آخرین انقلاب، انقلابی آخر : رویکردی تطبیقی بر اندیشه مهدویت

  • آخرین انقلاب، انقلابی آخر : رویکردی تطبیقی بر اندیشه مهدویت
آخرين انقلاب، انقلابي آخر : رويكردي تطبيقي بر انديشه مهدويت
مشخصات كتاب:
سرشناسه : رامين، فرح، ۱۳۳۹-
عنوان و نام پديدآور : آخرين انقلاب، انقلابي آخر : رويكردي تطبيقي بر انديشه مهدويت/ فرح رامين.
مشخصات نشر : قم : مركز بين المللي ترجمه و نشر المصطفي (ص) : موسسه آينده روشن ٬ ۱۳۹۴.
مشخصات ظاهري : ۳۹۹ ص.؛ ۵/۱۴ × ۵/۲۱ س م.
شابك : ۱۸۵۰۰۰ ريال: 978-964-195-442-2
وضعيت فهرست نويسي : فاپا
يادداشت : كتابنامه: ص. [۳۷۳]- ۳۹۹ ؛ همچنين به صورت زيرنويس.
موضوع : مهدويت-- مطالعات تطبيقي
موضوع : آخر الزمان -- مطالعات تطبيقي
شناسه افزوده : جامعة المصطفي(ص) العالمية. مركز بين المللي ترجمه و نشر المصطفي(ص)
رده بندي كنگره : BP۲۲۴/ر۱۵آ۳ ۱۳۹۴
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۴۶۲
شماره كتابشناسي ملي : ۳۸۳۳۹۰۰
ص:1
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ فهرست مطالب؛ مقدمه مؤلف؛ فصل اول: انقلاب مهدوي و انقلاب هاي معاصر؛ فصل دوم: انسان كامل عرفا و أبر انسان نيچه؛ فصل سوم: دموكراسي و مردم سالاري مهدوي؛ فصل چهارم: مهدويت و اخلاق جنگ و صلح؛ فصل پنجم: ساختار معرفت در فرهنگ اتوپياي مور و آرمان شهر مهدوي؛ فصل ششم: هنر؛ تنها راه نجات (موعودگرايي در فلسفه هنر هايدگر)؛ فصل هفتم: خانواده زمينه ساز ظهور و خانواده در مكاتب اخلاقي غرب؛ فصل هشتم: نگاهي فلسفي بر رسانه و نقش آن در انتقال فرهنگ مهدوي؛ فهرست منابع و مآخذ
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
14046
LCC
BP224/ر15آ3 1394
DDC
297/462
National bibliography numbers
3833900
Cost View
رایگان
ISBN
9789641954422
Year of publication
File Format APK New
File Format GHM
File Format EPUB
Book Version
1