دیوان ولایت: تفسیر موضوعی و منظوم آیات ولایت در قرآن مبین

  • دیوان ولایت: تفسیر موضوعی و منظوم آیات ولایت در قرآن مبین
ديوان ولايت: تفسير موضوعي و منظوم آيات ولايت در قرآن مبين
مشخصات كتاب:
سرشناسه : روزبهاني، محمد، ۱۳۲۵
عنوان و نام پديدآور : ديوان ولايت: تفسير موضوعي و منظوم آيات ولايت در قرآن مبين / سراينده محمد روزبهاني؛ [براي] مجمع جهاني شيعه شناسي.
مشخصات نشر : قم: آشيانه مهر، ۱۳۹۳.
مشخصات ظاهري : ۷۵۸ص.
فروست : آشيانه مهر؛ ۱۸۰.
شابك : ۲۴۰۰۰۰ ريال (شوميز) : 978-600-6164-61-8 ؛ ۲۸۰۰۰۰ ريال (گالينگور)
وضعيت فهرست نويسي : فاپا
يادداشت : كتابنامه: ص. ۷۲۹ - ۷۵۱.
يادداشت : نمايه.
موضوع : شعر فارسي -- قرن ۱۴
موضوع : تفاسير شيعه -- قرن ۱۴
رده بندي كنگره : PIR۸۰۷۵ /و۴۲۵۶د۹۶ ۱۳۹۳
رده بندي ديويي : ۸فا۱/۶۲
شماره كتابشناسي ملي : ۳۳۷۵۳۵۰
ص: 1
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ فهرست مطالب؛ مقدمه استاد انصاري بويراحمدي؛ تقديم؛ درآمد؛ صورت آيات در حال نزول؛ نام مبارك علي در قرآن؛ تفسير و تأويل قرآن كريم؛ دوم زيارت از آيات قرآني؛ تفسير قرآن؛ اسناد ديوان ولايت؛ كتابنامه؛ فهرست آيات شريفه و اسناد آنها؛ ديگر آثار به چاپ رسيده از نگارنده
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
14059
LCC
PIR8075 /و4256د96 1393
DDC
8فا1/62
National bibliography numbers
3375350
Cost View
رایگان
ISBN
9786006164618
Year of publication
File Format APK New
File Format APK
File Format GHM
File Format JAR
File Format GHB
File Format EPUB
File Format PDF
Book Version
1