ایضاح الکفایه: درسهای متن کفایه الاصول حضرت آیه الله فاضل لنکرانی جلد 5

  • ایضاح الکفایه: درسهای متن کفایه الاصول حضرت آیه الله فاضل لنکرانی جلد 5
ايضاح الكفايه: درسهاي متن كفايه الاصول حضرت آيه الله فاضل لنكراني
مشخصات كتاب:
سرشناسه : فاضل لنكراني، محمد، ۱۳۱۰ - ۱۳۸۶.
عنوان قراردادي : كفايه الاصول .شرح
عنوان و نام پديدآور : ايضاح الكفايه: درسهاي متن كفايه الاصول حضرت آيه الله فاضل لنكراني/ بقلم محمد حسيني قمي.
مشخصات نشر : قم: دار الكتاب، ۱۳۷۳ -
مشخصات ظاهري : ۶ج.
شابك : ۳۵۰۰ ريال ؛ ۹۰۰۰ ريال(ج.۴، چاپ دوم) ؛ ۱۶۵۰۰ ريال: ج.۴،چاپ سوم 964-5594-11-1 :
يادداشت : كتاب حاضر شرحي بر كفايه الاصول محمدكاظم آخوند خراساني است.
يادداشت : ج.۴ (چاپ دوم: ۱۳۷۴).
يادداشت : ج.۴ (چاپ سوم: ۱۳۷۸).
يادداشت : كتابنامه.
موضوع : آخوند خراساني، محمدكاظم بن حسين، ۱۲۵۵ - ۱۳۲۹ق. . كفايه الاصول -- نقد و تفسير
موضوع : اصول فقه شيعه
شناسه افزوده : حسيني قمي، محمد، ۱۳۳۵ - ، گردآورنده
شناسه افزوده : آخوند خراساني، محمدكاظم بن حسين، ۱۲۵۵ - ۱۳۲۹ق . كفايه الاصول. شرح
رده بندي كنگره : BP۱۵۹/۸/آ۳ك۷۰۲۱۶ ۱۳۷۳
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۳۱۲
شماره كتابشناسي ملي : م ۷۴-۸۴
ص: 1
عناوين اصلي كتاب شامل:
جلد اوّل؛ جلد دوم؛ جلد سوم؛ جلد چهارم؛ جلد پنجم؛ جلد ششم
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
7
Digital number
10762
LCC
BP159/8/آ3ک70216 1373
DDC
297/312
National bibliography numbers
م 74-84
Cost View
رایگان
ISBN
9645594111
Year of publication
File Format APK New
Book Version
3