بررسی و نقد دیدگاه و روش بنت الشاطی در عدم ترادف در قرآن کریم

  • بررسی و نقد دیدگاه و روش بنت الشاطی در عدم ترادف در قرآن کریم
بررسي و نقد ديدگاه و روش بنت الشاطي در عدم ترادف در قرآن كريم
مشخصات كتاب:
سرشناسه:سجادي نسب، سيدرسول، ۱۳۵۴ -
عنوان و نام پديدآور:بررسي و نقد ديدگاه و روش بنت الشاطي در عدم ترادف در قرآن كريم/ مولف سيدرسول سجادي نسب.
مشخصات نشر:تهران: انتشارات راه دكتري، ۱۳۹۵.
مشخصات ظاهري:۱۱۶ ص.؛ ۲۲ × ۲۹ س م.
شابك:۱۸۰۰۰۰ ريال 978-600-8641-31-5 :
وضعيت فهرست نويسي:فيپا
يادداشت:كتابنامه: ص. ۱۰۵ - ۱۰۷؛ همچنين به صورت زيرنويس.
موضوع:بنت الشاطي، عايشه -- نقد و تفسير
موضوع:Bint al - Shati -- Criticism and interpretation
موضوع:قرآن -- مترادف ها و متضادها
موضوع:Qur'an -- Synonyms and antonyms
موضوع:قرآن-- مسائل لغوي
موضوع:Qur'an -- Language, Style
موضوع:زبان عربي -- مترادف ها و متضاد ها
موضوع:Arabic language -- Synonyms and antonyms
رده بندي كنگره:PJA۴۸۵۰ /ن۲ي۸۴ ۱۳۹۵
رده بندي ديويي:۸۹۲/۷۳۶
شماره كتابشناسي ملي:۴۴۶۱۷۱۱
ص: 1
عناوين اصلي كتاب شامل:
فصل اول:كليات؛ فصل دوم:ديدگاه ها در باب ترادف يا عدم ترادف؛ فصل سوم:بيان ديدگاه و روش بنت الشاطي در باب عدم ترادف در قرآن؛ فصل چهارم:نقد ديدگاه و روش بنت الشاطي در باب عدم ترادف در قرآن
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
12884
LCC
PJA4850 /ن2ی84 1395
DDC
892/736
National bibliography numbers
4461711
Cost View
رایگان
ISBN
9786008641315
Year of publication
Book Version
1