با اندیشوران مسلمان: رهیافتی نو در فقه مقارن

  • با اندیشوران مسلمان: رهیافتی نو در فقه مقارن
با انديشوران مسلمان: رهيافتي نو در فقه مقارن
مشخصات كتاب:
سرشناسه:شهرستاني، سيدعلي
عنوان و نام پديدآور:با انديشوران مسلمان: رهيافتي نو در فقه مقارن/ علي شهرستاني ؛ ترجمه بخش فرهنگي موسسه فرهنگي حضرت امام هادي(ع).
مشخصات نشر:مشهد: يوسف فاطمه، ۱۳۸۸.
مشخصات ظاهري:۹۵ص.
شابك:۱۱۰۰۰ريال:978-964-2803-26-2
يادداشت:كتابنامه بصورت زيرنويس.
موضوع:فقه تطبيقي
موضوع:*Islamic Law, Comparative
شناسه افزوده:موسسه حضرت امام هادي(ع)
رده بندي كنگره:BP۱۶۹/۷/ش۹ب۲ ۱۳۸۸
رده بندي ديويي:۲۹۷/۳۲۴
شماره كتابشناسي ملي:۱۸۸۸۱۴۶
ص:1
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ فهرست مطالب؛ پيش گفتار؛ گفت و شنودي با يكي از علماي اهل سنّت؛ حرمتِ متعه؛ مَسح بر كفش؛ اهميّتِ وارسي روايات مخالفِ شيعه؛ چكيده سخن؛ مسئله صيد؛ جايگاه بحث تاريخي در فقه
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
13169
LCC
BP169/7/ش9ب2 1388
DDC
97/324
National bibliography numbers
1888146
Cost View
رایگان
ISBN
9789642803262
Year of publication
Book Version
1