حقوق مدنی

  • حقوق مدنی
حقوق مدني
مشخصات كتاب:
سرشناسه : امامي، حسن، ۱۲۸۳ - ۱۳۵۸
عنوان و نام پديدآور : حقوق مدني/ مولف حسن امامي.
مشخصات نشر : تهران: كتابفروشي اسلاميه، ۱۳۴۰-
مشخصات ظاهري : ۶ج.
شابك : دوره:964-481-097-X ؛ ج.۱:964-481-022-8 ؛ ۴۵۰۰۰ ريال:ج. ۲و۳، چاپ هجدهم:964-481-023-6 ؛ ۵۶۰۰۰ ريال:ج.۴، چاپ هجدهم 964-481-018-X: ؛ ۱۵۰ريال(جلد شوميزي) ؛ ۱۸۰ريال(جلدزركوب):(ج.۱ ، چاپ سوم)
يادداشت : ج. ۲و۴ (چاپ هجدهم: ۱۳۸۴).
يادداشت : ج.۱ (چاپ سوم: ۱۳۴۷).
يادداشت : كتابنامه.
مندرجات : ج. ۱. در اموال، مالكيت، حق انتفاع... بيع و معاوضه .-ج. ۲. در اجاره مزارعه مساقات... رهن و هبه .-ج. ۳. در شفعه، وصايا، ارث .- ج. ۴. در شخصيت، تابعيت، اسناد سجل احوال... .-ج. ۵. .-ج. ۶. در ادله اثبات دعوي، اقرار، اسناد، شهادت... .
موضوع : حقوق مدني -- ايران.
رده بندي كنگره : KMH۵۰۲/۴/الف ۸ح ۷ ۱۳۴۰
رده بندي ديويي : ۳۴۶/۵۵
شماره كتابشناسي ملي : م ۵۰-۴۱۹۲
عناوين اصلي كتاب شامل:
جلد اول؛ جلد دوم؛ جلد سوم؛ جلد چهارم؛ جلد پنجم؛ جلد ششم
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
7
Digital number
10160
Cost View
رایگان
Book Version
2