"
next
مطالعه کتاب ندا به نساء بهایی
مشخصات کتاب


مورد علاقه:
0

دانلود کتاب


مشاهده صفحه کامل دانلود

ندا به نساء بهایی

مشخصات کتاب

برگرفته از:

سایت بهائی پژوهی

ندا به نساء بهایی

یکی از اصول دوازدهگانه آئین بهائی، اصل «تساوی حقوق رجال و نساء» است. یکی از پژوهشگران به راستی آزمائی این تعلیم در میان متون معتبر بهائی پرداخته و معتقد است در مورد تساوی حقوق زنان و مردان، تناقضات غیر قابل انکاری هم در کردار و گفتار رهبران و هم در متون موجود بهائی وجود دارد که این تعلیم را با چالش روبرو می سازد. ذیلا مقاله فوق الذکر را ملاحظه خواهید فرمود: نداء به نساء بهائی: رجال اقدمند و اقوی! خانمهای بهائی! یکی از اصول دوازدهگانه آئین بهائی، اصل تساوی حقوق رجال و نساء است. با این وجود تناقضات غیر قابل انکاری در کردار و گفتار رهبران بهائی در رابطه با مسئله تساوی حقوق رجال و نساء وجود دارد که به اذعان جناب شوقی افندی توجیهی برای آن نمی توان ارائه داد. [1] . برای تبیین مسئله و اثبات ادعای وجود نابرابری حقوق رجال و نساء در آئیین بهائی مطالبی چند در این زمینه تقدیم می گردد: 1- هیچکدام از رهبران بهائی از نسوان نبوده و بنا به نصوص بهائی نسوان حق عضویت در بیت العدل اعظم الهی را ندارند. این مسئله که علیرغم تأکید آموزه های بهائی بر تساوی حقوق رجال و نساء هیچکدام از رهبران روحانی عالی رتبه این آئین از زنان نبوده است؛ بسیار بحث انگیز است. این مسئله از همان ابتدای پیدایش آئین بهائی مطرح بوده و سؤالاتی را در ذهن پیروان این آئین بویژه پیروان مؤنث این آئین مطرح کرده است به عنوان نمونه در کتاب گلزار تعالیم بهائی آمده است: «سؤال خانمی بحضور مبارک عرض شد که گفته بود تا

1 تا 4