"
backnext
مطالعه کتاب مديريت منابع انساني
فهرست کتاب
مشخصات کتاب


مورد علاقه:
0

دانلود کتاب


مشاهده صفحه کامل دانلود

را که جامعه زرتشتی با جامعه مسلمان داشته، نشان می دهد.دادستان دینی: این اثر دربرگیرنده پاسخ های منوچهر پسر جوان جم به 92 پرسشی است که مهرخورشید پسرآذرماه و دیگران از وی داشته اند. مطالب دادستان دینی متنوع است.چند متن دیگر پهلوی نیز وجود دارد که ضمن شرح و بحث مسائل دینی، گهگاه به مسائلی که جنبه های حقوقی نیز دارند، اشاره می کنند. اهم این متون عبارتند از: دینکرت هشتم، روایت پهلوی، شایست ناشایست و متمم شایست ناشایست.در دیگر متون پهلوی به ندرت می توان شاهدی یافت که بتوان از آنها در بررسی حقوقی دوره ساسانی استفاده کرد با این حال ممکن است این متون نیز دارای مطالبی باشد که در شناخت بهتر جامعه ای که حقوق آن موضوع بررسی است، سودمند باشد و به طور غیرمستقیم به درک بهتر اوضاع حقوقی اواخر دوره ساسانی کمک کند.منابع مربوط به دیگر جوامع تابعه دولت ساسانیجامعه یهود: مهم ترین منبع در ارتباط با جامعه یهود ساکن قلمرو ساسانی، تلمود بابلی است. تلمود مجموعه ای است مرکب از میدراش و میشنا که در حدود سده 5 میلادی گردآوری شده است.جامعه مسیحی: در میان مجموعه متون به جای مانده از مسیحیان، بخصوص مجموعه بختیشوع که در اصل به زبان پهلوی بوده اما تنها از طریق برگردان سریانی آن به جای مانده، دارای اهمیت بسیار است. این منبع اطلاعات ارزشمندی در رابطه با جامعه مسیحی نسطوری ایران در اختیار ما می گذارد.جامعه بودایی و دیگر جوامع شرق ایران: کشف مجموعه ای از پوست نوشته های باکتریایی در شمال افغانستان در دهه 1990 به افزایش شگفت انگیز آگاهی ها در مورد تمدن کوشانیان و قلمرو کوشان شاهان انجامید. ساسانیان در سده سوم میلادی موفق شدند قلمرو کوشانیان

1 تا 1183