راهبرد رسانه (5): اسلام هراسی و راه کارهای رسانه ای مواجهه با آن

  • راهبرد رسانه (5): اسلام هراسی و راه کارهای رسانه ای مواجهه با آن
راهبرد رسانه (5): اسلام هراسي و راه كارهاي رسانه اي مواجهه با آن
مشخصات كتاب:
اسلام هراسي و راه كارهاي رسانه اي مواجهه با آن
كد: 1790
به كوشش: احسان آذر كمند و سيد محمدرضا خوشرو
ويراستار: محمدصادق دهقان
تهيه كننده و ناشر: مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما
نوبت چاپ: اول / 1390
شمارگان: 1000
چاپ: زلال كوثر
بها: 12000 ريال
حق چاپ براي ناشر محفوظ است
نشاني: قم، بلوار امين، مركز پژوهش¬هاي اسلامي صدا و سيما
تلفن: 2919670 ـ 0251 دورنگار : 2915510
تهران: خيابان جام جم، ساختمان شهيد رهبر، طبقه زيرزمين
تلفن: 22014738 ـ 021 نمابر: 22164997
دفتر خراسان: مشهد ـ خيابان امام خميني=، انتهاي باغ ملي،
ساختمان صبا، طبقه سوم
تلفن: 2215108 ـ 0511 نمابر: 2215106
info@irc.ir www.irc.ir
ص:1

عناوين اصلي كتاب شامل:
فهرست كتاب؛ ديباچه؛ مقدمه؛ مفهوم شناسي اسلام هراسي؛ واژه شناسي «اسلام هراسي»؛ دوره هاي اسلام هراسي در عصر حاضر؛ اهداف اسلام هراسي؛ عوامل شكل گيري اسلام هراسي؛ شاخصه هاي اسلام هراسي؛ نقش رسانهها در جريان اسلام هراسي؛ راه كارهاي رسانه اي برخورد با اسلام هراسي؛ منابع
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
13634
Cost View
رایگان
Year of publication
File Format APK New
Book Version
1