عبرت های اندلس

  • عبرت های اندلس
عبرت هاي اندلس
مشخصات كتاب:
عبرت هاي اندلس
كد 693
نويسنده: سعيد طالبي نيا
ناشر: مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما
ليتوگرافي: سروش مهر
چاپ و صحافي: نگارش
نوبت چاپ: دوم / بهار 1381
شمارگان: 1200
بها: 1300 تومان
حق چاپ براي ناشر محفوظ است
نشاني: قم، بلوار امين، مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما
پست الكترونيكي: Email: IRC@IRIB.COM
اينترانت:http://WWW.IRC.COM
تلفن: 2935803 و 2910602 تلفكس: 2915510
شابك:5-30-7808 -964ISBN: 964-7808-30-5
ص:1
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ فهرست مطالب؛ ديباچه؛ پيش گفتار؛ بخش اوّل: كليات؛ بخش دوّم: شناخت كلي اندلس؛ بخش سوّم: علت هاي شكست مسلمانان در اندلس؛ بخش چهارم: تهاجم فرهنگي و انقلاب اسلامي ما؛ بخش پنجم: رسانه و ايجاد مصونيت فرهنگي؛ كتاب نامه
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
13339
Cost View
رایگان
ISBN
9647808305
Year of publication
File Format APK New
File Format GHM
Book Version
1