ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن جلد 13

  • ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن جلد 13
ترجمه مجمع البيان في تفسير القرآن
مشخصات كتاب:
سرشناسه: بيستوني ، محمد، ‫۱۳۳۷ -
عنوان و نام پديدآور: ‫تفسير مجمع البيان جوان (برگرفته از تفسير مجمع البيان طبرسي «ره») ‬/ تاليف محمد بيستوني.
مشخصات نشر: قم‬: بيان جوان؛ مشهد: آستان قدس رضوي، شركت به نشر ‫، ‫۱۳۹۰ .
مشخصات ظاهري: ۱۰ج. ‬‬
شابك: ‫دوره‬‬ ‫‬‬‭ ‫‬‭978-600-228-058-9:‬‬؛ ‫ج.۱‬‬‬‬‬‬ ‫‬‭978-600-228-057-2:‬‬‬‬‬‬‬؛ ‫ج.۲‬‬‬‬‬‬‬‬ ‫‬‬‭978-600-228-059-6:‬‬‬‬؛ ‫ج.۳‬‬‬ ‫: ‫‬‭978-600-228-062-6‬‬؛ ‫ج.۴‬‬‬ ‫:‭978-600-228-610-9‬‬‬؛ ‫ج.۵‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‫‬‭978-600-228-060-2:‬‬‬‬‬‬‬‬؛ ‫ج.۶‬‬‬ ‫: ‫‬‭978-600-228-063-3‬‬؛ ‫ج.۷‬‬‬ ‫: ‫‬‭978-600-228-064-0‬‬؛ ‫ج.۸‬‬‬‬ ‫‬‭978-600-228-087-9:‬‬؛ ‫‬ ج.۹‬‬ ‫: 978-600-228-066-4‭‮‬‬‬؛ ‫ج.۱۰‬‬‬ ‫‬‭978-600-228-088-6:‬‬
وضعيت فهرست نويسي: فيپا
يادداشت: نويسنده براي تهيه اين كتاب از ترجمه علي كرمي بر كتاب مجمع البيان استفاده كرده است .
يادداشت: چاپ قبلي: فراهاني ‫، ۱۳۸۱ - ۱۳۸۲(۳۰ج.).
يادداشت: ج. ۲ - ۱۰ (چاپ اول: ۱۳۹۰) (فيپا).‬
مندرجات: ‫ج. ۱. شامل جزءهاي ۱ و ۲ و ۳‬ ‫.- ج. ۲. شامل جزءهاي ۴ و ۵ و ۶‬.- ج.۳. شامل جزءهاي ۷و ۸ و ۹.- ج.۴. شامل جزء هاي ۱۱،۱۰ و ۱۲ ‫.- ج. ۵. شامل جزءهاي ۱۳ و ۱۴ و ۱۵‬.-ج. ۶. شامل جزءهاي ۱۶ و ۱۷ و ۱۸.-ج.۷. شامل جزء هاي ۱۹ و ۲۰ و ۲۱.-ج.۸. شامل جزءهاي ۲۲ و ۲۳ و ۲۴.-ج.۹. شامل جزء هاي ۲۵ و ۲۶ و ۲۷.-ج.۱۰. شامل جزء هاي ۲۸و ۲۹ و ۳۰
موضوع: تفاسير شيعه -- قرن ۱۴
شناسه افزوده: كرمي ، عليرضا، ۱۳۴۰ -، مترجم
شناسه افزوده: ‫طبرسي، فضل بن حسن، ۴۶۸؟ - ۵۴۸ق. ‬. مجمع البيان في تفسير القرآن.
شناسه افزوده: شركت به نشر (انتشارات آستان قدس رضوي)
رده بندي كنگره: ‫‬‭BP۹۸‭‮‬ ‫‬‭/ب ۹۵ت ۷۶ ۱۳۹۰‬
رده بندي ديويي: ‫‬‭۲۹۷/۱۷۹‭‮‬
عناوين اصلي كتاب شامل:
مقدمه ًٌٍ؛ جلد اول؛ جلد دوم ؛ جلد سوم ؛ جلدچهارم؛ جلد پنجم ؛ جلدششم؛ جلد هفتم ؛ جلد هشتم ؛ [جلد نهم ]؛ [جلد دهم ]؛ جلد يازدهم ؛ جلد دوازدهم؛ جلد سيزدهم ؛ جلد چهاردهم؛ جلد پانزدهم ؛ جلد شانزدهم ؛ جلد هفدهم ؛ جلد هيجدهم؛ جلد نوزدهم ؛ جلد بيستم ؛ جلد بيست و يكم؛ جلد بيست و دوم ؛ جلد بيست و سوم؛ جلد بيست و چهارم ؛ جلد بيست و پنجم؛ جلد بيست و ششم؛ جلد بيست و هفتم
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
29
Digital number
2021
LCC
BP98/ب 95ت 76 1390
DDC
297/179
National bibliography numbers
2405490
Cost View
رایگان
ISBN
6002280572
Year of publication
Book Version
2