ÖVSAFÜL-ƏŞRAF Popular

  • ÖVSAFÜL-ƏŞRAF
ÖVSAFÜL-ƏŞRAF
ŞƏRAFƏTLİ İNSANLARIN XÜSUSİYYƏTLƏRİ
XACƏ NƏSİRƏDDİN TUSİ
Tərcümə, çıxarışlar, qeyd və şərhlər Füzuli Şəfiyevindir
Kitabın adı:..............................Övsafül-Əşraf
Müəllif:.........................Xacə Nəsirəddin Tusi
Tərcümə edən:..........................Füzuli Şəfiyev
Nəşr edən:.....................................Darul-huda
Çap tarixi:................................................2005
Çap növbəsi:.........................................Birinci
Tiraj:........................................................3000
0964-497-048-9
səh:1
Kitabın əsas ünvanları aiddir:
Kitab haqqında؛ İşarə؛ Giriş؛ Ön söz؛ Xacə Nəsirəddin Tusinin “Şərafətli insanların xüsusiyyətləri” əsərinə yazdığı müqəddimə؛ MÖVZUYA GİRİŞ؛ BİRİNCİ BAB؛ İKİNCİ BAB؛ ÜÇÜNCÜ BAB؛ DÖRDÜNCÜ BAB؛ BEŞİNCİ BAB؛ ALTINCI BAB
Publisher
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
13835
Cost View
رایگان
Year of publication
File Format APK
File Format GHM
File Format JAR
File Format GHB
File Format EPUB
File Format PDF
Book Version
1