خدای مجسم وهابیان

  • خدای مجسم وهابیان
خداي مجسم وهابيان
مشخصات كتاب:
سرشناسه : رضواني، علي اصغر، ۱۳۴۱ -
عنوان و نام پديدآور : خداي مجسم وهابيان/ علي اصغر رضواني.
مشخصات نشر : تهران: نشرمشعر، ۱۳۹۰.
مشخصات ظاهري : ۱۰۸ ص.
فروست : سلسله مباحث وهابيت شناسي
شابك : 978-964-540-304-9
وضعيت فهرست نويسي : فيپا
يادداشت : كتابنامه: ص. ۹۹ - ۱۰۸؛ همچنين به صورت زيرنويس.
موضوع : وهابيه -- تاريخ
موضوع : وهابيه -- عقايد
رده بندي كنگره : BP۲۳۸/۶ /ر۶خ۴ ۱۳۹۰
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۵۲۴
شماره كتابشناسي ملي : ۲۳۳۴۹۸۸
ص1
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ ديباچه ؛ پيشگفتار؛ تاريخچه قول به تجسيم ؛ تجسيم وهابيان از ديدگاه اهل سنت ؛ تجسيم از منظر اسلامى ؛ عوامل پيدايش نظريه تجسيم ؛ نفوذ اسرائيليات در منابع حديثى
Publisher
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
10501
Cost View
رایگان
Book Version
2