QƏDİR-XUM

  • QƏDİR-XUM
QƏDİR-XUM
Kitаbın аdı:......................................Qədir-Xum
Müәllif:................................Əli-Əzğər Rizvani
Tәrcümә еdәn:............................Maqsud Sayıl
Nәşr еdәn:......Müqәddәs Cәmkәrаn mәscidi
Çаp növbәsi:............................................Birinci
Çаp tаriхi:.....................................................2006
Tirаj:.............................................................5000
səh:1
Kitabın əsas ünvanları aiddir:
KİTAB HAQQINDA؛ BAĞIŞLAYAN VƏ MEHRİBAN ALLAHIN ADI İLƏ؛ 1- VƏHDƏT NƏDİR?؛ 2- HAQQ İMAM ƏTRAFINDA BİRLƏŞMƏ؛ 3- ELMİ MÜBAHİSƏLƏR VƏHDƏTƏ ZƏMİN YARADIR؛ 4. DİNİ İDEALIN (MƏRCƏ`NİN) MÜƏYYƏNLƏŞDİRİLMƏSİ؛ 5. QƏDİR MƏSƏLƏSİNİN İNSAN HƏYATINDA ROLU؛ 6. SÜBUTLU MƏZHƏB SEÇİMİ؛ MƏZƏMMƏTLİ TƏQLİD؛ 7. NACİYƏ (NİCAT TAPACAQ) FİRQƏNİN MÜƏYYƏNLƏŞDİRİLMƏSİ؛ QƏDİR HADİSƏSİNİN İNSANLARA MÜRACİƏTİ؛ MÜNDƏRİCAT
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
13837
Cost View
رایگان
Year of publication
File Format APK New
File Format APK
File Format GHM
File Format JAR
File Format GHB
File Format EPUB
File Format PDF
Book Version
1