"
backnext
مطالعه کتاب زندگينامه مشاهير ايران و جهان (1-20) جلد 20
فهرست کتاب
مشخصات کتاب


مورد علاقه:
0

دانلود کتاب


مشاهده صفحه کامل دانلود

برادرش هرمزد فرمانروای خراسان بود و در هنگام جنگ ایران و روم علم طغیان افراشت و به یاری سکاها و کوشانیان و گیلها می خواست در مشرق ایران دولتی مستقل تأسیس نماید به همین جهت است که بهرام دوم با شتاب به جنگ با روم خاتمه داده، به سرکوبی شورشیان پرداخت و سکستان (سیستان) را دوباره مسخر کرد، و شاهزاده ای را که بهرام نام داشت و سپس بهرام سوم خوانده شد، لقب سکانشاه داد زیرا چنانکه هر تسفلد می نویسد: معمولا ولیعهد ایران را به حکومت مهمترین ایالت یا ایالتی که پس از دیگر ایالات تسخیر شده بود می گمارند.

در نقش رستم در کنار صورت تاجگذاری اردشیر اول سنگنبشته ای است کوچکتر از آن به فرمخان بهرام دوم کنده شده است و شاه را پیاده در میان خانواده اش نشان می دهد. بر سکه های او شاه و ملکه به طور نیمرخ منقوش شده اند، و در مقابل آنان صورت شاهزاده ی کوچکی دیده می شود. بهرام دوم در کوه شاهپور نقشی دارد که حاکی از پیروزی او بر دشمن است.

پنجین پادشاه ساسانی و فرزند بهرام اول است (جل. 276- ف. 293 م.)

برگرفته از کتاب :ایران در عهد باستان

بهرام سوم

قرن:0

جنسیت:مرد

ملیت:ایران

بهرام سوم پس از پدر به تخت نشست. پادشاهی او بیش از چهار ماه دوام نیافت. و نرسه پسر شاهپور اول که عموی پدر این پادشاه جوان بود، سر به طغیان برداشته بهرام را از سلطنت خلع کرد (293 میلادی). بهرام سوم لقب سکانشاه داشت. زیرا در زمان پدرش فرمانروای سیستان بود. ممکن است بهرام سوم پس از 293 میلادی در برخی از قسمتهای ایران شرقی به شاهی باقیمانده باشد.

ششمین پادشاه ساسانی فرزند هرمز اول، در

1 تا 8740