بازشناسی انتقادی لیبرالیسم و جهانی شدن

  • بازشناسی انتقادی لیبرالیسم و جهانی شدن
بازشناسي انتقادي ليبراليسم و جهاني شدن
مشخصات كتاب:
عنوان و نام پديدآور : بازشناسي انتقادي ليبراليسم و جهاني شدن/ گروه نويسندگان؛ تهيه كننده مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما.
مشخصات نشر : قم: صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، مركز پژوهشهاي اسلامي، ۱۳۸۲.
مشخصات ظاهري : ۲۲۸ ص.
شابك : ۱۴۰۰۰ ريال: 964-7808-68-2
وضعيت فهرست نويسي : برون سپاري.
يادداشت : كتابنامه: ص. [۲۲۷ ] - ۲۲۸ ؛ همچنين به صورت زيرنويس.
موضوع : آزاديخواهي-- نقد و تفسير
موضوع : جهاني شدن-- نقدو تفسير
شناسه افزوده : صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. مركز پژوهشهاي اسلامي
شماره كتابشناسي ملي : ۲۸۴۳۷۲۸
ص:1
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ ديباچه؛ پيش گفتار؛ دفتر اول: بازشناسي انتقادي ليبراليسم؛ دفتر دوم: جهاني شدن (آثار و آسيب ها)؛ دفتر سوم: دام جهاني شدن؛ دفتر چهارم: جهاني شدن و پي آمدهاي آن؛ دفتر پنجم:جهاني شدن؛ ترويج آيين مدرنيته در جهان؛ كتاب نامه