خمس و زکات

  • خمس و زکات
خمس و زكات
مشخصات كتاب:
سرشناسه:قرائتي، محسن، ۱۳۲۴ -
عنوان و نام پديدآور:خمس و زكات/ محسن قرائتي.
مشخصات نشر:تهران: مركز فرهنگي درسهايي از قرآن، ۱۳۸۲.
مشخصات ظاهري:۱۷۶ ص.
شابك:۶۰۰۰ ريال ؛ ۷۰۰۰ ريال: چاپ چهارم 964-5652-40-5 : ؛ ۷۰۰۰ ريال (چاپ پنجم) ؛ ۸۵۰۰ريال (چاپ ششم) ؛ ۸۵۰۰ ريال: چاپ هفتم 978-964-5652-40-9 :
يادداشت:چاپ چهارم: تابستان ۱۳۸۶.
يادداشت:چاپ پنجم: بهار ۱۳۸۷.
يادداشت:چاپ ششم: تابستان ۱۳۸۷.
يادداشت:چاپ هفتم: بهار ۱۳۸۸.
يادداشت:كتابنامه به صورت زيرنويس.
موضوع:خمس
موضوع:زكات
رده بندي كنگره:BP۱۸۸/۶/ق۴خ۸ ۱۳۸۲
رده بندي ديويي:۲۹۷/۳۵۶
شماره كتابشناسي ملي:م ۸۲-۲۵۸۹۳
ص: 1
عناوين اصلي كتاب شامل:
1- مقدّمه؛ 2- جايگاه خمس در اسلام- دورنمائي از فلسفه خمس و زكات؛ 3- جامعيّت اسلام؛ 4- خمس در قرآن؛ 5- اهميّت خمس؛ 6- آثار خمس؛ 7- خمس در روايات؛ 8- خمس در زمان پيامبرصلي الله عليه وآله؛ 9- خمس پس از پيامبر؛ 10- وسوسه هاي شيطاني؛ 11- تفاوت خمس و زكات با ماليات؛ 12- راه مقاومت در برابر وسوسه ها؛ 13- موارد ومصارف خمس- خمس براي كيست؟؛ 14- سهم پيامبر و امام براي شخصيّت حقوقي آنان؛ 15- ذي القربي كيست؟؛ 16- خمس مربوط به چه چيزهايي است؟؛ 17- سنّت پيامبر در كنار كتاب خدا؛ 18- ديدگاه شيعه؛ 19- گيرنده خمس در زمان غيبت كيست؟؛ 20- امتيازات پرداخت خمس به فقيه جامع الشرائط؛ 21- چگونگي تقسيم خمس؛ 22- مقدار پرداخت؛ 23- آداب پرداخت؛ 24- مقدّمه؛ 25- زكات در اديان پيشين آسماني ؛ 26- زكات در اسلام ؛ 27- تفاوت زكات در اسلام با اديان ديگر؛ 28- اهميّت زكات ؛ 29- معناي زكات ؛ 30- چه كنيم كه مردم خمس و زكات مال خود را بپردازند؟؛ 31- آثار زكات؛ 32- مصارف زكات ؛ 33- آيا مصرف زكات تنها در هشت مورد ذكر شده است؟؛ 34- آيا زكات بايد به هشت قسمت مساوي تقسيم شود؟؛ 35- چرا در جامعه فقير وجود دارد؟؛ 36- به چه كساني نبايد زكات بدهيم؟؛ 37- آداب پرداخت زكات ؛ 38- چگونگي پرداخت زكات؛ 39- مقدار دريافت زكات ؛ 40- گيرندگاني كه اولويّت دارند؛ 41- شيوه دريافت زكات ؛ 42- توافق عادلانه ؛ 43- تسهيلات در گرفتن زكات؛ 44- چه مالي زكات دارد؟؛ 45- گستره زكات؛ 46- زكات در عصر امام زمان عليه السلام
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
13287
LCC
BP188/6/ق4خ8 1382
DDC
297/356
National bibliography numbers
م 82-25893
Cost View
رایگان
ISBN
9645652405
Year of publication
File Format APK New
File Format APK
File Format GHM
File Format JAR
File Format GHB
File Format EPUB
File Format PDF
Book Version
1