منظر , بند , مفصل.

asportare[verb]

: از بیخ کندن , قطع کردن , (جراحی) بریدن و خارج کردن.

aspro

: تند , زننده , سوزان.

asrattismo

: مکتبی که از کیفیات واقعی هنر دوراست , خیال بافی.

assegnare

: واگذار کردن , ارجاع کردن , تعیین کردن , مقرر داشتن , گماشتن , قلمداد کردن , اختصاص دادن , بخش کردن , ذکر کردن.

assemblare[verb]

: فراهم اوردن , انباشتن , گرداوردن , سوار کردن , جفت کردن , جمع شدن , گردامدن , انجمن کردن , ملا قات کردن.

assemblatore[noun]

: همگذار.

assente

: غایب , مفقود , غیرموجود , پریشان خیال., مالک غایب , غایب , مفقودالا ثر , شخص غایب.

assenteismo

: حالت غایب بودن , غیبت.

assenza

: نبودن , غیبت , غیاب , حالت غیاب , فقدان.

assessore[noun]

: ارزیاب , خراج گذار.

assiduit

: توجه , پشتکار , استقامت , مداومت , توجه و دقت مداوم.

assiduo

: دارای پشتکار , ساعی , مواظب.

assistente

: معاون , یاور , دستیار , بردست , ترقی دهنده.

assistenza

: کمک , مساعدت.

assistere

: کمک کردن , مساعدت کردن.

asso

: تک خال ,اس ,ذره ,نقطه ,در شرف ,ستاره یا قهرمان تیمهای بازی ,رتبه اول ,خلبانی که حداقل پنج هواپیمای دشمن را سرنگون کرده باشد.

assolutismo

: مطلق گرایی , حکومت مطلقه , اعتقاد به قادر علی الا طلا ق (خدا) , طریقه مطلقه , (حق.) سیستم سلطنت استبدادی.

assoluto

: مطلق , غیر مشروط , مستقل , استبدادی , خودرای , کامل , قطعی , خالص , ازاد از قیود فکری , غیر مقید , مجرد , (در هندسه فضایی اقلیدس)دایره نامحدود.

assoluzione

: امرزش گناه , بخشایش , عفو , بخشودگی , تبرءه , براءت , انصراف از مجازات , منع تعقیب کیفری. , (حق.) تبرءه واریز , براءت ذمه , رو سفیدی.

assolvere

: بخشیدن (گناه) , امرزیدن , عفو کردن , کسی را از گناه بری کردن , اعلا م بی تقصیری کردن , بری الذمه کردن , کسی را ازانجام تعهدی معاف ساختن , پاک کردن , مبرا کردن. , (حق.) تبرءه کردن , روسفید کردن , برطرف کردن , اداکردن , از عهده برامدن , انجام وظیفه کردن , پرداختن و تصفیه کردن(وام و ادعا) , (حق.)ادای (دین) نمودن , براءت (ذمه) کردن.

assorbendo[verb]

: جاذب , جالب , دلربا , جذاب , درکش , دراشام.

assorbente

: جاذب , دارای خاصیت جذب , درکش , دراشام. , جاذب , دارای خاصیت جذب , درکش , دراشام., جاذب , جالب , دلربا , جذاب , درکش , دراشام. , جاذب , جذب کننده.

assorbenza[noun]

: خاصیت درکشی یا دراشامی , جذب , فروبری , تحلیل , قابلیت جذب , قدرت جذب.

assorbimento[noun]

: جذب , درکشی , دراشامی , فریفتگی , انجذاب.

assorbire

: درکشیدن , دراشامیدن , جذب کردن , فروبردن , فراگرفتن , جذب شدن (غدد) , کاملا فروبردن , تحلیل بردن , مستغرق بودن , مجذوب شدن در.

assumere

: کرایه , اجاره , مزد , اجرت , کرایه کردن , اجیرکردن , کرایه دادن

assurdita'

: پوچی , چرندی , مزخرف بودن.

assurdita\[pronoun]

: یاوه , مهمل , مزخرف , حرف پوچ , بیمعنی , خارج از منطق.

assurdo

: پوچ , ناپسند , یاوه , مزخرف , بی معنی , نامعقول , عبث , مضحک.

astemio

: مرتاض , ممسک در خورد و نوش و لذات , مخالف استعمال مشروبات الکلی.پرهیزکار , پارسامنش.

astenersi

: خودداری کردن (از) , پرهیز کردن (از) , امتناع کردن (از).

astensione

: خودداری , پرهیز , خودداری از دادن رای.

astinenza

: پرهیز , خودداری , ریاضت , پرهیز از استعمال مشروبات الکلی.

astratto

: (.vt):ربودن , بردن , کش رفتن , خلا صه کردن , جداکردن , تجزیه کردن , جوهرگرفتن از , عاری ازکیفیات واقعی(در مورد هنرهای ظریف)نمودن , (.ادج):خلا صه , مجمل , خلا صه ء کتاب , مجرد , مطلق , خیالی , غیرعملی , بی مسمی , خشک , معنوی , صریح , زبده , انتزاعی , (اسم)معنی.

astruso

: پنهان , پیچیده , غامض.

atterrare[verb]

: زمین , خشکی , خاک , سرزمین , دیار , به خشکی امدن , پیاده شدن , رسیدن , بزمین نشستن. , برخاستن.

attinico[adjective]

: دارای خواص پرتوافکنی , مربوط به تاثیر شیمیایی.

attirare[verb]

: واگیر , فریبنده , جاذب.

attivare

: کنش ور کردن , بفعالیت پرداختن , بکارانداختن , (مع.) تخلیص کردن(سنگ معدن).

attivismo

: اعتقاد بلزوم عملیات حاد و شدید , فرضیه ء فلسفه ء(عملی).

attivista

: طرفدار عمل.

attivita'

: کنش وری , فعالیت , کار , چابکی , زنده دلی , اکتیوایی.

attivo

: کاری , ساعی , فعال , حاضر بخدمت , دایر , تنزل بردار , با ربح , (د.) معلوم , متعدی , مولد , کنش ور , کنش گر.

atto

: کنش ,فعل ,کردار ,حقیقت ,فرمان قانون ,اعلامیه , پیمان , سرگذشت , پرده نمابش(مثل پرده اول) , کنش کردن , کار کردن , رفتار کردن , اثر کردن , بازی کردن , نمایش دادن , تقلید کردن , مرتکب شدن , به کار انداختن.

attore

: بازیگر , هنرپیشه , (حق.) خواهان , مدعی , شاکی , حامی.

attraente

: گیرنده , جاذب.

attraverso

: سرتاسر , ازاین سو بان سو , درمیان , ازعرض , ازمیان , ازوسط , ازاین طرف بان طرف.

attrice

: هنرپیشه ء زن , بازیگرزن.

attuariale

: احصاءی , اماری.

attuario[noun]

: امارگیر , ماموراحصاءیه , (م.م.) دبیر , منشی.

auguri[noun]

: خواستن , میل داشتن , ارزو داشتن , ارزو کردن , ارزو , خواهش , خواسته , مراد , حاجت , کام , خواست , دلخواه.

auito[noun]

: کمک کردن , یاری کردن , مساعدت کردن (با) , همدستی کردن , مدد رساندن , بهترکردن چاره کردن , کمک , یاری , مساعدت , مدد , نوکر , مزدور.

automobile[noun]

: اتومبیل , واگن , اطاق راه اهن , هفت ستاره دب اکبر , اطاق اسانسور. , خودرو سواری.

avanzo

: چیزهای متفرقه , تکه و پاره , چیز باقیمانده.

avena

: جو دو سر , جو صحرایی , یولا ف , شوفان , جو دادن.

avere in orrore[verb]

: نفرت داشتن از , بیزار بودن , بد دانستن , منزجر بودن , بیزار کردن , سبب بیزاری شدن.

avere[verb]

: داشتن , دارا بودن , مالک بودن , ناگزیر بودن , مجبور بودن , وادار کردن , باعث انجام کاری شدن , عقیده داشتن ,دانستن , خوردن , صرف کردن , گذاشتن , کردن , رسیدن به , جلب کردن , بدست اوردن , دارنده , مالک.

avorio[noun]

: عاج , دندان فیل , رنگ عاج.

avversione

: تنفر , بیزاری , انزجار , وحشت.

avverso

: متنفر , منزجر , بیمناک , ناسازگار , مکروه , زشت , شنیع , مغایر.

avvicinare

: مخاطب ساختن , مواجه شدن(با) , نزدیک شدن(بهر منظوری) ,مشتری جلب کردن(زنان بدکاردر خیابان) , نزدیک کشیدن , در امتداد چیزی حرکت کردن(مثل کشتی).

avviso / inserzione[noun]

: پیشوندی است لا تین به معنی(به) , حرف اضافه لا تینی بمعنی (به)

azione

: کنش , اقدام.

(those little pickled or salted berries) cappero - singular[noun]

: از روی شادی جست وخیز کردن , رقصیدن , جهش , جست وخیز , شادی.

(participio pres.) di afferrare

: واگیر , فریبنده , جاذب.

(noun)[verb]

: بهار , چشمه , سرچشمه , فنر , انبرک , جست وخیز , حالت فنری , حالت ارتجاعی فنر , پریدن , جهش کردن , جهیدن , قابل ارتجاع بودن , حالت فنری داشتن , ظاهر شدن.

(mil.)offensiva

: مهاجم , متجاوز , اهنانت اور , رنجاننده , کریه , زشت , یورش , حمله.

(mil.) attacco

: گناه , تقصیر , حمله , یورش , هجوم , اهانت , توهین , دلخوری , رنجش , تجاوز , قانون شکنی , بزه.

(fotografia)

:istantanea : بشکن , گسیختن , قاپیدن , گاز ناگهانی سگ , قزن قفلی , گیره فنری , لقمه , یک گاز , مهر زنی , قالب زنی , چفت , قفل کیف وغیره , عجله , شتابزدگی , ناگهانی , بی مقدمه , گاز گرفتن , قاپیدن , چسبیدن به , قاپ زدن , سخن نیش دار گفتن , عوعو کردن.

(fig.)[verb]

: تکان جزءی خوردن , تکان دادن , جم خوردن.

(entom) tafano

: خر مگس , ادم مردم ازار , مزاحم.

(di sassi ad es.)

: رگبار , درشت باران , دوش , باریدن , دوش گرفتن.

(chir) apribocca

: دهان بند بستن , پوزه بند بستن , محدود کردن , مانع فراهم کردن برای , شیرین کاری , قصه یا عمل خنده اور , (طب) دهان باز کن.

(bot.) biancospino[noun]

: (گ.ش.) خفچه , کیالک , درخت کویچ , ولیک.

(bets) posta

: نابرابری , فرق , احتمال و وقوع , تمایل بیک سو , احتمالا ت , شانس , عدم توافق , مغایرت.

(aut) punteria[noun]

: جلو امدگی یا اهرمی که بوسیله چیز دیگری بحرکت اید.

(at odds) in disaccordo

: نابرابری , فرق , احتمال و وقوع , تمایل بیک سو , احتمالا ت , شانس , عدم توافق , مغایرت.

(arch) timpano[noun]

: سه گوشی کنار شیروانی , دیوار کناری.

(adjectives)vicino

: بعد , دیگر , اینده , پهلویی , جنبی , مجاور , نزدیک ترین , پس ازان , سپس , بعد , جنب , کنار.

(adj) casuale

: بخت , تصادف , شانس , فرصت , مجال , اتفاقی , اتفاق افتادن

B

babbuino

: اشکال مضحک , شکل عجیب و غریب , (ج.ش.) یکنوع میمون یا عنتر دم کوتاه.

bacca;(in speech) esitazione[noun]

: پرچین , حصار , محوطه , (گ.ش.) کویج , کیالک , میوه ولیک ,ملا ولیک , چیز بی ارزش , گیرکردن , من من کردن , گیردرصحبت , درنگ , فرمان حرکت (به یک دسته یاتیم) دادن , گله گوسفند وغیره , دست چپ رفتن , دست چپ بردن , به دست چپ , دست چپ برو.

baccanale - festa pagana[noun]

: وابسته به جشن باده گساری و شادمانی.

baccanale

: وابسته به باکوس ,الهه ء باده و باده پرستی , (مج.) میگسار و باده پرست , عیاش.

baccanali

: جشن باده گساری , جشن و شادمانی پر سر و صدا.

baccante

: میگساری , میگسار , باده پرست.

baccante[noun]

: زن عیاش و میگسار.

baccara\

: باکارا , یکنوع بازی ورق.

bacchetta[noun]

: عصا , گرز , چوب میزانه , چوب گمانه , ترکه.

baccifero

: دارای میوه گوشتی , توت دار , دانه دار.

bacillare

: عصایی شکل , بشکل میله های کوچک , میله میله., عصایی شکل , بشکل میله های کوچک , میله میله.

bacillo

: باکتریهای میله ای شکل که تولید هاگ میکنند(مثل باسیل سیاه زخم) , باسیل.

bacino

: (تش.) استخوان لگن خاصره.

bacio

: بوسه , بوس , ما , بوسیدن , بوسه گرفتن از , ماچ کردن.

backgammon

: نرد , تخته نرد.

badia

: دیر , صومعه , خانقاه , کلیسا , نام کلیسای وست مینستر

badminton

: بدمینتن , نوعی بازی تنیس باتوپ پردار.

baffi

: سبیل.

bagaglio

: بار و بنه ء مسافر , چمدان , بارسفر.

bagatella

: چیزجزءی واندک , (مج.) چیز بیهوده , ناقابل.

bagnare bagnarsi[verb]

: شستشوکردن , استحمام کردن , شستشو , ابتنی.

bagnato

: تر , مرطوب , خیس , بارانی , اشکبار , تری , رطوبت , تر کردن , مرطوب کردن , نمناک کردن.

bagno[noun]

: شستشو , استحمام , شستشوکردن , ابتنی کردن , حمام گرفتن , گرمابه , حمام فرنگی , وان. , حمام , گرمابه.

baio

: (ج.ش.) سمور , رنگ سیاه , لباس سیاه , مشکی.

balalaica

: (مو) بالا لا یکا یکنوع الت موسیقی شبیه گیتار , یکنوع رقص.

balaustrata[noun]

: طارمی , نرده.

balaustro[noun]

: ستون کوچک گچ بری شده , ستون نرده.

balbettamento

: ور ور کردن , سخن نامفهوم گفتن , فاش کردن , یاوه گفتن , یاوه , سخن بیهوده , من ومن.

balbettio[noun]

: سخن ناشمرده , گپ , وراجی , صدای غاز , ناشمرده حرف زدن , غات غات کردن (مثل غاز) , وراجی کردن.

balcone

: ایوان , بالا خانه , بالکن , لژ بالا.

baldacchino[noun]

: سایبان , خیمه , کروک اتومبیل , سایبان گذاشتن.

balena

: وال , نهنگ , عظیم الجثه , نهنگ صید کردن , قیطس.

balistico[adjective]

: پرتابه ای وابسته به علم پرتاب گلوله , مربوط بعلم حرکت اجسامی که درهوا پرتاپ میشوند.

balla di merce[noun]

: عدل , لنگه , تا , تاچه , مصیبت , بلا , رنج , محنت , رقصیدن.

ballare[verb]

: رقصیدن , رقص.

ballata; canzone popolare[noun]

: شعر افسانه ای , (مو.) تصنیف , اواز یکنفری که در ضمن ان داستانی بیان میشود , یک قطعه ء رومانتیک., قطعه منظومی مرکب از سه مصرع مساوی و متشابه و یک مصرع کوتاه تر که هریک از این چهار قسمت یک بیت ترجیع بند دارد , قصیده , مسمط مستزاد.

ballerina

: رقاصه , رقاصه بالت.

ballerino[noun]

: رقاص.

balletto[noun]

: بالت , رقص ورزشی و هنری.

ballo; pallone; palla[noun]

: گلوله , گوی , توپ بازی , مجلس رقص , رقص , ایام خوش , گلوله کردن , گرهک.

ballottaggio[noun]

: ورقه رای , مهره رای و قرعه کشی , رای مخفی , مجموع اراء نوشته , با ورقه رای دادن , قرعه کشیدن.

balsamico[adjective]

: وابسته به بلسان.

balsamo - unguento[noun]

: بلسان , درخت گل حنا.

balsamo[noun]

: بلسان , مرهم.

bamb - canna di bamb [noun]

: (گ.ش.) خیزران , نی هندی , چوب خیزران , عصای خیزران , ساخته شده از نی.

bambinesco

: طفل مانند , کودک مانند.

bambino

: بچه , کودک , طفل , نوزاد , مانند کودک رفتار کردن , نوازش کردن. , بچه , کودک , طفل , فرزند.

bambino[noun]

: بچه , فرزند.

bambola

: (بابی=) طفل , نوزاد , کودک , شخص ساده و معصوم.

bambola[noun]

: عروسک , (مج.) زن زیبای نادان , دخترک.

banale

: پیش پا افتاده , مبتذل , معمولی , همه جایی.

banalita'

: ابتذال , پیش پا افتادگی.

banana

: موز.

banca; banco[noun]

: کنار , لب , ساحل , بانک , ضرابخانه , رویهم انباشتن , در بانک گذاشتن , کپه کردن , بلند شدن (ابر یا دود) بطور متراکم , بانکداری کردن.

bancario[adjective]

: بانکداری.

bancarotta[noun]

: ورشکسته , ورشکست کردن و شدن.

banchetto; convito[noun]

: مهمانی , ضیافت , مهمان کردن , سور , بزم.

banchiere[noun]

: بانک دار , صراف.

banco[noun]

: میز , میز تحریر.

banda[noun]

: بند و زنجیر , تسمه یا بند مخصوص محکم کردن , نوار , لولا , ارکستر , دسته ء موسیقی , اتحاد , توافق , روبان , باند یا بانداژ , نوار زخم بندی , متحد کردن , دسته کردن , نوار پیچیدن , بصورت نوار در اوردن , با نوار بستن , متحد شدن.

bandire; esiliare; scacciare[verb]

: تبعید کردن , اخراج بلد کردن , دور کردن.

bandista; musicante[noun]

: عضو دسته ء موسیقی.

bandito

: سارق مسلح , راهزن , قطاع الطریق.

bando; esilio[noun]

: تبعید , اخراج.

bando; proibizione; censura[noun]

: قدغن کردن , تحریم کردن , لعن کردن , لعن , حکم تحریم یا تکفیر , اعلا ن ازدواج در کلیسا.

bandoliera[noun]

: جای فشنگ , حمایل , قطار فشنگ.

bandoliere[noun]

: جای فشنگ , حمایل , قطارفشنگ.

banjo[noun]

: (مو.) بانجو , نوعی تار.

baratteria; corruzione[noun]

: سودجویی , سوء استفاده , مقاطعه , کار چاق کنی.

baratto[noun]

: تهاترکردن , پایاپای معامله کردن , دادوستد کالا.

barbarie[noun]

: سخن غیرمصطلح , وحشیگری , بربریت., وحشیگری , بی رحمی , قساوت قلب.

barbarismo[noun]

: بربریت.

barbarizzare[verb]

: با تعبیر بیگانه و غیر مصطلح امیختن , وحشی کردن , بیگانه یا وحشی شدن.

barbarizzazione[noun]

: توحش.

barbaro

: بیگانه , اجنبی , ادم وحشی یا بربری.

barbaro; crudele[adjective]

: وحشی , بی تربیت , بیگانه , غیر مصطلح.

barbaro[adjective]

: وحشی , بربری , بی ادب , وحشیانه.

barbeque ( mutuated from french)

: بریانی , کباب , بریان کردن , کباب کردن , بریان.

barbiere[noun]

: سلمانی کردن , سلمانی شدن , سلمانی.

barbiturico[noun]

: (S.) نمک اسید باربیتوریک , مشتقات اسید باربیتوریک که بعنوان داروی مسکن وخواب اورتجویز میشود.

bardo[noun]

: زره اسب , شاعر(باستانی) , رامشگر , شاعر و اوازخوان.

bario

: (S.) فلز دو ظرفیتی , فلز باریم.

barista[noun]

: مشروب فروش , باده فروش , صاحب میکده. , خادمه ء میخانه , پیشخدمت میخانه , گارسون., مردی که در پیشخوان یا پشت بار مهمانخانه یا رستوران کار میکند. , کسی که در بار مشروبات برای مشتریان می ریزد , متصدی بار.

baritono[noun]

: صدای بین بم و زیر(باریتون).

barocco[noun]

: غریب , ارایش عجیب وغریب , بی تناسب , وابسته به سبک معماری در قرن هیجدهم , سبک بیقاعده وناموزون موسیقی.

barometria[noun]

: سنجش فشار هوا.

barometrico[adjective]

: وابسته به سنجش فشار هوا., وابسته به سنجش فشار هوا.

barometro

: هواسنج , میزان الهواء , فشار سنج (برای اندازه گیری فشارهوا).

baronale[adjective]

: مربوط به بارون , بارونی.

barone

: بارون , شخص مهم و برجسته در هر قسمتی.

baronessa

: بانوی بارون , همسر بارون.

baronetto

: بارونت (این کلمه درمورد نجیب زادگانی گفته میشد که بطور ارثی بارون نبودند).

baronia[noun]

: ملک یا قلمرو بارون , شان بارون.

barra; ordine degli avvocati[noun]

: میل , میله , شمش , تیر , نرده حاءل , (مج.) مانع , جای ویژه زندانی در محکمه , (باتهع)وکالت , دادگاه , هیلت وکلا ء , میکده , بارمشروب فروشی , ازبین رفتن(ادعا) رد کردن دادخواست , بستن , مسدودکردن , بازداشتن , ممنوع کردن , بجز , باستنثاء , بنداب.

barricata

: (نظ) سد درختی.

barricata[noun]

: سنگربندی موقتی , مانع , مسدود کردن (بامانع).

barriera[noun]

: مانع.

basale[adjective]

: اساسی , مربوط به ته یابنیان.

basalto[noun]

: (م.ع.) نوعی سنگ چخماق یا اتش فشانی سیاه.

basicita\[noun]

: (S.) خاصیت بازی وقلیایی , حالت بنیانی.

basico[adjective]

: پایه ای , اساسی.

basilare[adjective]

: (باسءلاری=) بنیادی , پایه ای , واقع شده در پایین , اساسی.

basilico[noun]

: (گ.ش.) ریحان , شاهسپرم از خانواده نعناعیان.

basilisco[noun]

: اژدهای افسانه ای بالدار , سوسمارامریکایی , نوعی منجنیق نظامی.

bassotto[noun]

: نوعی سگ کوچک با پاهایی کوتاه و بدنی دراز.

bastardizzazione[noun]

: حرامزادگی , پستی , بدل سازی , حرامزاده کردن.

bastardo[adjective]

: حرامزاده , جازده.

bastone[noun]

: نی , نیشکر , چوب دستی , عصا , باعصازدن , باچوب زدن.

battaglia

: رزم , پیکار , جدال , مبارزه , ستیز , جنگ , نبرد , نزاع , زد و خورد , جنگ کردن.

battello[noun]

: نوعی قایق سبک وزن.

batteri

: میکرب های تک یاخته , باکتری , ترکیزه.

battericida

: باکتری کش.

battericida[adjective]

: نابود کننده ء باکتری , ضد باکتری.

batterico

: (زیست شناسی) وابسته به باکتری , میکربی.

battesimale

: وابسته به غسل تعمید.

battesimo

: تعمید , غسل تعمید , ایین غسل تعمید و نامگذاری.

battezzare[verb]

: تعمید دادن , بوسیله تعمید نامگذاری کردن.

battista[noun]

: دهنده ء غسل تعمید.

battistero[noun]

: تعمیدگاه , جای تعمید , تعمید., تعمیدگاه , جای تعمید , تعمید.

battitore[noun]

: دق الباب کننده , توپی گذار.

battuta arguta

: کنایه , گوشه , مزه ریختن , طعنه , بذله , طنز , لطیفه , طعنه زدن , ایهام گفتن.

battuta cominca[noun]

: دهان بند بستن , پوزه بند بستن , محدود کردن , مانع فراهم کردن برای , شیرین کاری , قصه یا عمل خنده اور , (طب) دهان باز کن.

batuffolo[noun]

: لا یی , کهنه , نمد , استری , توده کاه , توده , کپه کردن , لا یی گذاشتن , فشردن.

bavaglio

: دهان بند بستن , پوزه بند بستن , محدود کردن , مانع فراهم کردن برای , شیرین کاری , قصه یا عمل خنده اور , (طب) دهان باز کن.

bel

: زیبا , قشنگ , خوشگل , عالی.

belare[verb]

: بع بع کردن , صدای بزغاله کردن , ناله کردن , بع بع.

bella[adjective]

: زیبا , قشنگ , خوشگل , عالی.

bellezza

: زیبایی , خوشگلی , حسن , جمال , زنان زیبا.

bellissimo[adjective]

: نمایش دار , با جلوه , زرق و برق دار , مجلل.

benda; fasciatura[noun]

: نوار زخم بندی , با نوار بستن.

benvenuto[verb]

: خوشامد , خوشامد گفتن , پذیرایی کردن , خوشایند.

benzina

: سوخت , غذا , اغذیه , تقویت , سوخت گیری کردن , سوخت دادن (به) , تحریک کردن , تجدید نیرو کردن. , گاز , بخار , (امر.) بنزین , گازمعده , گازدار کردن , باگاز خفه کردن , اتومبیل رابنزین زدن. , گازولین , (امر.) بنزین.

bere[verb]

: اشامیدن , نوشانیدن , اشامیدنی , نوشابه , مشروب.

berretto[noun]

: (ثاپا) طاق.

bestia

: چهارپا , حیوان , جانور.

bianco

: سفید , سفیدی , سپیده , سفید شدن , سفید کردن.

bidello (in school)[noun]

: دربان , سرایدار , فراش مدرسه , راهنمای مدرسه , راهنمای مدرسه.

biforcazione [road

: چنگال , محل انشعاب , جند شاخه شدن.

bilancio preventivo[noun]

: بودجه.

binario

: دودویی , دوتایی.

birichino

: (.n -and-.vt): کمان , طاق , قوس , بشکل قوس یاطاق دراوردن ,(.ادج): ناقلا , شیطان , موذی , رءیس , اصلی , (.پرعف -ارثه): پیشوندی بمعنی' رءیس' و' کبیر' و' بزرگ.'

birra

: ابجو , ابجو نوشیدن.

bisaccia; (mil.) zaino[noun]

: کیسه پارچه ای , کسه , خورجین.

bisbetico[adjective]

: چموش , بدخلق , بداخم.

bisognoso[adjective]

: نیازمند.

bisonte[noun]

: گاو وحشی , پریشان کردن , ترساندن.

bistrattare[verb]

: بدرفتاری کردن , دشنام دادن.

bocca

: دهان , دهانه , مصب , مدخل , بیان , صحبت , گفتن , دهنه زدن (به) , در دهان گذاشتن(خوراک) , ادا و اصول در اوردن.

boccone

: لقمه , دهن پر , مقدار.

bollente[adjective]

: احساساتی , پر هیجان , با حرارت , گرم , جوشان.

bollettino[noun]

: تابلو اعلا نات , اگهی نامه رسمی , ابلا غیه رسمی , بیانیه , اگاهینامه , پژوهشنامه , پژوهنامه.

bongo[noun]

: یکنوع طبل دوطرفه که بادست نواخته میشود , بانگو.

bonsai[noun]

: درخت کوچک ژاپنی.

borbottio

: سخن ناشمرده , گپ , وراجی , صدای غاز , ناشمرده حرف زدن , غات غات کردن (مثل غاز) , وراجی کردن.

borra

: کفش چوبی روستاییان اروپا.

borsa

: کیسه , کیف , جوال , ساک , خورجین , چنته , باد کردن , متورم شدن , ربودن.

botte[noun]

: بشکه , خمره چوبی , چلیک , لوله تفنگ , درخمره ریختن , دربشکه کردن , با سرعت زیادحرکت کردن.

braccialetto[noun]

: گلوبند , النگو.

breccia

: رخنه , درز , دهنه , جای باز , وقفه , اختلا ف زیاد , شکافدار کردن.

breve[adjective]

: کوتاه مختصر , حکم , دستور , خلا صه کردن , کوتاه کردن , اگاهی دادن.

brevetto(noun); noleggiare(verb)

: فرمان , امتیاز , منشور , اجازه نامه , دربست کرایه دادن , پروانه دادن , امتیازنامه صادر کردن.

briccone[noun]

: (م.م.) دزد سرگردنه , راهزن (سواره) , ادم رذل , بچه بد ذات وشیطان , عبوراچیزی را لمس کردن , پرسه زدن , ور رفتن.

brigantaggio[noun]

: راهزنی , سرقت مسلح.

brillare [something shines]

: تابیدن , درخشیدن , نورافشاندن , براق کردن , روشن شدن , روشنی , فروغ , تابش , درخشش.

brivido

: لرزه , لرز , ارتعاش , لرزیدن , از سرما لرزیدن , ریزه , تکه , خرد کردن. , لرزیدن , مشملز شدن , ارتعاش.

brivido[noun]

: دانه دانه شدن یا ترکیدگی پوست در اثر سرما یا ترس.

brocca[noun]

: (.vi -and-.vt) :قادربودن , قدرت داشتن , امکان داشتن (مای) , حلبی , قوطی , قوطی کنسرو , درقوطی ریختن , زندان کردن , اخراج کردن , ظرف.

brontolare[verb]

: ژکیدن , لندلند , غرغر کردن , گله کردن , ناله , گله.

brucellosi[noun]

: (طب) تب مالت , تب مواج.

brutale[adjective]

: جانور خوی , حیوان صفت , وحشی , بی رحم , شهوانی.

brutalizzare

: وحشی یا حیوان صفت کردن , (م.م.) وحشی شدن.

brutalizzazione[noun]

: جانور خویی , حیوان صفت نمودن.

brutalmente[adverb]

: جانور خویی , وحشیگری , بیرحمی , سبعیت.

buco della serratura[noun]

: سوراخ کلید.

bucolico[adjective]

: روستایی , دهقانی , اشعار روستایی.

bufalo

: گاو وحشی , پریشان کردن , ترساندن.

buffet

: قفسه جای ظرف , بوفه , اشکاف , رستوران , کافه , مشت , ضربت , سیلی.

buffone[noun]

: لوده , مسخره , ادم ابله , مقلد , میمون صفت , ادم انگل.

bugiardo[adjective]

: نادرست , متقلب , تقلب امیز , دغل , فاقد امانت. , دروغگو , کذاب , کاذب.

buio

: تاریک , تیره , تیره کردن , تاریک کردن.

buono[adjective]

: خوب , نیکو , نیک , پسندیده , خوش , مهربان , سودمند , مفید , شایسته , قابل , پاک , معتبر , صحیح , ممتاز , ارجمند , کامیابی , خیر , سود , مال التجاره , مال منقول , محموله.

burlone[noun]

: مبادله کردن , چانه (زدن) , وراجی کردن , ادم شوخ وخوش مشرب , داد وستد., مبادله کردن , چانه (زدن) , وراجی کردن , ادم شوخ وخوش مشرب , داد وستد.

burocrazia

: قاطبه مامورین , سیستم اداری., سیستم اداری , رسمیت , مقررات اداری.

bustarella[noun]

: رشوه دادن , تطمیع کردن , رشوه , بدکند.

C

cabala[noun]

: (ثاببالاه - ثاببالا=) حدیث یا روایت شفاهی وزبانی , علوم اسرار امیز از قبیل علم ارواح.

cabina

: اطاق کوچک , خوابگاه (کشتی) , کلبه , کابین.

cablogramma

: تلگراف.

cabotaggio[noun]

: کشتی رانی ساحلی , تجارت ساحلی , کابوتاژ.

cabriolet[noun]

: درشکه دوچرخه.

cacao

: کاکاءو.

cacca[noun]

: کشتیدم , صدای قلپ , صدای کوتاه , قسمت بلند عقب کشتی , صدای بوق ایجاد کردن , قورت دادن , تفنگ درکردن , باد وگاز معده را خالی کردن , گوزیدن , باعقب کشتی تصادم کردن , فریفتن , ادم احمق , از نفس افتادن , خسته ومانده شدن , تمام شدن.

caccia(noun); cacciare(as to chase away) -and- inseguire(as to pursue)

: تعقیب کردن , دنبال کردن , شکار کردن , واداربه فرار کردن , راندن واخراج کردن, تعقیب , مسابقه , شکار.

cacciavite

: مته کار , اچاردار.

cache[noun]

: نهانگاه , ذخیره گاه , چیز نهان شده , مخزن , پنهان کردن

cachettico[adjective]

: نزار , ضعیف البنیه , مبتلا بسوء هاضمه وضعف.

cacofonia[noun]

: صدای ناهنجار و خشن , بدصدایی , بداهنگی.

cacografia[noun]

: خط بد , املا ء غلط.

cactus[noun]

: (گ.ش.) انجیرهندی , کاکتوس , صباره خنجری.

cadavere[noun]

: لا شه , نعش (انسان) , جسد (برای تشریح).

cadaverico[adjective]

: لا شه مانند , دارای رنگ پریده و مرده , جسدوار.

cadenza[noun]

: وزن , اهنگ , هم اهنگی , افول., (مو.) اهنگ معترضه ای که طی اهنگ یا اوازی اورده شود , قطعه اواز یکنفری.

cadetto[noun]

: دانشجوی دانشکده افسری.

caduceo[noun]

: چماق قاصدی , عصای چاووش , نشانه علم پزشکی.

caducita\[noun]

: قابل زوال , زودگذری , کهولت , ضعف دوران کهولت , ضعف پیری.

caduco[adjective]

: زودگذر , فناناپذیر , تندگذر , زود افت.

caduta -and- rovina[noun]

: افت , سقوط , زوال , انحطاط , ریزش , بارش.

caffe/ concert

: میکده , میخانه , کاباره , شادخانه.

caffe\[noun]

: رستوران , کافه.

caffeina[noun]

: کافلین.

caffetano[noun]

: خفتان (نوعی لباس مردانه).

caffetteria[noun]

: رستورانی که مشتریها برای خودشان غذا میبرند.

calamita\[noun]

: بلا , بیچارگی , بدبختی , مصیبت , فاجعه.

calamitoso[adjective]

: پربلا , بدبختی اور , مصیبت بار , خطرناک , فجیع.

calamo[noun]

: سوسن اصغر.

calandra[noun]

: مهره کشیدن , برق انداختن , فشار دهنده.

calcareo[adjective]

: اهکی , دارای کلسیم.

calce viva

: اهک زنده , اهک خام.

calcico[adjective]

: دارای اهک , اهکی , مشتق از اهک.

calcificazione[noun]

: تبدیل به اهک , تحجر , تکلیس شدن , اهکی شدن.

calcinazione[noun]

: تبدیل باهک , عمل اهکی شدن , تکلیس , برشتن.

calcio[noun]

: کلسیم.

calcolabile[noun]

: حساب کردنی , براورد کردنی , قابل اعتماد.

calcolare[verb]

: حساب کردن.

calcolo[noun]

: محاسبه , محاسبات. , حساب دیفزانسیل و انتگرال , جبر.

calderone[noun]

: دیگ , کتری بزرگ , پاتیل.

caleidoscopio[noun]

: لوله شکل نما , لوله اشکال نما , تغییر پذیربودن.

calendario[noun]

: تقویم.

calendula[noun]

: (گ.ش.) گل همیشه بهار , گل اشرفی , اذریون.

calesse[noun]

: نوعی درشکه , کروک درشکه , نوعی روسری یا باشلق.

calibrare[verb]

: مدرج کردن.

calibratura[noun]

: درجه بندی.

calibro[noun]

: (ثالءبرع=) قطرگلوله , قطردهانه تفنگ یا توپ , کالیبر , (مج.) گنجایش , استعداد.

calice[noun]

: کاسه گل , غلا ف گل , حقه گل. , جام باده , (درعشاء ربانی) , جام , پیاله , کاسه., جام باده , (درعشاء ربانی) , جام , پیاله , کاسه., جام باده , (درعشاء ربانی) , جام , پیاله , کاسه.

calico\[noun]

: پارچه های پنبه ای ارزان قیمت , چلوار , (امر.) قلمکار.

califfato[noun]

: خلا فت.

califfo[noun]

: خلیفه.

caliginoso[adjective]

: مه الود , تاریک , تیره , تار , غلیظ.

calligrafia[noun]

: خوش نویسی , خطاطی.

calligrafico[adjective]

: مربوط به خطاطی.

calligrafo[noun]

: خوش نویس , خطاط. , خوش نویس.

callo[noun]

: پینه , پینه استخوانی گیاه.

callosio[noun]

: برامده , پینه دار , سخت.

callosita\[noun]

: سخت شدن یا پینه کردن پوست.

calloso

: شاخی , سفت , سخت , شیپوری , شهوتی.

calloso[adjective]

: سفت , پینه خورده , بیحس , بی عاطفه , سنگ دل , بی حس کردن , پینه زدن , پنبه ای.

calma[noun]

: ارامش , متانت , ملا یمت.

calmante[adjective]

: ارام کننده , مسکن.

calmare

: ارام کردن , تسکین دادن , ساکت کردن.

calmo[adjective]

: (.ن): ارامش , بی سروصدایی , اسوده , سکوت , ارام , ساکت , ساکن ,ارام کردن , ساکت کردن , فرونشاندن.

calore[noun]

: گرما , گرمی , حرارت , تندی , خشم , عصبانیت , اشتیاق , وهله , نوبت , تحریک جنسی زنان , طلب شدن جانور , فحلیت , گرم کردن , برانگیختن , بهیجان امدن.

caloria[noun]

: واحد سنجس گرما , کالری. , واحد سنجس گرما , کالری.

calorico[adjective]

: مربوط به کالری.

calorifico[adjective]

: گرمازا , گرم کننده , گرمایی.

calorimetria[noun]

: گرماسنجی.

calorimetro[noun]

: گرماسنج , حرارت سنج.

calotta[noun]

: شبکلا ه کشیشان , عرقچین , قله برفی , گنبد.

calunnia[noun]

: بدنامی , رسوایی , بهتان افترا.

calunniare

: غیبت کردن , پشت سرکسی سخن گفتن.

calunniare[verb]

: افترا زدن , بهتان زدن به , بدنام کردن.

calunniatore[noun]

: افترا زننده.

calunnioso[adjective]

: بدنام کننده , رسواکننده , تهمت زننده , مفتری.

calvo[adjective]

: طاس , بیمو , کل , برهنه , (مج.) بی لطف , ساده , بی ملا حت , عریان , کچل , طاس شدن.

camaleonte[noun]

: (ج.ش.) حرباء , سوسمار کوچک , ادم متلون المزاج ودمدمی , چرم بسیارنازک از پوست گوسفند و بز و گوزن , نوعی رنگ زرد , (ج.ش.)شوکا , بزکوهی., (ج.ش.) حرباء , سوسمار کوچک , ادم متلون المزاج ودمدمی , چرم بسیارنازک از پوست گوسفند و بز و گوزن , نوعی رنگ زرد , (ج.ش.)شوکا , بزکوهی.

cambio[noun]

: تغییرمکان , نوبت کار , مبدله , تغییردادن.

cambusa[noun]

: اشپزخانه کشتی , اطاق کارگران قطار.

camelia[noun]

: (ثامعللءا =) درخت و گل کاملیا., (ثامعلءا =) درخت و گل کاملیا.

camera

: اتاق , تالا ر , اتاق خواب , خوابگاه , حجره , خان(تفنگ) , فشنگ خوریاخزانه(درششلول) , (درجمع) دفترکار , اپارتمان , در اطاق قرار دادن , جا دادن.

camera[noun]

: اتاق , تالا ر , اتاق خواب , خوابگاه , حجره , خان(تفنگ) , فشنگ خوریاخزانه(درششلول) , (درجمع) دفترکار , اپارتمان , در اطاق قرار دادن , جا دادن.

cameratismo[noun]

: همراهی , همدمی , وفاداری , رفاقت.

cameriera

: دوشیزه یا زن جوان , پیشخدمت مونث , دختر. , پیشخدمت زن , ندیمه , کلفت

cameriera[noun]

: کلفت , خادمه , خدمتکار., کلفت , خادمه , خدمتکار., کلفت , خادمه , خدمتکار.

camicia[noun]

: پیراهن , پیراهن پوشیدن.

camma[noun]

: دندانه (درمسلسل) , تپه کوچک.

cammelliere[noun]

: شترسوار , ساربان.

cammello[noun]

: شتر , سار , مسافرت کردن با شتر , رنگ شتری.

cammeo[noun]

: برجسته کاری درجواهر وسنگ های قیمتی , رنگ های مابین قرمز مایل به ابی یا قرمزمایل به زرد , جواهر تراشی کردن.

camminare a stentio

: اهسته ومحکم حرکت کردن , صدای پا , زحمت کشیدن , با زحمت کاری را انجام دادن.

camminare[verb]

: راه رفتن , گام زدن , گردش کردن , پیاده رفتن , گردش پیاده , گردشگاه , پیاده رو.

cammino(noun)

: راه رفتن , گام زدن , گردش کردن , پیاده رفتن , گردش پیاده , گردشگاه , پیاده رو.

camomilla[noun]

: گل گاوچشم , بابونه.

camoscio[noun]

: چرم بسیارنازک از پوست گوسفند و بز و گوزن , نوعی رنگ زرد , (ج.ش.)شوکا , بزکوهی., چرم بسیارنازک از پوست گوسفند و بز و گوزن , نوعی رنگ زرد , (ج.ش.)شوکا , بزکوهی., چرم بسیارنازک از پوست گوسفند و بز و گوزن , نوعی رنگ زرد , (ج.ش.)شوکا , بزکوهی.

campagna[noun]

: زمین مسطح , جلگه , یک رشته عملیات جنگی , لشکرکشی , مبارزه انتخاباتی , مسافرت درداخل کشور.

campanile[noun]

: برج کلیسا , منار , محل ناقوس کلیسا.

campanologia[noun]

: علم زنگ شناسی , هنر زنگ زدن (دررقص).

campanulato[adjective]

: زنگ مانند , بشکل زنگ , جرسی.

campeggio[noun]

: اردو , اردوگاه , لشکرگاه , منزل کردن , اردو زدن , چادر زدن

campionato[noun]

: پهلوانی , قهرمانی , مسابقه قهرمانی., پهلوانی , قهرمانی , مسابقه قهرمانی.

campione; (v) masticare rumorosamente[noun]

: میدان جنگ , بیابان , عمل جویدن (اسب) , نشخوار , مخفف قهرمان , مزرعه , جویدن , باصداجویدن , نشخوار کردن., میدان جنگ , بیابان , عمل جویدن (اسب) , نشخوار , مخفف قهرمان , مزرعه , جویدن , باصداجویدن , نشخوار کردن.

campione[noun]

: پهلوان , قهرمان , مبارزه , دفاع کردن از , پشتیبانی کردن.

campo

: میدان , رشته , پایکار.

campo di battaglia

: میدان جنگ , عرصه منازعه , رزمگاه , نبردگاه.

canale[noun]

: (.ن) :(ثهانال=) ترعه , زه اب , مجرای فاضل اب , کاریز ,ابراه , (.vt) :ترعه زدن , حفرترعه کردن , ابراه ساختن. , شیاردار کردن , دریا , کندن (مجرا یا راه) , (مج. درجمع) هرگونه نقل وانتقال چیز یا اندیشه ونظر و غیره , ترعه , مجرا , خط مشی.

canarino[noun]

: قناری , رنگ زرد روشن , شراب محصول جزایر کاناری.

canavaccio[noun]

: (.ن): (ثانواسس=) کرباس , پارچه مخصوص نقاشی , (مج.) نقاشی , پرده نقاشی , کف رینگ بوکس یا کشتی.

cancellare

: ستردن , محو کردن , زدودن , پاک کردن , معدوم کردن.

cancellare[verb]

: فسخ کردن , لغو کردن , باطل کردن. , پاک کردن , محو کردن , ستردن , زدودن.

cancelletto[noun]

: دروازه کوچک , در , دریچه , حلقه , (در بازی کریکت) چوگان.

cancelliere[noun]

: صدراعظم , رءیس دانشگاه.

cancello

: دروازه , در بزرگ , مدخل , دریجه سد , وسایل ورود , ورودیه.

canchero[noun]

: ماشرا , خوره , اکله , یکجور افت درختان میوه , نوعی شته یاکرم , فاسدکردن , فاسدشدن.

cancro[noun]

: (طب) سرطان , (نج.) برج سرطان , خرچنگ.

candela[noun]

: (ثاندلءنگ) شمع , شمع ساختن.

candelabro[noun]

: چلچراغ , شمع دان چند شاخه , لوستر.

candeliere[noun]

: شمعدان.

candidamente [adverb]

: از روی بی ریایی , رک و راست , خالصانه , صادقانه.

candidato[noun]

: داوطلب , خواهان , نامزد , کاندید , داوخواه.

candido -or- franco[adjective]

: بی تزویر , منصفانه , صاف وساده.

candore[noun]

: سفیدی , خلوص , صفا , رک گویی.

cane

: سگ , سگ نر , میله قلا ب دار , گیره , دنبال کردن , مثل سگ دنبال کردن.

cane da caccia

: سگ شکاری , سگ تازی , ادم منفور , باتازی شکار کردن , تعقیب کردن , پاپی شدن.

canfora[noun]

: کافور.

canforare[verb]

: کافور زدن به , عرق کافور زدن.

canguro

: (ج.ش.) کانگورو.

canguro[noun]

: (ج.ش.) کانگوروی متوسط القامه گردن قرمز.

canino (noun -and- adjective)

: سگی , وابسته به خانواده سگ , سگ مانند.

cannibale[noun]

: ادمخوار , جانوری که همجنس خود را میخورد.

cannone (in billiards it's carambola)[noun]

: توپ (معمولا بصورت اسم جمع) , استوانه , لوله , بتوپ بستن , (در بیلیارد) تصادم دو توپ.

canoa[noun]

: قایق باریک وبدون بادبان وسکان , قایق رانی.

canone (relious law)[noun]

: (.vt -and-.n) :تصویبنامه , تصمیم , حکم , قانون کلی , قانون شرع , مجموعه کتب , قانون گزاری کردن , (.ن) دره عمیق وباریک.

cantico(noun); cantare(verb)

: اهنگ ساده و کشیده , مناجات , سرود , سرود یا اهنگ خواندن.

cantiere navale[noun]

: محل کشتی سازی , کارخانه کشتی سازی.

cantina[noun]

: قمقمه , فروشگاه یا رستوران , سربازخانه.

canzone[noun]

: سرود , نغمه , اواز , سرودروحانی , تصنیف , ترانه , شعر.

caolinite[noun]

: سنگ معدنی بفرمول.lA2 iS2 O5

caolino(miner.)

: خاک چینی , داروی اسهال بفرمول.H4 lA2 iS2 O9

caos[noun]

: هرج ومرج , بی نظمی کامل , شلوغی , اشفتگی.

caotico[adjective]

: پرهرج ومرج , بی نظم.

capace

: توانا بودن , شایستگی داشتن , لایق بودن ,قابل بودن , مناسب بودن , اماده بودن , ارایش دادن , لباس پوشاندن , قادر بودن , قوی کردن.

capace[adjective]

: توانا , قابل , لا یق , با استعداد , صلا حیتدار , مستعد.

capanna

: کلبه , خانه کوچک , کابین.

capelli

: مو , موی سر , زلف , گیسو.

capitale (as in money-masculine) also... capitale (as in city-feminine)[noun]

: حرف بزرگ , حرف درشت , پایتخت , سرمایه , سرستون , سرلوله بخاری , فوقانی , راسی , مستلزم بریدن سر یا قتل , قابل مجازات مرگ , دارای اهمیت حیاتی , عالی.

capitano(noun) - capitanare(verb-as to captain a ship)

: (نظ.) سروان , ناخدا , سرکرده.

capitolare[verb]

: تسلیم شدن.

capitolo[noun]

: فصل (کتاب) , شعبه , قسمت , باب.

capo[noun]

: رءیس , سر , پیشرو , قاءد , سالا ر , فرمانده , عمده , مهم. , پیشوا , رهبر , راهنما , فرمانده , قاءد , سردسته.

capobanda[noun]

: رهبر ارکستر , رءیس دسته ء موزیک.

capovolgere[verb]

: (نظ.) واژگون کردن کشتی , واژگون شدن.

cappella[noun]

: کلیسای کوچک.

cappellano[noun]

: دین یار , کشیشی که عبادتگاه ویژه دارد , قاضی عسگر.

cappone[noun]

: خروس اخته , اخته.

capra[noun]

: بز , بزغاله , تیماج , پوست بز , (نج.) ستاره جدی , (مج.) ادم شهوانی , مرد هرزه , فاسق.

capriccio - stravaganza

: خیالپرستی , تخیلا ت , هوی و هوس , بوالهوسی.

capriccioso[adjective]

: هوسباز , دمدمی مزاج , بوالهوس.

capsula[noun]

: کپسول , پوشش , کیسه , پوشینه , سرپوش.

caramelle alla mena

: فریب , حیله , گول , شوخی فریب امیز , فریب دادن , بامبول زدن.

caramello[noun]

: قند سوخته , یکجور شیرینی مرکب از قند وشیره ومیوه , تافی , رنگ زرد , مایل به قرمز.

carattere[noun]

: دخشه.

caravan[noun]

: کاروان.

carbone di legna[noun]

: زغال چوب.

carbone[noun]

: زغال سنگ , زغال , زغال کردن.

carbonizzare

: ذغال ساختن , باذغال پوشاندن یاترکیب کردن.

carbonizzare[verb]

: برگشتن , انجام دادن , کردن , بازگشت , فرصت , کار روز مزد و اتفاقی.

carbonizzazione[noun]

: زغالی شدن , تبدیل بذغال , زغالش.

carburante

: سوخت , غذا , اغذیه , تقویت , سوخت گیری کردن , سوخت دادن (به) , تحریک کردن , تجدید نیرو کردن.

carcere (m.)[noun]

: حبس , زندان , محبس , حبس کردن.

carceriere[noun]

: زندانیان.

care of

: تیمار , پرستاری , مواظبت , بیم , دلواپسی (م.م.) غم , پروا داشتن , غم خوردن , علا قمند بودن.

carico[noun]

: باربری هوایی.

carino

: جذاب , زیبا , دلفریب.

carino(masc); carina(fem)[noun]

: معشوقه , دلبر , یار , دلدار , دلا رام , نوعی نان شیرینی بشکل قلب.

carita\[noun]

: دستگیری , صدقه , خیرات , نیکوکاری.

caritatevole

: دستگیر , سخی , مهربان , (موسسه) خیریه.

carne

: گوشت (فقط گوشت چهارپایان) , خوراک , غذا , ناهار , شام , غذای اصلی.

caro

: محبوب , عزیز.

carreggiata[noun]

: سواره رو , وسط خیابان , زمین جاده.

carrello[noun]

: دانش اموز دانشکده افسری , پسر کهتر , پیشخدمت , پیشخدمتی کردن , پادوی کردن.

carriaggio[noun]

: ارابه سنگین و بزرگ , گاری , واگن.

carriola

: چرخ خاک کشی , چرخ دستی , فرقان , با چرخ دستی یا چرخ خاک کشی حمل کردن.

carro della banda che precede il corteo[noun]

: عرابه ء دسته ء موزیک سیار.

carro[noun]

: ارابه.

carta marina[noun]

: نقشه , نمودار , جدول (اطلا عات) , گرافیگ , ترسیم اماری , بر روی نقشه نشان دادن , کشیدن , طرح کردن , نگاره.

cartellone[noun]

: دیوار کوب , اعلا ن , اگهی , اعلا ن نصب کردن.

casa

: خانه , سرای , منزل , جایگاه , جا , خاندان , برج , اهل خانه , اهل بیت , جادادن , منزل دادن , پناه دادن , منزل گزیدن , خانه نشین شدن.

casa di cura per malati di mente[noun]

: تیمارستان.

casa galleggiante[noun]

: خانه قایقی.

casa[noun]

: خانه , منزل , مرزوبوم , میهن , وطن , اقامت گاه , شهر , بخانه برگشتن , خانه دادن(به) , بطرف خانه. , خانه , سرای , منزل , جایگاه , جا , خاندان , برج , اهل خانه , اهل بیت , جادادن , منزل دادن , پناه دادن , منزل گزیدن , خانه نشین شدن.

casalinca

: خانه دار , اداره کننده خانه (زن یا مادر).

casalingha[noun]

: دوشیزه یا زن جوان , پیشخدمت مونث , دختر.

cascata[noun]

: ابشار.

caseificio[noun]

: شیر بندی , لبنیاتی , قسمتی از مزرعه که لبنیات تهیه میکند.

caserma[noun]

: سربازخانه , منزل کارگران , کلبه یا اطاقک موقتی , انبارکاه , درسربازخانه جادادن.

caso; (verb) succedere

: بخت , تصادف , شانس , فرصت , مجال , اتفاقی , اتفاق افتادن , اتفاقی , تصادفی.

cassero

: عرشه کوچک عقب کشتی , قسمتی از عرشه کشتی جنگی مخصوص انجام تشریفات نظامی و غیره.

cassetta postale

: صندوق پست.

cassettone[noun]

: (نظ.) صندوق مهمات , واگون مهمات , ارابه ارتشی.

castano

: قهوه ای , خرمایی , سرخ کردن , برشته کردن , قهوه ای کردن.

castello

: دژ , قلعه , قصر , (در شطرنج) رخ.

castigare -also- (to humble)sottomettere[verb]

: تصفیه وتزکیه کردن.

castigare[verb]

: تنبیه کردن , توبیخ وملا مت کردن.

castita\

: عفت وعصمت , پاکدامنی , نجابت.

casto[adjective]

: عفیف , پاکدامن , خالص ومهذب.

castrare

: اخته کردن , تضعیف کردن.

casuale

: اتفاقی , غیر مهم , غیر جدی.

cataclisma

: سیل بزرگ , طوفان , تحولا ت ناگهانی وعمده.

catacomba[noun]

: دخمه محل قبور.

catafalco

: تابوت یا عماری.

catalessi

: (طب) تصلب وسخت شدن عضلا ت , جمود عضلا ت.

catalizzare

: (درفعل وانفعال شیمیایی) دارای اثرمجاورتی کردن , تسریع کردن , تندتر کردن , کاتالیز.

catalizzatore

: کاتالیزر , فروگشا.

catalizzatore[noun]

: عامل فعل وانفعال اجسام شیمیایی دراثر مجاورت , (مج.) تشکیلا ت دهنده , سازمان دهنده , فروگشا.

catalogare

: کاتالوگ , فهرست , کتاب فهرست , فهرست کردن.

catalogo

: کاتالوگ , فهرست , کتاب فهرست , فهرست کردن.

catamarano

: نوعی کلک یاجسم شناور دراب , ادم بددهن وماجراجو.

catapecchia

: کلبه , خانه , خانه کوچک وسردستی ساخته شده , کاشانه , زیستن.

catapulta

: سنگ انداز , هرجسمی که دارای خاصیت فنری بوده وبرای پرتاب اجسام بکار میرود , منجنیق انداختن , بامنجنیق پرت کردن , منجنیق.

cataratta[noun]

: ابشار بزرگ , (طب) اب مروارید , اب اوردن (چشم).

catarro

: (طب) زکام , ریزش , نزله.

catastale[adjective]

: مربوط به ممیزی عواید و ثبت اراضی واملا ک , مربوط به املا ک مزروعی.

catasto[noun]

: مامور ثبت وممیزی املا ک مزروعی وغیر منقول , دفتر ممیزی وتقویم وثبت اراضی واملا ک.

catastrofe

: عاقبت داستان , مصیبت , بلا ی ناگهانی , فاجعه.

catechismo

: پرسش نامه مذهبی , کتاب سوال وجواب دینی , تعلیم ودستور مذهبی.

catena(noun)

: ازردگی , غم وغصه , اندوه , الم , تنگدلی , اندوهگین کردن , ازرده کردن.

catena(noun) -also- catenare(verb

: (ن.):زنجیر , کند وزنجیز , حلقه , (مج.) رشته , سلسله. (vi-and-.vt): زنجیرکردن.

catena; (for necklace) catenella[noun]

: (ن.):زنجیر , کند وزنجیز , حلقه , (مج.) رشته , سلسله. (vi-and-.vt): زنجیرکردن., (ن.):زنجیر , کند وزنجیز , حلقه , (مج.) رشته , سلسله. (vi-and-.vt): زنجیرکردن.

catino[noun]

: لگن , تشتک , حوزه رودخانه , ابگیر , دستشویی.

cato/lico[adjective]

: جامع , بلند نظر , ازاده , کاتولیک , عضو کلیسای کاتولیک

catrame (n); incatramare (v)

: (.vt -and-.n) :قیر , قیرمالیدن به , قیر زدن , (.vt) :برانگیخته , خشمگین کردن , ازردن.

cattivo

: بدسگال , موذی , شیطان , بدجنس.

cattivo[adjective]

: شیطان , بدذات , شریر , نا فرمان , سرکش.

cattivria[noun]

: بدسگالی , موذیگری , اذیت , شیطنت , شرارت.

cauto -also- economo[adjective]

: عزیز , محبوب , با احتیاط ودقیق , محتاط , کمرو.

cauto[adjective]

: (ثاگی=) (ز.ع.) حیله گر , زیرک , کمرو.

cauzione; garanzia[noun]

: توقیف , حبس , واگذاری , انتقال , ضمانت , کفالت , بامانت سپردن , کفیل گرفتن , تسمه , حلقه دور چلیک , سطل , بقید کفیل ازاد کردن.

cava

: لا شه شکار , شکار , صید , توده انباشته , شیشه الماسی چهارگوش , اشکار کردن , معدن سنگ.

cavaliere[noun]

: سلحشور , دلا ور , قهرمان , شوالیه , نجیب زاده , بمقام سلحشوری ودلا وری ترفیع دادن.

cavalletta[noun]

: (ج.ش.) ملخ , اتش بازی کوچک.

cavalletto[noun]

: جای چلیک , زیر بشکه ای , حاءل جراثقال.

cavallo

: اسب , (درشطرنج) اسب , سواره نظام , اسبی , وابسته به اسب , قوه اسب , (درماشین بخار وغیره) , (vi-and-.vt) اسب دار کردن , سوار اسب کردن , اسب دادن به ,بالا بردن , برپشت سوار کردن , شلا ق زدن , بدوش کشیدن , غیرمنصفانه.

cavillo

: کنایه , نیش کلا م , نیرنگ در سخن , زبان بازی کردن , ایهام گویی کردن , محاجه , محاجه کردن.

cavo; gomena[noun]

: طناب فولا دی مخصوص نگاهداشتن کشتی در حوضچه.

cavo[noun]

: کابل , طناب سیمی.

cavolo

: کلم , دله دزدی , کش رفتن , رشد پیدا کردن (مثل سرکلم).

celibato

: تجرد , عزبی.

cera d'api

: موم.

cera nell'orecchio

: ژفک , جرم گوش , چرک گوش.

ceramica[noun]

: سفالین , سفال , ظروف گلی , گل سفالی.

cerino; [trans.] affusolare(v); [intrans.] affusolarsi

: شمع مومی , باریک شونده , نوک تیز , باریک شدن , مخروطی شدن.

cerniera lampo[noun]

: زیب لباس(که بجای دکمه بکار میرود) , زیب دار.

cesto[noun]

: زنبیل , سبد , درسبد ریختن.

cetra tirolese[noun]

: (مو.) نوعی سنتور یا قانون.

champagne spumante[noun]

: شامپانی , نام مشروبی که در شامپانی فرانسه تهیه میشود, شامپانی , نام مشروبی که در شامپانی فرانسه تهیه میشود

che

: علا مت استفهام , حرف ربط , چه , کدام , چقدر , هرچه , انچه , چه اندازه , چه مقدار.

che avviene dietro le quinte[adjective]

: در پس پرده , محرمانه , خصوصی , مربوط به پشت پرده ء نمایش (مخصوصااطاق رخت کن).

che fornisce[verb]

: مشروط بر اینکه , در صورت.

che sta di fronte

: علا ءم ریاضی (مثل ض و +) , روکش , نما , رویه.

che[adverb]

: نسبت به , تا , که , تا اینکه , بجز , غیر از.

chi conduce una campagna

: کسی که در لشکر کشی شرکت میکند , سرباز کهنه کار , نامزد انتخابات.

chi spedisce[noun]

: فرستنده.

chiacchera(noun) -and- chiacchierone(chatterbox

: گپ زدن , دوستانه حرف زدن , سخن دوستانه , درددل , گپ.

chiacchere[noun]

: شایعات بی اساس , شایعات بی پرو پا , دری وری , اراجیف , بد گویی , سخن چینی , شایعات بی اساس دادن , دری وری گفتن یانوشتن , سخن چینی کردن , خبر کشی کردن.

chiacchiera

: ور ور کردن , سخن نامفهوم گفتن , فاش کردن , یاوه گفتن , یاوه , سخن بیهوده , من ومن.

chiacchierata[noun]

: تجمع غیر رسمی جهت گفتگوهای عمومی , محاوره طولا نی و مفصل.

chiacchierone[noun]

: ریشخند کن , سخریه کن , لا ف زن , پرحرف.

chiachiarare

: پرگفتن , گپ زدن , (م.م.) دروغ گفتن.

chiamante[noun]

: دیدنی کننده , صدا زننده , دعوت کننده , ملا قات کننده.

chiamata

: کلمه راهنما , کلمه سرصفحه برای جلب توجه (درفرهنگ ومانند ان) , تکیه سخن , مفتاح کلا م.

chiamata[noun]

: فراخوانی , فراخواننده.

chiaro di luna[noun]

: نور مهتاب , مهتاب , مشروبات , بطور قاچاقی کار کردن.

chiaro[adjective]

: صرف , محض , خالص , راست , تند , مطلق , بطورعمود , یک راست , پاک , بکلی , مستقیما , ظریف , پارچه ظریف , حریری , برگشتن , انحراف حاصل کردن , کنار رفتن , کنار زدن.

chiasso - organizzazione criminale - [noun]

: راکت , راکت تنیس , جارو جنجال , سر وصدا , صدای غیر متجانس , عیاشی و خوشگذرانی , مهمانی پر هیاهو

chiassoso - festaiolo[adjective]

: پر هیاهو , پرسرو صدا , عیاش , خوشگذران.

chiave

: کلید.

chicco di grandine[noun]

: دانه تگرگ , تگرگ.

chiesa[noun]

: کلیسا , کلیسایی , درکلیسامراسم مذهبی بجا اوردن.

chiglia

: تیر ته کشتی , حمال کشتی , صفحات اهن ته کشتی , وارونه کردن [کشتی] , وارونه شدن , کشتی زغال کش , عوارض بندری ,خنک کردن , مانع سررفتن دیگ شدن , خنک شدن ,[ مج.] دلسردشدن , واژگون شدن , افتادن.

chilometrggio[noun]

: سنجش برحسب میل (چند میل در ساعت یا در روز).

chinino

: گنه گنه , جوهر گنه گنه.

chiocciola[noun]

: (ج.ش.) حلزون , لیسک , نرم تن صدف دار , بشکل مارپیچ جلو رفتن , وقت تلف کردن , انسان یا حیوان تنبل وکندرو

chiodo

: ناخن , سم , چنگال , چنگ , میخ , میخ سرپهن , گل میخ , با میخ کوبیدن , با میخ الصاق کردن , بدام انداختن , قاپیدن , زدن , کوبیدن , گرفتن.

chiodo fisso[noun]

: اسب چوبی , کار تفریحی , سرگرمی , لوده , مسخره.

chirurgia[noun]

: جراحی , اتاق جراحی , عمل جراحی , تشریح.

chirurgico[adjective]

: وابسته به جراحی , عمل جراحی.

chitarra[noun]

: (مو.) عود شش سیمه , گیتار , گیتار زدن.

chiudere[verb]

: بستن , برهم نهادن , جوش دادن , بسته شدن , تعطیل شدن , تعطیل کردن , پایین اوردن , بسته , مسدود.

cialda[noun]

: شیرینی پنجره ای , نان فطیر., کلوچه یا نان پخته شده در قالب های دو پارچه اهنی.

ciambellano[noun]

: رءیس خلوت , پیشکار , ناظر , پرده دار , حاجب., رءیس خلوت , پیشکار , ناظر , پرده دار , حاجب., رءیس خلوت , پیشکار , ناظر , پرده دار , حاجب.

ciance; frottole[noun]

: سخن بی معنی , چرند , یاوه , نوشابه کف الود.

cianfrinare[adjective]

: (ثالک=) شکاف وسوراخ چیزی را گرفتن , بتونه گیری کردن , درز گرفتن , اب بندی کردن.

ciao[noun]

: هالو (کلمه ای که در گفتگوی تلفنی برای صدا کردن طرف بکار میرود) , سلا م کردن.

ciarlataneria

: حقه بازی , شارلا تان بازی , حلیه گری.

ciarpame[noun]

: زباله , اشغال.

cinquanta

: پنجاه.

cinque[noun]

: عدد پنج , پنجگانه.

cintola[noun]

: بند تنبان , بند زیرشلواری.

cioccolata[noun]

: شوکولا ت , شوکولا تی , کاکاءو.

circa

: درباره , گرداگرد , پیرامون , دور تا دور , در اطراف , نزدیک , قریب , در حدود , در باب , راجع به , در شرف , در صدد , با , نزد , در , بهر سو , تقریبا , بالا تر , (نظ.) فرمان عقب گرد.

cirripede[noun]

: نوعی صدف , پوزه بند یا مهاراسب (هنگام نعلبندی) , پوزه بند(برای مجازات اشخاص) , سرسخت.

citazione

: نقل قول , بیان , ایراد , اقتباس , عبارت , مظنه. , نقل کردن , مظنه دادن , نشان نقل قول.

citta[noun]

: شهر.

cittadino[noun]

: تابع , رعیت , تبعه یک کشور , شهروند.

ciuccio[noun]

: صلح جو , تسکین دهنده , پستانک.

ciucciotto

: صلح جو , تسکین دهنده , پستانک.

cleanser

: وسیله یا ماده تمیز کننده.

clessidra[noun]

: ساعت ریگی , ساعت شنی.

clima[noun]

: اب وهوا.

climatico[adjective]

: مربوط به اب وهوا.

climatologia[noun]

: اب وهوا شناسی , اقلیم شناسی.

climatologo[noun]

: متخصص اب وهوا.

clinica[noun]

: درمانگاه , بالین , مطب , بیمارستان.

coadiutore[noun]

: همیاور , همکار , معاون , یاری کننده.

coagulare[verb]

: بستن , دلمه کردن , لخته شدن (خون).

coagulazione[noun]

: انعقاد , دلمه شدگی , لختگی , لخته شدن , ماسیدن.

coda

: صف اتوبوس و غیره , صف , در صف ایستادن.

codardia[noun]

: ترسویی , بزدلی , نامردی , جبن.

codardo[adjective]

: ادم ترسو , نامرد , شخص جبون , بزدل.

coi

: با , بوسیله , مخالف , بعوض , در ازاء , برخلا ف , بطرف , درجهت.

col

: با , بوسیله , مخالف , بعوض , در ازاء , برخلا ف , بطرف , درجهت.

colla

: با , بوسیله , مخالف , بعوض , در ازاء , برخلا ف , بطرف , درجهت.

collaborare

: همدستی کردن , باهم کار کردن , تشریک مساعی.

collaborazionista

: حاکم دست نشانده اجنبی.

collana[noun]

: گردن بند.

collare [dog]

: یقه , یخه , گریبان , گردن بند.

colletto [shirt]

: یقه , یخه , گریبان , گردن بند.

collidere[verb]

: تصادم کردن , بهم خوردن.

collisione (f)

: تصادم , برخورد.

collo[noun]

: گردن , گردنه , تنگه , ماچ و نوازش کردن.

colloquiale

: گفتگویی , محاوره ای , مصطلح , اصطلا حی.

colomba[noun]

: (ج.ش.) فاخته , قمری.

colombaia[noun]

: کبوترخانه , خانه کبوتران.

colonia

: مستعمره , مستملکات , مهاجر نشین , جرگه.

colonna vertebrale

: تیره ء پشت , ستون فقرات , (مج.) پشت , استقامت , استواری , استحکام.

color camoscio; appassionato[adjective]

: چرم گاومیش , چرم زرد خوابدار , ضربت , گاو وحشی , زردنخودی , محکم , از چرم گاومیش , براق کردن , جلا , پوست انسان.

colpevole[adjective]

: گناهکار , مقصر , بزهکار , مجرم , محکوم.

colpire con forza

: ضربت سخت , حرکت جاروبی , جرعه طولا نی , ضربه تند وشدید زدن , کش رفتن.

colpo

: تکان , صدمه , هول , هراس ناگهانی , لطمه , تصادم , تلا طم , ضربت سخت , تشنج سخت , توده , خرمن , توده کردن , خرمن کردن , تکان سخت خوردن , هول وهراس پیدا کردن , ضربت سخت زدن , تکان سخت خوردن , دچار هراس سخت شدن , سراسیمه کردن.

colpo; scoppio; rumore improvviso[noun]

: (.vi -and-.vt): بستن , محکم زدن , چتری بریدن (گیسو) , (.adv -and-.n) صدای بلند یا محکم , چتر زلف.

colpo; secco; puntura[noun]

: ضربت با چیز تیز , ضربت با مشت , خرد کردن , سک زدن , سیخ زدن , خنجر زدن , سوراخ کردن.

coltello[noun]

: (.vi -and-.vt) :چاقو زدن(به) , کارد زدن (به) , (.ن) :چاقو , کارد , گزلیک , تیغه.

cominciare

: اغاز کردن , شروع کردن.

commedia[noun]

: بازی , نواختن ساز و غیره , سرگرمی مخصوص , تفریح , بازی کردن , تفریح کردن , ساز زدن , الت موسیقی نواختن , زدن , رل بازی کردن , روی صحنه ء نمایش ظاهرشدن , نمایش , نمایشنامه.

commensorabile[adjective]

: تناسب پذیر.

commerciante

: کاسب , سوداگر , دکان دار , افزارمند , پیشه ور.

commercio

: سوداگری , بازرگانی , تجارت , داد وستد , کسب , پیشه وری ,کاسبی , مسیر , شغل , حرفه , پیشه , امد ورفت , سفر , ازار ,مزاحمت , مبادله کالا , تجارت کردن با , داد وستد کردن.

commessa[noun]

: بانوی فروشنده.

commesso[noun]

: فروشنده مغازه., فروشنده.

communista[noun]

: طرفدار مرام اشتراکی , مربوط به کمونیسم.

compagno di squadra[noun]

: همگروه , عضو تیم , همکار , همقطار.

compasso[noun]

: کولیس , نوعی پرگار که برای اندازه گیری ضخامت یا قطر اجسام بکار میرود , فندق شکن , گازانبر.

compendio[noun]

: خلا صه مفید , رءوس مطالب , برنامه.

compensare

: چاپ افست , جابجاسازی , مبدا , نقطه شروع مسابقه , چین , خمیدگی , انحراف , وزنه متعادل , رقم متعادل کننده , متعادل کردن , جبران کردن , خنثی کردن , چاپ افست کردن.

compiere

: انجام دادن , بانجام رساندن , وفا کردن(به) , صورت گرفتن. , دست یافتن , انجام دادن , بانجام رسانیدن , رسیدن , ناءل شدن به , تحصیل کردن , کسب موفقیت کردن (حق.) اطاعت کردن (در برابر دریافت تیول).

compimento

: انجام , اجرا , اتمام , کمال , هنر , فضیلت.

compiti

: مشق , تکلیف خانه.

compiuto

: انجام شده , کامل شده , تربیت شده , فاضل.

compleanno[noun]

: زادروز , جشن تولد , میلا د.

complice

: همدست , (حق.) شریک یا معاون جرم.

compresso

: فشرده , متراکم.

con calma

: بطور ارام.

con facilita

: اسانی.

con[preposition]

: با , بوسیله , مخالف , بعوض , در ازاء , برخلا ف , بطرف , درجهت.

conchiglia[noun]

: (ج.ش.) حلزوونهای دوکپه ای , گوش ماهی , دوختن لبه تزءینی بلباس , پختن , حلزون گرفتن.

conciso[adjective]

: کوتاه مختصر , حکم , دستور , خلا صه کردن , کوتاه کردن , اگاهی دادن.

concordanza

: جور بودن , مطابقت , وفق , توافق , تطابق , موافقت.

concrescenza

: افزایش , رشد پیوسته , بهم پیوستگی , اتحاد , یک پارچگی , (حق.) افزایش بهای اموال , افزایش میزان ارث.

concrescere

: با هم یکی شدن , تواما رشد کردن , فراهم کردن , فراهم شدن , متحد کردن , بهم افزودن یا چسبانیدن , (مج) مصنوعی , بهم پیوسته(گ.ش.) دوقلو , یکپارچه.

concretare

: واقعیت دادن , واقعی کردن , عملی کردن.

condurre[verb]

: سوق دادن , منجر شدن , پیش افت , تقدم.

confondere

: شرمنده کردن , خجالت دادن , دست پاچه نمودن.

conforme

: جور , مطابق , موافق.

congiura

: نقشه , طرح , موضوع اصلی , توطله , دسیسه , قطعه , نقطه , موقعیت , نقشه کشیدن , طرح ریزی کردن , توطله چیدن.

coniglio ( rabbit)

: پینه , ورم , اسم حیوان دست اموز (مثل خرگوش).

coniglio

: خرگوش , شکار خرگوش کردن.

conoscenza

: اشنایی , سابقه , اگاهی , اشنا , اشنایان.

conseguire[verb]

: دست یافتن , انجام دادن , بانجام رسانیدن , رسیدن , ناءل شدن به , تحصیل کردن , کسب موفقیت کردن (حق.) اطاعت کردن (در برابر دریافت تیول).

consiglio

: اشاره , ایما , تذکر , چیز خیلی جزءی , اشاره کردن.

contabile

: ذی حساب , حسابدار.

contabile[noun]

: حسابگر , محاسب.

contabilita/

: حسابداری , اصول حسابداری , برسی اصل و فرع.

contachilometri

: کیلومتر شماراتومبیل و غیره.

conte[noun]

: (انگلیس) کنت , (درشعر) سرباز دلیر.

contea (british)[noun]

: استان , ایالت , ناحیه , به استان تقسیم کردن.

continuo; diretto(as train or plane flight)[adjective]

: بدون توقف , یکسره.

conto

: شمردن , حساب کردن , محاسبه نمودن , (حق) حساب پس دادن , ذکر علت کردن , دلیل موجه اقامه کردن , تخمین زدن , دانستن , نقل کردن(.ن) حساب , صورت حساب , گزارش , بیان علت , سبب.

contorno[noun]

: (درعکاسی) ثبوت , تثبیت , (بصورت جمع) حاشیه , ریشه , لوازم , فروع , اثاثه.

contrabbandare[verb]

: قاچاق کردن.

contrabbandiere[noun]

: قاچاقچی.

contraccolpo

: واکنش شدید.

contravvenzione[noun]

: گناه , بزه , تخطی از قانون.

controbilanciare

: چاپ افست , جابجاسازی , مبدا , نقطه شروع مسابقه , چین , خمیدگی , انحراف , وزنه متعادل , رقم متعادل کننده , متعادل کردن , جبران کردن , خنثی کردن , چاپ افست کردن.

conversare

: گفتگو , صحبت , حرف , مذاکره , حرف زدن.

coppa[noun]

: ناو.

copri orecchie

: گوش پوش.

coprire[verb]

: پرده , روی پرده افکندن , غربال , غربال کردن.

coraggioso

: دلا ور , دلیر , شجاع , عالی , خوش لباس , جنتلمن , زن نواز ,متعارف وخوش زبان درپیش زنان , زن باز , دلا وری کردن , زن بازی کردن , ملا زمت کردن.

cornamuse[noun]

: (مو.) نی انبان که در اسکاتلند مرسوم است , پرحرفی.

coro[noun]

: صدرکلیسا , جای مخصوص کشیش.

corpetto[noun]

: نوعی ژاکت استین دار , زیر پوش زنانه. , جلیقه , لباس زیر شبیه جلیقه , نیم تنه یا ژیلت.

correre[verb]

: راندن , رانش , دایر بودن , اداره کردن.

corridore[noun]

: مسابقه گذار , مسابقه دهنده , سریع السیر , تندرو.

corrompere[verb]

: رشوه دادن , تطمیع کردن , رشوه , بدکند.

corruttore[noun]

: راشی.

corruzione[noun]

: رشاء , ارتشاء , رشوه خواری , پاره ستانی , رشوه.

corsa

: مسابقه , گردش , دور , دوران , مسیر , دویدن , مسابقه دادن , بسرعت رفتن , نژاد , نسل , تبار , طایفه , قوم , طبقه.

corsivo[adjective]

: وابسته به ایتالیایی های قدیم , (در چاپ) حروف یک وری , حروف کج , حروف خوابیده.

cospirazione

: نقشه , طرح , موضوع اصلی , توطله , دسیسه , قطعه , نقطه , موقعیت , نقشه کشیدن , طرح ریزی کردن , توطله چیدن.

costruttore

: سازنده , خانه ساز.

costruzione[noun]

: ساخت.

costume da bagno

: لباس شنا.

cottimista; barattiere[noun]

: کار چاق کن , سودجو.

covata; rimuginare (verb)

: کلیه جوجه هایی که یکباره سراز تخم درمیاورند , جوجه های یک وهله جوجه کشی , جوجه , بچه , توی فکر فرورفتن.

cozza[noun]

: (ج.ش.) صدف دو کپه ای , صدف باریک دریایی ورودخانه ای.

cranio[noun]

: (تش.) کاسه سر , جمجمه , فرق سر.

cravatta[noun]

: دستمال گردن , کراوات , بند , گره , قید , الزام , علا قه , رابطه , برابری , تساوی بستن , گره زدن , زدن.

credito

: وام , قرض , قرضه , عاریه , واژه عاریه , عاریه دادن , قرض کردن.

credulone[adjective]

: گول خور.

crema[adjective]

: سرشیر , کرم , هر چیزی شبیه سرشیر , زبده , کرم رنگ , سرشیر بستن.

crema[noun]

: سرشیر , کرم , هر چیزی شبیه سرشیر , زبده , کرم رنگ , سرشیر بستن.

cretino

: سبک مغز , بی کله , کند ذهن , خرفت , ابله.

cric (m.)

: خرک(برای بالا بردن چرخ) جک اتومبیل , (در ورق بازی) سرباز , جک زدن.

cricco; martinetto(mechanical)[noun]

: خرک(برای بالا بردن چرخ) جک اتومبیل , (در ورق بازی) سرباز , جک زدن.

cristallo

: شیشه , ابگینه , لیوان , گیلا س , جام , استکان , ایینه , شیشه دوربین , شیشه ذره بین , عدسی , شیشه الا ت , الت شیشه ای , عینک , شیشه گرفتن , عینک دار کردن , شیشه ای کردن , صیقلی کردن.

critica

: متعهد شدن , تعهد دادن , گرفتاری , مخمص?ه.

crostaceo[noun]

: حلزون صدف دار , نرم تن صدف دار.

cruccio

: ازردگی , غم وغصه , اندوه , الم , تنگدلی , اندوهگین کردن , ازرده کردن.

cubico[noun]

: مکعبی.

cubo[noun]

: مکعب.

cucchiaiata[noun]

: بقدر یک قاشق سوپ خوری.

cucchiaino

: قاشق چای خوری.

cucchiaio da tavola

: قاشق سوپخوری.

cucina

: اشپزخانه , محل خوراک پزی.

cuffia[noun]

: سمعک , بلندگوی گوشی , گوشی تلفن.

culo[noun]

: (ج.ش.) خر , الا غ , ادم نادان و کند ذهن , کون.

cumulo di lavoro arretrato[noun]

: کنده بزرگی که پشت اتش بخاری گذارده میشود , موجودی جنسی که بابت سفارشات درانبارموجوداست , جمع شدن , انبارشدن , کار ناتمام یا انباشته.

cuocere

: پختن , طبخ کردن.

cuore

: قلب , سینه , اغوش , مرکز , دل و جرات , رشادت , مغز درخت ,عاطفه , لب کلا م , جوهر , دل دادن , جرات دادن , تشجیع کردن , بدل گرفتن.

curioso[adjective]

: کنجکاو , نادر , غریب.

curvatura[noun]

: خمیده کردن , منحنی کردن , قوز یا خمیدگی اندک , تحدب کم , تیر یا الوار خمیده و کج.

custode (caretaker)[noun]

: دربان , سرایدار , فراش مدرسه , راهنمای مدرسه , راهنمای مدرسه.

D

da burrasca[noun]

: تند باد , باد , (در دریا) طوفان.

da vagabondo[adverb]

: ولگرد , دربدر , ولگردوار.

da[preposition]

: پیشوند لا تین بمعنی< دوراز >و< از >و< جدایی >و< غیر >

dacha[noun]

: خانه ییلا قی , ویلا.

dado[noun]

: طاس تخته نرد , بریدن به قطعات کوچک , نرد بازی کردن.

daiquiri[noun]

: مشروب مخلوط از شراب واب پرتقال و شکر.

dalia[noun]

: (گ.ش.) گل کوکب.

dalmata[adjective]

: اهل دالماسی (ج.ش.) نوعی سگ بزرگ.

damasco[noun]

: حریر گلدار ومشجر , گلدار کردن.

dannare[verb]

: لعنت کردن , لعنت , فحش , بسیار , خیلی.

dannato[adjective]

: دوزخی , جهنمی , ملعون.

dannazione[noun]

: لعن , لعنت شدگی.

danneggiare[verb]

: خسارت , خسارت زدن.

dannegiante

: اسیب اور , زیان اور و مضر , خسارت اور.

danni

: (حق.) ضرب وشتم , جرح.

danno[noun]

: خسارت , خسارت زدن.

dardo[noun]

: زوبین , نیزه , تیر , بسرعت حرکت کردن , حرکت تند , پیکان , بسرعت رفتن , بسرعت انجام دادن , فاصله میان دو حرف , این علا مت [ ? ] , بشدت زدن , پراکنده کردن.

dare lavoro; dare a noleggio[verb]

: کرایه , اجاره , مزد , اجرت , کرایه کردن , اجیرکردن , کرایه دادن

dare passare[verb]

: (.ن) دست , عقربه , دسته , دستخط , خط , شرکت , دخالت , کمک , طرف , پهلو , پیمان , کمک کردن , بادست کاری را انجام دادن , یک وجب.

dare[verb]

: واگذار کردن , دادن (به) , بخشیدن , دهش , دادن , پرداخت کردن , اتفاق افتادن , فدا کردن , اراءه دادن , بمعرض نمایش گذاشتن , رساندن , تخصیص دادن , نسبت دادن به , بیان کردن , شرح دادن , افکندن , گریه کردن.

d'avena[adjective]

: مرکب از دانه های جو.

dea[noun]

: الهه , ربه النوع.

debole

: سست , کم دوام , ضعیف , کم بنیه , کم زور , کم رو.

decimo[noun]

: دهم , دهمین , ده یک , عشر , عشریه.

declinare[verb]

: رو بکاهش گذاشتن , نقصان یافتن , کم شدن , افول , کم و کاستی , وارفتن , به اخر رسیدن.

d'editore[adjective]

: سرمقاله.

degradare

: پست کردن , تحقیرنمودن , کم ارزش کردن.

degradare[verb]

: تنزل رتبه دادن , کسر مقام یافتن.

delfino[noun]

: ماهی یونس , گراز دریایی.

demone -spirito[noun]

: (افسانه یونان) خدایی که دارای قوه خارق العاده بوده , دیو , جنی , شیطان , روح پلید , اهریمن.

denaturare[verb]

: طبیعت یا ماهیت چیزی را عوض کردن.

denazionalizzare[verb]

: از حقوق ملی محروم کردن , صنایع را از صورت ملی خارج کردن.

denazionalizzazione[noun]

: غیر ملی کردن.

dendrite[noun]

: (طب) دندریت , شاخه های متعدد سلولهای عصبی , سنگ شجری , سنگ درخت وار , (جغ) شجری.

dentallato[adjective]

: دندانه دار , ناهموار.

deretano[noun]

: کفل , پشت , عقب هر چیزی , خصوصی , محرمانه.

desiderabile[adjective]

: پسندیده , مرغوب , خواستنی , مطلوب , خوش ایند.

desiderio[adjective]

: میل داشتن , ارزو کردن , میل , ارزو , کام , خواستن , خواسته.

desideroso di acquistare

: فراگیرنده , جوینده , اکتسابی , اکتساب کننده.

desideroso(as in keen); ardente(as in desirous)[adjective]

: مشتاق , ذیعلا قه , ترد و شکننده.

designare[verb]

: نامزد کردن , گماشتن , معین کردن , تخصیص دادن , برگزیدن

desistere[verb]

: بازایستادن , دست برداشتن از , دست کشیدن.

desolato[adjective]

: ویران کردن , از ابادی انداختن , مخروبه کردن , ویران , بی جمعیت , متروک , حزین.

destinatario

: مخاطب , گیرنده ء نامه.

detestabile[adjective]

: متنفر , منزجر , بیمناک , ناسازگار , مکروه , زشت , شنیع , مغایر.

detestare abhor aborrire[verb]

: تنفر داشتن از , بیم داشتن از , ترس داشتن از , ترساندن , ترسیدن.

deviare

: موازی , مقاومت موازی.

deviare; slittare(as in skid)[verb]

: منحرف شدن , عدول کردن , طفره زدن , کج شدن , منحرف کردن , سریع , چابک , تندرو , فرز , باسرعت.

di

: از , از مبدا , از منشا , از طرف , از لحاظ , در جهت , در سوی , درباره , بسبب , بوسیله.

di baccante bacchic bacchico

: وابسته به باده گساری.

di coniglio - pieno di conigli[adjective]

: خرگوش دار.

di dietro

: قهقرایی , به عقب , غافلگیر , ناگهان , منزوی , پرت.

di levante[adjective]

: از طرف شرق , مانند بادخاوری , بسوی شرق.

di oro[noun]

: طلا یی , زرین , اعلا , درخشنده.

di piante vive

: (گ.ش.) ولیک , بوته های پر چینی از قبیل خفچه و غیره , پرچین خفچه , خارپشته.

di quercia

: ساخته شده از چوب بلوط , بلوطی.

di) difesa[noun]

: دادخواست , منازعه , مشاجره , مدافعه , عذر , بهانه , تقاضا , استدعا , پیشنهاد , وعده مشروط , ادعا.

diaframma[noun]

: مربوط به قسمت پایین سینه , (تش.) حجاب حاجز , تیغه , قسمت پایین سینه.

diamante

: جسم جامد و سخت , مقاوم , یکدنده , تزلزل ناپذیر.

diciassette[noun]

: هفده , هفده چیز.

diciassettesimo[adjective]

: هفدهمین.

dietro

: عقب , پشت (بدن) , پس , عقبی , گذشته , پشتی , پشتی کنندگان , تکیه گاه , به عقب , درعقب , برگشت , پاداش , جبران , ازعقب , پشت سر , بدهی پس افتاده , پشتی کردن , پشت انداختن , بعقب رفتن , بعقب بردن , برپشت چیزی قرارگرفتن , سوارشدن , پشت چیزی نوشتن , ظهرنویسی کردن.

difendere (verb)

: پهلوان , قهرمان , مبارزه , دفاع کردن از , پشتیبانی کردن., پهلوان , قهرمان , مبارزه , دفاع کردن از , پشتیبانی کردن.

diffamazione

: بدگویی , ناسزاگویی , سرزنش , افترا.

difficolt[noun]

: کار گذاشتن , درست کردن , پابرجا کردن , نصب کردن , محکم کردن , استوارکردن , سفت کردن , جادادن , چشم دوختن به , تعیین کردن , قراردادن , بحساب کسی رسیدن , تنبیه کردن , ثابت شدن , ثابت ماندن , مستقر شدن , گیر , حیص وبیص , تنگنا , مواد مخدره , افیون.

diffondere

: وسعت , شیوع , پهن کردن , پهن شدن.

diffusione[noun]

: پراکندگی , تفرق.

diffuso[adjective]

: شایع , همه جا منتشر , گسترده.

diga[noun]

: سد , اب بند , بند , سد ساختن , مانع شدن یاایجاد مانع کردن , محدود کردن.

dilettarsi[verb]

: رنگ پاشیدن , نم زدن , (کم کم) تر کردن , دراب شلپ شلپ کردن , سرسری کارکردن , بطور تفریحی کاری راکردن.

dimenticare[verb]

: فراموش کردن , فراموشی , صرفنظر کردن , غفلت.

diminuire[verb]

: فروکش کردن , کاستن , تخفیف دادن , رفع نمودن , کم شدن , اب گرفتن از(فلز) , خیساندن (چرم) , (حق.) غصب یا تصرف عدوانی , بزورتصرف کردن , کاهش , تنزل , فرونشستن.

dimora[noun]

: منزل , مسکن , رحل اقامت افکندن , اشاره کردن , پیشگویی کردن , بودگاه , بودباش.

dio

: خداوند , خداوندگار , خدا , ایزد , یزدان , پروردگار , الله.

dipinto

: نقاشی.

dire[verb]

: نام.

disastro

: عاقبت داستان , مصیبت , بلا ی ناگهانی , فاجعه.

disdegnoso[adjective]

: باتنفر , نفرت انگیز , زننده , بطور نفرت انگیز.

disegnatore[noun]

: طراح.

disgr zia[noun]

: رویداد ناگوار , حادثه ناگوار , بدبختی , بلا.

disgrazia[noun]

: رسوایی , خفت , تنگ , فضاحت , سیه رویی , خفت اوردن بر , بی ابرویی.

disgraziata[adjective]

: رسوایی اور , خفت اور , ننگین , نامطبوع.

dispersione[noun]

: پراکندگی , تفرق.

dispiacere[noun]

: ازردگی , غم وغصه , اندوه , الم , تنگدلی , اندوهگین کردن , ازرده کردن.

dispositivo[noun]

: دستگاه , اسباب.

distante

: منزوی , خشن.

distintivo[noun]

: نشان , علا مت , امضاء و علا مت برجسته و مشخص.

distratto

: پریشان خیال , حواس پرت. , مجزا , پریشان خیال , مختصر.

distretto[noun]

: نگهبان , سلول زندان , اطاق عمومی بیماران بستری , صغیری که تحت قیومت باشد , محجور , نگهداری کردن , توجه کردن.

distribuire

: وسعت , شیوع , پهن کردن , پهن شدن.

disturbare (broadcast)[verb]

: مربا , فشردگی , چپاندن , فرو کردن , گنجاندن(با زور و فشار) , متراکم کردن , شلوغ کردن , شلوغ کردن(با امد و شد زیاد) , بستن , مسدود کردن , وضع بغرنج , پارازیت دادن., مربا , فشردگی , چپاندن , فرو کردن , گنجاندن(با زور و فشار) , متراکم کردن , شلوغ کردن , شلوغ کردن(با امد و شد زیاد) , بستن , مسدود کردن , وضع بغرنج , پارازیت دادن., مربا , فشردگی , چپاندن , فرو کردن , گنجاندن(با زور و فشار) , متراکم کردن , شلوغ کردن , شلوغ کردن(با امد و شد زیاد) , بستن , مسدود کردن , وضع بغرنج , پارازیت دادن.

dito[noun]

: انگشت , (درشعر) کلمه ای دارای سه هجا که هجای اول بلند و دو هجای بعدی ان کوتاه باشد.

dittatore[noun]

: دیکتاتور , فرمانروای مطلق , خودکامه.

divano[noun]

: کالسکه , واگن راه اهن , مربی ورزش , رهبری عملیات ورزشی را کردن , معلمی کردن.

divario

: رخنه , درز , دهنه , جای باز , وقفه , اختلا ف زیاد , شکافدار کردن.

diventare (with adj.)

: تحصیل شده , کسب کرده , بدست امده , فرزند , بدست اوردن , فراهم کردن , حاصل کردن , تحصیل کردن , تهیه کردن , فهمیدن , رسیدن , عادت کردن , ربودن , فاءق امدن , زدن , (درمورد جانوران) زایش , تولد.

divertimento

: سرگرمی , تفریح , گیجی , گمراهی , فریب خوردگی , پذیرایی , نمایش.

doccia

: رگبار , درشت باران , دوش , باریدن , دوش گرفتن.

doccia[noun]

: دوش اب , دوش گرفتن , تمیز کردن با دوش.

dogma[noun]

: عقیده دینی , اصول عقاید , عقاید تعصب امیز.

dogmatico[adjective]

: جزمی , متعصب , کوته فکر.

dolce; fragrante; mite; soave[adjective]

: مرهم , دارای خاصیت مرهم , خنک کننده , خوشبو.

dolce[adjective]

: شیرین , خوش , مطبوع , نوشین.

dolci canditi (plural)[noun]

: اب نبات , نبات , شیرین کردن , نباتی کردن.

dollaro[noun]

: دلا ر , (علا مت اختصاری ان س است).

dolore

: درد , رنج , زحمت , محنت , درد دادن , درد کشیدن.

doloroso

: دردناک , محنت زا , ناراحت کننده , رنج اور , رنجور.

domanda

: دادخواست , منازعه , مشاجره , مدافعه , عذر , بهانه , تقاضا , استدعا , پیشنهاد , وعده مشروط , ادعا. , جستار , سوال. , سوال , پرسش , استفهام , مسلله , موضوع , پرسیدن , تحقیق کردن , تردید کردن در.

domani[noun]

: فردا , روز بعد.

domestico[adjective]

: خانگی , خانه پرورده , (مج.) دیمی , طبیعی.

donatore[noun]

: دهنده , بخشنده.

dondolare[verb]

: اونگان شدن یا کردن , تاب خوردن , چرخیدن , تاب , نوسان , اهتزاز , اونگ , نوعی رقص واهنگ ان.

donna a giornata[noun]

: مستخدمه , کلفت , زغال فروش.

donna[noun]

: بانو , خانم , بی بی , کدبانو , مدیره. , زن , زنانگی , کلفت , رفیقه (نامشروع) , زن صفت , ماده , مونث , جنس زن.

dopo[adverb]

: پس از , بعداز , در عقب , پشت سر , درپی , در جستجوی , در صدد , مطابق , بتقلید , بیادبود.

doppio(adj -and- adv); doppio(noun); sosia(noun

: (.n -and-.vt) :دو برابر , دوتا , جفت , دولا , دوسر , المثنی , همزاد , (vi-and-.vt) :دوبرابر کردن , مضاعف کردن , دولا کردن , تاکردن (با UP ).

dormiente[adjective]

: خوابیده , ساکت , درحال کمون.

dormitorio[noun]

: خوابگاه. , خوابگاه , شبانه روزی (مثل سربازخانه , مدرسه وغیره).

dorsale[adjective]

: (تش.) پشتی.

dorso

: عقب , پشت (بدن) , پس , عقبی , گذشته , پشتی , پشتی کنندگان , تکیه گاه , به عقب , درعقب , برگشت , پاداش , جبران , ازعقب , پشت سر , بدهی پس افتاده , پشتی کردن , پشت انداختن , بعقب رفتن , بعقب بردن , برپشت چیزی قرارگرفتن , سوارشدن , پشت چیزی نوشتن , ظهرنویسی کردن.

dosaggio[noun]

: مقدار تجویز شده دارو , یک خوراک دارو , مقدار استعمال دارو.

dose[noun]

: خوراک دوا یا شربت , مقدار دوا , دوا دادن.

dove

: کجا , هرکجا , در کجا , کجا , در کدام محل , درچه موقعیتی , در کدام قسمت , از کجا , از چه منبعی , اینجا , درجایی که.

dovere[verb]

: باید , بایست , میبایستی , بایسته , ضروری , لا بد.

drago[noun]

: اژدها , (نج.) منظومه دراکو.

droga

: دارو , دوا زدن , دارو خوراندن , تخدیر کردن.

droga[noun]

: پیش بینی کردن , اگاهی , داروی مخدر , دارو دادن , تخدیر کردن.

droghiere[noun]

: عطار , بقال , خواربار فروش.

dubbio(noun); dubitare(verb)

: شک , تردید , شبهه , گمان , دودلی , نامعلومی , شک داشتن , تردید کردن.

dubbioso[adjective]

: مشکوک.

duca

: دوک , لقب موروثی اعیان انگلیس.

duchessa

: دوشس , بانوی دوک.

E

e

: و (حرف ربط).

ebanista[noun]

: قفسه ساز , مبل ساز.

ebanisteria[noun]

: قفسه سازی , مبل سازی.

ebano[noun]

: ابنوس , درخت ابنوس.

ebollienza[verb]

: گرمی و نشاط.

eccentrica

: عجیب و غریب.

eccentricita'[noun]

: دوری از مرکز , گریز از مرکز , غرابت , بی قاعدگی.

eccentrico[adjective]

: گریزنده از مرکز , بیرون از مرکز , (مج.) غیر عادی , غریب , عجیب.

ecclesiasticismo[noun]

: کلیساگرایی.

ecclesiastico[adjective]

: کشیش , علم اداره ء کلیساها , مربوط به کلیسا , اجتماعی.

ecclesiologia[noun]

: کلیساشناسی.

eclissi(noun); eclissare(verb)

: گرفتگی , گرفت , کسوف یا خسوف , تحت الشعاع قرار دادن.

eco(noun); far eco(verb)

: طنین , پژواک.

economia[noun]

: اقتصاد.

economizzare[verb]

: صرفه جویی کردن , رعایت اقتصاد کردن.

edificare[verb]

: تهذیب کردن , اخلا ق اموختن , تقدیس کردن , تقویت کردن.

edificio[noun]

: ساختن , بناکردن , درست کردن.

editore[noun]

: ویراستار , ویرایشگر.

edizione

: چاپ , ویرایش.

educator

: معلم , مربی , فرهیختار.

educazione

: اموزش و پرورش.

effecto(noun); effettuare(verb)

: اثر , نتیجه , اجراکردن.

effeminato[adjective]

: زن صفت , نرم , سست , بیرنگ , نامرد.

effervescente[adjective]

: گازدار.

effettivo[adjective]

: موثر , قابل اجرا.

efficace[adjective]

: انجام شدنی , موثر. , موثر.

efficiente[adjective]

: بهره ور , موثر , کارامد.

efficienza[noun]

: بازده , بهره وری , راندمان.

egocentrico

: خودپسندی , خود بین , خودمدار.

egoismo

: خودپرستی , خودخواهی.

egoista

: خودپرست.

el abastecedor[noun]

: اذوقه رسان , سورسات چی.

el comite/[noun]

: انجمن حزبی , کمیته های پارلمانی , نمایندگان حزب کارگر درپارلمان یا انجمن.

elegante

: زیبا , با سلیقه , پربراز , برازنده. , اراسته , قشنگتر , پاکیزه , ماهر , چالا ک.

eleganza

: براز , ظرافت , لطافت , زیبایی , وقار , ریزه کاری , سلیقه.

elio

: (S.) گاز خورشید , بخار افتاب , گاز هلیوم.

eludere; sconcertare[verb]

: گیج یا گمراه کردن , مغشوش کردن , دستپاچه کردن , بی نتیجه کردن , پریشانی , اهانت.

emarginare

: تبدیل کردن به محله اقلیت ها و فقرا.

emarginazione

: تبدیل بمحله اقلیت ها یا فقرا کردن.

ematico[adjective]

: (طب) وابسته به خون , خونی , بیماری خونی.

ematite[noun]

: (مع.) هماتیت , نوعی سنگ اهن.

ematoma[noun]

: (طب) توموریاغده محتوی خون خارج شده از رگها.

emergenza

: امر فوق العاده و غیره منتظره , حتمی , ناگه اینده , اورژانس.

emocitometro[noun]

: (طب) اسبابی برای شمارش گویچه های خون.

emozione

: احساسات , هیجانات , شور , هیجانی.

entrare senza chiedere permesso[verb]

: دوبه , کرجی , با قایق حمل کردن , سرزده وارد شدن.

entrata

: (.ن) :نزدیکی , ورود , دخول , پیشرفت , افزایش , نیل (بجاه و مقام بخصوص سلطنت) , جلوس , (طب) شیوع , بروز , (حق.) تملک نماء , شیی ء اضافه یا الحاق شده , نماءات (حیوان و درخت) , تابع وصول , الحاق حقوق , شرکت در مالکیت , (وت) :بترتیب خرید وارد دفتروثبت کردن.

entrata[noun]

: راهرو , جای در , درگاه. , ثبت , فقره , قلم , دخول , مدخل , ادخال.

entropia[noun]

: (فیزیک) واحد اندازه گیری ترمودینامیک , درگاشت.

equilibrato[adjective]

: متعادل , متوازن.

equilibrio[noun]

: ترازو , میزان , تراز , موازنه , تتمه حساب , برابرکردن , موازنه کردن , توازن.

equipaggiare[verb]

: اماده ء جنگ کردن , مجهز کردن , ملبس کردن.

equipaggio[noun]

: کارمندان و خلبانان هواپیما.

erba[noun]

: علف , سبزه , چمن , ماری جوانا , با علف پوشاندن , چمن زار کردن , چراندن , چریدن , علف خوردن.

erbe[noun]

: گیاه , علف , رستنی , شاخ وبرگ گیاهان , بوته.

errore[noun]

: اشتباه.

esasperante[adjective]

: دیوانه کننده.

esaustivo

: جامع , فرا گیرنده , وسیع , محیط , بسیط.

esca[noun]

: طعمه دادن , خوراک دادن , طعمه رابه قلا ب ماهیگیری بستن , دانه , چینه , مایه تطمیع , دانه ء دام. , جامه ژنده , لباس مندرس , نوعی نخ پشمی , نخ قلا بدوزی.

esercitare[verb]

: گردانیدن , اداره کردن , خوب بکار بردن.

esigibile[adjective]

: صدازدنی , فراخواندنی.

esplicitamente

: یعنی , بنام , با ذکر نام , برای مثال.

essere acquiescente

: تسلیم شدن , تن در دادن , راضی شدن , رضایت دادن , موافقت کردن , ارام کردن.

essere sorpreso/essere preso alla sprovvista

: قهقرایی , به عقب , غافلگیر , ناگهان , منزوی , پرت.

essere vicino

: پیوستن , متصل کردن , وصلت دادن , مجاور بودن(به) , پیوسته بودن(به) , افزودن , متصل شدن.

essere[verb]

: مصدر فعل بودن , امر فعل بودن , وجود داشتن , زیستن , شدن , ماندن , باش.

esso[pronoun]

: ان , ان چیز , ان جانور , ان کودک , او (ضمیر سوم شخص مرد).

est[noun]

: خاور مشرق , شرق , خاورگرایی , بسوی خاور رفتن.

estasi[noun]

: وجد , خلسه , حظ یاخوشی زیاد.

estemporaneo

: بی تامل , بداهه , بدون مقدمه , بدون تهیه.

estinguere

: فرو نشاندن , دفع کردن , خاموش کردن , اطفا.

estrarre

: (.vt):ربودن , بردن , کش رفتن , خلا صه کردن , جداکردن , تجزیه کردن , جوهرگرفتن از , عاری ازکیفیات واقعی(در مورد هنرهای ظریف)نمودن , (.ادج):خلا صه , مجمل , خلا صه ء کتاب , مجرد , مطلق , خیالی , غیرعملی , بی مسمی , خشک , معنوی , صریح , زبده , انتزاعی , (اسم)معنی.

estrazione

: تجرید , انتزاع , چکیدگی.

eta'[noun]

: (.ن):عمر , سن , پیری , سن بلوغ , رشد , دوره , عصر.(.vi -and-.vt): پیرشدن , پیرنماکردن , کهنه شدن(شراب).

etc [with the]

: با , بوسیله , مخالف , بعوض , در ازاء , برخلا ف , بطرف , درجهت.

etichetta

: صورتحساب , هزینه , برگ , باریکه , حساب , شمارش , باریکه دادن به , نوار زدن به , نشاندار کردن , گلچین کردن.

etichetta[verb]

: برچسب , اتیکت , متمم سند یا نوشته , تکه باریک , لقب , اصطلا ح خاص , برچسب زدن , طبقه بندی کردن.

etichettato[adjective]

: برچسب دار.

evitare

: شانه خالی کردن از , از زیر کاری در رفتن , روی گرداندن از , طفره زدن , اجتناب , طفره رو.

evitare[verb]

: دوری واجتناب , پرهیز کردن , اجتناب کردن از , گریختن.

F

f

: مال من , متعلق بمن , مربوط بمن , ای وای.

fabbrica[noun]

: کارخانه.

fabbricare[verb]

: ساختن.

fabbricazione (raro)

: ساخت.

faccetta

: صورت کوچک , سطوح کوچک جواهر و سنگهای قیمتی , تراش , شکل , منظر , بند , مفصل.

faccia[noun]

: صورت , نما , روبه , مواجه شدن.

facciale(adjective)

: مربوط به صورت (مثل عصب صورت).

facciata[noun]

: نمای سر در , جبهه , نمای خارجی.

facendo pace[verb]

: رهبری , پیشقدمی.

faceto

: شوخ , لوس , اهل شوخی بیجا.

facile

: اسان , سهل , بی زحمت , اسوده , ملا یم , روان , سلیس.

facile[adjective]

: اسان , باسانی , باسانی قابل اجرا , سهل الحصول.

facilitare[verb]

: اسان کردن , تسهیل کردن , کمک کردن.

facilmente[adverb]

: به اسانی.

facolta'

: استادان دانشکده یا دانشگاه , استعداد , قوه ذهنی , استعداد فکری.

facoltativo[adjective]

: وابسته به faculty (بمعانی گوناگون .

facsimile

: (فاض) رونوشت عینی.

factotum[noun]

: ادم همه کاره , خدمتکار.

falciforme

: (تش.) داسی , داس مانند.

falco; (coll.) persona rapace[noun]

: باز , قوش , شاهین , بابازشکار کردن , دوره گردی کردن , طوافی کردن , جار زدن و جنس فروختن , فروختن.

falcone

: (ج.ش.) قوش , شاهین , باز , توپ قدیمی.

fallimento[noun]

: ورشکستگی , افلا س , توقف بازرگان.

fallire/mancare[verb]

: خراب شدن , تصورکردن , موفق نشدن.

falo\[noun]

: اتش بزرگ , اتش بازی.

falsificare(verb)

: ساختن.

falso allarme[noun]

: شوخی فریب امیز , گول زدن , دست انداختن.

famiglia

: خانواده.

famigliare

: گفتگویی , محاوره ای , مصطلح , اصطلا حی.

fancciullo

: بچه , کودک , طفل , فرزند.

fantasia

: قوه مخیله , وهم , هوس , نقشه خیالی , وسواس , میل , تمایل , فانتزی.

fantasma

: شبح , روح , روان , جان , خیال , تجسم روح , چون روح بر خانه ها و غیره سرزدن., غول (فارسی است).

fantasma urlante che annuncia la morte[noun]

: موجود وهمی بشکل روح.

far cenno di testa(verb); cenno di testa(noun)

: تکاندادن سر بعلا مت توافق , سرتکان دادن , باسراشاره کردن , تکان سر.

far impazzire[verb]

: دیوانه کردن , عصبانی کردن , دیوانه شدن.

fare a pezzi[verb]

: کلنگ , سرفه خشک وکوتاه , چاک , برش , شکافی که بر اثر بیل زدن یا شخم زده ایجاد میشود , ضربه , ضربت , بریدن ,زخم زدن , خردکردن , بیل زدن , اسب کرایه ای , اسب پیر , درشکه کرایه , نویسنده مزدور , جنده.

fare capo a

: نزدیک بودن , مماس بودن , مجاور بودن , متصل بودن یا شدن , خوردن.

fare una crocera su un panfilo[verb]

: قایق رانی , مسافرت با قایق تفریحی.

faretra

: ترکش , تیردان , بهدف خوردن , درتیر دان قرار گرفتن , لرزیدن , ارتعاش.

farina d'avena

: ارد جو دوسر , شوربای ارد جو دوسر.

farmaco

: دارو , دوا زدن , دارو خوراندن , تخدیر کردن.

fascifo[adjective]

: منزجر کننده.

fatale

: کشنده , مهلک , مصیبت امیز , وخیم.

fatalismo

: اعتقاد به سرنوشت.

fatalista

: معتقد به سرنوشت.

fatto

: ساخته شده , مصنوع , ساختگی , تربیت شده.

fatto in casa[adjective]

: وطنی , ساخت میهن , خانگی , خانه بافت. , بافت خانگی , بافت میهنی , وطنی , ساده.

fatto[noun]

: واقعیت , حقیقت , وجود مسلم.

fattore

: عامل (عوامل) , حق العمل کار , نماینده , فاعل , سازنده , فاکتور , عامل مشترک.

fattoriale[adjective]

: حاصلضرب اعداد صحیح مثبت , وابسته به عامل یاکارخانه , مربوط به فاکتور یاعامل مشترک ریاضی.

fattuale[adjective]

: وابسته بواقع امر , حقیقت امری , واقعی.

favola[noun]

: افسانه , داستان , دروغ , حکایت اخلا قی , حکایت گفتن. , افسانه , داستان , قصه , حکایت , شرح , چغلی , خبرکشی , جمع , حساب.

favolista[noun]

: افسانه نویس.

favoloso[adjective]

: افسانه ای , افسانه وار , مجهول , شگفت اور.

favore

: التفات , توجه , مرحمت , مساعدت , طرفداری , مرحمت کردن , نیکی کردن به , طرفداری کردن.

favoreggiare[verb]

: برانگیختن , جرات دادن , تربیت کردن , تشویق (به عمل بد) کردن , (حق.) معاونت کردن(درجرم) , تشویق , تقویت , ترغیب (به کار بد).

fazione[noun]

: دسته بندی , حزب , انجمن , فرقه , نفاق.

fazioso[adjective]

: نفاق افکن.

febbre

: تب , (مج.) هیجان , تب دار کردن.

fede

: ایمان , عقیده , اعتقاد , دین , پیمان , کیش.

fedele

: با وفا , باایمان.

fedelta'[noun]

: وفاداری.

federale

: فدرال , اءتلا فی , اتحادی , اتفاق.

federalismo

: فدرالیسم , اصل دولت اءتلا فی.

federalista

: طرفدار دولت فدرال.

felice

: خوش , خوشحال , شاد , خوشوقت , خوشدل , خرسند , سعادتمند , راضی , سعید , مبارک , فرخنده.

feminine)[noun]

: حلقه گل که بگردن میاویزند , تسبیح یا گردن بند.

femminile[adjective]

: زن صفت , زنانه , مربوط به زن یا زنان.

feno

: علف خشک , گیاه خشک کرده , یونجه خشک , حشک کردن (یونجه ومانند ان) , تختخواب , پاداش.

feriale[noun]

: روز هفته.

fermaglio per capelli[noun]

: سنجاق مو , گیره مو , (درجاده) پیچ تند.

fermio

: (S.) فرمیوم.

feroce

: وحشی , سبع.

fertile

: حاصلخیز , پرثمر , بارور , برومند , پربرکت.

fertilita'

: حاصلخیزی , باروری.

festiva[noun]

: اخر هفته , تعطیل اخر هفته , تعطیل اخر هفته را گذراندن.

festivale

: جشنواره , عید , سور , شادمانی , جشنی , عیدی.

fevore

: حرارت شدید , اشتیاق شدید , گرمی , التهاب.

fianco a fianco

: برابر , پهلو به پهلو.

fiasco

: شکست مفتضحانه , ناکامی , بطری شراب.

fiato

: دم , نفس , نسیم , (مج.) نیرو , جان , رایحه.

fibra[noun]

: (فءبرع) رشته , تار , نخ , بافت , لیف (الیاف) , فیبر.

fibrillazione[noun]

: رشته رشته سازی , تشکیل الیاف , انقباض بی نظم رشته های عضلا نی.

fidanzata

: عروس , تازه عروس.

figa[noun]

: کس , مهبل.

figlia[noun]

: دختر.

figlio

: بچه , کودک , طفل , فرزند.

figlio[noun]

: فرزد ذکور , پسر , ولد , زاد , مولود.

fila

: صف اتوبوس و غیره , صف , در صف ایستادن.

film[noun]

: سینما.

filo(noun -as in knife edge)

: لبه.

fine settimana

: اخر هفته , تعطیل اخر هفته , تعطیل اخر هفته را گذراندن.

finestra

: پنجره , روزنه , ویترین , دریچه , پنجره دار کردن.

fisarmonica

: (مو.) اکوردءون.

fischiare[verb]

: صدای خش خش , صدای هیس (مثل صدای مار) , هیس کردن.

fisica

: فیزیک.

fisico

: فیزیک دان.

fissare[verb]

: کار گذاشتن , درست کردن , پابرجا کردن , نصب کردن , محکم کردن , استوارکردن , سفت کردن , جادادن , چشم دوختن به , تعیین کردن , قراردادن , بحساب کسی رسیدن , تنبیه کردن , ثابت شدن , ثابت ماندن , مستقر شدن , گیر , حیص وبیص , تنگنا , مواد مخدره , افیون.

fissativo[noun]

: ثابت کننده.

fissazione[noun]

: تعیین , تثبیت , تحکیم , دلبستگی زیاد , عشق زیاد , خیره شدگی , تعلق خاطر , ثابت کردن.

fissione[noun]

: شکافتن , انشقاق , شکستن هسته اتمی.

fittizio[adjective]

: (فاثتءتءوع=) ساختگی , مصنوعی , صوری , غیرطبیعی , دروغی , وانمود کننده , بهانه کننده. , جعلی , ساختگی , موهوم.

foggia del vestire[noun]

: لباس , پوشاک ویژه , کسوت , ظاهر , طرز , جامه پوشانیدن به , لباس پوشانیدن , طرز رفتار.

foglia[noun]

: برگ.

foglio

: ورق.

folgorato

: برق زدن , اذرخش زدن.

folla

: دسته , توده طبقات پست , ازدحام , اراذل و اوباش , با اراذل و اوباش حمله کردن به.

fondale

: پرده ء پشت صحنه ء تاتر.

forato

: سوراخ , فرورفته , بهم زده.

forca[noun]

: دار , چوبه دار , اعدام , بدار اویزی , مستحق اعدام.

forchetta[noun]

: چنگال , محل انشعاب , جند شاخه شدن.

foreste vergini[noun]

: اراضی جنگلی دوراز شهر , جنگلهای دورافتاده.

formaggio

: پنیر.

formazione

: زمینه , نهانگاه , سابقه.

formichie\re[noun]

: (ج.ش.) خوک خرطوم دراز مالا یا.

fornendo[verb]

: مشروط بر اینکه , در صورت.

fornire

: مشروط بر اینکه , در صورت.

fornitore[noun]

: مهیا کننده , بدست اورنده.

forse

: شاید , احتمالا.

fortuito; (noun) occasione

: بخت , تصادف , شانس , فرصت , مجال , اتفاقی , اتفاق افتادن

fortuito[adjective]

: اتفاقی , تصادفی., اتفاقی , تصادفی.

forza

: نیرو , زور , تحمیل , مجبور کردن.

forza[noun]

: نیرو , زور , قوت , قوه , توانایی , دوام , استحکام.

foto (phot)[noun]

: گلوله , تیر , ساچمه , رسایی , پرتابه , تزریق , جرعه , یک گیلا س مشروب , فرصت , ضربت توپ بازی , منظره فیلمبرداری شده , عکس , رها شده , اصابت کرده , جوانه زده.

fottere

: گاییدن , سپوختن.

foulard[noun]

: پارچه مویی , مویینه , پارچه خیمه ای.

fragola[noun]

: (گ.ش.) توت فرنگی , چلیک خوراکی.

fragrante

: بدبو , زننده , بودار , دارای بو.

fraintndere[verb]

: درست نفهمیدن , تد تعبیر کردن , سوء تفاهم کردن.

frana[noun]

: زمین لغزه , ریزش خاک کوه کنار جاده.

frataglie

: اشغال , اخال , کف , مواد زاءد , لا شه.

fratellanza[noun]

: برادری , انجمن برادری واخوت.

fratello[noun]

: برادر , همقطار.

fraternamente[adverb]

: برادرانه , از روی مهربانی , از روی دوستی.

fratt mpo

: ضمنا , در این ضمن , درضمن , در اثناء , در خلا ل.

frattazzo

: ماله , بیلچه باغبانی , ماله کشیدن.

freccia

: زوبین , نیزه , تیر , بسرعت حرکت کردن , حرکت تند , پیکان ,بسرعت رفتن , بسرعت انجام دادن , فاصله میان دو حرف , این علا مت [ ? ] , بشدت زدن , پراکنده کردن.

freddo

: سرما , سرماخوردگی , زکام , سردشدن یا کردن.

frequente

: غالب اوقات.

frigo portatile[noun]

: یخچال.

frittata

: املت , خاگینه , کوکوی گوجه فرنگی.

frumento

: (گ.ش.) گندم.

frustino

: تازیانه دسته کوتاه , با تازیانه دسته کوتاه زدن.

frustino(riding switch); interruttore(electrical switch)[noun]

: ترکه , چوب زدن , سویچ برق , سویچ زدن , جریان را عوض کردن , تعویض.

fuggitivo

: فراری , تبعیدی , بی دوام , زودگذر , فانی , پناهنده.

funesto; maligno[adjective]

: محنت بار , مصیبت بار , غم انگیز.

fungo[noun]

: قارچ , سماروغ , بسرعت رویاندن , بسرعت ایجاد کردن.

funzionario

: شاغل مقام.

funzionario di tribunale[noun]

: ناظر , ضابط , امین صلح یا قاضی , نگهبان دژ سلطنتی.

funzioni dell'abate

: قلمرو راهب , مقام رهبانیت , مقر راهبان دیر.

fuori asse

: (اباضءلع=) (گ.ش.) دورازمحور.

fuori scena

: خارج از صحنه نمایش , درزندگی خصوصی.

furbetto[adjective]

: (.n -and-.vt): کمان , طاق , قوس , بشکل قوس یاطاق دراوردن ,(.ادج): ناقلا , شیطان , موذی , رءیس , اصلی , (.پرعف -ارثه): پیشوندی بمعنی' رءیس' و' کبیر' و' بزرگ.'

furia

: هاری.

furto[noun]

: دزدی , دستبرد , سرقت.

G

gabardina

: پارچه گاباردین.

gabardine

: ردای بلند , جبه , لباس , پوشش , گاباردین.

gabbia[noun]

: قفس , درقفس نهادن , درزندان افکندن.

gabinetto[noun]

: قفسه , اطاقک , هیلت وزرا.

gaga

: دیوانه , شیفته , دلفریفته.

galassia[noun]

: (نج.) کهکشان , جاده شیری.

galeone[noun]

: کشتی بادبانی بازرگانی یا جنگی اسپانیولی قرن پانزدهم.

galleria

: گالری , راهرو , سرسرا , سالن , لژ بالا , جای ارزان , اطاق نقاشی , اطاق موزه.

gallone=4.5459631 litres[noun]

: گالن , پیمانه ای برابر 3587/3 لیتر.

galoppo[noun]

: تاخت , چهار نعل , چهارنعل رفتن , تازیدن.

galvanizzare[verb]

: با برق اب طلا یا نقره دادن به , اب فلزی دادن , ابکاری فلزی کردن.

galvanizzazione[noun]

: گالوانیزه کردن.

gamberi[noun]

: (ج.ش.) میگو گرفتن , جنس میگو.

gambetto[noun]

: شروع بازی شطرنج , از دست دادن یکی دو پیاده در برابر تحصیل امتیازاتی , بذله , موضوع بحث.

ganado[noun]

: احشام واغنام , گله گاو.

garantire[verb]

: ضمانت , تعهد , ضامن , وثیقه , سپرده , ضمانت کردن , تعهد کردن , عهده دار شدن.

garanzia

: (.n -and-.vt) :گرو , وثیقه , رجز خوانی , مبارزه طلبی , گروگذاشتن , شرط بستن , متعهد شدن , (.ن) درجه , اندازه , وسیله اندازه گیری.

garanzia[noun]

: ضمانت , تعهد , ضامن , وثیقه , سپرده , ضمانت کردن , تعهد کردن , عهده دار شدن.

gas

: گاز , بخار , (امر.) بنزین , گازمعده , گازدار کردن , باگاز خفه کردن , اتومبیل رابنزین زدن.

gassato

: گازی , بخاری , لطیف , گازدار , دو اتشه.

gatto

: گربه , شلا ق زدن , قی کردن , شلا ق لنگربرداشتن.

gel

: ژال , ماده ژلا تینی چسبناکی که در نتیجه بسته شدن مواد چسبنده بوجود میاید , ژلا تین , دلمه شدن.

gelosia[noun]

: رشک , حسادت.

geloso[adjective]

: حسود , رشک مند , رشک ورز , غیور , بارشک , رشک بر.

gemere[verb]

: شیون کردن , ناله کردن , ماتم گرفتن , ناله.

gendarme

: ژاندارم , امنیه , پلیس , پاسبان.

gendarmeria

: (گعندارمعری) ژاندارمری , اداره امنیه.

gene

: (زیست شناسی) ژن , عامل موجود در کروموزوم که ناقل صفات ارثی است.

geneologia

: شجره النسب , شجره نامه , نسب , سلسله , دودمان.

geneologista

: شجره شناس.

generabile

: همگانی , قابل تعمیم.

generale

: عمومی , جامع , همگانی , متداول , کلی , معمولی , همگان , ژنرال , ارتشبد.

generalita\

: عمومیت , اظهار عمومی , نکته کلی , اصل کلی.

generalizzare

: تعمیم دادن , کلیت بخشیدن.

generalizzato

: تعمیم یافته , کلی.

generalizzazione

: عمومیت دادن.

generalmente

: بطور کلی , عموما , معمولا.

generare

: تولید کردن , زاییدن.

generativo

: تولیدی , نسلی.

generatore

: مولد , زاینده.

generatrice

: (هن.) نقطه یا خط یا سطحی که سبب احداث خط یا سطح یا جسمی میشود , احداث کننده , (هن.) مولد , زاینده , زایا.

generazione

: تولید نیرو , نسل.

genere

: (د.) جنس , تذکیر و تانیث , قسم , نوع.

generi

: .lp.fo suneg

generico

: نوعی , جنسی , عمومی , عام , کلی , وابسته به تیره.

genesi

: پیدایش , تکوین , تولید , طرز تشکیل , کتاب پیدایش (تورات) , پسوند بمعنی ایجاد کننده.

genio

: نابغه , نبوغ , استعداد , دماغ , ژنی.

gentile

: غیر کلیمی , کسی که نه مسیحی و نه کلیمی باشد., نجیب , با تربیت , ملا یم , ارام , لطیف , مهربان , اهسته , ملا یم کردن , رام کردن , ارام کردن.

gentile[adjective]

: نازنین , دلپسند , خوب , دلپذیر , مطلوب , مودب , نجیب.

gentilezza[adjective]

: مهربانی , لطف.

genuino - salace - di sapore caratteristico[adjective]

: دارای طعم اصلی , دارای صفات اصلی و نژادی , تند , با مزه , با روح , با نشاط , مهیج , جلف.

geografia

: جغرافیا , جغرافی , علم جغرافیا , شرح.

geometria

: علم هندسه.

germoglio

: شاخه نورسته , جوانه , ترکه , فرع , انشعاب , شعبه , مشتق.

gesso (noun); marcare/scrivere col gesso (verb)[noun]

: گچ , (ز.ع.)نشان , علا مت سفید کردن , باگچ خط کشیدن , باگچ نشان گذاردن., گچ , (ز.ع.)نشان , علا مت سفید کردن , باگچ خط کشیدن , باگچ نشان گذاردن.

gesso(noun) -also- ingessare(verb

: گچ , (ز.ع.)نشان , علا مت سفید کردن , باگچ خط کشیدن , باگچ نشان گذاردن.

gessoso[adjective]

: گچی., گچی.

ghetizzare

: تبدیل کردن به محله اقلیت ها و فقرا.

ghettizzazione

: تبدیل بمحله اقلیت ها یا فقرا کردن.

ghetto

: محله کلیمی ها (مخصوصا در ایتالیا) , محل کوچکی از شهر که محل سکونت اقلیت هااست.

ghiacciato

: یخی , پوشیده از یخ , بسیارسرد , خنک.

ghiaccio

: منجمد کردن , یخ بستن , منجمد شدن , شکر پوش کردن , یخ , سردی , خونسردی و بی اعتنایی.

ghianda

: میوه ء تیره ء درختان بلوط (مازو).

ghiandaia[noun]

: (ج.ش.) زاغ کبود , (مج.) شخص پر حرف و احمق.

giacchetta[noun]

: ژاکت , نیمتنه , پوشه , جلد , کتاب , جلد کردن , پوشاندن , درپوشه گذاردن.

giacente

: (حق.) بی تکلیف , معلق , متوقف.

giada[noun]

: ژاد , اسب پیر , یابو یا اسب خسته , زن هرزه , زنکه , (ک.) مرد بی معنی , دختر لا سی , پشم سبز , خسته کردن , از کار انداختن (در اثر زیاده روی).

giado(stone)[noun]

: ژاد , اسب پیر , یابو یا اسب خسته , زن هرزه , زنکه , (ک.) مرد بی معنی , دختر لا سی , پشم سبز , خسته کردن , از کار انداختن (در اثر زیاده روی).

giallo[noun]

: زرد , اصفر , ترسو , زردی.

giambico[adjective]

: وابسته به وتد مجموع.

giardino

: باغ , بوستان , باغچه , باغی , بستانی , درخت کاری کردن , باغبانی کردن.

giga(noun); ballare la giga(verb)

: نوعی رقص تند , اهنگ رقص تند , جست و خیز سریع , شیرین کاری , با اهنگ تند رقص کردن , جست و خیز کردن , استهزاء کردن.

gigante

: ادم غول پیکر , نره غول , غول , قوی هیکل.

gingillo[noun]

: چیز , فلا ن چیز.

ginocchio[noun]

: زانو , زانویی , دوشاخه , خم , پیچ , زانو دارکردن.

giocare d' azzardo[verb]

: قمار کردن , شرط بندی کردن , قمار.

giocatore d' azzardo[noun]

: قمار باز.

gioco

: بازی , مسابقه , سرگرمی , شکار , جانور شکاری , یک دور بازی , (بصورت جمع)مسابقه های ورزشی , شوخی , دست انداختن , تفریح کردن , اهل حال , سرحال. , بازی , نواختن ساز و غیره , سرگرمی مخصوص , تفریح , بازی کردن , تفریح کردن , ساز زدن , الت موسیقی نواختن , زدن , رل بازی کردن , روی صحنه ء نمایش ظاهرشدن , نمایش , نمایشنامه.

giornale popolare

: خلا صه شده , تلخیص شده , چکیده , روزنامه نیم قطع و مصور

giornale[noun]

: روزنامه , روزنامه نگاری کردن.

giornaliero[adjective]

: روزانه , روزبروز , روزنامه یومیه , بطور یومیه.

giornalista

: روزنامه نگار.

giornalmente[adverb]

: روزانه , روزبروز , روزنامه یومیه , بطور یومیه.

giorno

: روز , یوم.

giorno lavorativo ( n.+adj.)[noun]

: روز هفته.

gioventu

: نوباوگان , جوانی , شباب , شخص جوان , جوانمرد , جوانان.

giraffa[noun]

: (ج.ش.) شترگاوپلنگ , زرافه , (نج.) ستاره زرافه.

giroscopio[noun]

: گردش بین , گردش نما , ژیروسکوپ.

gita[noun]

: گردش , گشت , سیر , گردش بیرون شهر. , سفر , مسافرت , سیاحت , سفر کردن.

giu\

: پر دراوردن جوجه پرندگان , پرهای ریزی که برای متکا بکار میرود , کرک , کرک صورت پایین , سوی پایین , بطرف پایین , زیر , بزیر , دلتنگ , غمگین , پیش قسط.

giuramento

: پیمان , سوگند , قسم خوردن.

giuridicamente tutelabile

: قابل تعقیب قانونی.

glabro[adjective]

: بی مو.

golfo[noun]

: خلیج , گرداب , هر چیز بلعنده و فرو برنده , جدایی , فاصله ز دوری , مفارقت.

gomito

: ارنج , دسته صندلی , با ارنج زدن.

gondola[noun]

: نوعی قایق که در کانال های شهر ونیز ایتالیا معمول است , (امر.) واگن سربازبر.

gondoliere[noun]

: راننده کرجی ونیزی , کرجی بان , قایقران.

gonfiarsi(verb); onda di fondo(noun - as a swell in the sea)

: باد کردن , اماس کردن , متورم کردن , باد غرور داشتن , تورم , برجستگی , برجسته , شیک , زیبا (د.گ.- امر.) عالی,دارای ته گنده , دارای کفل بزرگ.

gorgheggio[noun]

: سراییدن , چهچهه زدن , سرود , چهچه.

governante

: پرستار بچه.

governare[verb]

: حکومت کردن , حکمرانی کردن , تابع خود کردن , حاکم بودن , فرمانداری کردن , معیف کردن , کنترل کردن , مقرر داشتن.

governo[noun]

: دولت , حکومت , فرمانداری , طرز حکومت هیلت دولت , عقل اختیار , صلا حدید.

grado di generale

: سرلشکری , سرتیپی , علم لشکرکشی , مدیریت , ریاست.

grandinata

: گرگ , طوفان تگرگ , تگرگ باریدن , سلا م , درود , خوش باش , سلا م برشما باد , سلا م کردن , صدا زدن , اعلا م ورود کردن (کشتی).

grandinata[noun]

: طوفان یا رگبار تگرگ.

grano di pepe[noun]

: دانه فلفل , فلفل دانه , چیز کم بها , جزءی , ناچیز.

gratificare[verb]

: خشنود و راضی کردن , لذت دادن(به) , مفتخر کردن , جبران کردن.

gratificazione[noun]

: خشنودی , لذت , سر بلندی.

gratititudine[noun]

: نمک شناسی , قدر دانی , سپاسگزاری.

gratzie[noun]

: تشکر , سپاس , سپاسگزاری , اظهارتشکر , تقدیر , سپاسگزاری کردن , تشکر کردن.

gravidanza

: ابستنی , بارداری.

griglia

: سیخ شبکه ای , گوشت کباب کن , روی سیخ یا انبر کباب کردن , بریان کردن , عذاب دادن , پختن , بریان شدن.

grigliata mista[noun]

: سیخ شبکه ای , گوشت کباب کن , روی سیخ یا انبر کباب کردن , بریان کردن , عذاب دادن , پختن , بریان شدن.

gronda[verb]

: پیش امدگی لبه بام , هر چیزی که کمی پیش امدگی دارد.

gruppo[noun]

: گروه , گروه بندی کردن. , گروه , گروهه , دسته , دست , جفت , یک دستگاه , تیم , دسته درست کردن , بصورت دسته یاتیم درامدن.

guadagnare[verb]

: تحصیل کردن , کسب معاش کردن , بدست اوردن , دخل کردن , درامد داشتن.

guadagni[noun]

: درامد , دخل , مداخل , عایدی.

guadare[verb]

: به اب زدن , بسختی رفتن , در اب راه رفتن.

guadrato[noun]

: اطاق افسران , سالن بیماران , بیمارستان.

guaio (difficulty)

: مربا , فشردگی , چپاندن , فرو کردن , گنجاندن(با زور و فشار) , متراکم کردن , شلوغ کردن , شلوغ کردن(با امد و شد زیاد) , بستن , مسدود کردن , وضع بغرنج , پارازیت دادن.

guaire[verb]

: (ج.ش) سگ زوزه کش , سگ بداصل , زوزه , صدای تند و تیز , حرف , سخن , زوزه کشیدن , عوعو کردن.

guardare[verb]

: پاییدن , دیدبان , پاسداری , کشیک , مدت کشیک , ساعت جیبی و مچی , ساعت , مراقبت کردن , مواظب بودن , بر کسی نظارت کردن , پاسداری کردن.

guardiano[noun]

: سرپرست , ولی , رءیس , ناظر , نگهبان , قراول , ناظر , بازرس.

guasto

: چرکی , باطلا ق , کثافت , (مج.) سختی , گرفتاری , ادم بی کله , گندیده , فاسد , (.vi -and-.vt) :ضایع کردن , فاسد کردن , ضایع شدن , فاسد شدن , رسیدن , عمل امدن , گیج کردن , خرف کردن.

guerra

: جنگ , حرب , رزم , محاربه , نزاع , جنگ کردن , دشمنی کردن , کشمکش کردن.

guidare[verb]

: راهنما , هادی , راهنمایی کردن.

H

habitat[noun]

: محل سکونت , مسکن طبیعی , بوم , جای اصلی.

I

i tuoi

: مال شما , مربوط به شما , متعلق به شما.

iarda[noun]

: یارد(63 اینچ یا 3 فوت) , محوطه یا میدان , محصور کردن , انبار کردن(در حیاط) , واحد مقیاس طول انگلیسی معادل 4419/0 متر.

ibidem

: ایضا , تکرار میشود , در همانجا , (مخفف ان ءبءد است).

iceberg[noun]

: توده یخ غلتان , کوه یخ شناور , توده یخ شناور.

icona[noun]

: شمایل , تمثال , تندیس , پیکر , تصویر , تصویر حضرت مسیح یامریم ویامقدسین مسیحی.

icosaedro[noun]

: (هن.) بیست رویی , بیست وجهی , بلوربیست وجهی.

idea

: انگاره , تصور , اندیشه , فکر , خیال , گمان , نیت , مقصود , معنی , اگاهی , خبر , نقشه کار , طرزفکر.

idem[adverb]

: همان , ایضا , همان نویسنده , در همانجا.

il malto[noun]

: جو سبز شده خشک , مالت , ابجو ساختن , مالت زدن , بحالت مالت دراوردن.

il tuo

: مال شما , مربوط به شما , متعلق به شما.

imaginare

: تصور کردن , پنداشتن , فرض کردن , انگاشتن , حدس زدن , تفکر کردن.

imagine

: مجسمه , تمثال , شکل , پنداره , شمایل , تصویر , پندار , تصور , خیالی , منظر , مجسم کردن , خوب شرح دادن , مجسم ساختن.

imbottitura[noun]

: دفترچه یادداشت , لا یی , لا یی گذاشتن.

immaturo[adjective]

: جوجه ای که هنوز پر درنیاورده , شخص بی تجربه وناشی.

immutabile[adjective]

: بی تغییر , ثابت , پایدار , تغییر ناپذیر.

impacchettato/imballato[adjective]

: بسته ای , بسته بندی شده.

impaginare

: صفحه گذاری کردن , صفحه بندی کردن.

impazzire

: دیوانه , مجنون , بی عقل , احمقانه.

imperatore tedesco[noun]

: قیصر , امپراتور , کایزر.

impermeabile di gabardine[noun]

: ردای بلند , جبه , لباس , پوشش , گاباردین.

impermeabile[adjective]

: پاد اب , دافع اب , عایق اب , ضد اب.

impermeabile[noun]

: پالتوی بارانی , پارچه بارانی.

impetuosa

: گرم , حاد , تند , تیز , تابان , اتشین , تند مزاج , برانگیخته , بگرمی , داغ , داغ کردن یا شدن.

imporre

: بدون تقاضا چیزی را مطرح کردن , مزاحم شدن , متحمل شدن بر , جسارت کردن.

importante

: مهم.

importuno

: مزاحم , فضول.

impotente[adjective]

: بیچاره , درمانده , فرومانده , ناگزیر , زله.

imprecazione

: پیمان , سوگند , قسم خوردن.

improvvisato

: بی تامل , بداهه , بدون مقدمه , بدون تهیه.

improvviso

: تند , پرتگاه دار , سراشیبی , ناگهان , ناگهانی , بیخبر , درشت , جداکردن.

improvviso distacco

: قطع ناگهانی , انتزاع.

impudente[adjective]

: بی شرم , گستاخ , پررو , روباز.

impugnatura

: چنگ زنی , چنگ , نیروی گرفتن , ادراک و دریافت , انفلوانزا , گریپ , نهر کوچک , نهر کندن , محکم گرفتن , چسبیدن به.

in conformita/

: بنابراین , از اینرو , از همان قرار , بر طبق ان , نتیجتا , بالنتیجه.

in dicesa(adj -and- adv)

: سرازیری , سرپایینی , نشیب , انحطاط.

in fiame[adjective]

: سوزان , فروزان , درخشان , مشتعل , برافروخته.

in fiore

: شکوفا , پر شکوفه.

in perfetto ordine[adjective]

: تر وتمیز , مرتب , بطور تر وتمیز.

in punto[adjective]

: ساعت , از روی ساعت.

in superficie[noun]

: در بالا ی سطح زمین , (مج.) در قید حیات.

incapsulamento[noun]

: لفاف , بارپیچ , قنداق , کاغذ بسته بندی.

incapsulare[verb]

: پیچیدن , قنداق کردن , پوشانیدن , لفافه دار کردن , پنهان کردن , بسته بندی کردن , پتو , خفا , پنهانسازی.

incarcerare[verb]

: حبس , زندان , محبس , حبس کردن.

incatenato[verb]

: زنجیره ای , زنجیره ای کردن., زنجیره ای , زنجیره ای کردن.

incense

: بخور دادن به , سوزاندن , بخور خوشبو , تحریک کردن , تهییج کردن , خشمگین کردن.

incidente

: حادثه , سانحه , واقعه ناگوار , مصیبت ناگهانی , تصادف اتومبیل , (طب) علا مت بد مرض , (من.) صفت عرضی(ارازی) , شیی ء , (در نشان خانوادگی) علا مت سلا ح , (د.)صرف , عارضه صرفی , اتفاقی , تصادفی , ضمنی , عارضه (در فلسفه) , پیشامد.

incrocio tra un ibrido ed un progenitore

: چند پشت بعقب برگشتن.

indecente[adjective]

: با سیاهک الوده شده , با دوده لکه دار شده , شبیه دوده , دوده زده.

indietro

: به عقب. , عقب افتاده , به پشت , ازپشت , وارونه , عقب مانده , کودن.

indifferente[adjective]

: بی عرقه , خونسرد , لا قید.

indirizzo

: درست کردن , مرتب کردن ,متوجه ساختن ,دستور دادن ,اداره کردن ,نطارت کردن ,خطاب کردن ,عنوان نوشتن , مخاطب ساختن , سخن گفتن ,عنوان ,نام و نشان ,سرنامه ,نشانی ,ادرس ,خطاب ,نطق ,برخورد ,مهارت ,ارسال.

indumento

: جامه , پوشاک , جامه رو , رخت.

infante[noun]

: بچه , کودک , طفل , فرزند.

infanzia

: بچگی.

informare

: اشنا کردن , اگاه کردن , مسبوق کردن , مطلع کردن.

ingegnere[noun]

: مهندس.

ingegneria

: مهندسی.

ingenuita\

: (ناءوعتع) سادگی , بی ریایی , خام دستی.

ingenuo

: (ناءف) ساده و بی تکلف , بی ریا , ساده , بی تجربه , خام.

ingenuo[adverb]

: بیگناه , بی تقصیر , مبرا , مقدس , معصوم , ادم بیگناه , ادم ساده , بی ضرر.

ingorgo (traffic)[noun]

: مربا , فشردگی , چپاندن , فرو کردن , گنجاندن(با زور و فشار) , متراکم کردن , شلوغ کردن , شلوغ کردن(با امد و شد زیاد) , بستن , مسدود کردن , وضع بغرنج , پارازیت دادن.

ingrandimento

: توسعه , بزرگی.

ingrandire[verb]

: بزرگ کردن , باتفصیل شرح دادن , توسعه دادن , وسیع کردن , بسط دادن.

iniziare[verb]

: اغاز کردن , شروع کردن.

inizio[noun]

: اغاز , جشن فارغ التحصیلی.

innocente

: بیگناه , بی تقصیر , مبرا , مقدس , معصوم , ادم بیگناه , ادم ساده , بی ضرر.

innocente[noun]

: بیگناه , بی تقصیر , مبرا , مقدس , معصوم , ادم بیگناه , ادم ساده , بی ضرر.

inodoro

: بی بو.

inquinamento[noun]

: لوث , الودگی , کثافت , ناپاکی.

inquinare[verb]

: نجس کردن , الودن , ملوث کردن.

insalata[noun]

: سالا د.

insegnante[noun]

: اموختار , اموزگار , معلم , مربی , مدرس , دبیر.

insetto

: اشکال , گیر.

insolito

: قطعه موسیقی ناهماهنگ , مغایر , خل.

intoppo

: مانع , گره , گیر , بمانعی برخورد کردن.

intrattbile[adjective]

: قطعی , سخت ناسازگار , غیر قابل انعطاف , تسلیم نشو , تمکین ندادنی , مصالحه ناپذیر.

intrigo

: دوز و کلک , دسیسه و توطله , روایت , راز , سر , دسیسه کردن.

inutile[adjective]

: بی نیاز.

inventare[verb]

: ساختن.

invitato[noun]

: مهمان , (ج.ش.) انگل , خارجی , مهمان کردن , مسکن گزیدن.

inzuccherare[verb]

: شیرین کردن , شیرین شدن , ملا یم کردن.

ippodromo

: اسپریس , دور مسابقه. , خط سیر مسابقه , مسیر مسابقه.

irregolare[adjective]

: حمله ای , غشی , متغیر , هوس پرست , دمدمی.

irsuto[adjective]

: پرمو , مویی , پشمالو.

istamina[noun]

: (S.) ترکیبی بفرمول.C5H9N3

istochimica[noun]

: علمی که درباره پدیده های شیمیایی سلول وبافت بحث میکند , شیمی بافتی وسلولی.

istruire; educare(as to rear a child)[verb]

: فرهیختن , تربیت کردن , دانش اموختن , تعلیم دادن.

italian

: تار (در مقابل پود) , ریسمان , پیچ و تاب , تاب دار کردن , منحرف کردن , تاب برداشتن.

italian translation

: بقچه , بسته , مجموعه , دسته کردن , بصورت گره دراوردن , بقچه بستن.

italian-spanish-german

: میراث , ارثیه , ارث , ماترک , ترکه غیر منقول , مرده ریگ , سهم موروثی , (مج.)بخش.

itinerante[adjective]

: سیار , دوره گرد.

itterizia[noun]

: (طب) زردی , یرقان , دچار یرقان کردن , برشک و حسد در افتادن.

J

justo

: راست , پابرجا , ثابت , واقعی , حقیقی , راستگو , خالصانه , صحیح , ثابت یاحقیقی کردن , درست , راستین , فریور.

K

kamikaze

: خلبان ازجان گذشته ژاپنی.

karate

: فن ژاپونی دفاع بدون اسلحه , کاراته.

kayak[noun]

: قایق پارویی اسکیموها.

kevins mouth ... and my home[verb]

: کس , مهبل.

L

la catedral[noun]

: کلیسای جامع.

la coliflor[noun]

: گل کلم.

la gente[noun]

: مردم , خلق , مردمان , جمعیت , قوم , ملت , اباد کردن , پرجمعیت کردن , ساکن شدن.

la nave[noun]

: کشتی کوچک , قایق , کرجی , هرچیزی شبیه قایق , قایق رانی کردن.

la oruga[noun]

: کرم صدپا , تراکتور زنجیری , بشکل کرم صد پا حرکت کردن,جیغ کشیدن (مانند گربه) , صدای شیون گربه.

la tua

: مال شما , مربوط به شما , متعلق به شما.

labiale[adjective]

: لبی , شفوی واویخته به لبهای فرج.

labirinto

: جای پرپیچ وخم , پیچ وخم , پلکان مارپیچ , سرسام , , جام مشروب خوری چوبی بزرگ.

laboratorio[noun]

: ازمایشگاه. , ازمایشگاه , لا براتوار.

lacuna

: رخنه , درز , دهنه , جای باز , وقفه , اختلا ف زیاد , شکافدار کردن.

ladro

: دزد , سارق منازل.

ladro[noun]

: دزد , راهزن , غارتگر , چپاولگر , سارق.

laido[adjective]

: نفرت انگیز , زننده , دافع , بی رغبت کننده.

lampada[noun]

: جراغ , لا مپ.

lancio/lanciare[noun]

: به اب انداختن کشتی , انداختن , پرت کردن , روانه کردن , مامور کردن , شروع کردن , اقدام کردن.

lardo[noun]

: گوشت نمک زده ء پهلو و پشت خوک.

larghezza[noun]

: پهنا , عرض , پهنه , وسعت , چیز پهن.

largo[adjective]

: پهن , عریض , گشاد , فراخ , وسیع , پهناور , زیاد , پرت , کاملا باز , عمومی , نامحدود , وسیع.

larva

: جامه ژنده , لباس مندرس , نوعی نخ پشمی , نخ قلا بدوزی.

larva[noun]

: کرم حشره , کرم پنیر , خرمگس , وسواس.

lasciar in asso; civettare(tease)[verb]

: زنی یا مردی که معشوق خود را یکباره رها کند , ناگهان معشوق را رها کردن , فریفتن , بیوفا.

lasciare[verb]

: ترک گقتن , واگذارکردن , تسلیم شدن , رهاکردن , تبعیدکردن , واگذاری , رهاسازی , بی خیالی.

lato[noun]

: صورت کوچک , سطوح کوچک جواهر و سنگهای قیمتی , تراش , شکل , منظر , بند , مفصل.

latte

: شیر , شیره گیاهی , دوشیدن , شیره کشیدن از.

lavabile

: شستنی , قابل شستشو.

lavorare

: کار , شغل , وظیفه , زیست , عمل , عملکرد , نوشتجات , اثار ادبی یا هنری , (درجمع) کارخانه , استحکامات , کار کردن , موثر واقع شدن , عملی شدن , عمل کردن.

lbero

: تیر , دکل یکپارچه , دیرک , بادکل مجهز کردن.

le tue yours il tuo

: مال شما , مربوط به شما , متعلق به شما.

leale

: اشکارا , پوست کنده , علنی.

lei[pronoun]

: اورا (مونث) , ان زن را , باو , مال او.

lenzuolo[noun]

: ورق.

lepre[noun]

: خرگوش , خرگوش صحرایی , گوشت خرگوش , مسافر بی بلیط , بستوه اوردن , رم دادن.

lettera

: نامه رسمی.

lettera non presente nell'alfabeto italiano kaftan caftano[noun]

: یازدهمین حرف الفبای انگلیسی , بسته کوچک مواد غذایی ارتشی برای موارد فوق العاده.

letto

: بستر , کف.

libellula[noun]

: (ج.ش.) سنجاقک.

liberale[noun]

: ازاده , نظر بلند , دارای سعه نظر , روشنفکر , ازادی خواه , زیاد , جالب توجه , وافر , سخی.

liberalismo[adjective]

: اصول ازادی خواهی , وسعت نظر , ازادگی.

liberalita\[adjective]

: سخاوت , ازادگی , بخشایندگی , دهش.

liberalizzare[verb]

: روشنفکر کردن , سخاوتمند شدن , ازادیخواه کردن , ازاد کردن , رفع ممانعت کردن.

liberalizzatore

: ازاد کننده , رافع ممانعت.

liberalizzazione[adverb]

: ازاد کردن , لیبرال کردن , ترقیخواه کردن.

liberare - evacuare - dimettersi[verb]

: تعطیل کردن , خالی کردن , تهی کردن , تخلیه کردن.

libero[adjective]

: ازاد , مستقل , میدانی.

liberta'[noun]

: ازادی , استقلا ل , معافیت , اسانی , روانی.

libro

: فصل یاقسمتی از کتاب , مجلد , دفتر , کتاب , درکتاب یادفتر ثبت کردن , رزرو کردن , توقیف کردن.

licenzioso[adjective]

: سرکش , حرف نشنو , بازیگوش , خوشحال , عیاش , گستاخ , جسور , شرور شدن , گستاخ شدن , بی ترتیب کردن , شهوترانی کردن , افراط کردن.

limonata

: لیموناد , شربت ابلیمو.

limone

: لیمو , لیموترش , رنگ لیمویی.

linguistica

: زبان شناسی.

lite

: پرخاش , نزاع , دعوی , دعوا , ستیزه , اختلا ف , گله , نزاع کردن , دعوی کردن , ستیزه کردن.

litigioso

: ستیزه جو , جنگار , ستیزگر.

livello[]

: حرف , نویسه.

lo zio (gli zii)[noun]

: عمو , دایی , عم.

lobo[noun]

: قسمت اویزان گوش , نرمه گوش , لا له گوش.

lobulo[noun]

: نرمه (مثل نرمه گوش) , اویز , بخش پهن وگردی که بچیزی اویخته یا پیش امده باشد , لخته , گوشه , بخشی از عضله یا مغز.

lodare[verb]

: ستایش , نیایش , تحسین , پرستش , تمجید وستایش کردن , نیایش کردن , تعریف کردن , ستودن.

lolla; pulla; (joke) burla; (fig.) loppa[noun]

: کاه , پوشال , پوسته , سبوس , (مج.) چیزکم بها یا بی اهمیت., کاه , پوشال , پوسته , سبوس , (مج.) چیزکم بها یا بی اهمیت.

lontano da

: قطع , خاموش , ملغی , پرت , دور.

lontano da terra

: از جانب ساحل , دور از ساحل , قسمت ساحلی دریا.

loquace[adjective]

: بسگوی , پرگو , پرحرف , وراج , پرچانه.

lotta fra cani[noun]

: سگ جنگی , جنگ مابین دو یا چند نفر در گوشه تنگی , کتک کاری در گوشه ای.

ltteo[adjective]

: پر از شیر , شیری , شیری رنگ , شیردار.

lucchetto

: قفل , انسداد , قفل کردن , بستن.

luce del sole[noun]

: نور خورشید , تابش افتاب , انعکاس نور خورشید.

lucertola[noun]

: (ج.ش.) مارمولک , سوسمار , بزمجه.

luna

: ماه , مهتاب , سرگردان بودن , اواره بودن , ماه زده شدن , دیوانه کردن , بیهوده وقت گذراندن.

lunedi

: دوشنبه.

lunghezza d'onda

: طول موج.

lungomare[noun]

: اب کنار , اب نما , پیشرفتگی خشکی در اب , اسکله.

lusinga[noun]

: ریشخندکردن , گول زدن , چاپلوسی , گول., ریشخند , گول , دست بسر کردن., ریشخند , گول , دست بسر کردن.

lusingare ( to flatter)

: چاپلوسی کردن , تملق گفتن از.

M

m ; mia

: مال من , متعلق بمن , مربوط بمن , ای وای.

m tico[adjective]

: افسانه امیز , اسطوره ای.

ma[conjunction]

: ولی , اما , لیکن , جز , مگر , باستثنای , فقط , نه تنها , بطور محض , بی , بدون.

ma\cula

: لکه خورشید , لکه , سیاهی , خال , لکه دار کردن دیوانه , عصبانی , از جا در رفته , شیفته , عصبانی کردن , دیوانه کردن.

macabro

: وابسته برقص مرگ , مهیب , ترسناک , خوفناک.

macaco

: (ماثاثا) (ج.ش.) نوعی میمون دنیای قدیم , بوزینه دم کوتاه شبیه انسان.

maccheroni

: رشته فرنگی , ماکارونی , جوان خارج رفته , ژیگولو , (ج.ش.) نوعی پنگوءن یا بطریق.

maccheronico

: وابسته به ماکارونی , شعر ملمع.

macchina

: ماشین.

macchina fotografica

: دوربین یا جعبه عکاسی.

macchina[noun]

: خودرو سواری.

macchinatore[noun]

: دسیسه کار , طراح نقسه.

macchinazione

: دسیسه , تدبیر , طرح.

macchinista

: ماشین کار , چرخکار , ماشین ساز.

macello

: کشتارگاه.

macerare[verb]

: لا غر کردن , (مج.) ظلم کردن بر , زجر دادن , خیساندن , خیس شدن.

macerazione

: لا غری , زجر , خیساندن.

machete

: کارد بزرگ و سنگین.

macinare

: کوبیدن , عمل خرد کردن یا اسیاب کردن , سایش , کار یکنواخت , اسیاب کردن , خردکردن , تیز کردن , ساییدن , اذیت کردن , اسیاب شدن , سخت کارکردن.

macinino

: اسیاب دستی , دستاس.

macro

: درشت , کلا ن , درشت دستور.

macrocita

: (گ.ش.) هاگدان بزرگ , لبه هاگ بزرگ گیاه , گلبول قرمز بزرگ.

macrocosmo

: جهان , دنیا.

macrofago

: (طب) یاخته بیگانه خوار درشت , کلا ن خوار.

macrogamete

: (گ.ش.) سلول جنسی ماده بزرگتر , کلا ن گانه.

macroistruzione

: درشت دستور.

macron

: علا مت ' -' که بالا ی حروف صدادار گذارده میشود تا صدای ان بلندتر شود.

macronucleo

: هسته بزرگتر , هسته سلولی بزرگتر.

macronutriente

: ماده شیمیایی که برای رشد و نمو و تغذیه گیاه لا زم است.

macroscopico

: درشت نمود , نمودار به چشم , مریی (قابل رویت بدون میکروسکپ و غیره که کلمه مخالف ان یعنی ذره بینی است).

maculare

: لکه دار کردن , الودن , بی عفت کردن , لکه دار.

maculazione[noun]

: لکه دار کردن , ملوث نمایی.

madamigella

: دوشیزه , مادموازل , دختر خانم.

madre[noun]

: مادری کردن , پروردن , مادر , ننه , والده , مام , سرچشمه , اصل.

madrigale

: شعر بزمی , سرود عاشقانه چند نفری.

maesta'

: (باضمیر) اعلیحضرت (بصورت خطاب) , بزرگی عظمت وشان واقتدار , برتری , سلطنت.

maestro

: استاد , رهبر ارکستر , معلم.

maggiore

: مهاد , بزرگ , عمده , متخصص شدن.

magi[noun]

: مجوسیان.

magia

: جادو , سحر , سحر امیز.

magico

: جادویی , وابسته به سحر و جادو , سحر امیز.

magistrale[adjective]

: امرانه , دیکتاتوروار , مطلق , دارای اختیار. , دستوری , امرانه , قاطع , قطعی , امری , مقتدر.

magistrato

: رءیس کلا نتری , رءیس بخش دادگاه , دادرس.

magistratura[noun]

: ریاست کلا نتری یا دادگاه بخش , قاضی. , ریاست کلا نتری , دادگاه بخش , دادرسان.

magma

: خمیر مواد معدنی یا الی , درده.

magnanimita\[noun]

: جوانمردی , رادمردی , بزرگواری , بزرگی طبع , علو طبع , بلند همتی.

magnate[noun]

: نجیب زاده , ادم متنفذ , متشخص.

magnesia[noun]

: منیزی , طباشیر.

magnesio

: (S.) فلز منیزیم

magnete[noun]

: اهن ربا , مغناطیس , جذب کردن. , ماگنت , مغناطیس , (پیشوند) دارای مغناطیس.

magnetico[adjective]

: اهن ربایی.

magnetismo[noun]

: جذبه , کشش.

magnetite[noun]

: اهن مغناطیسی , کلوخه طبیعی اهن بفرمول (4O3Fe)

magnetizzabile[adjective]

: قابل مغناطیسی کردن.

magnetizzazione[noun]

: مغناطیسی کردن.

magnifico

: باشکوه , مجلل , عالی.

mago

: جادوگر , مجوسی. , جادو گر , جادو , طلسم گر , نابغه.

magro

: (معاگرع) لا غر , نزار , بی برکت , بی چربی , نحیف , ناچیز.

mai[adverb]

: هرگز , هیچگاه , هیچ وقت , هیچ , ابدا , حاشا.

maiale[noun]

: گوشت خوک , (م.م.) خوک , گراز.

maionese

: نوعی چاشنی غذا وسالا د , مایونز.

mal di schiena

: کمردرد , پشت درد.

mal d'orecchie

: درد گوش , گوش درد.

malamente

: بطوربد , بطور ناشایسته.

malatia

: مرض , ناخوشی , بیماری , کسالت , شرارت , بدی.

malato

: ناخوش , رنجور , سوء , خراب , خطر ناک , ناشی , مشکل , سخت ,بیمار , بد , زیان اور , ببدی , بطور ناقص , از روی بدخواهی و شرارت , غیر دوستانه , زیان.

male

: زمان ماضی قدیمی فعل بءد , بد , زشت , ناصحیح , بی اعتبار , نامساعد , مضر , زیان اور , بداخلا ق , شریر , بدکار , بدخو , لا وصول.

maledetto

: نفرین شده , ملعون و مطرود.

maledetto[adjective]

: ملعون , رجیم.

maleducato[adjective]

: پست و بدون مبادی اداب بودن , ادم بی تربیت. , اوباش صفت , بی تربیت , پست.

malicioso[adjective]

: شبیه گربه , گربه صفت.

malizioso

: (.n -and-.vt): کمان , طاق , قوس , بشکل قوس یاطاق دراوردن ,(.ادج): ناقلا , شیطان , موذی , رءیس , اصلی , (.پرعف -ارثه): پیشوندی بمعنی' رءیس' و' کبیر' و' بزرگ.'

malizioso[adjective]

: بدسگال , موذی , شیطان , بدجنس.

malto[noun]

: (گ.ش.) دانه جو , مقیاس وزنی برابر 8460/0 گرم , مقیاس طولی برابر5/8 میلیمتر.

maltrattare

: بدرفتاری کردن , دشنام دادن.

malvagio[adjective]

: نابکار , شریر , بدکار , تبه کار , گناهکار , بد خو , بدجنس نا بکاری , شرارت , تباهی , تبهکاری , بدجنسی.

mancanza(nouns)

: نیاز , لزوم , احتیاج , نیازمندی , در احتیاج داشتن , نیازمند بودن , نیازداشتن.

manciabbile

: خوردنی , ماکول.

mandibola[noun]

: فک , ارواره , گیره , دم گیره , وراجی , تنگنا , هرزه درایی کردن , پرچانگی کردن.

manganese

: منگنز.

mangiabile[adjective]

: خوردنی , ماکول.

mangiare[verb]

: خوردن , مصرف کردن , تحلیل رفتن.

mangiatoia

: اخور.

mania

: دیوانگی , شیدایی , عشق , هیجان بی دلیل وزیاد.

maniaco

: ادم دیوانه , مجنون , دیوانه وار , عصبانی.

maniaco del balletto[noun]

: شیفته رقص بالت.

manico[noun]

: دسته , قبضه شمشیر , وسیله , لمس , احساس بادست , دست زدن به , بکار بردن , سرو کارداشتن با , رفتار کردن , استعمال کردن , دسته گذاشتن.

manicomio

: تیمارستان.

manicure

: مانیکور , مانیکور زدن , ارایش کردن.

manierismo

: اطوار واخلا ق شخصی , سبک بخصوص نویسنده.

manif sto

: اشعاریه , بیانیه , اعلا میه , اعلا میه دادن.

manifestare (verb)[adjective]

: بازنمود کردن , بارز , اشکار , اشکار ساختن , معلوم کردن , فاش کردن , اشاره , خبر , اعلا میه , بیانیه , نامه.

manifsto (adj)

: بازنمود کردن , بارز , اشکار , اشکار ساختن , معلوم کردن , فاش کردن , اشاره , خبر , اعلا میه , بیانیه , نامه.

maniglia[noun]

: دستگیره در , چفت. , دسته , قبضه شمشیر , وسیله , لمس , احساس بادست , دست زدن به , بکار بردن , سرو کارداشتن با , رفتار کردن , استعمال کردن , دسته گذاشتن.

manipolare[verb]

: بادست عمل کردن , با استادی درست کردن , بامهارت انجام دادن , اداره کردن , دستکاری کردن.

manira

: راه , روش , طریقه , چگونگی , طرز , رسوم , عادات , رفتار , ادب , تربیت , نوع , قسم.

mano

: (.ن) دست , عقربه , دسته , دستخط , خط , شرکت , دخالت , کمک , طرف , پهلو , پیمان , دادن , کمک کردن , بادست کاری را انجام دادن , یک وجب.

mantello (as in a cloak or cover)

: دماغه , شنل.

manuale[noun]

: کتاب دستی , کتاب راهنما , رساله.

marca[noun]

: داغ , داغ ودرفش , نشان , انگ , نیمسوز , اتشپاره , جور , جنس , نوع , مارک , علا مت , رقم , (مج.) لکه بدنامی , (درشعر) داغ کردن , داغ زدن , (مج.) خاطرنشان کردن , لکه دار کردن.

marchio di fabbrica

: علا مت تجارتی , علا مت تجارتی گذاشتن.

mare al largo

: اب ساحلی , در اینده نزدیک , در ان نزدیکی ها.

mare[noun]

: دریا.

marea[noun]

: جریان , عید , کشند داشتن , جزر ومد ایجاد کردن , اتفاق افتادن , کشند.

margherita[noun]

: (گ.ش.) گل مروارید , گل افتاب گردان.

marina; flotta[noun]

: نیروی دریایی , بحریه , ناوگان , کشتی جنگی.

marinaio[noun]

: (ساءلعر) دریا نورد , ملوان , قایق بادبانی , ملا ح , ناوی

marmellata(noun - as in fruit preserve); ingombro(noun - traffic jam); incastrare(verb); bloccare(verb - to block)

: مربا , فشردگی , چپاندن , فرو کردن , گنجاندن(با زور و فشار) , متراکم کردن , شلوغ کردن , شلوغ کردن(با امد و شد زیاد) , بستن , مسدود کردن , وضع بغرنج , پارازیت دادن.

martello

: چکش , پتک , چخماق , استخوان چکشی , چکش زدن , کوبیدن , سخت کوشیدن , ضربت زدن.

maschera[noun]

: استتار , پوشش , پنهان کردن وسایل جنگی , مخفی کردن , پوشاندن.

masculine); ghirlanda(as wreath

: حلقه گل که بگردن میاویزند , تسبیح یا گردن بند.

massa[noun]

: ازدحام , توده مردم پست.

massaggiatore

: مشت ومال دهنده , ماساژ دهنده.

massetto

: سخن یا نامه دراز وخسته کننده , درد دل , تکه پاره , باریکه زمین , دریدگی , نوار , نوار ه.

massicciata[noun]

: زیر سازی راه , کف جاده , کف خیابان.

massiccio[adjective]

: بزرگ , حجیم , عظیم , گنده , فشرده , کلا ن.

masticare[verb]

: چاوش کردن , جویدن , نرم کردن , خمیر کردن , بزاقی کردن.

matematica

: ریاضیات , علوم ریاضی , علوم دقیقه.

matematico

: ریاضی دان , عالم علم ریاضی.

materasso[noun]

: لا یی , تشک.

matrice

: زهدان , رحم , بچه دان , موطن , جای پیدایش.

matricidio

: مادر کشی , قاتل مادر , مادرکش.

matrimonio

: زناشویی , عروسی , ازدواج , نکاح.

mattatoio

: کشتارگاه.

mattone[noun]

: اجر , خشت , اجرگرفتن , اجرگوشه گرد.

maturit

: لیسانسیه یا مهندس , درجه باشلیه.

mazza

: چماق , چوبدستی سرکلفت , باچماق زدن , مجبورکردن , کتک زدن.

mazza[noun]

: پوست جوز , گل جوز , راف , گرز , کوپال , چماق زدن , گول زدنی , فریب , چماق.

mdia

: میانه , متوسط , وسطی , واقع دروسط , حد وسط , متوسط , میانه روی , اعتدال , منابع درامد , عایدی , پست فطرت , بدجنس , اب زیرکاه , قصد داشتن , مقصود داشتن , هدف داشتن , معنی ومفهوم خاصی داشتن , معنی دادن , میانگین.

me

: (درحالت مفعولی) مرا , بمن.

mecca nico

: (معثهانءثءان) مکانیک , مکانیک ماشین الا ت , هنرور , مکانیکی , ماشینی.

meccanico

: ماشین وار.

meccanismo

: مکانیزم , طرزکار , دستگاه.

meccanizzare[verb]

: ماشینی کردن.

meccnico[adjective]

: مکانیکی , ماشینی , غیر فکری.

med glia

: نشان , نشانی شبیه سکه , مدال , شکل , شبیه , صورت.

medicare[verb]

: شفا دادن , مداوا کردن , دارویی کردن.

medicina

: دارو , دوا , پزشکی , طب , علم طب.

medicinale

: دارو , دوا زدن , دارو خوراندن , تخدیر کردن.

medicre[adjective]

: حد وسط , متوسط , میانحال , وسط.

mediocrit

: میانگی , حد وسط , اندازه متوسط.

meditare[verb]

: تفکر کردن , اندیشه کردن , قصد کردن , تدبیر کردن , سربجیب تفکر فرو بردن , عبادت کردن.

meditazione

: عبادت , تفکر , اندیشه , تعمق.

medusa[noun]

: (ج.ش.) کاواکان یا توتیاء البحر اقیانوس که بیشتر درسواحل نیو انگلند زندگی میکند.ستاره دریایی.

mela cotogna

: (گ.ش.) درخت به , به.

mela[noun]

: سیب , مردمک چشم , چیز عزیز و پربها , سیب دادن , میوه ء سیب دادن.

melenzana

: (گ.ش.) بادنجان.

memoria tampone

: میانگیر , استفاده از میانگیر.

mendicante[noun]

: گره زدن , بستن , محکم کردن , باربری کردن , اخاذی کردن , دوره گردی کردن , گدایی , دوره گردی.

mendicare[verb]

: گره زدن , بستن , محکم کردن , باربری کردن , اخاذی کردن , دوره گردی کردن , گدایی , دوره گردی.

mensile[adjective]

: ماهیانه , هر ماهه , ماهی یکبار , یکماهه.

menta peperita[noun]

: (گ.ش.) نعناع بیابانی , قرص نعناع.

mentre

: در صورتیکه , هنگامیکه , حال انکه , مادامیکه , در حین , تاموقعی که , سپری کردن , گذراندن.

mentre[adjective]

: ضمنا , در این ضمن , درضمن , در اثناء , در خلا ل.

merciaiolo ambulante[noun]

: فروشنده دوره گرد وجار زن.

mercurio

: جیوه.

merda[noun]

: ریدن , گه , ان , عن.

mescolare[verb]

: برزدن , بهم امیختن , بهم مخلوط کردن , این سو وان سو حرکت کردن , بیقرار بودن.

mese[noun]

: ماه , ماه شمسی , ماه قمری , برج.

messa in moto

: بکار اندازی.

messaggio[noun]

: نامه رسمی.

met[noun]

: نیم , نصفه , سو , طرف , شریک , ناقص , نیمی , بطور ناقص.

meta[noun]

: هدف , مقصد.

metafisica[noun]

: مبحث علوم ماوراء طبیعی.

meteorologia[noun]

: مبحث تحولا ت جوی , علم هواشناسی.

metilene

: (S.) ریشه دو ظرفیتی هیدروکربن بفرمول =2صح , متیلین.

metodico[adjective]

: از روی متد وروش , مرتب.

metodo[noun]

: روش , اسلوب , طریقه.

metro[noun]

: متر , اندازه گیر , سنجنده.

mettere a repentaglio[verb]

: بخطر انداختن.

mettere in azione[verb]

: بکارانداختن , تحریک کردن , برانگیختن , سوق دادن , نشان دادن.

mettere[verb]

: گذاردن ,قراردادن ,به زور واداشتن ,عذاب دادن ,تقدیم داشتن ,تعبیر کردن ,بکار بردن ,منصوب کردن , ترغیب کردن ,استقرار ,پرتاب ,سعی ,ثابت.

mezzan tte[noun]

: نیمه شب , نصف شب , دل شب , تاریکی عمیق.

mglio[noun]

: مقیاس سنجش مسافت (میل) معادل 53/9061 متر.

mi[pronoun]

: (درحالت مفعولی) مرا , بمن.

micio

: چرک دار , چرکی , ریم الود , گربه , دخترک , بیدمشک , شبدرصحرایی , گربه وار , مثل پیشی.

micologia

: قارچ شناسی , سماروغ شناسی.

micosi

: (طب) ناخوشی قارچی , بیماری قارچی.

micr fono[noun]

: میکروفن , بلندگو , بابلند گو صحبت کردن.

microfono spia( verb)

: mettere sotto controllo : اشکال , گیر.

mieloide

: (تش.) مانند مغز استخوان.

migrat rio[adjective]

: وابسته به مهاجرت , مهاجرت کننده , جابجا شونده.

migrazione[noun]

: کوچ , مهاجرت.

millesimale

: یک هزارمین قسمت , حاوی هزارمین قسمت , هزاره ای.

millibar

: واحد فشار جو برابر یک هزارم ' بار 'یاهزار 'دین ' در هر سانتیمتر مربع.

millione

: میلیون , هزار در هزار.

mio

: مال من , متعلق بمن , مربوط بمن , ای وای.

miocardio

: ماهیچه قلب , عضله قلب , میان دل.

miocardite

: (طب) اماس ماهیچه قلب , ورم عضله قلب.

mioglobina

: پروتلینی محتوی اهن قرمز در عضله (شبیه هموگلوبین).

miope[adjective]

: نزدیک بین.

miopia

: (طب) نزدیک بینی.

miosina

: پروتلین اساسی عضله.

miosite

: (گ.ش.) گل فراموشم مکن.

mirra

: (گ.ش.) مر , درخت مرمکی , نوعی صمغ.

miscellneo[adjective]

: گوناگون , متفرقه.

miscred nte[noun]

: بی وجدان , (ادم) پست , (ادم) خدا نشناس , (شخص) بی دین , رافضی , بدعت گذار , خبیث.

misterioso

: اسرار امیز , مرموز , مبهم.

mistero

: رمز , راز , سر , معما , صنعت , هنر , حرفه , پیشه.

mistico

: متصوف , اهل تصوف , اهل سر , رمزی.

mistificare[verb]

: گیچ کردن , رمزی کردن.

misura

: اندازه , اندازه گرفتن , سنجدین.

misura di carta (24 fogli)

: چهار ورق کاغذ که تا شده و هشت ورق شده باشد , ورق هشت برگی , کاغذ را دسته کردن.

misurabile[adjective]

: قابل اندازه گیری.

misurabilit[adjective]

: قابلیت اندازه گیری.

misuramento

: اندازه گیری , اندازه , سنجش.

misurato

: شمرده.

mite[adjective]

: ملا یم , سست , مهربان , معتدل.

mitigare[verb]

: سبک کردن , تخفیف دادن , تسکین دادن.

mito

: افسانه , اسطوره.

mitologia

: افسانه شناسی , اساطیر , اسطوره شناسی.

mitologico

: اساطیری , وابسته به اساطیر.

mitomania

: جنون دروغ یا اغراق گویی.

modello[noun]

: مدل , نمونه , سرمشق , قالب , طرح , نقشه , طرح ریختن , ساختن , شکل دادن , مطابق مدل معینی در اوردن , نمونه قرار دادن.

modesto; [adjective]

: زبون , فروتن , متواضع , محقر , پست , بدون ارتفاع , پست کردن , فروتنی کردن , شکسته نفسی کردن.

moglie[noun]

: زن , زوجه , عیال , خانم.

molo

: اسکله , دیوار ساحلی.

molto[adverb]

: فراوان , بسیار , فراوانی , بسیاری , کفایت , بمقدار فراوان.

moltplice[adjective]

: چند تا , چند برابر , بسیار , زیاد , متعدد , گوناگونی , متنوع کردن , چند برابرکردن.

mon ssido[noun]

: (S.) اکسیدی که اکسیژن وفلز ان برابر باشد.

mon tono[adjective]

: یکنواخت , خسته کننده.

moneta spicciola(noun

: دگرگون کردن یاشدن , دگرگونی , تغییر , پول خرد , مبادله , عوض کردن , تغییردادن , معاوضه کردن , خردکردن (پول) , تغییر کردن , عوض شدن.

monotona[adjective]

: بی تنوعی , یک اهنگی , بی زیر وبم , یکنواختی.

monotono

: ادم کودن , یکنواختی , ملا لت , مبتذل.

monsone[noun]

: بادموسمی , موسم بارندگی.

montagna[noun]

: کوه , (بصورت جمع) کوهستان , کوهستانی.

monumento[noun]

: مقبره , بقعه , بنای یاد بود , بنای یادگاری , لوحه تاریخی , اثر تاریخی.

morbillo

: سرخک , دانه های سرخک , سرخچه , خنازیر خوک , کرم کدو.

morfologia

: (.ن: اثثءدعنت=) پیش امد , تصادف , اتفاق , حادثه , (د.)اصول صرف و نحو.

mortadella[noun]

: مزخرف , چرند , نوعی کالباس.

mostarda

: خردل , درخت خردل.

mostro[noun]

: عفریت , هیولا , اعجوبه , عظیم الجثه.

mostruositt[noun]

: هیولا یی , بی عاطفگی , شرارت بسیار , هیولا.

mostruoso[adjective]

: غول پیکر , هیولا.

moto[noun]

: موتورسیکلت.

motocicletta[noun]

: موتورسیکلت.

motore[noun]

: موتور , ماشین. , موتور , محرک.

motteggio; canzonatura[noun]

: مورداستهزاء قراردادن , دست انداختن , شوخی کنایه دار , خوشمزگی.

movere[verb]

: حرکت , حرکت دادن , حرکت کردن , نقل مکان.

movimento[noun]

: جنبش , تکان , حرکت , جنب وجوش , پیشنهاد , پیشنهاد کردن , طرح دادن , اشاره کردن.

mucca

: گاوماده , ماده گاو , ترساندن , تضعیف روحیه کردن.

muffa bianca[noun]

: پرمک , کپک , بادزدگی , زنگ گیاهی , کپک زدن.

mugnaio[noun]

: اسیابان , (ج.ش.) یکجور پروانه.

mulino[noun]

: اسیاب , ماشین , کارخانه , اسیاب کردن , کنگره دار کردن.

muro

: دیوار , جدار , حصار , محصور کردن , حصار دار کردن , دیوار کشیدن , دیواری.

musica

: موزیک , موسیقی , اهنگ , خنیا , رامشگری.

musicale

: موزیکال , دارای اهنگ , موسقی دار.

musicologo[noun]

: موسیقی شناس.

mutante

: تغییر پذیر , دم دمدمی.

mutazione

: جهش , تغییر , دگرگونی , تحول , طغیان , انقلا ب , شورش , تغییر ناگهانی.

mutilare

: معیوب کردن.

mutilazione

: قطع عضو , تحریف.

muto

: گنگ , لا ل , بی صدا , بی زبان , صامت , کسر کردن , خفه کردن

mzzo

: (طب) محیط کشت , میانجی , واسطه , وسیله , متوسط , معتدل , رسانه.

N

n. sguardo amoroso

: چشم چرانی کردن , چشم چرانی , نگاه عاشقانه کردن , با چشم غمزه کردن , عشوه.

nadir

: نظیرالسمت , حضیض , ذلت , سمت القدم.

nafta[noun]

: نفتا , بنزین سنگین.

naiade

: (افسانه یونان) حوری موجد دریاچه رودخانه , (گ.ش.) نیلوفرابی , مهروی شناگر.

nano[noun]

: ادم بسیار قد کوتاه , ریز اندام , ریزه.

narciso

: (گ.ش) نرگس , (افسانه یونان) جوان رعنایی که عاشق تصویرخودشد.

narcosi

: حالت بی حسی وخواب الودگی , بی حالی.

narcotico

: مخدر , مسکن , مربوط به مواد مخدره.

narrare

: داستانی را تعریف کردن , داستان سرایی کردن , نقالی کردن , شرح دادن.

narrazione

: گویندگی , داستان , داستانسرایی , توصیف.

nasale

: وابسته به بینی , وابسته به منخرین , خیشومی.

nascente

: پیدایش یافته , درحال تولد.

naso[noun]

: بینی , عضو بویایی , نوک بر امده هر چیزی , دماغه , بو کشیدن , بینی مالیدن به , مواجه شدن با.

nastro; stricione del traguardo (in sports); (v) legare con nastro

: نوار , بانوار بستن.

nasturzio

: (گ.ش.) گل لا دن

natante

: (در مورد جانوران) شناور یا متحرک دراب.

nativita'

: (باتهع) تولد عیسی , پیدایش , ولا دت.

nativo; indigeno(aborigines)[noun]

: بومی , اهلی , محلی.

natura

: طبیعت , ذات , گوهر , ماهیت , خوی , افرینش , گونه , نوع , خاصیت , سرشت , خمیره.

naturale

: طبیعی , سرشتی , نهادی , ذاتی , فطری , جبلی , بدیهی , مسلم , استعداد ذاتی , احمق , دیوانه.

naturalismo

: طبیعت گرایی , فلسفه طبیعی , مذهب طبیعی , سبک ناتورالیسم.

naturalista

: معتقد به فلسفه طبیعی.

naturalizzazione[noun]

: قبول تابعیت , خوگیری.

naufragio[noun]

: کشتی شکستگی , غرق کشتی , غرق , کشتی شکسته شدن.

nausea

: دل اشوب , حالت تهوع , حالت استفراغ , انزجار.

nauseabondo

: تهوع اور , لطیف مزاج , وسواسی , زیاد دقیق.

nautico

: دریایی , مربوط به دریانوردی , ملوانی.

navale

: وابسته به کشتی , وابسته به نیروی دریایی.

nave (f)

: کشتی , جهاز , کشتی هوایی , هواپیما , با کشتی حمل کردن , فرستادن , سوار کشتی شدن , سفینه , ناو.

navigabile

: قابل کشتیرانی.

navigabilita'

: قابلیت کشتیرانی.

navigare (a vela)[verb]

: بادبان , شراع کشتی بادی , هر وسیله ای که با باد بحرکت دراید , باکشتی حرکت کردن روی هوا با بال گسترده پرواز کردن , با ناز وعشوه حرکت کردن.

navigare

: کشتیرانی کردن , هدایت کردن (هواپیماو غیره) , طبیعت , ذات , گوهر , ماهیت , خوی , افرینش , گونه , نوع , خاصیت.

navigatore (a vela)[noun]

: دریا نورد , ملوان , قایق بادبانی , ملا ح , ناوی شاءلفءسه (ج.ش.) انواع شمشیرماهیان دندان دار.

navigatore[noun]

: کشتیران , دریانورد , هدایت گر.

nazionale

: ملی , قومی , وابسته به قوم یاملتی , تبعه , شهروند.

nazionalismo

: ملت پرستی , ملت گرایی , ملیت , ناسیونالیزم.

nazionalista

: ملت گرای , ملت دوست , طرفدار ملت , ناسیونالیست.

nazionalita'

: ملیت , تابعیت.

nazione

: ملت , قوم , امت , خانواده , طایفه , کشور.

ne\[conjunction]

: نه این و نه ان , هیچیک , هیچیک از این دو.

nebbioso[adjective]

: مه دار , مبهم.

necessariamente[adverb]

: لزوما.

necessario(adj -and- noun)

: لا زم , ضروری , نیازمند , ناگزیر , مایحتاج.

necessario[adjective]

: لا زم , واجب , ضروری , بایسته , بایا.

necessita\[noun]

: بایستگی , ضرورت , نیاز , نیازمندی , لزوم , احتیاج.

necessitare[verb]

: ایجاب کردن , مستلزم بودن.

necrologio

: اگهی در گذشت , وابسته به وفات.

negarsi

: ترک کردن , انکار کردن , بخود حرام کردن , کف نفس کردن.

negativa(noun); negativo(adj)

: منفی.

negazione[noun]

: (نعگاتءوع=) منفی , خنثی کردن , منفی کردن.

negligente[adjective]

: مسامحه کار , بی دقت , فرو گذار , برناس.

negligenza[noun]

: قصور , اهمال , فراموشکاری , غفلت , فرو گذاشت.

negligere[verb]

: فروگذاری , فروگذار کردن , غفلت , اهمال , مسامحه , غفلت کردن.

negoziare[verb]

: گفتگو کردن , مذاکره کردن , به پول نقد تبدیل کردن (چک و برات) , طی کردن.

negoziazione[noun]

: مذاکره.

negozio[noun]

: دکان , مغازه , کارگاه , تعمیر گاه , فروشگاه , خرید کردن , مغازه گردی کردن , دکه.

nero[adjective]

: سیاه , تیره , سیاه شده , چرک وکثیف , زشت , تهدید امیز , عبوسانه , سیاهی , دوده , لباس عزا , سیاه رنگ , سیاه رنگی , سیاه کردن.

nervo; coraggio(as in guts or courage)[noun]

: عصب , پی , رشته عصبی , وتر , طاقت , قدرت , قوت قلب دادن , نیرو بخشیدن.

nessuno[noun]

: هیچ کس , هیچ فرد , ادم بی اهمیت , ادم گمنام.

nessuno[pronoun]

: هیچ , هیچیک , هیچکدام , بهیچوجه , نه , ابدا , اصلا.

neurite[noun]

: پی اماس , التهاب یا اماس و زخم عصبی که دردناک است و سبب ناراحتی عصبی و گاهی فلج میگردد.

neuto(in grammar)[adjective]

: خنثی کردن , اخته کردن , وابسته به جنس خنثی , خنثی , بی طرف , بی غرض , اسم یا صفتی که نه مذکر و نه مونث است , خواجه.

neutrale(adj. -and- noun)

: بیطرف , بدون جانبداری , خنثی , بیرنگ , نادر گیر.

nevralgia[noun]

: (طب) درد اعصاب , درد عصبی , مرض عصبی , پی درد.

nickel[noun]

: نیکل , ورشو , سکه پنج سنتی , اب نیکل دادن.

nicotina[noun]

: (S.) نیکوتین.

niente

: هیچ , نیستی , صفر , بی ارزش , ابدا.

nipote[noun]

: پسر برادر , پسر خواهر , پسر برادر زن و خواهر شوهر و غیره.

no

: حوری دریایی , هیچ , هیچکس , رای مخالف دادن , وتو کردن , منع کردن , اصلا , بهیچ وجه , نه خیر.

no[adverb]

: پاسخ نه , منفی , مخالف , خیر , ابدا.

nobile[adjective]

: ازاده , اصیل , شریف , نجیب , باشکوه.

nobile[noun]

: نجیب زاده.

nobilta\[noun]

: نجابت , اصالت خانوادگی , طبقه نجبا.

noce[noun]

: گردو , گردکان , درخت گردو , چوب گردو , رنگ گردویی.

nome

: نام.

nome[noun]

: اسم اول , نام نخست.

nominabile

: شایسته نام بردن , نامبردنی.

nominale[adjective]

: اسمی , صوری , جزءی , کم قیمت.

nominare[verb]

: کاندید کردن , نامیدن , معرفی کردن , نامزد کردن.

non ciclico[adjective]

: غیر مدور , غیر قابل چرخش , مارپیچی.

non e\[verb]

: صورت ادغام شده ء

non[preposition]

: نقیض , نقض , نفی.

noncurante

: بی عرقه , خونسرد , لا قید.

noncuranza[noun]

: بی علا قگی , لا قیدی , عدم علا قه , خونسردی.

notizie(pl)[noun]

: خبر , اخبار , اوازه.

notte[noun]

: شب , غروب , شب هنگام , برنامه شبانه , تاریکی.

noun); chiacchierare(verb)

: گپ زدن , دوستانه حرف زدن , سخن دوستانه , درددل , گپ.

nuca

: پشت گردن , پس گردن , قفا , هیره.

nudo

: برهنه , عریان , عادی , لخت.

nudo[adjective]

: لخت , عریان , (مج.) ساده , اشکار , عاری , برهنه کردن , اشکارکردن.

nulla; niente; zero[noun]

: هیچ , عدم , نیستی , صفر , نابودی , بی ارزش.

nuotare[verb]

: شناکردن , شناور شدن , شنا , شناوری.

nuovamente[adverb]

: بتازگی , اخیرا.

nuovo[adjective]

: تازه , جدید , نو , اخیرا , نوین , جدیدا.

O

oasi

: واحه , ابادی یا مرغزار میان کویر.

obbligare

: در محظور قرار دادن , متعهد و ملتزم کردن , ضامن سپردن , ضروری.

obbligatorioo

: الزامی , فرضی , واجب , (حق.) لا زم , الزام اور.

obbligo

: التزام , محظور , وظیفه.

obelisco

: ستون هرمی شکل سنگی.

obesita'

: مرض چاقی , فربهی.

obeso

: فربه , گوشتالو , چاق.

obiettivo

: مقصود , شی ء. , مقصود , هدف , عینی , معقول.

obiezione

: ایراد , اعتراض , مخالفت , استدلا ل مخالف.

oblazione

: خیرات , اهدا نان.

oblio

: فراموشی , نسیان , از خاطر زدایی , گمنامی.

obliquo

: مایل , مورب.

oblungo

: مستطیل , دراز , دوک مانند , کشیده , نگاه ممتد.

oboe

: (مو.) قره نی.

oboista

: قره نی زن , فلوت زن.

oca[noun]

: قاز , غاز , ماده غاز , گوشت غاز , ساده لوح واحمق , سیخ زدن به شخص , به کفل کسی سقلمه زدن , مثل غاز یا گردن دراز حمله ور شدن وغدغد کردن , اتو , اتو کردن , هیس , علا مت سکوت.

occasionale

: وابسته به فرصت یا موقعیت , مربوط به بعضی از مواقع یا گاه و بیگاه.

occasionalmente

: گهگاه , گاه و بیگاه , بعضی از اوقات.

occasione

: موقع , مورد , وهله , فرصت مناسب , موقعیت , تصادف , باعث شدن , انگیختن.

occasione -also- fortuna(both nouns); arrischiare(verb); casuale(adj.)

: بخت , تصادف , شانس , فرصت , مجال , اتفاقی , اتفاق افتادن ,اتفاقی , تصادفی.

occhiali da sole[noun]

: عینک افتابی.

occidente

: باختر , غرب , مغرب , مغرب زمین , اروپا , باختری.

occipite

: (تش.) استخوان قمحدوه , استخوان پس سر.

occludere

: بستن , مسدود کردن , خوردن.

occlusione

: انسداد , بسته شدگی , جفت شدگی(دندانها).

occultismo

: مکتب حروفیون. , روش یا فلسفه رمز وسر.

occulto

: از نظر پنهان کردن , مخفی کردن , پوشیده , نهانی , سری , رمزی , مکتوم , اسرار امیز , مستتر کردن.

occupante

: ساکن , مستاجر , اشغال کننده.

occupare

: اشغال کردن , تصرف کرد.

occupazione

: اشغال , تصرف , حرفه.

occupazione; lavoro; impiego[noun]

: کار , امر , سمت , شغل , ایوب , مقاطعه کاری کردن , دلا لی کردن.

oceanico

: اقیانوسی.

oceano

: اقیانوس.

oceanografia

: شرح اقیانوس ها , شرح دریاها , اقیانس شناسی.

oceanografico

: مربوط به اقیانوس شناسی.

oceanografo

: اقیانوس شناس.

oculare

: چشمی , بصری , باصره ای , وابسته به دید چشم , فطری.

oculista

: چشم پزشک , عینک ساز.

ode

: قطعه شعر بزمی , غزل , چکامه , قصیده.

odio

: نفرت , دشمنی , عداوت , رسوایی , زشتی , بدنامی.

odioso

: کراهت اور , نفرت انگیز.

odontologia

: مبحث دندان , دندان شناسی , دندان پزشکی.

odorante

: معطر , چیز خوشبو.

odore

: بو , رایحه , عطر , عطر و بوی , طعم , شهرت.

odoroso

: بدبو , زننده , بودار , دارای بو. , بودار , بدبو , متعفن.

offendere

: تخطی کردن , رنجاندن , متغیر کردن , اذیت کردن , صدمه زدن , دلخور کردن.

offensivo

: (.ن) :سوء استفاده , سوء استعمال , شیادی , فریب , دشنام , فحش , بد زبانی , تجاوز به عصمت , تهمت , تعدی , (.ادج) :ناسزاوار , زبان دراز , بدزبان , توهین امیز.

offensivo; sgradevole

: مهاجم , متجاوز , اهنانت اور , رنجاننده , کریه , زشت , یورش , حمله.

offerta

: پیشکش , اراءه.

offertorio

: سینی محتوی پول یا پول جمع اوری شده از حضار در کلیسا.

offesa

: گناه , تقصیر , حمله , یورش , هجوم , اهانت , توهین , دلخوری , رنجش , تجاوز , قانون شکنی , بزه.

offuscare

: گیج کردن , مبهم و تاریک کردن.

oggetto

: مقصود , شی ء.

ogiva

: طاق رومی , نوک تیز , پرتابه یا موشک.

ogni

: هر یک , هریک از , هریکی , هر.

ognuno[adverb]

: هر یک , هریک از , هریکی , هر.

oleandro

: (گ.ش.) وردالحمار , سم الحمار , خرزهره.

oleoso

: چرب , روغنی.

olfattivo

: وابسته بحس بویایی.

oligarca

: عضو دسته یا حزب طرفدار حکومت عده معدود.

oligarchia

: حکومت معدودی از اغنیا و ثروتمندان.

oligopolio

: (دربازرگانی) تولید کالا توسط افراد یا شرکتهای معدودی.

olimpiade

: اسمانی , بهشتی , جشن ها و مسابقات قدیم یونان , مسابقات المپیک.

olio; petrolio

: روغن , چربی , مرهم , نفت , مواد نفتی , رنگ روغنی , نقاشی با رنگ روغنی , روغن زدن به , روغن کاری کردن , روغن ساختن.

oliva

: زیتون , درخت زیتون , رنگ زیتونی.

olivo

: زیتون , درخت زیتون , رنگ زیتونی.

ombelico

: (تش.) ناف , سره (مج.) میان , وسط.

omega

: امگا , اخرین حرف الفبای یونانی , نهایت.

omeopatia[noun]

: (طب) معالجه امراض بوسیله تجویزدارویی که دراشخاص سالم علا ءم ان مرض را بوجوداورد.

omicidio

: ادم کشی , قتل.

omonimo[noun]

: همنام , هم اسم , کسی که بنام دیگری نام گذاری شود.

omosessuale

: عجیب و غریب , غیر عادی , خل , خنده دار , مختل کردن , گرفتار شدن.

onda

: چشم پوشیدن از , از قانون مستثنی کردن. , موج , خیزاب , فر موی سر , دست تکان دادن , موجی بودن , موج زدن.

one

: یک , تک , واحد , شخص , ادم , کسی , شخصی , یک واحد , یگانه ,منحصر , عین همان , یکی , یکی از همان , متحد , عدد یک , یک عدد , شماره یک.

operatore cinematografico

: عکاس , ادمیکه بادوربین کار میکند.

opuscolo[noun]

: بروشور , برگچه , ورقه.

ora[noun]

: ساعت , 06 دقیقه , وقت , مدت کم.

orco

: غول , ادم موحش.

orecchino[noun]

: گوشواره , حلقه , اویز.

orecchio[noun]

: گوش , شنوایی , هرالتی شبیه گوش یا مثل دسته کوزه , خوشه , دسته , خوشه دار یا گوشدار کردن.

orientale[adjective]

: شرقی , خاوری , ساکن شرق , بطرف شرق.

origliare[verb]

: استراق سمع کردن.

orlare (verb - as in border) edible commestibile[adjective]

: لبه.

orlo(noun - as in brink); dar il filo(verb - as sharpen)

: لبه.

ormeggio[noun]

: لنگر گاه طبیعی , کشتی گاه.

oro[noun]

: زر , طلا , سکه زر , پول , ثروت , رنگ زرد طلا یی , اندود زرد , نخ زری , جامه زری.

orologio[noun]

: پاییدن , دیدبان , پاسداری , کشیک , مدت کشیک , ساعت جیبی و مچی , ساعت , مراقبت کردن , مواظب بودن , بر کسی نظارت کردن , پاسداری کردن.

orrendo

: ترسناک , مهیب , سهمناک , نفرت انگیز , زشت.

orribile

: مخوف , مهیب , سهمگین , رشت , ناگوار , موحش.

orrore

: دهشت , ترس , خوف , وحشت , مورمور , (م.م.) بیزاری.

osare[verb]

: یارا بودن , جرات کردن , مبادرت بکار دلیرانه کردن , بمبارزه طلبیدن , شهامت , یارایی.

oscenita'

: وقاحت , قباحت , زشتی.

osceno

: زشت و وقیح , کریه , ناپسند , موهن , شهوت انگیز. , با سیاهک الوده شده , با دوده لکه دار شده , شبیه دوده , دوده زده.

oscillazione

: اونگان شدن یا کردن , تاب خوردن , چرخیدن , تاب , نوسان , اهتزاز , اونگ , نوعی رقص واهنگ ان.

oscurante

: نامفهوم , پیچیده , بغرنج , مخالف اصلا حات.

oscurantismo

: تاریک اندیشی , مخالفت با روشنفکری , مخالفت با علم و معرفت , کهنه پرستی , سبک نگارش مبهم.

oscurita'

: تیرگی , تاری , ابهام , گمنامی.

oscuro

: تیره , تار , محو , مبهم , نامفهوم , گمنام , تیره کردن , تاریک کردن , مبهم کردن , گمنام کردن.

ossequioso

: چاپلوس , متملق , سبزی پاک کن , فرمانبردار.

osservabile

: قابل مراعات , قابل مشاهده , قابل گفتن.

osservante

: مراعات کننده , مراقب , هوشیار.

osservanza

: سکنی , ایستادگی , دوام , ثبات قدم , رفتار برطبق توافق. , رعایت.

osservare

: رعایت کردن , مراعات کردن , مشاهده کردن , ملا حظه کردن , دیدن , گفتن , برپاداشتن(جشن و غیره).

osservatore

: مشاهده کننده , مراقب , پیرو رسوم خاص.

osservatorio

: رصد خانه , زیچ.

osservazione

: مشاهده , ملا حظه , نظر.

ossessionare

: ازار کردن , ایجاد عقده روحی کردن.

ossessione

: عقده روحی , فکر داءم , وسواس.

ossessivo

: عقده ای , دستخوش یک فکر یا میل قوی.

osso[noun]

: استخوان , استخوان بندی , گرفتن یا برداشتن , خواستن , درخواست کردن , تقاضاکردن.

ostacolo

: گیر , مانع , رداع , سد جلو راه , محظور , پاگیر.

ostacolo imprevisto[noun]

: مانع , گره , گیر , بمانعی برخورد کردن.

osteria[noun]

: محل پیاله فروشی , بار مشروب فروشی.

ostetrico

: زایمانی., ماما , متخصص زایمان , قابله , پزشک متخصص زایمان.

ostinato

: کله شق , لجوج , سرسخت , خود رای , خیره سر.

ostinazione

: خیره سری , سرسختی , لجاجت.

ostruire

: مسدود کردن , جلو چیزی را گرفتن , مانع شدن , ایجاد مانع کردن , اشکالتراشی کردن. , بستن , مسدود کردن , خوردن.

ostrutivo

: مسدود کننده , اشکاتراش.

ostruzione

: انسداد , منع , جلو گیری , گرفتگی.

ostruzionismo

: اشکالتراشی , خرابکاری.

ottagono

: هشت وجهی , هشت گونه , چیز هشت گوشه.

ottano

: (S.) هیدروکربن های مایع و پارافینی ایزومریک بفرومول 81ح8ص , سوخت ماشینی.

ottava

: (مو.) شعر هشت هجایی , نت های هشتگانه موسیقی.

ottenere

: تحصیل شده , کسب کرده , بدست امده , فرزند , بدست اوردن , فراهم کردن , حاصل کردن , تحصیل کردن , تهیه کردن , فهمیدن , رسیدن , عادت کردن , ربودن , فاءق امدن , زدن , (درمورد جانوران) زایش , تولد., تحصیل شده , کسب کرده , بدست امده , فرزند , بدست اوردن , فراهم کردن , حاصل کردن , تحصیل کردن , تهیه کردن , فهمیدن , رسیدن , عادت کردن , ربودن , فاءق امدن , زدن , (درمورد جانوران) زایش , تولد. , بدست اوردن , فراهم کردن , گرفتن.

ottenibile

: بدست اوردنی , قابل حصول.

otto

: عددهشت.

ottuagenario

: هشتاد ساله , وابسته به ادم 08 ساله.

ottuso

: بیحس , کند ذهن , منفرجه , زاویه 09 تا 081 درجه.

ovvio

: اشکار , هویدا , معلوم , واضح , بدیهی , مریی , مشهود.

P

pacchetto[noun]

: بسته , عدل بندی , قوطی , بسته بندی کردن. , بسته , بسته کوچک , قوطی (سیگار و غیره) , بسته بندی کردن.

pacco

: بسته , عدل بندی , قوطی , بسته بندی کردن.

pacco[noun]

: کوله پشتی , بقچه , دسته , گروه , یک بسته(مثل بسته سیگاروغیره) , یکدست ورق بازی , بسته بندی کردن , قرار دادن , توده کردن , بزور چپاندن , بارکردن , بردن , فرستادن.

pachiderma[noun]

: (ج.ش.) جانور پوست کلفت(مثل کرگدن).

paciere[noun]

: تسکین دهنده.

pacificabile[adjective]

: تسکین پذیر.

pacificare[verb]

: ارام کردن , فرونشاندن , تسکین دادن.

pacifico

: ارام , صلح جو , (باحرف بزرگ)اقیانوس ساکن.

pacifismo

: (پاثءفءثءسم) ارامش طلبی , صلحجویی , ایین احتراز از جنگ.

pacifista

: (پاثءفءثءست) صلح جو , ارامش طلب.

pacifista[noun]

: (پاثءفءست) صلح جو , ارامش طلب.

padre

: پدر , والد , موسس , موجد , بوجود اوردن , پدری کردن. , پدر روحانی , کشیش , قاضی عسکر.

padrona[noun]

: بانو , خانم , کدبانو , معشوقه , دلبر , یار.

padronanza

: اربابی , سلطه.

padrone

: دانشور , چیره دست , ارباب , استاد , کارفرما , رءیس , مدیر , مرشد , پیر , خوب یادگرفتن , استاد شدن , تسلط یافتن بر , رام کردن. , (لا تین) اقا , صاحب , مدیر , ارباب.

padrone[noun]

: موجر , مالک , صاحبخانه , ملا ک.

paesaggio[noun]

: (باغداری) خاکبرداری وخیابان بندی کردن , دورنما , منظره , چشم انداز , بامنظره تزءین کردن.

pagamento trimestrale

: قسط سه ماهه , مزد سه ماهه , خانه , جا.

paganesimo

: الحاد.

paganizzare[verb]

: کافر کردن , مشرک کردن , کافر و زندیق خواندن.

pagano

: کافر , مشرک , بت پرست , غیر مسیحی.

pagina

: صفحه.

paglia[noun]

: ماشوره , کاه , بوریا , حصیر , نی , پوشال بسته بندی , ناچیز.

pagnotta[noun]

: قرص نان , کله قند , تکه , وقت را بیهوده گذراندن , ولگردی کردن.

pagoda

: بتکده , ساختمان بسبک مخصوص چین و ژاپون , پاگودا.

paio

: جفت.

paladino

: پهلوان افسانه یی.

palazzo

: کاخ , کوشک.

palestra[noun]

: ورزشگاه , زورخانه , دبیرستان.

pallacanestro[noun]

: بازی بسکتبال.

pallone; aerostato[noun]

: بالون , بادکنک , با بالون پروازکردن , مثل بالون.

palude[noun]

: سیاه اب , مرداب , باتلا ق , در باتلا ق فرو بردن , دچار کردن , مستغرق شدن.

panchina

: نیمکت , کرسی قضاوت , جای ویژه , روی نیمکت یامسند قضاوت نشستن یا نشاندن , نیمکت گذاشتن (در) , بر کرسی نشستن.

pane

: نان , قوت , نان زدن به.

panetteria[noun]

: دکان نانوایی یا شیرینی پزی.

panettiere

: نگهدار , پشتیبان , حامی , کسی که دراجرای نقشه ای کمک میکند , حمال , باربر.

panettiere[noun]

: نانوا , خباز.

panfilo[noun]

: کرجی بادی یا بخاری مخصوص تفرج.

pantano

: مرداب , باتلا ق , در لجن انداختن.

pap [noun]

: پاپ پیشوای کاتولیکها , خلیفه اعظم.

pap -babbo[noun]

: (در زبان کودکانه) بابا , باباجان , اقاجان., (ز.ع.- عنوان خودمانی داد) بابا.

papa[noun]

: (ز.ع.) بابا , پاپا.

parabrezza

: (امریکا) شیشه جلو اتومبیل.

paradiso[noun]

: اسمان , سپهر , گردون , فلک , عرش , بهشت , قدرت پروردگار ,هفت طبقه اسمان , (بصورت جمع) اسمان , خدا , عالم روحانی.

parametri[adjective]

: پارامتری.

parcheggiare[verb]

: گاراژ , در گاراژگذاردن , پهلو گرفتن در ترعه.

parchieggiatore[noun]

: گاراژ دار.

parlare[verb]

: دراییدن , سخن گفتن , حرف زدن , صحبت کردن , تکلم کردن , گفتگو کردن , سخنرانی کردن. , گفتگو , صحبت , حرف , مذاکره , حرف زدن.

parrucca[noun]

: کلا ه گیس , گیس ساختگی , موی مصنوعی , دارای گیس مصنوعی کردن , سرزنش کردن.

parrucchiere[noun]

: ارایشگر مو , سلمانی برای مرد و زن.

parte posteriore[noun]

: تخته یا صفحه ء پشت هرچیزی , تخته ء پشت قاب عکس وغیره.

partita

: بازی , نواختن ساز و غیره , سرگرمی مخصوص , تفریح , بازی کردن , تفریح کردن , ساز زدن , الت موسیقی نواختن , زدن , رل بازی کردن , روی صحنه ء نمایش ظاهرشدن , نمایش , نمایشنامه.

pasqua[noun]

: عید پاک.

passaggio[noun]

: ثبت , فقره , قلم , دخول , مدخل , ادخال.

passatempo[noun]

: اسب کوچک اندام , مشغولیات , سرگرمی , کار ذوقی , کاری که کسی بدان عشق وعلا قه دارد.

passo

: گام , قدم , خرامش , شیوه , تندی , سرعت , گام زدن , با گامهای اهسته و موزون حرکت کردن قدم زدن , پیمودن , (نظ.) با قدم اهسته رفتن , قدم رو کردن.

pasta[noun]

: خمیر , (ز.ع.) پول.

pasto

: غذا , خوراکی , شام یا نهار , ارد (معمولا غیر از ارد گندم) بلغور.

patata[noun]

: (گ.ش.) سیب زمینی , انواع سیب زمینی.

patina[noun]

: (پاتءنع) زنگ مفرغ , جرم سبز , زنگار , قاب.

patriarca[noun]

: پدرشاه , رءیس خانواده , ریش سفید قوم , ایلخانی , شیخ , بزرگ خاندان , پدرسالا ر.

patriarcale[adjective]

: وابسته به پدر سالا ری یا پدرشاهی.

patricida[noun]

: پدرکشی , خاءن به میهن , پدرکش.

patrimoniale[adjective]

: وابسته میراث , ارثی.

patrimonio[noun]

: ارث پدری , ثروت موروثی , میراث.

patriottismo[noun]

: میهن پرستی.

patrizio[adjective]

: نجیب زاده , اعیان زاده , شریف , اشرافی.

patrona[noun]

: حامی مونث.

patronaggio[noun]

: حمایت , پشتیبانی , سرپرستی , قیمومت.

patrono[noun]

: حافظ , حامی , نگهدار , پشتیبان , ولینعمت , مشتری.

patto

: عهد , میثاق , پیمان , معاهده , پیمان بستن.

pattuglia[noun]

: (نظ.) گشت , گشتی , پاسداری , گشت زدن , پاسبانی کردن , پاسداری کردن.

paura

: ترس , بیم , هراس , ترسیدن(از) , وحشت.

paziente[adjective]

: شکیبا , بردبار , صبور , از روی بردباری , پذیرش , بیمار , مریض.

pazienza[noun]

: بردباری , شکیبایی , شکیب , صبر , طاقت , تاب.

pazzia

: دیوانگی.

pazzo

: دیوانه , عصبانی , از جا در رفته , شیفته , عصبانی کردن , دیوانه کردن. , مرد دیوانه.

pazzo[adjective]

: گیج , خرف , حواس پرت.

pecora[noun]

: (ج.ش.) گوسفند , چرم گوسفند , ادم ساده ومطیع.

pedana[noun]

: سکوب مخصوص جلوس اشخاص برجسته , سایبان یا اسمانه بالا ی تخت پادشاه.

pegno

: گرو , وثیقه , رجز خوانی , مبارزه طلبی , گروگذاشتن , شرط بستن , متعهد شدن , درجه , اندازه , وسیله اندازه گیری.

peli (pubici etc.)

: مو , موی سر , زلف , گیسو.

pelle di vitello

: پوست گوساله , تیماج.

pellegrino[noun]

: سرگردان , سیار , اواره.

peloso[adjective]

: پرمو , کرکین.

penna d'oca (per scrivere)

: پر بلند بال پرنده , ساقه تو خالی پر , تیغ جوجه تیغی , قلم پر , چین دادن , پر کندن از.

pennichella

: چرت , خواب نیمروز , چرت زدن , (درپارچه و فرش) خواب , پرز.

pennino[noun]

: نوک قلم , نوک , دسته , قلم تراشیدن.

pepato

: فلفل دار , تند , تند وتیز , گرم , باروح.

pepe[noun]

: فلفل , فلفل کوبیده , فلفلی , باضربات پیاپی زدن , فلفل پاشیدن , فلفل زدن به , تیرباران کردن.

pepsina[noun]

: (پعپسءنع) (تش.) پپسین , انزیم گوارنده پروتلین در شیره معده.

per sempre[adverb]

: برای همیشه , تا ابد , جاویدان , پیوسته , تا ابدالا باد.

per[preposition]

: برای , بجهت , بواسطه , بجای , از طرف , به بهای , درمدت , بقدر , در برابر , درمقابل , برله , بطرفداری از , مربوط به , مال , برای اینکه , زیرا که , چونکه.

percalle[noun]

: نوعی پارچه کتانی ظریف , قمیص.

perch[adverb]

: زیرا , زیرا که , چونکه , برای اینکه.

perche/[pronoun]

: چرا , برای چه , بچه جهت.

perdonare[verb]

: بخشیدن , عفو کردن , امرزیدن.

pericolo

: قمار , مخاطره , خطر , اتفاق , در معرض مخاطره قرار دادن , بخطر انداختن. , مخاطره , خطر , (م.م.) مسلله بغرنج , گرفتاری حقوقی.

pericolo[noun]

: خطر.

permutare[verb]

: جایگرداندن.

permutazione[noun]

: جایگشت , جایگردی.

perno[noun]

: گردنده , حلقه گردان , قسمت گردند ه میخ یاپیچ سرپهن , روی محورگردیده , چرخاندن.

perorare

: سخن بدرازا کشاندن , نطق کردن.

perpendicolare[adjective]

: عمودی , ستونی , ستون وار , ایستاده.

perpetrare[verb]

: مرتکب شدن , مرتکب کردن , مقصر بودن.

perpetuo[adjective]

: همیشگی , ابدی , مدام.

persistente

: پایدار , پایا , ساکن , وفا کننده , تاب اور , تحمل کننده آبءگاءل (اسم خاص مونث) ندیمه , مستخدمه.

persona assillante[noun]

: خر مگس , ادم مردم ازار , مزاحم.

persona designata[noun]

: نامزد , کاندید شده , منصوب , تعیین شده , ذینفع.

persona strana

: عجیب و غریب.

pesante

: سنگین , گران , وزین , زیاد , سخت , متلا طم , کند , دل سنگین , تیره , ابری , غلیظ , خواب الود , فاحش , ابستن , باردار.

pesca[noun]

: (جای) ماهیگیری , ماهیگیری , حق ماهیگیری.

pescatore[noun]

: ماهی گیر , صیاد ماهی , کرجی ماهیگیری.

pesce[noun]

: ماهی , (بصورت جمع) انواع ماهیان , ماهی صید کردن , ماهی گرفتن , صیداز اب , بست زدن (به) , جستجو کردن , طلب کردن.

pescivendolo[noun]

: ماهی فروش.

peso gallo[noun]

: مقیاس وزنی درحدود 811 پوند(رطل) , خروس وزن.

peso[noun]

: نزن , سنگینی , سنگ وزنه , چیز سنگین , سنگین کردن , بار کردن.

petardo[noun]

: (نظ.) بمب دروازه ریز , بمب دیوار کن , یکجور ترقه.

petrolio[noun]

: نفت خام , نفت , مواد نفتی.

pezzetino[noun]

: (ج.ش.) کرم ریز , کرم پنیر.

piacere[verb]

: دلپذیرکردن , خشنود ساختن , کیف کردن , سرگرم کردن , لطفا , خواهشمند است.

piangere[verb]

: گریه کردن , گریستن , اشک ریختن.

piano interrato[noun]

: طبقه زیر , زیر زمین , سرداب.

piastra (con fornello)

: سنبه قالب , حقه , شوخی فریب امیز , میخ سرپهن زدن , گل میخ زدن , باسنبه یا میله بریدن , با دندانه ماشین وغیره بریدن.

piatta[noun]

: ظرف , بشقاب , دوری , سینی , خوراک , غذا , در بشقاب ریختن , مقعر کردن.

piattaforma (del tornio)[noun]

: صفحه فلزی یا چوبی متصل به چرخ تراش , چرخ لنگر , بشقاب لب تخت.

picchiare; spillare (from a barrel); intercettare (a phone); tip tap (to tapdance)

: شیر اب , ضربت اهسته , ضربات اهسته وپیوسته زدن , شیر اب زدن به , از شیر اب جاری کردن , بهره برداری کردن از , سوراخ چیزیرا بند اوردن.

picchiare[verb]

: تپیدن , زدن , کتک زدن , چوب زدن , شلا ق زدن ,کوبیدن , ضرب , ضربان نبض وقلب , تپش , ضربت موسیقی , غلبه , پیشرفت , زنش.

picchiettare-applicare[verb]

: تر کردن , کهنه را نم زدن , با چیزنرمی کسی رازدن یا نوازش کردن , اندکی , قطعه , تکه , اهسته زدن.

piccolo galoppo (little gallop)[noun]

: چهارنعل , گامی شبیه چهارنعل , گردش , سوار اسب (چهارنعل رونده) شدن , سلا نه سلا نه راه رفتن.

piccolo[adjective]

: اندک , کم , کوچک , خرد , قد کوتاه , کوتاه , مختصر , ناچیز , جزءی , خورده , حقیر , محقر , معدود , بچگانه , درخور بچگی , پست.

pieno[adjective]

: یک کیسه , یک بسته , یک بقچه.

pigiare (cram)[verb]

: مربا , فشردگی , چپاندن , فرو کردن , گنجاندن(با زور و فشار) , متراکم کردن , شلوغ کردن , شلوغ کردن(با امد و شد زیاد) , بستن , مسدود کردن , وضع بغرنج , پارازیت دادن., مربا , فشردگی , چپاندن , فرو کردن , گنجاندن(با زور و فشار) , متراکم کردن , شلوغ کردن , شلوغ کردن(با امد و شد زیاد) , بستن , مسدود کردن , وضع بغرنج , پارازیت دادن.

pinza[noun]

: (مک.) انبردست.

pioggia (figurato

: ad es. di critiche) : گرگ , طوفان تگرگ , تگرگ باریدن , سلا م , درود , خوش باش , سلا م برشما باد , سلا م کردن , صدا زدن , اعلا م ورود کردن (کشتی).

piombare dall'alto(swoop down)[verb]

: (درموردشاهین) بسرعت پایین امدن , قاپیدن , چپاول کردن , از بین بردن , حرکت سریع نزولی.

piovra

: (ج.ش.) چرتنه , روده پای , هشت پا , هشت پایک , اختپوس.

pipistrello[noun]

: چوب , چماق , عصا , چوکان زدن , خشت , گل اماده برای کوزه گری , لعاب مخصوص ظروف سفالی , چشمک زدن , مژگان راتکان دادن , بال بال زدن , چوگان , چوگاندار , نیمه یاپاره اجر , (ز.ع.) ضربت , چوگان زدن , (ج.ش.) خفاش

piscina[noun]

: استخر , ابگیر , حوض , برکه , چاله اب , کولا ب , اءتلا ف چند شرکت با یک دیگر , اءتلا ف , عده کارمند اماده برای انجام امری , دسته زبده وکار ازموده , اءتلا ف کردن , سرمایه گذاری مشترک ومساوی کردن , شریک شدن , باهم اتحادکردن.

pisello

: اسب کوچک سواری , اسب پیر و وامانده , یابو , فاحشه , عیبجویی کردن , نق زدن , ازار دادن , مرتبا گوشزد کردن , عیبجو , نق نقو.

pitra miliare[noun]

: فرسخ شمار , مرحله مهمی از زندگی , مرحله برجسته , با میل خود شمار نشان گذاری کردن.

pittore

: نگارگر , نقاش , پیکرنگار.

pittura

: رنگ کردن , نگارگری کردن , نقاشی کردن , رنگ شدن , رنگ نقاشی , رنگ.

poco comune[adjective]

: غیر عادی , غیر متداول , غیرمعمول , نادر , کمیاب.

poliestere[noun]

: (S.) نمک الی مرکبی که تغلیظ شده ودر پلا ستیک سازی مصرف میگردد , الیاف یاپارچه پولی استر.

polipo

: (ج.ش.) چرتنه , روده پای , هشت پا , هشت پایک , اختپوس.

pollastro[noun]

: جوجه مرغ , پرنده کوچک , بچه , مردجوان , ناازموده , (ز.ع.) ترسو , کمرو.

pollo piccolissimo; [noun]

: خروس جنگی , کوچک.

pollo[noun]

: جوجه مرغ , پرنده کوچک , بچه , مردجوان , ناازموده , (ز.ع.) ترسو , کمرو.

pomeriggio[noun]

: بعدازظهر , عصر.

ponte[noun]

: پل , جسر , برامدگی بینی , (د.ن.) سکوبی درعرشه کشتی که مورد استفاده کاپیتان وافسران قرار میگیرد , بازی ورق , پل ساختن , اتصال دادن.

popcorn[noun]

: ذرت بو داده , چس فیل.

popolare[adjective]

: محبوب , وابسته بتوده مردم , خلقی , ملی , توده پسند , عوام.

popolarit [noun]

: جلب محبوبیت عامه , محبوبیت , معروفیت.

porcelano[noun]

: چینی , ظروف چینی , پورسلین.

porco

: (ج.ش.) خوک , گراز ادم پرخور یا حریص.

porco[noun]

: گوشت خوک , (م.م.) خوک , گراز.

pornograficista[noun]

: نویسنده مطالب قبیح یا شهوت انگیز.

pornografico[adjective]

: وابسته به عکس یانوشته شهوت انگیز.

porre fine a

: فروکش کردن , کاستن , تخفیف دادن , رفع نمودن , کم شدن , اب گرفتن از(فلز) , خیساندن (چرم) , (حق.) غصب یا تصرف عدوانی , بزورتصرف کردن , کاهش , تنزل , فرونشستن.

porta[noun]

: درب , در , راهرو.

portafoglio[noun]

: کیف پول , کیف جیبی.

portamazze[noun]

: (ثاددءع=) چای دان , توپ تنیس , لولو , شبح.

portentoso

: جادو گر , جادو , طلسم گر , نابغه.

porticato 2 galleria (con negozi)[noun]

: گذرگاه طاقدار , طاقهای پشت سرهم.

porto; asilo[noun]

: بندرگاه , لنگرگاه , (م.ج.) پناهگاه , جای امن.

porttiere[noun]

: دروازه بان فوتبال , گلر.

posizione[noun]

: موقعیت , موضع , مرتبه , مقام , جایگاه.

possibile[adjective]

: شدنی , ممکن , امکان پذیر , میسر , مقدور , امکان.

possibilita\[noun]

: امکان , احتمال , چیز ممکن.

posta

: زره , جوشن , زره دار کردن , پست , نامه رسان , پستی , با پست فرستادن , چاپار.

posteggio per i taxi[noun]

: توقفگاه تاکسی , ایستگاه درشکه.

posteriore (adj) dietro (adv)

: عقب , پشت , بطرف عقب.

postino

: (ماءلعر) نامه رسان.

posto vacante - ozio - vuoto[noun]

: (واثانتنعسس) محل خالی , پست بلا تصدی , جا.

posto[noun]

: موقعیت , موضع , مرتبه , مقام , جایگاه.

potenziale[noun]

: عامل بالقوه , عامل , بالفعل , ذخیره ای , نهانی , پنهانی , دارای استعداد نهانی , پتانسیل.

potenziometro[noun]

: پتانسیل سنج , مقسم ولتاژ.

potere[verb]

: امکان داشتن , توانایی داشتن , قادر بودن , ممکن است , میتوان , شاید , انشاء الله , ایکاش , جشن اول ماه مه , (مج.) بهار جوانی , ریعان شباب , ماه مه.

povero[adjective]

: فقیر , مسکین , بینوا , بی پول , مستمند , معدود , ناچیز , پست , نامرغوب , دون.

pozione[noun]

: جرعه , دارو یا زهر ابکی , شربت عشق , شربت عشق دادن ,جشن عمومی , مهمانی دادن , مجلس انس.

praticamente[adverb]

: بطور اساسی.

pratico/a[adjective]

: کابردی , عملی , بکار خور , اهل عمل.

prato

: چمن , چمن زار , مرغزار , راغ , علفزار.

precipitatore[noun]

: تعجیل یا تسریع کننده , ته نشین کننده.

precipitazione[noun]

: شتاب , دستپاچگی , تسریع , بارش , ته نشینی.

precisione[noun]

: دقت.

preciso[adjective]

: دقیق.

preclinico[adjective]

: پیش بالینی , وابسته به زمانی که بیماری از نظر بالینی قابل تشخیص نشده باشد.

precoce[noun]

: زود رس , پیش رس , نابهنگام , باهوش.

preghiera

: دادخواست , منازعه , مشاجره , مدافعه , عذر , بهانه , تقاضا , استدعا , پیشنهاد , وعده مشروط , ادعا.

prelatura

: قلمرو اسقف اعظم , اسقف نشین.

premio[noun]

: برنده تمام پولها , جوایز رویهم انباشته.

prendere

: واگیر , فریبنده , جاذب.

prendere il sole[verb]

: حمام افتاب گرفتن.

prendere[verb]

: گرفتن , ستاندن , لمس کردن , بردن , برداشتن , خوردن , پنداشتن.

presa; (verb) afferrare[noun]

: چنگ زنی , چنگ , نیروی گرفتن , ادراک و دریافت , انفلوانزا , گریپ , نهر کوچک , نهر کندن , محکم گرفتن , چسبیدن به.

presa; afferrare[verb]

: چنگ زنی , چنگ , نیروی گرفتن , ادراک و دریافت , انفلوانزا , گریپ , نهر کوچک , نهر کندن , محکم گرفتن , چسبیدن به.

presagio

: فال , نشانه , پیشگویی , بفال نیک گرفتن.

presidente[noun]

: فرنشین , رءیس , ریاست کردن , اداره کردن., فرنشین , رءیس , ریاست کردن , اداره کردن., فرنشین , رءیس , ریاست کردن , اداره کردن.

presidenza[noun]

: ریاست., ریاست.

presso[conjunction]

: بسوی , بطرف , به , در , پهلوی , نزدیک , دم , بنابر , در نتیجه , بر حسب , از قرار , بقرار , سرتاسر , مشغول.

prestito[noun]

: وام , قرض , قرضه , عاریه , واژه عاریه , عاریه دادن , قرض کردن.

presto; veloce[adjective]

: سریع , چابک , تندرو , فرز , باسرعت.

presto[adverb]

: زود , بزودی , مربوط به قدیم , عتیق , اولیه , در اوایل , در ابتدا.

prezzo(as in price); accusa(as in allegation of crime)[noun]

: بار , هزینه , مطالبه هزینه.

prigione

: زندان.

prigione mandare in prigione[verb]

: حبس , زندان , محبس , حبس کردن.

prigione[noun]

: زندان , محبس , حبس.

prima colazione

: صبحانه , ناشتایی , افطار , صبحانه خوردن.

prima[adverb]

: پیش از , قبل از , پیش , جلو , پیش روی , درحضور , قبل , پیش از , پیشتر , پیش انکه.

principiante[noun]

: مبتدی , تازه کار.

procione - orso lavatore[noun]

: (ج.ش.) راکون.

procione lavatore

: (ج.ش.) راکون.

profumato

: بدبو , زننده , بودار , دارای بو.

progettare

: طرح کردن , قصد کردن , تخصیص دادن , (.ن) :طرح , نقشه , زمینه , تدبیر , قصد , خیال , مقصود.

progettista

: طراح.

progetto

: طرح کردن , قصد کردن , تخصیص دادن , (.ن) :طرح , نقشه , زمینه , تدبیر , قصد , خیال , مقصود.

progetto[noun]

: نقشه کشیدن , طرح ریزی کردن , برجسته بودن , پیش افکندن , پیش افکند , پرتاب کردن , طرح , نقشه , پروژه.

proiezione (di un film)

: نمایش , جلوه , اراءه , اشکارسازی , اظهار , علا مت , مظهر.

prole

: زادو ولد , فرزند , اولا د , مبدا , منشا.

proletario[adjective]

: عضو طبقه کارگر , کارگر , وابسته بکارگر , کارگری., عضو طبقه کارگر , کارگر , وابسته بکارگر , کارگری.

prolifico[noun]

: پرزا , حاصلخیز , بارور , نیرومند , پرکار , فراوان.

promuovere

: بهبود امکانات , ترفیع.

proprieta'

: ملک , املا ک , دارایی , دسته , طبقه , حالت , وضعیت.

proprietario di panfili[noun]

: صاحب کشتی تفریحی , علا قمند به دریانوردی.

proprietario[noun]

: ملا ک , صاحب ملک.

prossimo

: بعد , دیگر , اینده , پهلویی , جنبی , مجاور , نزدیک ترین , پس ازان , سپس , بعد , جنب , کنار.

prossimo(adjs); avvicinarsi(verb) nearly quasi[adverb]

: نزدیک , تقریبا , قریب , صمیمی , نزدیک شدن.

prostituta

: بدکاره , فاحشه , دختر.

provincia[noun]

: استان , ایالت , ولا یت.

provinciale[adjective]

: استانی , ایالت نشین , کوته فکر , ایالتی.

provincialismo[noun]

: گویش یا لهجه محلی , عقاید وافکار محدود محلی.

prurito[noun]

: خارش , جرب , خارش کردن , خاریدن.

pubblicare[verb]

: ویراستن.

pubblico[adjective]

: عمومی , اشکار , مردم.

pube[noun]

: (تش) استخوان شرمگاه , عظم عانه.

pudendo[adjective]

: (تش) فرج , الت تناسل (زن یامرد) , شرمگاه.

pugno[noun]

: مشت , مشت زدن , بامشت گرفتن , کوشش , کار.

pulire [shine something]

: تابیدن , درخشیدن , نورافشاندن , براق کردن , روشن شدن , روشنی , فروغ , تابش , درخشش.

pungente[adjective]

: فلفل دار , تند , تند وتیز , گرم , باروح.

punta; spina; aculeo[noun]

: خار , پیکان , نوک , ریش , خاردارکردن , پیکاندارکردن.

punto di vista

: لحاظ , نظر , نقطه نظر , دید , دیدگاه , نظریه , عقیده.

punto indietro[noun]

: کوک زیگزاگ , کوک چپ و راست.

punto(noun); mettere i punti(verb)

: نقطه , خال , لکه , نقطه دار کردن.

pupa

: (بابی=) طفل , نوزاد , کودک , شخص ساده و معصوم.

puro[adjective]

: صرف , محض , خالص , راست , تند , مطلق , بطورعمود , یک راست , پاک , بکلی , مستقیما , ظریف , پارچه ظریف , حریری , برگشتن , انحراف حاصل کردن , کنار رفتن , کنار زدن.

putrella; trave

: تیر اهن , تیر اهن گذاری , نصب تیر.

puttana

: سگ ماده , زن هرزه , شکایت کردن , قر زدن.

Q

quaderno

: کتابچه یادداشت , دفتر یادداشت , دفتر تکالیف درسی.

quaderno[noun]

: دفتر , کتابچه.

quadrangolare

: مربع , چهار گوشه.

quadrangolo

: چهار گوشه , چهار گوش , چهار دیواری , مربع.

quadrante

: ربع دایره , ربع کره , یک چهارم , چهار گوش.

quadriglia

: رقص گروهی , نوعی بازی ورق چهار نفری , شطرنجی , چهار گوش , رقص چهار نفری کردن.

quadrivalente

: چهار بنیانی , چهار ارزشی.

quadrupede

: (ج.ش.) چهار پا , جانور چهار پا , ستور.

quadruplicare

: چهارنسخه ای , چهاربرابر , چهاربرابر کردن , در چهار نسخه تهیه کردن.

quadruplo

: چهار گانه , چهار تایی , چهار برابر.

quaglia

: (ج.ش.) بلدرچین , وشم , بدبده , شانه خالی کردن , از میدان دررفتن , ترسیدن , مردن , پژمرده شدن , لرزیدن , بی اثر بودن , دلمه شدن.

qualificato

: شایسته , قابل , دارای شرایط لا زم , مشروط.

qualificazione

: صفت , شرط , قید , وضعیت , شرایط , صلا حیت.

qualsiasi cosa

: بهیچوجه , ابدا , هیچگونه , هرقدر , هرچه.

qualunque

: هرچه , انچه , هر انچه , هر قدر , هر چه.

quando

: کی , چه وقت , وقتیکه , موقعی که , در موقع.

quarantena

: قرنتینه , قرنطینه , محل قرنطینه , قرنطینه کردن.

quardaroba[noun]

: جا رختی , قفسه , اشکاف , موجودی لباس.

quartetto

: چهارقلو , چهاربخشی.

quarto

: ربع.

quarzite

: (مع.) سنگ شنی محتوی کوارتز.

quarzo

: الماس کوهی , کوارتز.

quello[adverb]

: ان , اشاره بدور , ان یکی , که , برای انکه.

quercia

: (گ.ش.) بلوط , چوب بلوط.

questionario

: پرسشنامه.

questione

: سوال , پرسش , استفهام , مسلله , موضوع , پرسیدن , تحقیق کردن , تردید کردن در.

quiescente

: ساکن , خاموش.

quieto

: رام کردن , تسکین دادن , ساکت کردن.

quindici

: پانزده.

quintessenza

: پنجمین و بالا ترین عنصر وجود , عنصر پنجم یعنی 'اثیر 'یا 'اتر' , جوهر , اصل.

quintetto

: قطعه موسیقی مخصوص ساز و اواز پنج نفری , پنج نفری , پنجگانه.

quintuplicare

: پنج برابر کردن , پنجمین , پنجمین واحد , خامس.

quiz

: امتحان , ازمایش کردن , چیز عجیب , مسخره کردن , شوخی , پرسش و ازمون.

quorum

: حد نصاب , اکثریت لا زم برای مذاکرات.

quota

: سهمیه , سهم , بنیچه.

quotazione

: نقل قول , بیان , ایراد , اقتباس , عبارت , مظنه.

quotidiano

: روزانه , یومیه , روزمره , پیش پا افتاده.

quoziente

: (ر.) بهر , خارج قسمت.

R

rabbia

: گزیدگی سگ هار , بیماری هاری.

rabbino

: خاخام , عالم یهودی.

rabbioso

: بد اخلا ق , متعصب , خشمگین , هار , وابسته به هاری.

rabbrividire

: لرزه , لرز , ارتعاش , لرزیدن , از سرما لرزیدن , ریزه , تکه , خرد کردن.

raccapricciante

: مخوف , مهیب , سهمگین , رشت , ناگوار , موحش.

raccontatore[noun]

: داستانسرا , قصه گوی زبردست.

racconto

: افسانه , داستان , قصه , حکایت , شرح , چغلی , خبرکشی , جمع , حساب.

racemizzare

: (S.) بصورت بلورهای خوشه ای در اوردن , با اسید راسمیک ترکیب کردن.

rachide[noun]

: تیره پشت , ساقه , محور , اندام ساقه ای یا محوری , مهره های پشت , ستون فقرات , دیرک مشترک.

rachitismo[noun]

: (رهاثهءتءس) (طب - م.ل.) اماس یا ورم مهره پشت.

radar

: رادار.

radiale

: شعاعی.

radice a fittone[noun]

: ریشه عمودی اصلی , مهریشه.

radunare

: گرد اوری کردن.

raffica

: گرگ , طوفان تگرگ , تگرگ باریدن , سلا م , درود , خوش باش , سلا م برشما باد , سلا م کردن , صدا زدن , اعلا م ورود کردن (کشتی).

rafforzare[verb]

: نیرومند کردن , قوی کردن , تقویت دادن , تقویت یافتن , تحکیم کردن.

ragazza[noun]

: دختر , دختربچه , دوشیزه , کلفت , معشوقه.

ragazzo

: بچه , کودک , طفل , فرزند.

ragazzo[noun]

: شخص , مرد , یارو , فرار , گریز , با طناب نگه داشتن , با تمثال نمایش دادن , استهزاء کردن , جیم شدن.

raggio di sole[noun]

: پرتو افتاب , تیغ افتاب , ادم مسرور.

raggiungibile

: دست یافتنی , قابل وصول , قابل تفریق , موفقیت پذیر.

ragnatela[noun]

: بافت یا نسج , تار , منسوج , بافته , تنیدن.

rancore (m)

: بی میلی , اکراه , بیزاری , لج , کینه , غرض , غبطه , بخل ورزیدن , لجاجت کردن , غبطه خوردن بر , رشک ورزیدن به , غرغر کردن.

rapidamente

: بسرعت , تند.

rapido

: تند , چابک , فرز , چست , جلد , سریع , زنده.

rapire[verb]

: ربودن , دزدیدن (شخص) , دور کردن , ادم دزدیدن , از مرکز بدن دور کردن (طب).

rapitore[noun]

: ادم دزد , ادم ربا , دور کننده , (طب) عضله دور کننده.

rappresentare[verb]

: نمایش دادن , نمایاندن , فهماندن , نمایندگی کردن , وانمود کردن , بیان کردن.

rappresentazione

: ایفای نمایش , جدی , فعال , کاری , کفالت کننده , کفیل , متصدی , عامل , بازیگری , جدیت , فعالیت , کنشی.

raschiare

: ساییدن , خراشیدن زدودن , پاک کردن , حک کردن , (مج.) سر غیرت اوردن , بر انگیختن , تحریک کردن.

rastrelliera - scaffale - cremagliera[noun]

: چنگک جا لباسی , بار بند , جا کلا هی , نوعی الت شکنجه مرکب از چند سیخ یا میله نوک تیز , شکنجه , چرخ دنده دار , عذاب دادن , رنج بردن , بشدت کشیدن , دندانه دار کردن , روی چنگک گذاردن لباس و غیره.

rauco[adjective]

: خشن , گرفته , خرخری (درمورد صدا).

razziale

: نژادی.

razzismo

: نژاد پرستی , تبعیض نژادی.

razzismo[noun]

: خصوصیات نژادی , نژاد پرستی , تبعیضات نژادی.

razzista

: نژاد پرست.

re

: پادشاه , شاه , شهریار , سلطان.

reale

: واقعی , حقیقی.

realizzare[verb]

: واقعیت دادن , واقعی کردن , عملی کردن.

realizzazione

: واقعیت دادن , بصورت مسلم دراوردن.

realizzazione/successo[noun]

: دست یابی , انجام , پیروزی , کار بزرگ , موفقیت.

realmente

: واقعا , بالفعل , عملا , در حقیقت.

realta/

: واقعیت , فعالیت , امرمسلم.

recissioe

: ریزش , برش , قطع , جدایی , دریدگی , قطع پوست و گوشت.

regalo

: بخشش , پیشکشی , پیشکش , نعمت , موهبت , استعداد , پیشکش کردن (به) , بخشیدن (به) , هدیه دادن , دارای استعداد کردن , ره اورد , هدیه.

regalo[noun]

: الت کوچک , مکانیکی , جزء (اجزاء) , ابزار , اسباب , انبر

regina

: شهبانو , ملکه , زن پادشاه , (ورق بازی) بی بی , (در شطرنج) وزیر , ملکه شدن.

reindirizzare[verb]

: ضربت متقابل و تند , پاسخ تند و اماده , حاضر جوابی , (درشمشیر بازی) ضربت سریع , جواب , ضربه متقابل زدن.

relazione[noun]

: گزارش , گزارش دادن.

relitto

: کشتی شکستگی , غرق کشتی , غرق , کشتی شکسته شدن.

rematore

: پارو زن , پارو زن مسابقات قایقرانی.

remissione

: مفاصا , براءت , رهایی , بخشودگی , ترک دعوی , سند ترک دعوی.

remo

: پارو , پارو زدن. , بیلچه , پاروی پهن قایقرانی , پارو زدن , با باله شنا حرکت کردن , دست و پا زدن , با دست نوازش کردن , ور رفتن , با چوب پهن کتک زدن.

rene

: گرده , کلیه , قلوه , مزاج , خلق , نوع.

residenza

: منزل , مسکن , رحل اقامت افکندن , اشاره کردن , پیشگویی کردن , بودگاه , بودباش.

respingente

: میانگیر , استفاده از میانگیر.

respirare

: دم زدن , نفس کشیدن , استنشاق کردن.

responsabile

: مسلول , مسلول حساب , قابل توضیح , جوابگو.

responsabilita/

: جوابگویی.

restare[verb]

: ایستادگی کردن , پایدارماندن , ماندن , ساکن شدن , منزل کردن , ایستادن , منتظر شدن , وفا کردن , تاب اوردن.

reticolo[noun]

: کار مشبک , شبکه , شبکه بندی , شبکه کاری.

retro

: تخته یا صفحه ء پشت هرچیزی , تخته ء پشت قاب عکس وغیره.

retroterra

: زمین پشت ساحل , مناطق داخلی کشور.

rettangolare

: مستطیل , دراز , دوک مانند , کشیده , نگاه ممتد.

riassunto

: کوتاهی , اختصار , خلا صه , مجمل.

ricadere nell'errore[verb]

: (از دین) برگشتن , سیرقهقرایی کردن.

ricerca

: جستجو , تلا ش , جویش , طلب , بازجویی , تحقیق , جستجو کردن.

ricevere (with noun)

: تحصیل شده , کسب کرده , بدست امده , فرزند , بدست اوردن , فراهم کردن , حاصل کردن , تحصیل کردن , تهیه کردن , فهمیدن , رسیدن , عادت کردن , ربودن , فاءق امدن , زدن , (درمورد جانوران) زایش , تولد.

ricevitore

: گیرنده , بدست اورنده.

richiamato[adjective]

: فرا خوانده.

riconoscente[adjective]

: سپاسگزار , ممنون , متشکر , حق شناس.

riconoscere

: قدردانی کردن , اعتراف کردن , تصدیق کردن , وصول نامه ای را اشعار داشتن.

riconoscimento / ricevuta[noun]

: سپاسگزاری , تشکر , اقرار , تصدیق , قبول , خبر وصول(نامه) , شهادت نامه.

ricovero[noun]

: پناهگاه , جان پناه , محافظت , حمایت , محافظت کردن , پناه دادن.

ridere[verb]

: صدای خنده , خنده , خندیدن , خندان بودن.

ridurre

: فروکش کردن , کاستن , تخفیف دادن , رفع نمودن , کم شدن , اب گرفتن از(فلز) , خیساندن (چرم) , (حق.) غصب یا تصرف عدوانی , بزورتصرف کردن , کاهش , تنزل , فرونشستن., فروکش کردن , کاستن , تخفیف دادن , رفع نمودن , کم شدن , اب گرفتن از(فلز) , خیساندن (چرم) , (حق.) غصب یا تصرف عدوانی , بزورتصرف کردن , کاهش , تنزل , فرونشستن.

riduzione

: کاهش , تخطفیف , فروکش , جلوگیری , غصب.

riflusso (noun); rifluire(verb)

: جزر , فروکش , فرونشینی , (مج.) زوال , فروکش کردن , افول کردن.

riflusso[noun]

: مراجعت موج , اضطراب یا اشفتگی بعداز انجام عملی , عواقب.

rilasciare[verb]

: بر امد , پی امد , نشریه , فرستادن , بیرون امدن , خارج شدن , صادر شدن , ناشی شدن , انتشار دادن , رواج دادن , نژاد , نوع , عمل , کردار , اولا د , نتیجه بحث , موضوع , شماره. , رها کردن , ازاد کردن , مرخص کردن , منتشر ساختن , رهایی , ازادی , استخلا ص , ترخیص , بخشش.

rimandare[verb]

: عقب انداختن , بتعویق انداختن , موکول کردن , پست تر دانستن , در درجه دوم گذاشتن.

rimanere fidele a[verb]

: ایستادگی کردن , پایدارماندن , ماندن , ساکن شدن , منزل کردن , ایستادن , منتظر شدن , وفا کردن , تاب اوردن.

rimbambito[noun]

: دیوانه , شیفته , دلفریفته.

rinforzare

: نیرومند کردن , قوی کردن , تقویت دادن , تقویت یافتن , تحکیم کردن.

ringhiera[noun]

: نرده ء پلکان.

rinnovatore[noun]

: تجدید کننده.

rinnovo[noun]

: تجدید , تکرار , بازنوکنی.

rinuncia

: ترک دعوی , چشم پوشیدن از , واگذار کردن.

rinuncia[noun]

: (حق.) ابطال , لغو , فسخ , صرفنظر , چشم پوشی.

riparare[verb]

: پرده , روی پرده افکندن , غربال , غربال کردن.

ripercussione[noun]

: واکنش شدید.

risacca[noun]

: مراجعت موج , اضطراب یا اشفتگی بعداز انجام عملی , عواقب.

riscaldare(to rub) -also- irritarsi(as to fret)[verb]

: مالش دادن , خراشیدن , ساییدن , بوسیله اصطکاک گرم کردن , (مج.) به هیجان اوردن , اوقات تلخی کردن به , عصبانیت , ساییدگی , پوست رفتگی.

riscaldatore

: چراغ خوراک پزی , بخاری , دستگاه تولید گرما , متصدی گرم کردن.

rischio[noun]

: مخاطره , خطر , (م.م.) مسلله بغرنج , گرفتاری حقوقی.

risciacquare[verb]

: سرکشیدن , زود خوردن , خیس کردن , اشغال.

riservato

: منزوی , خشن.

risultare

: افزوده شدن , منتج گردیدن , تعلق گرفتن.

ritirarsi[verb]

: جزر , فروکش , فرونشینی , (مج.) زوال , فروکش کردن , افول کردن.

ritmo

: اونگان شدن یا کردن , تاب خوردن , چرخیدن , تاب , نوسان , اهتزاز , اونگ , نوعی رقص واهنگ ان.

ritornare a casa

: ورود بخانه , عازم میهن , مراجعت به وطن یامحل تحصیل.

ritornare[verb]

: بازگشت , مراجعت.

ritorno di fiamma

: پس زدن تفنگ , منفجر شدن قبل از موقع , نتیجه معکوس گرفتن.

rivista

: مجله , مخزن.

road[noun]

: بجاده , راه , معبر , طریق , خیابان , راه اهن.

robusto[adjective]

: قوی هیکل , تنومند , ستبر , هیکل دار.

rodere; abboccare(fish)[verb]

: لقمه یا تکه کوچک , گاز زدن , اندک اندک خوردن , مثل بز جویدن.

rosario(noun

: حلقه گل که بگردن میاویزند , تسبیح یا گردن بند.

rovescio (tennis); nuoto a dorso[noun]

: ضربه باپشت دست , (درتفنگ) پس زنی , لگدزنی , برگشت , عقب زنی , (شنا) کرال پشت.

rovescio

: پشت دستی یا ضربه با پشت راکت(دربازی تنیس و غیره) , زشت , ناهنجار , با پشت دست ضربه زدن , باپشت راکت ضربت وارد کردن.

rovina[noun]

: خرابی , غارت , ویران کردن.

rubare[verb]

: دستبرد زدن , دزدیدن , ربودن , چاپیدن , لخت کردن.

rubinetti; prese; spine[noun]

: (نظ.) شیپور خاموشی.

ruggire[verb]

: خروش , خروشیدن , غرش کردن , غریدن , داد زدن , داد کشید,غرش کننده , ادم پر سر وصدا.

rumore[noun]

: خش , اختلا ل , پارازیت , سروصدا.

rumoroso[adjective]

: پر سر وصدا.

ruota

: چرخ , دور , چرخش , رل ماشین , چرخیدن , گرداندن.

ruperficie in acri acrid acre

: وسعت زمین به جریب.

ruscello[noun]

: مسیل , نهر.

rustico[noun]

: اطاق کوچک , خوابگاه (کشتی) , کلبه , کابین.

S

sabba

: روز تعطیل , شنبه , یکشنبه.

sabbia

: ماسه , شن , ریگ , شن کرانه دریا , شن پاشیدن , سنباده زدن , شن مال یا ریگمال کردن.

sabbia mobile

: ریگ روان , تله , دام , ماسه متحرک.

sabotaggio

: خرابکاری عمدی , کارشکنی وخراب کاری , خرابکاری کردن.

sabotatore

: خرابکار.

saccarificare

: تبدیل به قند کردن.

saccarificazione

: تبدیل به قند , قند سازی.

saccarina

: (S.) شکری , شیرین , قندی , محتوی قند.

saccarina[noun]

: (S.) ساخارین.

saccarometro[noun]

: قند سنج.

sacerdotale

: کشیشی , وابسته به کشیشان , درخور کشیشان.

sacramentale

: وابسته به مراسم مذهبی.

sacramentalismo

: اعتقاد به پیروی از مراسم دینی جهت رستگاری.

sacramento

: رسم دینی , ایین دینی , تقدیس کردن , نشانه , سوگند.

sacrestano[noun]

: متصدی حفاظت ظروف مقدسه کلیسا.

sacrestia[noun]

: محل نگاهداری ظروف مقدسه کلیسا.

sacrificio[noun]

: قربانی , قربانی برای شفاعت , فداکاری , قربانی دادن , فداکاری کردن , قربانی کردن جانبازی.

sacrilego[adjective]

: موهن بمقدسات , مربوط به بیحرمتی به شعاءر مذهبی.

sacrilego[noun]

: توهین به مقدسات , سرقت اشیاء مقدسه , تجاوز بمقدسات.

sacro[adjective]

: مقدس , روحانی , خاص , موقوف , وقف شده.

sacroiliaco[adjective]

: (تش.) خاصره ای خاجی.

sacrosanto

: مقدس , قدوس , منزه.

sadismo

: نوعی انحراف جنسی که شخص در اثر ان از ازار دادن لذت میبرد , بیرحمی.

sadista[noun]

: (سادءستءث) سادیست , کسیکه از زجر دیگران لذت میبرد.

sadistico[adjective]

: (سادءست) سادیست , کسیکه از زجر دیگران لذت میبرد.

sadomasochismo[noun]

: لذت جنسی بوسیله شکنجه نفس خود یا دیگری.

safari[noun]

: سفری , سیاحت اکتشافی در افریقا , سیاحت کردن.

saga[noun]

: حماسه , حماسه اسکاندویناوی.

sagace[adjective]

: دانا , زیرک , عاقل , باهوش , بافراست , هوشمند.

sagacia[adjective]

: هوشمندی , فراست , هوش , دانایی , عقل , زیرکی , ذکاوت.

saggina[noun]

: عاقل , دانا , بصیر , بافراست , حکیم.

sagoma[noun]

: الگو , قالب.

sala da ballo[noun]

: سالن رقص.

sala da the\[noun]

: اتاق چای , رستوران کوچک ودنج مخصوص نسوان.

salamandra[noun]

: (ج.ش.) سمندر , یکجور سوسمار یا مارمولک.

sale

: نمک طعام , نمک میوه , نمک های طبی , نمکدان (سالتسهاکعر) , نمکزار(مارسه سالت) , نمک زده ن به , نمک پاشیدن , شور کردن.

salinita'[noun]

: شوری.

salita

: سر بالا یی , جاده سربالا , دشوار , مشکل.

salita[]

: حرف , نویسه.

saliva

: بزاق , اب دهان.

salivazione[noun]

: بزاق اوری , ایجاد بزاق , خدو اوری.

salmone[noun]

: (ج.ش.) ماهی ازاد , قزل الا.

salsa

: سوس , چاشنی , اب خورش , جاشنی غذا , رب , چاشنی زدن به , خوشمزه کردن , نم زدن.

saltare

: بهار , چشمه , سرچشمه , فنر , انبرک , جست وخیز , حالت فنری , حالت ارتجاعی فنر , پریدن , جهش کردن , جهیدن , قابل ارتجاع بودن , حالت فنری داشتن , ظاهر شدن.

salutare[verb]

: سلا م , درود , برخورد , تلا فی , درود گفتن ,تبریک گفتن , گریه , داد , فریاد , تاسف , تاثر.

salvaguardia[noun]

: تامین کردن , امن نگهداشتن.

santita'[noun]

: قدوسیت , حضرت.

santo[noun]

: مقدس , 'اولیاء ' , ادم پرهیز کار , عنوان روحانیون مثل 'حضرت 'که در اول اسم انها میاید ومخفف ان ست است , جزو مقدسین واولیاء محسوب داشتن , مقدس شمردن.

sapone[noun]

: صابون , صابون زدن.

sapore fly volare[verb]

: مزه وبو , مزه , طعم , چاشنی , مزه دار کردن , خوش مزه کردن , چاشنی زدن به , معطرکردن.

saporito - piccante - aromatico[adjective]

: خوشمزه , با مزه , بارغبت.

sbadigliare[verb]

: خمیازه , نگاه خیره با دهان باز , خلا ء , خمیازه کشیدن , دهان را خیلی باز کردن , با شگفتی نگاه کردن , خیره نگاه کردن.

sbadiglio

: دهن دره کردن , خمیازه کشیدن , با حال خمیازه سخن گفتن , دهن دره.

sbarco[noun]

: ورود بخشکی , فرودگاه هواپیما , بزمین نشستن هواپیما , پاگردان.

scaffale[noun]

: تاقچه , رف , فلا ت قاره , هر چیز تاقچه مانند , در تاقچه گذاشتن , کنار گذاشتن.

scala di servizio[noun]

: نهانی , غیرمستقیم , رمزی , (م.ل.) از راه پله کان عقبی , پله کان پشت.

scalogno[noun]

: (گ.ش.) موسیر , تره فرنگی , پیازچه , پیازی شدن.

scalzo[adjective]

: پابرهنه.

scampo

: قلیل , اندک , ناچیز , نحیف , تقلیل دادن , امساک کردن , خست کردن.

scanalatura

: کنش کاو , دارای کنش کاو کردن , با کنش کاو بهم پیوستن , جفت کردن نر و مادگی یاکام و زبانه لبه تخته و امثال ان.

scandalizzare[verb]

: مفتضح کردن , تهمت ناروا زدن به , رسوا کردن.

scandalo[noun]

: رسوایی , افتضاح , ننگ , تهمت , تهمت زدن.

scandaloso[adjective]

: افتضاح امیز , رسوایی اور.

scapello[noun]

: چاقوی کالبد شکافی , چاقوی کوچک جراحی , باچاقوی جراحی بریدن , پاره پاره کرد ن.

scapolo

: بدون عیال , عزب , مجرد , مرد بی زن , زن بی شوهر , مرد یا زنی که بگرفتن اولین درجه ء علمی دانشگاه ناءل میشود , لیسانسیه , مهندس , باشلیه , دانشیاب.

scappare

: گریختن , فرار کردن , دررفتن , رونشان ندادن , روپنهان کردن , پنهان شدن.

scarpa[noun]

: کفش , نعل اسب , کفش پوشیدن , دارای کفش کردن , نعل زدن به.

scarso[adjective]

: (معاگرع) لا غر , نزار , بی برکت , بی چربی , نحیف , ناچیز.

scatenato

: اشوبگرانه.

scatola[noun]

: جعبه , قوطی , صندوق , اطاقک , جای ویژه , لژ , توگوشی , سیلی , بوکس , (.vt): مشت زدن , بوکس بازی کردن , سیلی زدن , درجعبه محصور کردن , (حاطه کردن , درقاب یا چهار چوب گذاشتن. , قوطی , چای دان , نارنجک , گازاشک اور.

scellino[noun]

: شیلینگ واحد پول انگلیس.

scema[adjective]

: دیوانه , شوریده , شکاف دار.

scemo - matto[adjective]

: ارام , فروتن , احمق.

scemo

: ادم سفیه و احمق , خرف , سبک مغز , ساده.

scervellato

: دیوانه , ادم بی پروا و وحشی.

schermo

: پرده , روی پرده افکندن , غربال , غربال کردن.

schermo[noun]

: پرده , روی پرده افکندن , غربال , غربال کردن.

scherzo

: شوخی فریب امیز , گول زدن , دست انداختن. , شوخی , لطیفه , بذله , شوخی کردن.

scherzoso[adjective]

: شوخ و شنگ , شوخ , بذله گو , خنده دار , مهمل , الواط.

schiaffeggiare; sgraffignare[verb]

: ضربت سخت , حرکت جاروبی , جرعه طولا نی , ضربه تند وشدید زدن , کش رفتن.

schiaffo[noun]

: دورو , خودنما , پیاله لبالب , جام پر.

schiamazzo[noun]

: صدای مرغ درحالت تخم گذاری , غدغد (مثل غاز) , وراجی , هرزه درایی , قات قات کردن.

schianto

: بشکن , گسیختن , قاپیدن , گاز ناگهانی سگ , قزن قفلی , گیره فنری , لقمه , یک گاز , مهر زنی , قالب زنی , چفت , قفل کیف وغیره , عجله , شتابزدگی , ناگهانی , بی مقدمه , گاز گرفتن , قاپیدن , چسبیدن به , قاپ زدن , سخن نیش دار گفتن , عوعو کردن.

schiavitu[noun]

: بندگی , بردگی.

schiavo[noun]

: غلا م , بنده , برده , زرخرید , اسیر , غلا می کردن , سخت کار کردن.

schiena

: عقب , پشت (بدن) , پس , عقبی , گذشته , پشتی , پشتی کنندگان , تکیه گاه , به عقب , درعقب , برگشت , پاداش , جبران , ازعقب , پشت سر , بدهی پس افتاده , پشتی کردن , پشت انداختن , بعقب رفتن , بعقب بردن , برپشت چیزی قرارگرفتن , سوارشدن , پشت چیزی نوشتن , ظهرنویسی کردن.

schienale

: تکیه گاه , پشتی , متکا.

school[noun]

: مدرسه , اموزشگاه , مکتب , دبستان , دبیرستان , تحصیل در مدرسه , تدریس درمدرسه , مکتب علمی یا فلسفی , دسته , جماعت همفکر , جماعت , گروه , دسته ماهی , گروه پرندگان , تربیب کردن , بمدرسه فرستادن , درس دادن.

sciabola

: (سابرع) شمشیر بلند نظامی , باشمشیر زدن , باشمشیر کشتن.

sciacallo[noun]

: (ج.ش) شغال , توره , جان کنی مفت.

scialbo

: پست , دون , نخ نما , کهنه , ژنده.

sciampagna[noun]

: شامپانی , نام مشروبی که در شامپانی فرانسه تهیه میشود

scienza occulta

: (ثاببالاه - ثاببالا=) حدیث یا روایت شفاهی وزبانی , علوم اسرار امیز از قبیل علم ارواح.

sciocchezze

: فریب , حیله , گول , شوخی فریب امیز , فریب دادن , بامبول زدن.

sciocco[adjective]

: (ز.ع) سفیه , احمق.

sciocco[noun]

: ادم پریشان حواس , ادم کله خشک و احمق.

scocciare[noun]

: اشکال , گیر.

scodinzolare[verb]

: جنباندن , تکان دادن , تکان خوردن , جنبیدن , تکان.

scommessa[noun]

: شرط بندی کننده.

sconcertare[verb]

: شرمنده کردن , خجالت دادن , دست پاچه نمودن.

sconfitta; rovescio; vortice[noun]

: بازداشت , عقب زنی , معکوس , وارونه.

sconosciuto

: تیره , تار , محو , مبهم , نامفهوم , گمنام , تیره کردن , تاریک کردن , مبهم کردن , گمنام کردن.

scontrarsi[verb]

: تصادم کردن , بهم خوردن.

scopa di saggina[noun]

: (گ.ش.) درمنه , برنجاسف.

scopare

: گاییدن , سپوختن.

scopo

: مقصود , شی ء.

scopo[noun]

: (.vi -and-.vt) :دانستن , فرض کردن , ارزیابی کردن , شمردن ,رسیدن , ناءل شدن(به) , به نتیجه رسیدن , قراول رفتن , قصد داشتن , هدف گیری کردن , نشانه گرفتن.(.ن) :حدس , گمان , جهت , میدان , مراد , راهنمایی , رهبری , نشان , هدف , مقصد.

scrivania

: میز , میز تحریر.

scroccone[noun]

: گول زن , گوش بر , قاچاق , متقلب , کلا ه گذار , کلا ه بردار.

scrollata di spalle

: شانه را بالا انداختن , منقبض کردن , بالا انداختن شانه , مطلبی را فهماندن.

scruta[verb]

: پویش , مرور اجمالی.

scrutare[verb]

: تقطیع کردن شعر , با وزن خواندن (اشعار) , بطور اجمالی بررسی کردن.

scrutore[noun]

: پوینده.

sculettare[verb]

: راه رفتن اردک وار , اردک وار راه رفتن , کج و سنگین راه رفتن.

scultore[noun]

: مجسمه ساز , حجار , پیکر تراش , تندیس گر.

scuro[adjective]

: تاریک , تیره , تیره کردن , تاریک کردن.

sdraiarsi scompostamente[verb]

: پهن نشستن , گشاد نشستن , هرزه روییدن , بی پروا دراز کشیدن یا نشستن , بطور غیرمنظم پخش شدن , پراکندگی.

se

: اگر , چنانچه , ایا , خواه , چه , هرگاه , هر وقت , ای کاش ,کاش , اگر , چنانچه , (مج.)شرط , حالت , فرض , تصور , بفرض.

sebbene[conjunction]

: اگرچه , ولواینکه.

secco

: بشکن , گسیختن , قاپیدن , گاز ناگهانی سگ , قزن قفلی , گیره فنری , لقمه , یک گاز , مهر زنی , قالب زنی , چفت , قفل کیف وغیره , عجله , شتابزدگی , ناگهانی , بی مقدمه , گاز گرفتن , قاپیدن , چسبیدن به , قاپ زدن , سخن نیش دار گفتن , عوعو کردن.

secondo che

: موافق , مطابق , بروفق.

secondo/ultimo[adjective]

: اخر , اخری , عقب تر , دومی , این یک , اخیر.

sedia; (at a university)cattedra[noun]

: صندلی , مقر , کرسی استادی در دانشگاه , برکرسی یاصندلی نشاندن., صندلی , مقر , کرسی استادی در دانشگاه , برکرسی یاصندلی نشاندن.

sedia[noun]

: صندلی , مقر , کرسی استادی در دانشگاه , برکرسی یاصندلی نشاندن.

seducente

: واگیر , فریبنده , جاذب.

sedurre[verb]

: اغوا کردن , گمراه کردن , از راه بدر کردن , فریفتن.

seduttivo[adjective]

: اغوا کننده , گمراه کننده , فریبا.

seduttore

: گمراه کننده.

seduzione[noun]

: گمراه سازی , گول زنی , فریفتگی , اغوا.

sega da traforo; gioco di pazienza[noun]

: اره منبت کاری اره مویی.

seguente

: بعد , دیگر , اینده , پهلویی , جنبی , مجاور , نزدیک ترین , پس ازان , سپس , بعد , جنب , کنار.

sella

: زین , پالا ن زدن , سواری کردن , تحمیل کردن , زین کردن.

sellaio[noun]

: زین ساز , سراج , اسب سواری.

selvaggio[adjective]

: وحشی , جنگلی , خود رو , شیفته و دیوانه.

seme[noun]

: بذر , دانه , تخم , ذریه , اولا د , تخم اوری , تخم ریختن , کاشتن.

semplice

: بیگناه , بی تقصیر , مبرا , مقدس , معصوم , ادم بیگناه , ادم ساده , بی ضرر.

semplicit[noun]

: زشتی.

sensazione[noun]

: احساس , حس , شور , تاثیر , (م.م.) ظاهر.

sentiero[noun]

: میسر.

sentinella[noun]

: پاییدن , دیدبان , پاسداری , کشیک , مدت کشیک , ساعت جیبی و مچی , ساعت , مراقبت کردن , مواظب بودن , بر کسی نظارت کردن , پاسداری کردن.

senza casa[adjective]

: دربدر , بی خانمان , اواره.

senza condizioni[adjective]

: قطعی , مطلق , بدون قید وشرط , بلا شرط.

senza nome

: بی نام.

senza riserva

: قطعی , مطلق , بدون قید وشرط , بلا شرط.

senza rumore; tranquillo[adjective]

: بی صدا.

senza scopo[adjective]

: بی مقصد , بی مرام , بی اراده.

senza sella[adjective]

: بی زین , سواراسب برهنه.

senza[preposition]

: برون , بیرون , بیرون از , از بیرون , بطرف خارج , انطرف , فاقد , بدون.

sequestrare

: ربودن , دزدیدن (شخص) , دور کردن , ادم دزدیدن , از مرکز بدن دور کردن (طب).

sequestratore

: ادم دزد , ادم ربا , دور کننده , (طب) عضله دور کننده.

sequestro

: عمل ربودن (زن و بچه و غیره) , ربایش , دورشدگی , (طب) دوری از مرکز بدن , قیاسی , قیاس.

serio[adjective]

: جدی , دلگرم , باحرارت , مشتاق , صمیمانه , سنگین , علا قه شدید به چیزی , وثیقه , بیعانه.

serpente[noun]

: (ج.ش.) مار , دارای حرکت مارپیچی بودن , مارپیچی بودن , مارپیچ رفتن.

serranda[noun]

: خفه کن , تعدیل کننده.

servizio ristoro

: قفسه جای ظرف , بوفه , اشکاف , رستوران , کافه , مشت , ضربت , سیلی.

sesso

: جنس (مذکر یا مونث) , تذکیر وتانیث , احساسات جنسی , روابط جنسی , جنسی , سکس , سکسی کردن.

sessuali

: جنسی , تناسلی , وابسته به الت تناسلی و جماع.

sessuality

: جنسیت , تمایلا ت جنسی.

sette[noun]

: هفت , هفتم , هفتمین , یک هفتم , هفت چیز.

settimana

: هفته , هفت روز.

settimanale

: هفتگی , هفته ای یکبار , هفته به هفته.

settimo

: هفتم , هفتمین , یک هفتم.

settore

: میدان , رشته , پایکار.

sezione[noun]

: مقطع , بخش.

sfaccettatura

: صورت کوچک , سطوح کوچک جواهر و سنگهای قیمتی , تراش , شکل , منظر , بند , مفصل.

sfida(noun) -also- sfidare(verb

: بمبارزه طلبیدن , رقابت کردن , سرپیچی کردن , سرتافتن , متهم کردن , طلب حق , گردن کشی , دعوت بجنگ.

sfida; (law) ricusazione[noun]

: بمبارزه طلبیدن , رقابت کردن , سرپیچی کردن , سرتافتن , متهم کردن , طلب حق , گردن کشی , دعوت بجنگ., بمبارزه طلبیدن , رقابت کردن , سرپیچی کردن , سرتافتن , متهم کردن , طلب حق , گردن کشی , دعوت بجنگ.

sfida[noun]

: (.n -and-.vt) :گرو , وثیقه , رجز خوانی , مبارزه طلبی , گروگذاشتن , شرط بستن , متعهد شدن , درجه , اندازه , وسیله اندازه گیری.

sfidcia[noun]

: بدگمانی , اطمینان نکردن به , ظن داشتن.

sfondo

: زمینه , نهانگاه , سابقه.

sforzo[noun]

: تقلا , تلا ش , کوشش , سعی.

sfrenato

: اشوبگرانه.

sfrontatezza[noun]

: جسارت , گستاخی , بیشرمی , چیرگی.

sgambettare[verb]

: چهارنعل , بتاخت رفتن , چهار نعل دودیدن , گریز , فرار باشتاب , پرواز سریع.

sgobbare[verb]

: اهسته ومحکم حرکت کردن , صدای پا , زحمت کشیدن , با زحمت کاری را انجام دادن.

sgombero - dimissione - rinuncia - vacanza[noun]

: تعطیل , بیکاری , مرخصی , مهلت , اسودگی , مرخصی گرفتن , به تعطیل رفتن.

sgombro[noun]

: (ج.ش.) ماهی خال مخالی , ماهی اسقومری.

sgorgare[verb]

: ریزش , جریان , فوران , جوش , تراوش , روان شدن , جاری شدن , فواره زدن.

sgradevole

: گزنداور , مضر , زیان بخش , نفرت انگیز , منفور.

sgrassare[verb]

: مراجعت موج , اضطراب یا اشفتگی بعداز انجام عملی , عواقب.

sguazzare[verb]

: غلتیدن , در گل و لا ی غوطه خوردن.

sicurezza

: ایمنی , سلا مت , امنیت , محفوظیت.

sicuro[adjective]

: امن , بی خطر , گاوصندوق.

sigillo[noun]

: مهر , خاتم , کپسول , پهن , کاشه.

significato

: ارش , معنی , مفاد , مفهوم , فحوا , مقصود , منظور.

signore[noun]

: اقا , شخص محترم , ادم با تربیت , اصیل.

silenzioso

: ارام کردن , تسکین دادن , ساکت کردن.

sillaba[noun]

: هجا , سیلا ب.

simbalo[noun]

: نشان , علا مت , نماد , رمز , اشاره , رقم , بصورت سمبل دراوردن.

sindaco

: شهردار.

sinistro

: ترسناک , شوم , عبوس , سخت , ظالم.

sistema[noun]

: سیستم , دستگاه , منظومه.

situazione

: متعهد شدن , تعهد دادن , گرفتاری , مخمص?ه.

smettere

: ترک , متارکه , رها سازی , خلا صی , ول کردن , دست کشیدن از , تسلیم شدن.

smistare

: موازی , مقاومت موازی.

smorfia[noun]

: ادا و اصول , شکلک , دهن کجی , نگاه ریایی , تظاهر.

smunto

: رنگ پریده , کم خون , زرد , کم رنگ , رنگ پریده شدن یا کردن.

sognatore[noun]

: ادم خیال باف.

sogno[noun]

: خواب , خواب دیدن , رویا دیدن.

solario[noun]

: مزد , دستمزد , اجرت , کار مزد , دسترنج , حمل کردن , جنگ بر پا کردن , اجیر کردن , اجر.

soldato[noun]

: سرباز , نظامی , سپاهی , سربازی کردن , نظامی شدن.

sole[noun]

: افتاب , خورشید , درمعرض افتاب قرار دادن , تابیدن.

sollecitare (as to canvass votes)[verb]

: برای جمع اوری اراء فعالیت کردن , الک یا غربال کردن.

sommossa

: اشوب , شورش , فتنه , بلوا , غوغا , داد و بیداد , عیاشی کردن , شورش کردن.

sopra

: در بالا , بالا ی , بالا ی سر , نام برده , بالا تر , برتر , مافوق , واقع دربالا , سابق الذکر , مذکوردرفوق.

soprannome[noun]

: (نءثکناثک , کنءثککناثک=) کنیه , نام خودمانی , کنیه دادن , ملقب کردن.

sorprendere

: واگیر , فریبنده , جاذب.

sorriso smagliante[noun]

: نیش وا کردن , پوزخند زدن , دام , تله , دام افکنی , خنده نیشی , پوزخند , دندان نمایی.

sorsata

: جرعه طولا نی نوشیدن , اشامیدن , جرعه.

sorvegliare[verb]

: پاییدن , دیدبان , پاسداری , کشیک , مدت کشیک , ساعت جیبی و مچی , ساعت , مراقبت کردن , مواظب بودن , بر کسی نظارت کردن , پاسداری کردن.

sospendente[noun]

: (حق.) بی تکلیف , معلق , متوقف.

sospensione temporanea

: (حق.) بی تکلیفی , وقفه , تعلیق.

sospetto

: مثل ماهی , ماهی دار , (مج.) مورد تردید , مشکوک.

sostegno[noun]

: پشتیبانی , پشتیبان.

sostenitore

: نگهدار , پشتیبان , حامی , کسی که دراجرای نقشه ای کمک میکند , حمال , باربر.

sostenuto[adjective]

: دارای پشت , پشتی دار , پشت گرم.

sottrarsi a[verb]

: شانه خالی کردن از , از زیر کاری در رفتن , روی گرداندن از , طفره زدن , اجتناب , طفره رو.

sovente

: بارها , بسیار رخ دهنده , کثیر الوقوع , غالبا. , بارها , خیلی اوقات , بسی , کرارا , بکرات , غالب اوقات.

spada[noun]

: شمشیر.

spalancare la bocca

: خمیازه , نگاه خیره با دهان باز , خلا ء , خمیازه کشیدن , دهان را خیلی باز کردن , با شگفتی نگاه کردن , خیره نگاه کردن.

spandersi[verb]

: روی هوایا اب شناور ساختن , وزش نسیم , بهوا راندن , بحرکت در اوردن.

sparare[verb]

: درکردن (گلوله وغیره) , رها کردن (از کمان وغیره) , پرتاب کردن , زدن , گلوله زدن , رها شدن , امپول زدن , فیلمبرداری کردن , عکسبرداری کردن , درد کردن , سوزش داشتن , جوانه زدن , انشعاب , رویش انشعابی , رویش شاخه , درد , حرکت تند وچابک , رگه معدن.

spargere

: وسعت , شیوع , پهن کردن , پهن شدن.

sparo[noun]

: درکردن (گلوله وغیره) , رها کردن (از کمان وغیره) , پرتاب کردن , زدن , گلوله زدن , رها شدن , امپول زدن , فیلمبرداری کردن , عکسبرداری کردن , درد کردن , سوزش داشتن , جوانه زدن , انشعاب , رویش انشعابی , رویش شاخه , درد , حرکت تند وچابک , رگه معدن.

spazatura

: زباله , اشغال.

spazzatura

: زباله , اشغال.

spazzola [noun]

: ماهوت پاک کن مخصوص موی سر , بروس موی سر.

speciale[adjective]

: ویژه , خاص , استثنایی.

specialista

: متخصص , ویژه گر , ویژه کار.

specialit

: (سپعثءالءتی) کالا ی ویژه , داروی ویژه یا اختصاصی , اسپسیالیته , اختصاص , کیفیت ویژه , تخصص , رشته اختصاصی , ویژه گری.

specializzare[verb]

: تخصص یافتن , اختصاصی کردن.

specializzazione

: تخصص.

specialmente

: (سپعثءال) ویژه , مخصوص , خاص , استثنایی , مخصوصا.

specificazione

: تصریح , تشخیص , ذکر خصوصیات , مشخصات.

specificazioni

: خصوصیات , مشخصات.

spedire[verb]

: فرستادن , ارسال داشتن.

spedizione[adverb]

: ترابری , حمل , کشتیرانی , ناوگان.

spegnere

: فرو نشاندن , دفع کردن , خاموش کردن , اطفا.

sperto[adjective]

: توانا بودن , شایستگی داشتن , لایق بودن ,قابل بودن , مناسب بودن , اماده بودن , ارایش دادن , لباس پوشاندن , قادر بودن , قوی کردن.

spesso

: بارها , بسیار رخ دهنده , کثیر الوقوع , غالبا. , بارها , خیلی اوقات , بسی , کرارا , بکرات , غالب اوقات.

spettatore

: ناظر , بیننده , تماشاگر.

spiaggia

: ساحل , شن زار , کناردریا , رنگ شنی , بگل نشستن کشتی.

spina (n) (in a keg); rubinetto (faucet); presa (elect.); (v) battere

: شیر اب , ضربت اهسته , ضربات اهسته وپیوسته زدن , شیر اب زدن به , از شیر اب جاری کردن , بهره برداری کردن از , سوراخ چیزیرا بند اوردن.

spina dorsale[noun]

: تیره پشت , ستون فقرات , مهره های پشت , تیغ یا برامدگی های بدن موجوداتی مثل جوجه تیغی.

spinato; uncinato[adjective]

: خاردار.

spirito del tempo

: روحیه یا طرزفکر یک عصر یا دوره , زمان , روال.

spirito maligno[noun]

: روح پلید , شیطان , دیو , کابوس.

splendente

: سوزان , فروزان , درخشان , مشتعل , برافروخته.

sposa[noun]

: عروس , تازه عروس.

sposata/sposato[noun]

: عروسی کردن با , بحباله نکاح در اوردن , (بزنی یا شوهری) گرفتن.

spossato[adjective]

: (جادءسه) خسته , بی اشتها.

spostare

: تکان جزءی خوردن , تکان دادن , جم خوردن.

spostare[verb]

: موازی , مقاومت موازی.

spostarsi

: تکان جزءی خوردن , تکان دادن , جم خوردن.

spregevole

: پست , فرومایه , سرافکنده , مطرود , روی برتافتن , خوار , پست کردن , کوچک کردن , تحقیرکردن.

spruzzare[verb]

: شاخه کوچک , ترکه , افشانک , افشانه , ریزش , ترشح , قطرات ریز باران که بادانرا باطراف میزند , افشان , چیز پاشیدنی , سم پاشی , دواپاشی , تلمبه سم پاش , گردپاش , اب پاش , سمپاشی کردن , پاشیدن , افشاندن , زدن (دارو وغیره).

spuntino[noun]

: خوراک مختصر , خوراک سرپایی , ته بندی , زیرک , سریر , چالا ک , بسرعت.

squadra

: گروه , گروهه , دسته , دست , جفت , یک دستگاه , تیم , دسته درست کردن , بصورت دسته یاتیم درامدن.

squamoso[adjective]

: فلس مانند , فلس فلس , پولک دار , زبر , ناهموار.

stanza

: اتاق , خانه , جا , فضا , محل , موقع , مجال , مسکن گزیدن , منزل دادن به , وسیع تر کردن.

stanza; (of a palace) aula; (of a judge) gabinetto[noun]

: اتاق , تالا ر , اتاق خواب , خوابگاه , حجره , خان(تفنگ) , فشنگ خوریاخزانه(درششلول) , (درجمع) دفترکار , اپارتمان , در اطاق قرار دادن , جا دادن.

stato d' nimo[noun]

: حالت , حوصله , حال , سردماغ , خلق , مشرب , وجه.

stella[noun]

: (*) ستاره , نشان ستاره.

sterlina

: نشخوار , یک لیره , نشخوار کردن.

stimolatore di battito cardiaco[noun]

: دستگاه تنظیم کننده ضربان قلب , سرمشق , راهنما , پیشقدم.

stipite[noun]

: چهارچوب , در , باهو.

stipsi

: یبوست , خشکی.

stoffa

: محصول (کارخانه و غیره) , پارچه , قماش , سبک بافت ,

stoppino[noun]

: فتیله , چیزی که بجای فتیله بکار رود , افروزه.

storto; curvo[adjective]

: رد و بدل کردن , اینسو و انسو پرت کردن , بحث کردن , چوگان سر کج , چوگان بازی , کچ , چنبری.

strada[noun]

: بجاده , راه , معبر , طریق , خیابان , راه اهن. , خیابان , کوچه , خیابانی , جاده , مسیر.

stranezza

: چیز عجیب و غریب , غرابت. , تزءینات یا خصوصیات خط نویسی شخص , خصوصیات , تغییر ناگهانی , حیاط , تغییرفکر , دمدمی , مزاجی , تناقض گویی , تغییر جهت دادن (بطور سریع).

straniero[noun]

: بیگانه , اجنبی , غریبه.

strano

: (.ءنتعرج):سوگند ملا یم , بخدا , (.ادج): طاق , تک , فرد , عجیب و غریب , ادم عجیب , نخاله. , عجیب و غریب , غیر عادی , خل , خنده دار , مختل کردن , گرفتار شدن.

stravaccarsi

: پهن نشستن , گشاد نشستن , هرزه روییدن , بی پروا دراز کشیدن یا نشستن , بطور غیرمنظم پخش شدن , پراکندگی.

stregone

: جادو گر , جادو , طلسم گر , نابغه.

strenuo[adjective]

: باحرارت , مصر , بلیغ , فوق العاده , فعال , شدید.

streptomicina[noun]

: انتی بیوتیکی بفرمول.C21 H39 N7 o12 , تقلا , قوت , اهمیت , تاکید , مضیقه , سختی , پریشان کردن , مالیات زیادبستن , تاکید کردن.

stretto

: تنگ , کم پهنا , باریک , دراز و باریک , کم پهنا , محدود , باریک کردن , محدود کردن , کوته فکر.

stringa[noun]

: بند کفش.

struttura[noun]

: سهولت , امکان , وسیله. , ساخت.

struzzo[noun]

: (ج.ش.) شتر مرغ.

stupefacente[adjective]

: متحیر کننده , شگفت انگیز.

succedere

: رخ دادن , واقع شدن , اتفاق افتادن.

sudicio; brutto(as a person)[adjective]

: کثیف , نامطبوع , زننده , تند و زننده , کریه.

sudiciume[noun]

: دوده , چرک سیاه کردن , چرک کردن.

suo[pronoun]

: ضمیر ملکی سوم شخص مفردمذکر , مال او (مرد) , مال انمرد.

suonatore di cornamusa[noun]

: نوازنده ء نی انبان.

suono discordante(noun); far rumore discordante(verb)

: جنجال , قیل و قال , داد و بیداد , غوغا , جنجال کردن , داد و بیداد کردن , غوغا کردن.

svanire[verb]

: محو کردن , محو شدن.

svegliare[verb]

: بیدار کردن , بیدار شدن , بیداری کشیدن.

sveglio[adjective]

: بیدار , شب زنده دار , هشیار , گوش بزنگ.

svelto

: تند , چابک , فرز , چست , جلد , سریع , زنده.

svenire[verb]

: غش کردن.

T

tab

: تابو , حرام , منع یا نهی مذهبی , حرام شمرده.

tabernacolo

: خیمه , پرستشگاه موقت , مرقد , جایگزین شدن.

tabu\

: تابو , حرام , منع یا نهی مذهبی , حرام شمرده.

tabulare[adjective]

: جدولی , فهرستی , تخته ای , لوحی , کوهمیزی.

tabulatore

: (درمورد ماشین تحریر) جدول بند.

tabulazione

: صورتحساب , هزینه , برگ , باریکه , حساب , شمارش , باریکه دادن به , نوار زدن به , نشاندار کردن , گلچین کردن.

tacca(noun); indentare(verb)

: دندانه , کنگره , نوک , برامدگی تیز , بریدگی , خار , سیخونک , سیخطک , دندانه دار کردن , کنگره دار کردن , چاک زدن , ناهموار بریدن.

tacca[noun]

: شکستگی , شکاف , دندانه , موقع بحرانی , سربزنگاه , دندانه دندانه کردن , شکستن.

tachicardia

: تند دلی.

tachimetro

: دوربین مسافت یاب , دوربین پیمایش بلندی یا فاصله.

tacito

: ضمنی , ضمنا , مفهوم , مقدر , خاموش , بارامی وسکوت.

taciturna

: کم حرف , کم گفتار , کم سخن , خاموش , ارام.

taciturno

: کم حرف , کم گفتار , کم سخن , خاموش , ارام.

taglio di capelli[noun]

: موچینی , سلمانی.

tamburello

: دمبک , تبیره , تنبور , طبل , تنبور زدن , تبیره زدن.

tamburo

: طبله , طبل.

tana[noun]

: غار , کنام , کمینگاه , دزدگاه , خلوتگاه , لا نه.

tanto

: فراوان , بسیار , فراوانی , بسیاری , کفایت , بمقدار فراوان.

tanto[adjective]

: زیاد , بسیار , خیلی بزرگ , کاملا رشد کرده , عالی , عالی مقام , تقریبا , بفراوانی دور , بسی.

tapezzato[verb]

: دارای پرده منقوش , مزین به پارچه مبلی.

tapioca[noun]

: نشاسته کاساو یا مانیوک.

tappezzeria[noun]

: پرده قالیچه نما , پرده نقش دار , ملیله دوزی. , کاغذ دیواری , با کاغذ دیواری تزءین کردن.

tarantula[noun]

: (ج.ش.) رطیل.

tassi

: تاکسی , جای راننده کامیون , جای لوکوموتیوران.

tassista[noun]

: (درءوعر ثاب=) راننده تاکسی.

tasso[noun]

: (.ن) :دستفروش , دوره گرد , خرده فروش , (ج.ش) گورکن , خرسک , شغاره(.vt) :سربسر گذاشتن , اذیت کردن , ازار کردن.

tastiera

: صفحه کلید , ردیف مضراب , (درماشین تحریر) ردیف حروف.

tasto[noun]

: کلید.

taverna

: محل پیاله فروشی , بار مشروب فروشی.

tavola

: جدول , میز , مطرح کردن.

tavolatura

: نوعی علا ءم موسیقی , شرح روشن و نمودار , تصویر خیالی , تصور , تجسم بصورت وضوح , مقطع , تصویر , نقاشی.

tavolo

: جدول , میز , مطرح کردن.

taxi[noun]

: تاکسی , جای راننده کامیون , جای لوکوموتیوران.

tazza[noun]

: ناو.

te\[noun]

: چای , رنگ چای.

tecnezio[noun]

: تکنتیوم (عنصر فلزی).

tecnico[adjective]

: (تعثهنءث) فن , اصطلا حات و قواعد فنی , فنی , صناعت.

tedioso[adjective]

: ادم کودن , یکنواختی , ملا لت , مبتذل.

teiera[noun]

: قوری چای.

tela cerata

: پارچه مشمع , پارچه برزنت.

tela impermeabilizzata

: پارچه برزنت , پارچه مشمع , کت بارانی.

tele\fono[noun]

: دورگو , تلفن , تلفن زدن , تلفن کردن.

telefo\nico[adverb]

: تلفنی.

tempesta

: تند باد , باد , (در دریا) طوفان.

tenda[noun]

: چادر , خیمه , خیمه زدن , توجه , توجه کردن , اموختن , نوعی شراب شیرین اسپانیولی.

tenente colonnello (military rank)[noun]

: فرمانده , ارشد , سرکرده , تخماق.

tenere fede a abide attenersi a

: ایستادگی کردن , پایدارماندن , ماندن , ساکن شدن , منزل کردن , ایستادن , منتظر شدن , وفا کردن , تاب اوردن.

tensione[noun]

: فشار , تقلا , قوت , اهمیت , تاکید , مضیقه , سختی , پریشان کردن , مالیات زیادبستن , تاکید کردن.

tensore[noun]

: (تش.) عضله ممدده , تانسو ر.

tensoriale[adjective]

: کششی.

tentacolare[adjective]

: بازوچه ای , (ج.ش.) دارای شاخک حساس , شبیه شاخک حساس.

tentacolo[noun]

: (ج.ش.) شاخک حساس , ریشه حساس , موی حساس جانور (مثل موی سبیل گربه) , بازوچه.

tepee[noun]

: (تععپعع , تءپء) خیمه مخروطی سرخ پوستان.

terra

: خاک , زمین , سطح زمین , کره زمین , دنیای فانی , سکنه زمین , با خاک پوشاندن.

terra tremante

: مهم , اساسی.

terra[noun]

: زمین , خشکی , خاک , سرزمین , دیار , به خشکی امدن , پیاده شدن , رسیدن , بزمین نشستن.

terrapieno

: پشته خاک , ختل خاکی , خاک ریزی , سنگر.

terremoto[noun]

: زمین لرزه , زلزله.

terreno; terrestre[adjective]

: خاکی , زمینی.

tesoro[noun]

: محبوب , عزیز.

tessuto

: محصول (کارخانه و غیره) , پارچه , قماش , سبک بافت , اساس

testa

: سر , کله , راس , عدد , نوک , ابتداء , انتها , دماغه , دهانه , رءیس , سالا ر , عنوان , موضوع , منتها درجه , موی سر , فهم , خط سر , فرق , سرصفحه , سرستون , سر درخت , اصلی , عمده , مهم , (.vt): سرگذاشتن به , دارای سرکردن , ریاست داشتن بر , رهبری کردن , دربالا واقع شدن حعاد باند روسری (زنانه) , پیشانی بند , (درکتاب) شیرازه.

testardaggine[noun]

: سخت دلی , لجاجت.

testardo[noun]

: سخت دل , بی عاطفه , سرخت , لجوج , سنگدل.

testata

: قسمتی از موشک که حاوی مواد منفجره میباشد , کلا هک.

ti

: خود شما , شخص شما.

timido[adjective]

: کم رو , خجول , ترسو , محجوب. , گوسفندوار , ساده دل , ترسو , کمرو.

timpano[noun]

: (تش 0) پرده گوش , پرده صماخ.

tingere con ocra rossa - imbellettare[verb]

: گل اخری , گل قرمز , درهم بافتن.

tintinnare[verb]

: صدای جرنگ جرنگ , طنین زنگ , جرنگ جرنگ کردن , طنین زنگ ایجاد کردن , جرنگیدن.

tiratore scelto[noun]

: تیرانداز ماهر , نشانه گیر.

tiro (football)[noun]

: گلوله , تیر , ساچمه , رسایی , پرتابه , تزریق , جرعه , یک گیلا س مشروب , فرصت , ضربت توپ بازی , منظره فیلمبرداری شده , عکس , رها شده , اصابت کرده , جوانه زده.

to challenge)

: بمبارزه طلبیدن , رقابت کردن , سرپیچی کردن , سرتافتن , متهم کردن , طلب حق , گردن کشی , دعوت بجنگ.

tomba[noun]

: قبر , گودال , سخت , بم , خطرناک , بزرگ , مهم , موقر , سنگین , نقش کردن , تراشیدن , حفر کردن , قبر کندن , دفن کردن.

tonica

: مفتاح , راهنما , نطق اصلی کردن.

tono uniforme[noun]

: یکنواخت.

topo

: (ج.ش.) موش خانگی , موش گرفتن , جستجو کردن.

toppa

: وصله , وصله کردن , سرهم کردن.

tornare[verb]

: رد گم کردن , عدول کردن.

torta[noun]

: کیک , قالب , قرص , قالب کردن , بشکل کیک دراوردن.

tossicomania[noun]

: اعتیاد.

tovaglia[noun]

: سفره , رومیزی.

tovagliolo

: دستمال سفره , دستمال , سینه بند , پیش انداز.

tracannare

: زیاد نوشیدن , سر کشیدن , جرعه.

trama[noun]

: نقشه , طرح , موضوع اصلی , توطله , دسیسه , قطعه , نقطه , موقعیت , نقشه کشیدن , طرح ریزی کردن , توطله چیدن.

tramare[verb]

: دسیسه کردن , نقشه کشیدن , تدبیر کردن.

trapunta

: لحاف , بالا پوش , مثل لحاف دوختن.

trattino[noun]

: بسرعت رفتن , بسرعت انجام دادن , فاصله میان دو حرف , این علا مت [ ? ] , بشدت زدن , پراکنده کردن.

trave[noun]

: مرز , زمین شخم نشده , (مج) مانع , مایه ء لغزش , طفره رفتن از , امتناع ورزیدن , رد کردن , زیرش زدن.

traviata[noun]

: فاحشه.

tremare[noun]

: لرزه , لرز , ارتعاش , لرزیدن , از سرما لرزیدن , ریزه , تکه , خرد کردن.

tremito; v. tremare

: لرزیدن , تکان خوردن , لرزش داشتن , بهیجان امدن , مرتعش شدن , لرزش , لرزه.

tricheco[noun]

: (ج.ش.) شیر ماهی , گراز ماهی.

triste

: غمگین , اندوگین , غمناک , نژند , محزون , اندوهناک , دلتنگ , افسرده وملول.

triste[adjective]

: بد اخلا ق , اخمو , عبوس , ترشرو , بدخلق.

tritare[verb]

: (پارچه بافی) دستگاه پرس , له کردن , بریدن , پاره کردن , خرد کردن.

tromba

: شیپور , کرنا , بوق , شیپورچی , شیپور زدن.

tromboncino -narciso[noun]

: (گ.ش.) نرگس زرد.

trovatello[noun]

: مال بی صاحب (در دریا) , مال متروکه , بچه بی صاحب , ادم دربدر , بچه سر راهی.

truffa

: گوش بری کردن , گول زدن , مغبون کردن , فریب , کلا ه برداری.

truffatore - ricattatore[noun]

: اخاذ (اکهااز) , قلدر باجگیر , قاچاقچی , از راه قاچاق یا شیادی پول بدست اوردن.

tumulo[noun]

: توده سنگ , تل سنگ , سنگ قبر.

tumulto

: اشوب , شورش , فتنه , بلوا , غوغا , داد و بیداد , عیاشی کردن , شورش کردن.

tumultuoso

: اشوبگرانه.

turbinare[verb]

: چرخش , چرخ خوری , حرکت چرخشی , گردیدن , گشتن , باعث چرخش شدن.

turbine; gorgo [noun]

: گرداب کوچک , چرخ زدن , جریان مخالف.

tutto quanto[noun]

: اسباب سفر , مجموعه , قسمت

U

ubbidiente

: فرمانبردار , مطیع , حرف شنو , رام.

ubbidienza

: اطاعت , فرمانبرداری , حرف شنوی , رامی.

ubbidire

: اطاعت کردن , فرمانبرداری کردن , حرف شنوی کردن , موافقت کردن , تسلیم شدن.

ubriaco

: مست , مخمور , خیس , مستی , دوران مستی.

ubriacone[noun]

: کسی که از این میکده به ان میکده میرود.

uccello[noun]

: پرنده , مرغ , جوجه , مرغان.

ufficiale

: شاغل مقام. , افسر , صاحب منصب , مامور , متصدی , افسر معین کردن , فرماندهی کردن , فرمان دادن., صاحب منصب , عالیرتبه , رسمی , موثق و رسمی.

ufficio

: ساختمان , بنا. , دفتر , اداره , منصب.

ufficioso

: فضول , مداخله کن , فضولا نه , ناخواسته.

ulcera

: (طب) زخم , قرحه , زخم معده , قرحه دار کردن یا شدن , ریش کردن , ریش.

ulna

: (تش) زند اسفل , زند زیرین.

umanit

: نوع انسان , جنس بشر , نژاد انسان.

umido[adjective]

: نم , رطوبت , دلمرده کردن , حالت خفقان پیدا کردن , مرطوب ساختن.

umile

: زبون , فروتن , متواضع , محقر , پست , بدون ارتفاع , پست کردن , فروتنی کردن , شکسته نفسی کردن.

un

: حرف اول الفبای انگلیسی , حرف اضافه مثبت. , حرف اول الفبای انگلیسی , حرف اضافه مثبت., حرف اول الفبای انگلیسی , حرف اضافه مثبت. , یک , حرف ا در جلو حروف صدادار و جلو حرف ح بصورت ان استعمال میشود.

una

: حرف اول الفبای انگلیسی , حرف اضافه مثبت.

una[article]

: حرف اول الفبای انگلیسی , حرف اضافه مثبت.

undici

: یازده , عدد یازده.

unghia (finger)

: ناخن , سم , چنگال , چنگ , میخ , میخ سرپهن , گل میخ , با میخ کوبیدن , با میخ الصاق کردن , بدام انداختن , قاپیدن , زدن , کوبیدن , گرفتن.

unguento

: روغن , مرهم , پماد.

uno

: حرف اول الفبای انگلیسی , حرف اضافه مثبت. , یک , حرف ا در جلو حروف صدادار و جلو حرف ح بصورت ان استعمال میشود.

uomo delle foreste

: دهاتی , اهل جای دورافتاده.

uomo rozzo[noun]

: دهاتی , اهل جای دورافتاده.

uomo[noun]

: مرد , انسان , شخص , بر , نوکر , مستخدم , اداره کردن , گرداندن (امور) , شوهر , مهره شطرنج , مردی.

uovo

: تخم مرغ , تخم , تحریک کردن.

urlo di disapprovazione

: صدای سوت , جیغ , سوت (مخصوصا در نمایش که نشانه نارضایتی مردم است).

urto[noun]

: تکان , صدمه , هول , هراس ناگهانی , لطمه , تصادم , تلا طم , ضربت سخت , تشنج سخت , توده , خرمن , توده کردن , خرمن کردن , تکان سخت خوردن , هول وهراس پیدا کردن , ضربت سخت زدن , تکان سخت خوردن , دچار هراس سخت شدن , سراسیمه کردن.

uscere[noun]

: دربان , دربازکن.

uscita[noun]

: بر امد , پی امد , نشریه , فرستادن , بیرون امدن , خارج شدن , صادر شدن , ناشی شدن , انتشار دادن , رواج دادن , نژاد , نوع , عمل , کردار , اولا د , نتیجه بحث , موضوع , شماره.

utile[adjective]

: مفید , کمک کننده.

V

v. aquietare

: ارام کردن , تسکین دادن , ساکت کردن.

v. cavillare

: کنایه , نیش کلا م , نیرنگ در سخن , زبان بازی کردن , ایهام گویی کردن , محاجه , محاجه کردن.

v. chiedere

: جستار , سوال.

v. citare

: نقل کردن , مظنه دادن , نشان نقل قول.

v. guardare in modo amoroso

: چشم چرانی کردن , چشم چرانی , نگاه عاشقانه کردن , با چشم غمزه کردن , عشوه.

v. lasciare

: ترک , متارکه , رها سازی , خلا صی , ول کردن , دست کشیدن از , تسلیم شدن.

v. litigare

: پرخاش , نزاع , دعوی , دعوا , ستیزه , اختلا ف , گله , نزاع کردن , دعوی کردن , ستیزه کردن.

v. offrire

: تقدیم داشتن , پیشکش کردن , عرضه , پیشنهاد کردن , پیشنهاد , تقدیم , پیشکش , اراءه.

v. quotare

: نقل کردن , مظنه دادن , نشان نقل قول.

v. reprimere

: فرونشاندن , سرکوبی کردن , تسکین دادن.

v. schiacciare

: نقض کردن , باطل کردن , الغا کردن , با ضربه زدن , له کردن , فرو نشاندن.

v. trapuntare

: لحاف , بالا پوش , مثل لحاف دوختن.

v. tremare

: لرزش و تحریر صدا در اواز , ارتعاش , ارتعاش داشتن.

v.tr congiungere con un arco; costruire ad arco 2 inarcare v.intr inarcarsi[verb]

: (.n -and-.vt): کمان , طاق , قوس , بشکل قوس یاطاق دراوردن ,(.ادج): ناقلا , شیطان , موذی , رءیس , اصلی , (.پرعف -ارثه): پیشوندی بمعنی' رءیس' و' کبیر' و' بزرگ.'

v

: astrarre n : (.vt):ربودن , بردن , کش رفتن , خلا صه کردن , جداکردن , تجزیه کردن , جوهرگرفتن از , عاری ازکیفیات واقعی(در مورد هنرهای ظریف)نمودن , (.ادج):خلا صه , مجمل , خلا صه ء کتاب , مجرد , مطلق , خیالی , غیرعملی , بی مسمی , خشک , معنوی , صریح , زبده , انتزاعی , (اسم)معنی.

vacabondismo

: ولگردی , دربدری , بیخانمانی.

vacca[noun]

: گاوماده , ماده گاو , ترساندن , تضعیف روحیه کردن.

vaccaro[noun]

: گاوچران.

vaccinare[verb]

: واکسن زدن به , برضد بیماری تلقیح شدن.

vaccinazione[noun]

: واکسن زنی , تلقیح , ابله کوبی.

vaccinico[adjective]

: وابسته به واکسن.

vaccino - siero[noun]

: مایه ابله , واکسن.

vacillamento - barcollamento - esitazione[noun]

: اونگ نوسان , حرکت نوسانی , دودلی.

vacillare - barcollare[verb]

: دودل بودن , دل دل کردن , تردید داشتن , مردد بودن , نوسان کردن , جنبیدن , تلوتلو خوردن.

vacuolare[adjective]

: حفره ای , حفره دار , حفره مانند.

vagabondaggio - accattonaggio[noun]

: اوارگی , ولگردی , دربدری , اوباشی.

vagabondaggio[noun]

: ولگردی , دربدری , بیخانمانی.

vagabondare[verb]

: سیخک , سیخ , دیلم , گوه , نیزه , سنان , میله , اندازه گیری طول , شلا ق سیخی , بخدا , ترابخدا , میله زدن به , با میله بستن , با میخ محکم کردن , هرزه گردی کردن.

vagabondo - ambulante - randagio - nomade [adjective]

: ادم اواره و ولگرد , دربدر , اوباش.

vagabondo - nomade - girovago[noun]

: ولگرد , ولگردی کردن , دربدر , خانه بدوش , بیکاره.

vagabondo

: کمارگر دوره گرد , دوره گردی کردن.

vagare

: سیخک , سیخ , دیلم , گوه , نیزه , سنان , میله , اندازه گیری طول , شلا ق سیخی , بخدا , ترابخدا , میله زدن به , با میله بستن , با میخ محکم کردن , هرزه گردی کردن.

vagare[verb]

: سرگردان بودن , اواره بودن , منحرف شدن.

vagina[noun]

: (طب) مهبل , نیام , غلا ف , مهبلی.

vago - incerto - indistinto - indeterminato - impreciso[adjective]

: مبهم , غیر معلوم , سر بسته وابهام دار.

vagone[noun]

: واگن , ارابه , بارکش , با واگن حمل کردن.

valico[noun]

: رخنه , درز , دهنه , جای باز , وقفه , اختلا ف زیاد , شکافدار کردن.

validato

: معتبر سازی , تصدیق.

valigetta[noun]

: کیف اسناد , کیف.

valle

: دره , وادی , میانکوه , گودی , شیار.

valle[noun]

: دره کوچک , حفره , خلیج و غیره , ماهور.

valoroso

: دلا ور , دلیر , شجاع , عالی , خوش لباس , جنتلمن , زن نواز ,متعارف وخوش زبان درپیش زنان , زن باز , دلا وری کردن , زن بازی کردن , ملا زمت کردن.

valoroso[adjective]

: دلا ور , تهم , شجاع , دلیر , دلیرانه , عالی , بادلیری و رشادت باامری مواجه شدن , اراستن , لا فزدن , بالیدن.

valutare[verb]

: تشخیص دادن , تعیین کردن , بستن , مالیات بستن بر , خراج گذاردن بر , جریمه کردن , ارزیابی , تقویم کردن.

valutazione

: تشخیص , تعیین مالیات , وضع مالیات , ارزیابی , تقویم , براورد , تخمین , اظهارنظر.

valzer[noun]

: موزیک و رقص , والس , والس رقصیدن , وابسته به والس.

variabile[adjective]

: دگرگون شدنی , دگرگون پذیر , متلون , تغییر پذیر , ناپایدار.

vasca da bagno[noun]

: وان حمام , جای شستشوی بدن درحمام.

vaso(noun); scossa(noun - shock); urtare(verb - as to annoy)

: بلونی , کوزه دهن گشاد , سبو , خم , شیشه دهن گشاد , تکان , جنبش , لرزه , ضربت , لرزیدن صدای ناهنجار , دعوا و نزاع , طنین انداختن , اثر نامطلوب باقی گذاردن , مرتعش شدن , خوردن , تصادف کردن , ناجور بودن , مغایر بودن , نزاع کردن , تکان دادن , لرزاندن.

vecchia carretta[noun]

: اتومبیل یا هواپیمای کهنه و اسقاط.

vecchio

: پیر , سالخورده , کهن سال , مسن , فرسوده , دیرینه , قدیمی , کهنه کار , پیرانه , کهنه , گذشته , سابقی , باستانی., کهنه , کهن , قدیمی , پیشین , سابق , زمان پیش.

vedere[verb]

: دیدن , مشاهده کردن , نگاه کردن , فهمیدن , مقر یا حوزه اسقفی , بنگر.

vedova[noun]

: بیوه زنی که از شوهرش باو دارایی یا مقامی بارث رسیده باشد , وارثه. , بیوه , بیوه زن , بیوه کردن , بیوه شدن.

vedovo[noun]

: (د.گ.) مرد زن مرده.

vegetariano[adjective]

: (وعگعتارءانءسم) گیاه خوار , گیاهخواری.

veglia[noun]

: بیداری , شب زنده داری , شب نشینی , احیاء , شب زنده داری کردن , از خواب بیدار کردن , رد پا , دنباله کشتی.

veicolo[noun]

: وسیله نقلیه , ناقل , حامل , رسانه , برندگر , رسانگر.

veleno; flagello; sventura[noun]

: مایه ء هلا کت , زهر(درترکیب) , جانی , قاتل , مخرب زندگی.

veliero[noun]

: قایق بادبانی , کشتی بادبانی , کشتی بادی.

velivolo[noun]

: هواپیما , طیاره.

vendere[verb]

: فروش , حراج.

vendibile[adjective]

: (سالابلع) قابل فروش , فروختنی , قابل خرید , معامله ای.

vento ( wind)

: بادشمال یاشمال شرقی , بادملا یم , نسیم , وزیدن (مانند نسیم).

vento

: باد , نفخ , بادخورده کردن , درمعرض بادگذاردن , ازنفس انداختن , نفس , خسته کردن یاشدن , ازنفس افتادن , پیچاندن , پیچیدن , پیچ دان , کوک کردن(ساعت و غیره) , انحناء , انحنایافتن , حلقه زدن , چرخاندن.

verbs

: تعقیب کردن , دنبال کردن , شکار کردن , واداربه فرار کردن , راندن واخراج کردن, تعقیب , مسابقه , شکار.

verde[adjective]

: سبز , خرم , تازه , ترو تازه , نارس , بی تجربه , رنگ سبز ,(در جمع) سبزیجات , سبز شدن , سبز کردن , سبزه , چمن , معتدل.

vergognoso[adjective]

: لعنتی.

vero

: راست , پابرجا , ثابت , واقعی , حقیقی , راستگو , خالصانه , صحیح , ثابت یاحقیقی کردن , درست , راستین , فریور.

verso est

: بسوی شرق , رو به مشرق.

verza[noun]

: (کاءل=) کلم پیچ , سوپ کلم.

vessillo; bandiera[noun]

: پرچم , بیرق , نشان , علا مت , علم , درفش.

vestire - indossare[verb]

: مرهم گذاری وزخم بندی , مرهم , چاشنی , (درجمع) مخلفات , ارایش , لباس.

vestito[noun]

: لباس پوشیدن , جامه بتن کردن , مزین کردن , لباس , درست کردن موی سر , پانسمان کردن , پیراستن. , جامه بلند زنانه , روپوش , لباس شب , خرقه.

vetro

: شیشه , ابگینه , لیوان , گیلا س , جام , استکان , ایینه , شیشه دوربین , شیشه ذره بین , عدسی , شیشه الا ت , الت شیشه ای , عینک , شیشه گرفتن , عینک دار کردن , شیشه ای کردن , صیقلی کردن.

vettore[noun]

: حامل , بردار, مسیر , جهت , خط سیر , شعاع حامل , بوسیله برداررهبری کردن.

vettoriale[adjective]

: حامل , بردار , مسیر , جهت , خط سیر , شعاع حامل , بوسیله برداررهبری کردن.

vetturino; tassista[noun]

: (درءوعر ثاب=) راننده تاکسی.

vetturino[noun]

: راننده تاکسی.

viaggio[noun]

: سفر , مسافرت , سیاحت , سفر کردن. , درنرودیدن , سفر کردن مسافرت کردن , رهسپار شدن , مسافرت , سفر , حرکت , جنبش , گردش , جهانگردی.

vicinanza[noun]

: همسایگی , مجاورت , اهل محل.

vicino

: نزدیک , تقریبا , قریب , صمیمی , نزدیک شدن.

vicino[noun]

: همسایه , نزدیک , مجاور , همسایه شدن با.

vicolo

: کوچه , راه باریک , گلو , نای , راه دریایی , مسیر که باخط کشی مشخص میشود , خط سیر هوایی , کوچه ساختن , منشعب کردن.

video

: تلویزیونی , تلویزیون.

vietato

: تابو , حرام , منع یا نهی مذهبی , حرام شمرده.

vigilante

: مراقب , هوشیار , گوش بزنگ , بیدار , حساس.

vigilanza

: مراقبت , مواظبت , شب زنده داری , کشیک , امادگی , چالا کی , احتیاط , گوش بزنگی.

vigile

: شب زنده داری , احیا , دعای شب.

vile[adjective]

: (ثاپتءوع=) اسیر , دستگیر , ترسو , نامرد.

villeggiante - vacanziere[noun]

: مرخصی رونده , گشتگر ایام تعطیلا ت.

vincere

: بردن , پیروز شدن , فاتح شدن , غلبه یافتن بر , بدست اوردن , تحصیل کردن , فتح , پیروزی , برد.

vino

: شراب , باده , می , شراب نوشیدن.

violacciocca[noun]

: (گ.ش.) شب بوی زرد.

viottolo[noun]

: کوچه , راه باریک , گلو , نای , راه دریایی , مسیر که باخط کشی مشخص میشود , خط سیر هوایی , کوچه ساختن , منشعب کردن.

vipera addict assuefare

: ماشین جمع , (ج.ش.) افعی , مار جعفری.

virile[adjective]

: مردوار , مردانه , جوانمرد.

virilit

: مردی , رجولیت , ادمیت ه , مردانگی , شجاعت.

virus

: اشکال , گیر.

visibile

: قابل مراعات , قابل مشاهده , قابل گفتن.

vista

: نظر , منظره , نظریه , عقیده , دید , چشم انداز , قضاوت , دیدن , از نظر گذراندن.

vita[noun]

: دور کمر , میان , کمر لباس , کمربند , میان تنه.

vite

: پیچ خوردگی , پیچاندن , پیچیدن , پیچ دادن , (بوسیله پیچ) وصل کردن , گاییدن , پیچ.

vitello[noun]

: گوساله , نرمه ساق پا , ماهیچه ساق پا , چرم گوساله , تیماج.

vitto

: خواربار تامین کردن , غذا ذخیره کردن (انبارکردن) , تهیه اذوقه , ماکولا ت , اذوقه.

vittoria[noun]

: پیروزی , فیروزی , ظفر , فتح , نصرت , فتح و ظفر , غلبه.

vivo[adjective]

: زنده , در قید حیات , روشن , سرزنده , سرشار , حساس.

volando[verb]

: پرواز , پرواز کننده , پردار , سریع السیر , بال وپر زن , بسرعت گذرنده , مسافرت هوایی.

volere[verb]

: خواست , خواسته , خواستن , لا زم داشتن , نیازمند بودن به , نداشتن , کم داشتن , فاقد بودن , محتاج بودن , کسر داشتن , فقدان , نداشتن , عدم , نقصان , نیاز , نداری.

vorre[verb]

: دوست داشتن , مایل بودن , دل خواستن , نظیر بودن , بشکل یا شبیه (چیزی یا کسی) بودن , مانند , مثل , قرین , نظیر , همانند , متشابه , شبیه , همچون , بسان , همچنان , هم شکل , هم جنس , متمایل , به تساوی , شاید , احتمالا , فی المثل , مثلا , همگونه.

vuoto - aspirapolvere[noun]

: خلا ء.

vuoto - lacuna - vacuita\ - stupidita\[noun]

: خلا (کهالا) , تهی گری , عاری بودن , چیز تهی , فضای خالی , فراغت , هیچی , پوچی.

vuoto - libero - vacuo - distratto[adjective]

: خالی , اشغال نشده , بی متصدی , بلا تصدی , بیکار.

vuoto - vacuo - insignificante[adjective]

: تهی , خالی , بی مفهوم , پوچ , کم عقل , بیمعنی.

vuoto

: رجوع شود به , مانند , فی المثل.

X

xenofobia[noun]

: (حق.) بیگانه ترسی , بیم از بیگانه.

xenofobo[adjective]

: دشمن بیگانه , بیگانه ترس.

xilofono[noun]

: (مو.) زیلوفون , سنتور چوبی.

Y

yak[noun]

: (.ن) :(ج.ش.) گاومیش دم کلفت , گاونر و کوهان دار , بطور مداوم حرف زدن , وراجی کردن , روده درازی.

you[verb]

: تشکر , سپاس , سپاسگزاری , اظهارتشکر , تقدیر , سپاسگزاری کردن , تشکر کردن.

Z

zafferano[noun]

: (گ.ش.) زعفران , زعفرانی , زعفرانی کردن , زعفران زدن به.

zaffiro[noun]

: باختر باد , باد صبا , باد مغرب , نسیم باد مغرب.

zampillare[verb]

: ریزش , جریان , فوران , جوش , تراوش , روان شدن , جاری شدن , فواره زدن.

zavorra[noun]

: ماسه , هرچیز سنگینی چون شن و ماسه که در ته کشتی میریزند تا از واژگون شدنش جلوگیری کند , بالا ست , سنگینی , شن و خرده سنگی که در راه اهن بکارمیرود , کیسه شنی که در موقع صعودبالون پایین میاندازند , سنگ و شن در ته کشتی یا بالون ریختن , سنگین کردن.

zebra

: (ج.ش.) گورخر , گوراسب , مخطط یا راه راه.

zebra[noun]

: (ج.ش.) گورخر , گوراسب , مخطط یا راه راه.

zefiro

: باختر باد , باد صبا , باد مغرب , نسیم باد مغرب.

zelante

: فدایی , مجاهد , غیور , باغیرت , هواخواه.

zelo

: جانفشانی , شوق , ذوق , حرارت , غیرت , حمیت , گرمی , تعصب , خیر خواهی , غیور , متعصب.

zelo eccessivo - fanatismo[noun]

: تعصب , هوا خواهی , غیرت , شوق واشتیاق.

zelota - presona zelante[noun]

: غیور , ادم متعصب یاهواخواه , مجاهد , جانفشان.

zenit

: (هن.) سمت الراس , بالا ترین نقطه اسمان , قله , اوج.

zeolite[noun]

: (مع.) زءولیت , هر نوع سیلیکات ابدار.

zeppelin[noun]

: زپلین , کشتی هوایی ا لمانی , بالون.

zerbino[noun]

: حصیر یا فرش جلو در , کفش پاک کن.

zero

: صفر , هیچ , مبداء , محل شروع , پایین ترین نقطه , نقطه گذاری کردن , روی صفرمیزان کردن.

zero[noun]

: صفر , هیچ , مبداء , محل شروع , پایین ترین نقطه , نقطه گذاری کردن , روی صفرمیزان کردن.

zigzagare[verb]

: جناغی , منشاری , شکسته , کج و معوج , دارای پیچ و خم کردن , منکسر کردن.

zinco[noun]

: روی , فلز روی , روح , قطب پیل ولتا.

zingarello[noun]

: کولی , شبیه کولی.

zodiacale

: (نج.) زودیاک , منطقه البروج , دایره البروج.

zodiaco

: (نج.) زودیاک , منطقه البروج , دایره البروج.

zona

: بخش , قلمرو , مدار , (در جمع) مدارات , کمربند , منطقه , ناحیه , حوزه , محات کردن , جزو حوزه ای به حساب اوردن , ناحیه ای شدن.

zoo[noun]

: (.ن) :باغ وحش.پیشوند بمعنی حیوان - جانور و متحرک.

zoofito[noun]

: جانور گیاه سان , (ج.ش.) انواع جانوران مهره داری که رشد انها شبیه گیاه میباشد.

zoologia[noun]

: جانور شناسی , حیوان شناسی.

zoologico[adjective]

: وابسته به جانور شناسی , حیوان(به شوخی).

zoologo[noun]

: جانور شناس , ویژه گر جانورشناسی.

zoomorfo[adjective]

: دارای خدایان مجسم بشکل جانور , شبیه جانور , جانورسان , تجسم خدا یا خدایان بشکل حیوانات پست , استعمال اشکال حیوانات در هنر بعنوان علا ءم مخصوص.

zoticone

: بچه ای که پریان بجای بچه حقیقی بگذارند , بچه ناقص الخلقه , ساده لوح.

zucchero

: قند , شکر , شیرینی , ماده قندی , با شکر مخلوط کردن , تبدیل به شکر کردن , شیرین کردن , متبلور شدن.

zumare[verb]

: هواپیما را با سرعت وبازاویه تند ببالا راندن , زوم , با صدای وزوز حرکت کردن , وزوز , بسرعت ترقی کردن یا بالا رفتن , (در فیلمبرداری) فاصله عدسی را کم و زیاد کردن.

1 تا 1