پا به پای اشک : مجموعه ادبی آیینی برای دهه آخر صفر

  • پا به پای اشک : مجموعه ادبی آیینی برای دهه آخر صفر
پا به پاي اشك : مجموعه ادبي آييني براي دهه آخر صفر
مشخصات كتاب:
عنوان و نام پديدآور : پا به پاي اشك : مجموعه ادبي آييني براي دهه آخر صفر/تهيه كننده مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما.
مشخصات نشر : قم: مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما، ۱۳۸۲.
مشخصات ظاهري : [۴]، ۱۵۷ ص.
شابك : ۱۰۰۰۰ ريال:9647808607
موضوع : شعر مذهبي-- قرن ۱۴-- مجموعه ها.
موضوع : داستاهاي مذهبي-- قرن ۱۴-- مجموعه ها.
موضوع : نثر فارسي-- قرن ۱۴-- مجموعه ها.
موضوع : ادبيات فارسي-- مجموعه ها.
شناسه افزوده : صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. مركز پژوهش هاي اسلامي
رده بندي كنگره : PIR۴۰۲۷/پ۲
رده بندي ديويي : ۸فا۰/۸۰۶۲
شماره كتابشناسي ملي : ۱۱۴۹۵۱۳
ص:1
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ ديباچه؛ بخش اول: شعر؛ بخش دوم: متن ادبي؛ بخش سوم: داستان
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
13356
LCC
PIR4027/پ2
DDC
8فا0/8062
National bibliography numbers
1149513
Cost View
رایگان
ISBN
9647808607
Year of publication
File Format APK New
File Format GHM
File Format EPUB
Book Version
1