بهره وری در پرتو اسلام

  • بهره وری در پرتو اسلام
بهره وري در پرتو اسلام
مشخصات كتاب:
بافكار، حسين، 1343 ـ
بهره وري در پرتو اسلام / حسين بافكار؛ [براي] مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما. ـ قم: صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما، 1384.
160 ص. (مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما؛ 995)
10000 ريال: ISBN 964-514-047-1
فهرست نويسي بر اساس اطلاعات فيپا.
كتابنامه: ص. 157 ـ 159؛ همچنين به صورت زيرنويس.
1. بهره وري ـ جنبه هاي مذهبي ـ اسلام. 2. اسلام و كار. 3. نيروي انساني ـ برنامه ريزي. الف. صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما. ب. عنوان.
9 ب 2 ب /13/230 BP483 / 297
بهره وري در پرتو اسلام
كد: 995
نويسنده: حسين بافكار
ناشر و تهيه كننده: مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما
چاپ: برهان
نوبت چاپ: اول / 1384
شمارگان: 1550
بها: 10000 ريال
حق چاپ براي ناشر محفوظ است
نشاني: قم، بلوار امين، مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما
پست الكترونيكي: Email: IRC@IRIB.ir
تلفن: 2919670 نمابر: 2915510
شابك: 1-047-514-964ISBN: 964-514-047-1 \
ص: 1

عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ ديباچه؛ پيش گفتار؛ فصل اول: كليات؛ فصل دوم: مباني و اصول بهره وري در اسلام؛ فصل سوم: آسيب شناسي بهره وري در كشور؛ فصل چهارم: شيوه هاي بهبود بهره وري؛ فصل پنجم: همراه با برنامه سازان؛ كتاب نامه
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
13372
Cost View
رایگان
ISBN
9645140471
Year of publication
Book Version
1