"
next
Read Book به رنگ خون
Book Index
Book Information


Favoured:
0

Download Book


Visit Home Page Book

به رنگ خون

مشخصات کتاب

سرشناسه: لباف علی 1353 -

عنوان و نام پدید آور: به رنگ خون سیری در نصوص شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها / به اهتمام علی لباف

مشخصات نشر: تهران: منیر، 1385.

مشخصات ظاهری: 61 ص. : نمونه.

شابک: 6500ریال 964539001x:

وضعیت فهرست نویسی: فاپا

یادداشت: چاپ دوم

یادداشت: کتابنامه به صورت زیرنویس

موضوع: فاطمه زهرا (س، 8؟ قبل از هجرت - 11ق - شهادت

رده بندی کنگره: BP27 / 2 / ل 2ب 93

رده بندی دیویی: 297 / 973

شماره کتابشناسی ملی: م 84 - 41216

پیشگفتار

برخی شبهات، هرچه لطیف تر بیان شوند، فریبنده تر و خطرناکترند. هم کشف و استخراج آنها دشوارتر است و هم پاسخگویی به آنها مشکلتر. گاهی تشخیص یک شبهه در لابلای نوشته های یک فرد، مستلزم آگاهی و اشراف کامل بر دستگاه فکری او است. پیچیده ترین شبهات، شبهاتیند که در قالب تحقیق و پژوهش مطرح می شوند و ابراز کننده آنها، از موضع «جستجوگر کنجکاو» سخن می رانَد.

این سنخ شبهات، هیچ گاه «به طور مستقیم» به انکار یک واقعیت تاریخی رو نمی آورند؛ بلکه شگرد اصلی در طرّاحی آنها این است

که: خواننده خود را در تردید و تعجب فرو می برند. آنچه در پی خواندن این گونه شبهات پدید می آید، موجی از تردید، ابهام و شگفتیست که در نهایت، خواننده را «ناخودآگاه» به سوی انکار سوق می دهد. انکاری که روح را می خراشد و شاید هیچگاه بر زبان جاری نشود!! یکی از همین گونه شبهات، ضمن پرسش و پاسخی که در شماره 668 از روزنامه آفتاب، به قلم محمد جواد حجتی کرمانی درج گردیده، قابل مشاهده ست که متن آن بدین شرح می باشد:

پرسش

«در باب ظلم به حضرت سلام الله علیها بعد از وفات رسول خدا (ص) چه می گوئید؟ علت مرگ حضرت زهرا چه بود؟» (1)

پاسخ حجتی کرمانی

«باری: در مورد وفات حضرت سلام الله علیها در منابع متقدم و متأخر از جمله مناقب ابن شهر آشوب (ج 3 ص 361) روضۀ الواعظین ابن فتال نیشابوری (ص 181) منتهی الآمال محدث قمی (ص 99) و أعیانُ الشیعه سید محسن امین عاملی (ج 1 ص 319) و بسیاری از منابع متقدم و متأخر دیگر واژه «وفات» به کار رفته ست و بر حسب آنچه در این گونه منابع آمده ست حضرت سلام الله علیها پس از رحلت رسول (ص) چندان غمگین شد که شب و روز می گریست و چندان دلسوخته و لاغر و نحیف و به شدت بیمار شد که پس از اندک مدتی رحلت فرمود. در پاره ای از کتب ناراحتی های مربوط به مشاجرات و درگیری های پس از وفات رسول خدا (ص) را هم مزید بر علت کرده اند. اما نمی توان گفت تمام مواردی که امروز نقل می شود آن گونه که آقای محدثین پنداشته اند، متواتر و اجماعیست … شهادت یا وفات حضرت سلام الله علیها یک مقوله تاریخیست … و بزرگان شیعه هم که رحلت آن حضرت را «وفات» ثبت کرده اند، سنی نبوده اند. » !

بررسی و تبیین شبهه مندرج در روزنامه آفتاب

نکته یکم

القا کننده شبهه، رحلت و وفات را «مرگ طبیعی»! معنا نموده و تأکید بر آن را به منزله انکار «شهادت» دانسته است!

به عبارت دیگر، نامبرده، استفاده از واژه «وفات» درباره حضرت فاطمه زهرا علیهاالسلام را مترادف با «عدم به شهادت رسیدنِ ایشان» می پندارد و بر آن اصرار می ورزد!

نکته دوم

القاکننده شبهه، با استناد به استفاده عالمان شیعه از واژه «وفات: مرگ طبیعی!» چنین وانمود می نماید که همه به کاربرندگان این واژه، قائل به «شهید نشدن» حضرت فاطمه زهرا علیهاالسلام بوده اند!

نکته سوم

از آنجایی که ترجمه وفات به «مرگ طبیعی»! و به کار بردن آن برای اشاره به رحلت حضرت زهرا علیهاالسلام از ابتکارات اهل سنّت است، القا کننده شبهه برای دفع هرگونه اتّهام، تصریح می کند:

بزرگان شیعه هم که رحلت آن حضرت را «وفات» ثبت کرده اند، سنّی نبوده اند!

همین تأکید، حاکی از آن است که وی - همانند سنّیان - «وفات» و «شهادت» را در تضاد با یکدیگر می پندارد و لذا دفاع او از به کارگیری واژه «وفات: مرگ طبیعی!» در واقع کوششی پنهان برای انکار، «به شهادت رسیدن حضرت فاطمه زهرا علیهاالسلام » می باشد!

نکته چهارم

القاکننده ی شبهه، دلیل درگذشت حضرت فاطمه علیهاالسلام را به غصه های ناشی از فقدان رسول خدا صلّی الله علیه و آله و اندوه حاصل از فراق آن حضرت صلّی الله علیه و آله محدود نموده و با «بزرگ نمایی انحصار گرایانه ای» بر آن تأکید خاص می ورزد!

نکته پنجم

القاکننده ی شبهه، جهت حفظ وجهه ی علمی خود، به تأثیر گذاری برخی ناراحتیهای مربوط به مشاجرات و درگیریهای پس از رحلت پیامبر صلّی الله علیه و آله اشاره می کند؛ ولی به طور ضمنی، وجود این عوامل (لطمات جسمانی) را انکار می نماید! وی برای دستیابی به هدف خود از «سه شیوه» بهره می برد که به تفکیک به آنها اشاره می نماییم.

شیوه شناسی شبهه افکنی حجتی کرمانی

شیوه الف

وی هنگامی که می خواهد از «وفات: مرگ طبیعی!» - آن هم تنها به دلیل غم فراق رسول خدا صلّی الله علیه و آله - سخن بگوید، پس از اشاره به چند کتاب مشهور در میان شیعیان، می نویسد:

در بسیاری از منابع متقدم و متأخّر دیگر، واژه «وفات» به کار رفته است! بدین ترتیب، عقیده به «مرگ طبیعی: شهید نشدنِ» حضرت زهرا علیهاالسلام را به تعداد زیادی از کتابهای شیعیان نسبت می دهد و برای دیدگاه خود، طرفداران فراوانی ترسیم می نماید!

شیوه ب

نامبرده، تصریح به وجود «لطمات جسمانی» را به «پاره ای از کتب» نسبت می دهد و بدین وسیله، چنین وانمود می نماید که: «در اغلب و اکثر کتابها» هیچ اشاره ای به تأثیرگذاری «لطمات جسمانی» در رحلت حضرت زهرا علیهاالسلام نگردیده است!

شیوه ج

القا کننده ی شبهه، پس از محکوم نمودن نقل های «لطمات جسمانی» به درج شدن در «تعداد اندکی از کتابها»، این نقلها را به شدت تضعیف نموده و به انکار تواتر آنها می پردازد. به عبارت دیگر، چنین القا می نماید که: در صحت و اعتبار «عواملی: لطمات جسمانی» که تنها «پاره ای از کتب» از آنها یاد نموده اند، شک و تردید اساسی وجود دارد!

گفتار یکم؛ شهادت حضرت زهرا علیهاالسلام ، حقیقتی انکارناپذیر

اشاره

ما هرگز منکر غصه ها و گریه های جانگداز صدیقه طاهره علیهاالسلام در سوگ رحلت پدر بزرگوار شان، رسول خدا صلّی الله علیه و آله نیستیم. ما نیز می پذیریم و باور داریم که آن سوز و گدازها در غم فقدان رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلم، تأثیر جانکاهی بر جسم و جان حضرت فاطمه علیهاالسلام نهاده است. اما آنچه به شدت با آن مخالفیم، «بزرگ نمایی انحصارگرایانه» این بخش از رنجهای فاطمه زهرا علیهاالسلام است؛ چرا که این قبیل تأکیدها را تلاشی برای به فراموشی سپردن سایر رنجهای جسمی و روحی آن حضرت علیهاالسلام می دانیم. محدود نمودن «دلایل رحلت حضرت زهرا علیهاالسلام » به رنجهای ناشی از فراق رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلم و غفلت از سایر عوامل تأثیرگذار بر رنجوری جسم شریف ایشان، جفایی نابخشودنی در حقّ زهرای اطهر علیهاالسلام می باشد که در نهایت، به انکار «شهادت ایشان» می انجامد. ما در عین پذیرش تأثیر عمیق اندوه بی پایان صدیقه طاهره علیهاالسلام در فقدان رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلم، بر نقش آفرینی عوامل بسیار مهم دیگری در رحلت حضرت زهرا علیهاالسلام ، تأکید ویژه می ورزیم. در ضمن، یادآور می شویم که در صفحات تاریخ، هیچ نشانه ای از ضعف

1 to 14