آرشیو دروس خارج اصول آیت الله سبحانی95-94

  • آرشیو دروس خارج اصول آیت الله سبحانی95-94
آرشيو دروس خارج اصول آيت الله سبحاني95-94
مشخصات كتاب:
سرشناسه:سبحاني تبريزي ، جعفر،۱۳۰۸
عنوان و نام پديدآور:آرشيو دروس خارج اصول آيت الله سبحاني95-94/ جعفر سبحاني تبريزي.
به همراه صوت دروس
منبع الكترونيكي : سايت مدرسه فقاهت
مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان، ۱۳96.
مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه و رايانه
موضوع: خارج اصول

عناوين اصلي كتاب شامل:
تعاريف اجتهاد 94/06/15؛ مباحث اجتهاد 94/06/16؛ آثار اجتهاد 94/06/17؛ اجتهاد در امر قضاوت 94/06/18؛ اقسام مجتهد و علوم پيش نياز اجتهاد 94/06/21؛ علوم پيش نياز اجتهاد 94/06/22؛ التصويب و التخطئه 94/06/24؛ تبدل رأي مجتهد 94/06/25؛ اجزاء در صورت تبدل رأي مجتهد 94/06/28؛ تبدل رأي مجتهد و مسأله ي تقليد 94/06/29؛ معنا تقليد و مسائلي پيرامون آن 94/06/31؛ تقليد و دليل براي تقليد كردن 94/07/01؛ حجيّت فتواي مجتهد 94/07/05؛ دليل بر حجيّت فتواي مجتهد بر عامي 94/07/06؛ تقليد از اعلم 94/07/07؛ تقليد از اعلم 94/07/08؛ تقليد از اعلم و معنا اعلم 94/07/11؛ تقليد از اعلم 94/07/12؛ تبعيض در تقليد و تقليد ابتدايي از ميت 94/07/13؛ تقليد ابتدايي از ميت 94/07/14؛ بقاء بر ميّت 94/07/15؛ شروع هشتمين دوره ي اصول 94/08/09؛ موضوع علم و نسبت مسائل به آن 94/08/10؛ مباحثي پيرامون موضوع علم 94/08/11؛ : ملاك در تمايز علوم 94/08/12؛ موضوع علم اصول 94/08/13؛ تعريف علم اصول 94/08/16؛ فرق بين مسائل اصوليه و قواعد فقهيه 94/08/18؛ مباحث وضع 94/08/19؛ حققت وضع و اقسام آن 94/08/20؛ امكان وضع عام و موضوع له خاص 94/08/24؛ قسم چهارم وضع و مناشء وضع 94/08/25؛ معاني حرفيه 94/08/26؛ معاني حروف 94/08/27؛ كيفيت وضع در حروف 94/08/30؛ وضع در اسماء اشاره، ضماير و موصولات 94/09/01؛ خبر و انشاء 94/09/02؛ نسبت در جملات انشائيه و اسميه 94/09/03؛ نسبت جمل اسميه و شرطيه 94/09/04؛ حقيت و مجاز 94/09/07؛ اقسام استعملات لفظ 94/09/08؛ دلالت الفاظ بر معاني واقعيه 94/09/24؛ وضع الفاظ بر معاني واقعيه 94/09/25؛ وضع در مركبات 94/09/28؛ تبادر و صحت حمل 94/09/30؛ حقيقت و مجاز و اطراد 94/10/01؛ اطراد 94/10/02؛ تنصيص اهل لغت و حقيقت شرعيه 94/10/05؛ حقيقت شرعيه 94/10/06؛ حقيقت شرعيه و وضع براي صحيح يا اعم 94/10/07؛ صحيح و اعم 94/10/09؛ صحيح و اعم و ترسيم جامع 94/10/12؛ ترسيم جامع طبق نظر محقق خراساني 94/10/14؛ ترسيم جامع طبق قول به صحيح 94/10/15؛ جامع نزد قائل به صحيح و دليل قول به صحت 94/10/16؛ دليل وضع اسامي عبادات بر صحيح 94/10/19؛ دليل قائلين به صحيح و اعم 94/10/20؛ استدلال قائل به اعم و ثمره ي بحث 94/10/21؛ ثمرات قول به صحيح و اعم 94/10/22؛ صحيح و اعم در الفاظ معاملات 94/10/23؛ تمسك به ادله ي امضائيه 94/10/26؛ تمسك به اطلاق در اسامي معاملات 94/10/27؛ اشتراك لفظي و استعمال لفظ در اكثر از معنا 94/10/28؛ استعمال لفظ در اكثر از معناي واحد 94/10/29؛ بطون مختلف قرآن و تطبيق آن با اشتراك لفظي 94/10/30؛ مشتق 94/11/03؛ مسأله اي فقهي و مشتق در اسم زمان 94/11/04؛ ادعاي خروج بعضي از موارد از نزاع در مشتق 94/11/05؛ مباحث مقدماتي مشتق 94/11/06؛ مراد از «في الحال» در تعريف مشتق 94/11/07؛ بررسي دو ادعا از محقق نائيني 94/11/10؛ ادله ي قائلين به وضع مشتق بر متلبس 94/11/11؛ ادله ي قائلين به حقيقت مشتق در من قضي 94/11/12؛ دخول ذات در مشتق و عدم آن 94/11/13؛ فرق بين مبدأ و مشتق 94/11/14؛ مسائلي پيرامون مشتق 94/11/17؛ شتق و مبحث امر 94/11/18؛ اعتبار علو و استعلاء در امر 94/11/19؛ ماده ي امر و بحث طلب و ارادة 94/11/20؛ طلب و اراده 94/11/21؛ تكلم نفسي و صيغه ي امر 94/11/24؛ دلالت هيئت افعل 94/11/25؛ دلالت هيئت افعل بر وجوب 94/11/26؛ دلالت صيغه ي امر بر وجوب 94/11/27؛ واجب توصلي و تعبدي 94/11/28؛ اصل در واجب تعبدي و توصلي 94/12/01؛ امكان اخذ قصد امر در متعلق امر 94/12/02؛ اصل در اوامر 94/12/08؛ ادله ي مخالفين و اصل در مسئله 94/12/09؛ برائت شرعي در تأسيس اصل 94/12/10؛ مقتضاي اصل در مورد شك در نوع امر 94/12/11؛ الامر عقيب الحذر 94/12/12؛ دلالت امر بر مرة و تكرار 94/12/15؛ فور و تراخي 94/12/16؛ اجزاء 94/12/17؛ اجزاء و تبدل امتثال به امتثال ديگر 94/12/18؛ اجزاء 94/12/19؛ امر اضطرار 94/12/24؛ اجزاء در امر اضطراري و ظاهري 94/12/25؛ اجزاء در اوامر ظاهره 94/12/26؛ اجزاء در اوامر ظاهريه 95/01/07؛ اجزاء در عمل به اماره 95/01/08؛ اجزاء در صورت تخلف در اصول عمليه 95/01/09؛ تنبيهاتي در مسأله ي اجزاء 95/01/10؛ وجوب ذي المقدمه 95/01/14؛ مقدمه داخليه 95/01/15؛ تقسيمات مقدمه 95/01/16؛ تقسيمات مختلف مقدمه 95/01/17؛ انواع شروط 95/01/18؛ شرط متأخر و مقارن 95/01/21؛ بحث شرط و واجب مطلق و مشروط 95/01/22؛ رجوع قيد به هيئت يا ماده 95/01/24؛ رجوع قيد به هيئت يا ماده 95/01/25؛ واجب معلق و منجز 95/01/28؛ اشكالات وارده به صاحب فصول 95/01/29؛ واجب معلق و مشروط 95/01/30؛ مقدمات مفوته 95/01/31؛ بازگشت قيد به هيئت يا ماده 95/02/01؛ واجب نفسي و غيري 95/02/05؛ اصل لفظي در واجب نفسي و غيري 95/02/06؛ اصل عملي در دوران امر بين واجب نفسي و غيري 95/02/07؛ ثواب و عقاب 95/02/08؛ ثواب بر امر غيري و طهارات ثلاث 95/02/11؛ حل مشكل در طهارات ثلاث 95/02/12؛ طهارات ثلاث و مبحث واجب اصلي و تبعي 95/02/13؛ واجب اصلي و تبعي 95/02/15؛ مقدمه ي واجبه 95/02/18؛ چه مقدمه اي واجب است؟ 95/02/19؛ مقدمه ي موصله 95/02/20؛ مقدمه ي موصله 95/02/22؛ ثمرات قول به وجوب مقدمه ي موصله 95/02/25؛ مقدمه في حال الايصال 95/02/26؛ ثمرات القول بوجوب المقدمة 95/02/27؛ ثمرات قول به مقدمه ي واجب 95/02/28؛ ثمره ي وجوب مقدمه و اصل در آن 95/02/29؛ اصل در مقدمه ي واجب 95/03/01؛ ادلة القائلين بوجوب المقدمة 95/03/03؛ مقدمه ي واجب و مقدمه ي حرام 95/03/04؛ مقدمه ي حرام 95/03/05؛ جبر و تفويض و الامر بين الامرين 95/03/08؛ ادله ي قائلين به جبر 95/03/09؛ جبر فلسفي 95/03/10؛ تفويض 95/03/11؛ الامر بين الامرين 95/03/12
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
14125
Cost View
رایگان
Year of publication
Book Version
1