بزرگترین نشانه

  • بزرگترین نشانه
بزرگترين نشانه
مشخصات كتاب:
سرشناسه : معارف، مجيد، - ۱۳۳۲
عنوان و نام پديدآور : بزرگترين نشانه/ مجيد معارف
مشخصات نشر : تهران: موسسه نبا، ۱۳۷۶.
مشخصات ظاهري : ص ۳۲
شابك : 964-6643-00-0بها:۱۰۰۰ريال
وضعيت فهرست نويسي : فهرستنويسي قبلي
يادداشت : كتابنامه: ص. ۳۱
موضوع : قرآن -- اعجاز
رده بندي كنگره : BP۸۶/م۶ب۴ ۱۳۷۶
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۱۵۸
شماره كتابشناسي ملي : م ۷۷-۷۰۲
ص: 1
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ 1ـ اعجاز قرآن از نظر فصاحت و بلاغت؛ 2ـ اعجاز قرآن از جهت شخص آورنده آن؛ 3ـ اعجاز قرآن از نظر استواري بيان و نداشتن اختلاف؛ 4ـ اعجاز قرآن از نظر هدايتگري و قانونگذاري؛ 5ـ اعجاز قرآن از نظر اخبار و حوادث غيبي؛ منابع و مآخذ؛ خود را بيازمائيد:
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
13206
LCC
BP86/م6ب4 1376
DDC
297/158
National bibliography numbers
م 77-702
Cost View
رایگان
ISBN
9646643000
Year of publication
Book Version
1