next
مطالعه کتاب ناگفته هایی از شرکت بابیان در قتل شاه و نقش ترشیزی ( عظیم ) بعنوان جانشین باب
مشخصات کتاب


مورد علاقه:
0

دانلود کتاب


مشاهده صفحه کامل دانلود

ناگفته هایی از شرکت بابیان در قتل شاه و نقش ترشیزی (عظیم) بعنوان جانشین باب

مشخصات کتاب

مؤلف: محمد محیط طباطبائی

سایت بهائی پژوهی

برگرفته از:

ناگفته هایی از شرکت بابیان در قتل شاه و نقش ترشیزی (عظیم) بعنوان جانشین باب

یکی از ارباب اطلاع به نام آقای علی حامدی در ملاحظاتی که بر مقاله مربوط به رساله ایقان نوشته اند و برای ماهنامه تحقیقی گوهر فرستاده اند متذکر چهار نکته شده اند: یکی آن که عظیم جانشین باب نبوده این سمت به میرزا یحیی ازل برادر کوچک میرزا حسینعلی بنا به دستور باب اختصاص داشته است. نکته دیگر این که جناب بهاء و جناب ازل از القابی بوده که پس از کشته شدن باب در مورد این دو برادر در تاریخ قدیم بابیه (مشهور به نقطه الکاف) ثبت شده و ربطی به سالهای بعد که این دو برادر در بغداد می زیسته اند نداشته است. نکته سوم محمدرضای مخملباف اصفهانی (که به احتمال قوی مؤلف کتاب تاریخ قدیم پنداشته می شود) در سال 1270 هجری یا اندکی پیش و پس از آن در زندان در گذشته است. نکته چهارم مدارک جانشینی میرزا یحیی پس از کشته شدن سید باب را از برون و جاهای دیگر نقل کرده اند. با وجودی که هیچ یک از این چهار نکته به طور مستقیم با سرگذشت کتاب ایقان ارتباطی ندارد تا از ایراد آنها بر صحت مطالب مقاله مزبور ضعفی و وهنی وارد آید ولی به مناسبت آن که از این چند موضوع در آن مقاله ذکری درمیان آمده و آقای حامدی را برانگیخته است تا درباره آنها نظر خویش را اظهار دارند. این جانب را نیز به بیان توضیحی درهر چهار مورد تشویق می کند. نخست درباره عظیم سخن را بدین نحو آغاز می کنیم که در میان مسلمانان ایران و

1 تا 21