چهار مصراع سرخ: مجموعه رباعی های عاشورایی

  • چهار مصراع سرخ: مجموعه رباعی های عاشورایی
چهار مصراع سرخ: مجموعه رباعي هاي عاشورايي
مشخصات كتاب:
فروتن پي،روزبه،  ـ
چهار مصراع سرخ: مجموعه رباعي هاي عاشورايي / گردآورنده روزبه فروتن پي؛ [براي] مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما. ـ قم: صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما، 1384.
56ص. ـ (مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما؛ 921)
 3500 ريال :  ISBN 964-514-029-3
فهرست نويسي بر اساس اطلاعات فيپا.
كتابنامه: ص. 55 ـ 56؛ همچنين به صورت زيرنويس.
1. عاشورا ـ شعر. 2. واقعه كربلا، 61ق. ـ شعر. 3. شعر مذهبي ـ قرنِ 14 ـ مجموعه ها. 4. شعر فارسي ـ قرن 14 ـ مجموعه ها. الف. صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما. ب. عنوان .
4ف2ع / 4191 PIR00831/ 1فا8
ص:1

عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ ديباچه؛ پيش گفتار؛ فصل اول: شخصيت ها؛ فصل دوم: موضوع ها؛ كتاب نامه
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
13680
Cost View
رایگان
ISBN
9645140293
Year of publication
File Format APK New
File Format APK
File Format GHM
File Format JAR
File Format GHB
File Format EPUB
File Format PDF
Book Version
1