وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه جلد 3

  • وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه جلد 3
تفصيل وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه
اشارة:
شماره بازيابي : ۵-۱۵۹۹۶
امانت : امانت داده مي شود
سرشناسه : حرعاملي، محمدبن حسن، ۱۰۳۳ - ۱۱۰۴ق.
عنوان و نام پديدآور : تفصيل وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه[نسخه خطي]/ حر عاملي
آغاز ، انجام ، انجامه : آغاز:افتاده: ...باب اشتراط [ناخوانا] الامام و اذنه و تحريم الجهاد مع غير الامام العادل محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيي...
انجام:...بالمعروف غير المنكر فقد جازت وصية اقول و تقدم ما يدل علي ذلك عموما تم الجزو الرابع من كتاب تفصيل وسايل الشيعه الي تحصيل مسايل الشريعه يتلوه ان شاءالله تعالي في الجزو الخامس كتاب النكاح و كتب بيد مولفه محمد بن الحسن بن محمد الحر العاملي في اوايل رجب ثمانين بعد الالف
مشخصات ظاهري : ۳۲۵برگ، ۲۵سطر: ۱۲۰×۱۸۰؛ قطع: ۱۸۵×۲۲۵
يادداشت مشخصات ظاهري : نوع و درجه خط:نسخ
نوع كاغذ:اصفهاني نخودي
تزئينات متن:عناوين و خط بالاي برخي از عبارات به شنگرف
نوع و تز ئينات جلد:مقوا، روكش كاغذي نخودي روشن، عطف كاغذ نخودي تيره، اندرون جلد آستر كاغذي
خصوصيات نسخه موجود : حواشي اوراق:نسخه در حاشيه تصحيح شده و حواشي با نشان "ص، مجمع، م م، ۱۲، شرح لمعه"
امتياز:نسخه مقابله شده است.
معرفي نسخه : كتابي است در حديث در۶جلد [۱.طهارت، ۲.صلوة، ۳.زكات، ۴.جهاد، ۵.نكاح، ۶.مواريث] ضمن سه بخش تقسيم شده است: الف.مقدمه عبادات ضمن ۳۱ باب در احاديث نيت و چگونگي عمل مكلف و غيره، ب. بخش اصلي شامل ۵۱ كتاب مطابق كتب فقهي از طهارت تا ديات، ج.خاتمه مشتمل بر۱۲فايده در حديث و رجال و هر كتاب آن داراي چندين باب است. اين كتاب شامل ۳۵۸۵۰ حديث است كه از صد و هشتاد كتاب در جمع و ترتيب آن استفاده شده و طي ۲۰ سال گردآوري و در سال ۱۰۸۸ق. باتمام رسيده است. اين كتاب براي نخستين بار در سه مجلد بزرگ در تهران چاپ سنگي شده و پس از آن نيز بارها به چاپ رسيده است و چاپ علمي آن به تصحيح ميرزا عبدالرحيم رباني شيرازي در ۲۰مجلد در سال ۱۴۰۳ق. در تهران انجام يافته است. نسخه حاضر جزء چهارم از كتاب تفصيل وسائل الشيعه شامل كتاب جهاد، امر به معروف و نهي از منكر، تجارت، رهن، حجر، ضمان، صلح، شركة، مضاربه، مزارعه و مساقاة، وديعه، عاريه، اجاره، وكالة، وقوف و صدقات، سكني و الحبيس، هبه، سبق و الرماية و وصايا است.
ياداشت تملك و سجع مهر : شكل و سجع مهر:مهر بيضي[يا باقر العلوم] (برگ۳۲۵ب)
توضيحات نسخه : نسخه بررسي شده .آذر۱۳۸۷.لبه اوراق موش خورده و اكثر اوراق وصالي شده و آثار آب افتادگي در اوراق ديده مي شود.
يادداشت كلي : زبان: عربي
منابع اثر، نمايه ها، چكيده ها : ذريعه ۳۲۵:۴، مجلس ۲۱۵:۱۲، دايره المعارف تشيع ۱:۵، قدس(الفبايي): ۶۰۲، مرعشي ۳۶۰:۳، مشار(عربي): ۹۸۹، ملي ۱۱۶:۸، ريحانه ۳۱:۲
عنوانهاي ديگر : وسائل الشيعه
موضوع : احاديث شيعه -- قرن ۱۲ق
احاديث احكام -- قرن۱۲ق.
هذا الكتاب ...:
المجلد1؛ المجلد 2؛ المجلد 3؛ المجلد 4؛ المجلد 5؛ المجلد 6؛ المجلد 7؛ المجلد 8؛ المجلد 9؛ المجلد 10؛ المجلد 11؛ المجلد 12؛ المجلد 13؛ المجلد 14؛ المجلد 15؛ المجلد 16؛ المجلد 17؛ المجلد 18؛ المجلد 19؛ المجلد 20؛ المجلد 21؛ المجلد 22؛ المجلد 23؛ المجلد 24؛ المجلد 25؛ المجلد 26؛ المجلد 27؛ المجلد 28؛ المجلد 29؛ المجلد 30
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
32
Digital number
10384
Cost View
رایگان
File Format APK New
File Format GHM
File Format PDF
Book Version
2