مجموعه مقالات دومین هم اندیشی سراسری رسانه تلویزیون و سکولاریسم

  • مجموعه مقالات دومین هم اندیشی سراسری رسانه تلویزیون و سکولاریسم
معرفي اجمالي :
کتاب مجموعه مقالات دومین هم اندیشی سراسری رسانه تلویزیون و سکولاریسم ؛ نویسنده آن اداره کل پژوهش های اسلامی رسانه و ناشر آن صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، مرکز پژوهش های اسلامی می باشد .
ساختار :
کتاب به زبان فارسی در یک جلد تنظیم شده و مشتمل بر یک دیباچه که نویسنده کتاب توضیحات مختصری را بیان کرده است . و همچنین شامل بخش های ذیل می باشد و در آخر کتابنامه کتاب ذکر گردیده است .
سکولاریسم و روش شناسی های غالب در تحقیقات رسانه های جمعی؛
هستی شناسی تلویزیون (ویژگی های ذاتی و عرضی تلویزیون و رابطه آنها با سکولاریسم و سکولاریزاسیون)؛
تربیت عرفی و کارکرد تربیتی تلویزیون؛
مدیریت پیام و جهت گیری های سکولاریستی؛
عقلانیت سکولار؛ مطالعه تطبیقی سنّت های تصویری ایرانی و اروپایی و نسبت آن دو با سینما و تلویزیون1؛
نظام رسانهای سکولاریستی؛
سریال های دینی: تعامل پیام دینی و زندگی روزمره؛
عناصر بیانی تلویزیون و دنیاگروی؛
رویکردهای عرفی در تولید برنامه های دینی تلویزیون؛
رسانه ای شدن دین و سکولاریزاسیون
گزارش محتوا :
تفكر غرب در چند سده اخير به دليل تقابل با سنّت، تفكر دوران مدرن ناميده شده است. دوران مدرن در وجه فلسفي و فرهنگي و در وجه زيبايي شناختي و هنري اش داراي بنيان هايي نظري است.
اين بنيان ها كه در ميان آنها اختلاف و گاه تعارض وجود دارد، در جنبه هاي مختلف هستي شناختي و روش شناختي مطرح هستند، مانند:
پوزيتيويسم، روش تفسيري، فردگرايي، جمع گرايي، ماركسيسم، ليبراليسم، اومانيسم، فرويديسم و ... و در هنر، بيان گرايي، سورئاليسم، دادائيسم و فوتوريسم. اگر ناهمگوني، ويژگي فلسفه و هنر دوران مدرن است، روند جدا شدن از دين و شانه خالي كردن از مرجعيت آن در عرصه هاي مختلف (سكولار شدن) در غرب، وجه جامع و مشترك آن است. انديشه مدرن، دين را در حوزه هاي گوناگون اخلاق، تعليم و تربيت، سياست، اقتصاد، هنر و ... كنار مي گذارد.1 گرچه سكولاريسم به عنوان يك ديدگاه و گرايش، در سده نوزدهم، اعلان وجود كرد، بن مايه هاي نظري آن در قرن هاي پيش ـ از رنسانس به بعد ـ ريشه داشت؛ همان بنيان هايي كه جريان تفكر مدرن از آن، نطفه بست و در قرن هيجدهم بروز يافت.
بدين ترتيب، مدرنيته و مدرنيسم داراي مباني فكري و هنري مشترك با سكولاريسم است و اختلاف، تنها از خاستگاه اعتبار است؛ انديشه مدرن به لحاظ تقابل با سنّت، و انديشه سكولار به دليل تقابل با دين. بر اين اساس، تفكر مدرن و سكولاريسم دو تعبير از جريان هاي مسلط فكري در غرب است. بررسي تاريخ تفكر غرب نشان مي دهد، دانش هاي شكل گرفته در حوزه هاي مختلف بشري، به ويژه علوم انساني از جمله دانش ارتباطات و رسانه، با دوران مدرن پيوند دارند و از بنيان هاي نظري آن سيراب مي شوند. در اين دوران، نظريه هاي بسياري در حوزه هاي گوناگون بدون توجه به همخواني يا ناهمخواني با دين مطرح مي شوند و دين اگر انكار هم نشود، فراموش مي شود.
به همين دليل، وظيفه انديشمندان و پژوهشگران، مطالعات رسانه اي اقتباس است، نه ترجمه و پذيرش بي چون و چرا و نه رد و رفض تام. براي داشتن رسانه اي همگون با فرهنگ اين سرزمين، بايد دانش آن را توليد كرد. چنين امري نيازمند نگاهي اقتباسي است و نگاه اقتباسي، بدون درنظر گرفتن تأثيرگذاري بنيان هاي نظري و فلسفي و هنري غرب در اين مطالعات، ناممكن است. با اين نگاه، مي توان در يك بررسي مقايسه اي، به تأثيرگذاري دين با همه عرصه هايش، از مباني فكري تا نظام ارزشي و نيز تا احكام فقهي اش در مطالعات رسانه اي، پي برد. چنين پژوهشي مي تواند به دانش متناسب با فرهنگ اسلامي منجر شود، همچنان كه اين روند در غرب و البته با رويكردي معكوس، در طي چندين دهه صورت گرفته است.
به عبارت ديگر، با پي بردن به پيوند مطالعات رسانه با فرهنگ غرب و ميزان چگونگي تأثيرپذيري از آن، مي توان ارتباط آن با فرهنگ اسلامي را بررسي كرد و با نگاهي ژرف تر آن را بر فرهنگ خودي هماهنگ ساخت. دومين هم انديشي «سكولاريسم و رسانه تلويزيون» كه اكنون دومين مجموعه مقالات آن پيش روي صاحب نظران و پژوهشگران اين عرصه قرار مي گيرد، با هدف زمينه سازي علمي براي بررسي تأثير ديد گاه هاي اسلام در مطالعات رسانه اي و بالمال تعميق بخشيدن بدان برگزار شد. بديهي است اين تأثيرگذاري، فراتر از محتوا و پيام رسانه اي است و حوزه هاي گوناگون شكلي، سازماني و مباحث مربوط به ارتباطات و نظريه ها را دربرمي گيرد.
اين مجموعه، محصول تلاش پژوهشگران در حيطه هايي متفاوت با محورهاي هم انديشي اول است. اميد كه اين بررسي ها جامعه علمي را آماده و انگيزه مند براي بررسي هاي ديني در حوزه مطالعات ارتباطات و رسانه سازد.
منابع مقاله :
مقدمه و متن كتاب.
وضعيت کتاب :
فهرست مطالب در ابتدای کتاب و منابع نوشته ها در پايان کتاب بيان شده است. در پایین هر صفحه پاورقى ها نیز آمده است.
مجموعه مقالات دومين هم انديشي سراسري رسانه تلويزيون و سكولاريسم
مشخصات كتاب:
همايش رسانه تلويزيون و سكولاريسم (دومين: 1387: قم).
مجموعه مقالات دومين هم انديشي سراسري رسانه تلويزيون و سكولاريسم / ]تهيه كننده[ (مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما؛ 1465)
40000ريال978-600-5563-06-1 ISBN:
فهرست نويسي بر اساس اطلاعات فيپا.
كتابنامه.
1. تلويزيون ـ ـ جنبه هاي اجتماعي ـ ـ كنگره ها. 2. تلويزيون و دنيوي گرايي ـ ـ مقاله ها و خطابه ها. 3. اسلام و دنيوي گرايي ـ ـ مقاله ها و خطابه ها. 4. رسانه هاي گروهي ـ ـ جنبه هاي مذهبي ـ ـ اسلام. الف. صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما.
ب. عنوان.
1387 8هـ /6/1992 PN2345/302
ص:1
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ فهرست مطالب؛ مقدمه؛ سخنراني مهندس ابوطالبي؛ سكولاريسم و روش شناسي هاي غالب در تحقيقات رسانه هاي جمعي؛ هستي شناسي تلويزيون (ويژگي هاي ذاتي و عرضي تلويزيون و رابطه آنها با سكولاريسم و سكولاريزاسيون)؛ تربيت عرفي و كاركرد تربيتي تلويزيون؛ مديريت پيام و جهت گيري هاي سكولاريستي؛ عقلانيت سكولار؛ مطالعه تطبيقي سنّت هاي تصويري ايراني و اروپايي و نسبت آن دو با سينما و تلويزيون1؛ نظام رسانهاي سكولاريستي؛ سريال هاي ديني: تعامل پيام ديني و زندگي روزمره؛ عناصر بياني تلويزيون و دنياگروي؛ رويكردهاي عرفي در توليد برنامه هاي ديني تلويزيون؛ رسانه اي شدن دين و سكولاريزاسيون