آرشیو دروس خارج فقه آیت الله سبحانی 89-88

  • آرشیو دروس خارج فقه آیت الله سبحانی 89-88
آرشيو دروس خارج فقه آيت الله سبحاني
مشخصات كتاب:
سرشناسه:سبحاني تبريزي ، جعفر،۱۳۰۸
عنوان و نام پديدآور:آرشيو دروس خارج فقه آيت الله سبحاني89-88/ جعفر سبحاني تبريزي.
به همراه صوت دروس
منبع الكترونيكي : سايت مدرسه فقاهت
مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان، ۱۳96.
مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه و رايانه
موضوع: خارج فقه
عناوين اصلي كتاب شامل:
متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - سه شنبه 7 مهر ماه كتاب الصلوة؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - چهارشنبه 8 مهر ماه 88/07/08؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - شنبه 11 مهر ماه 88/07/11؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - چهارشنبه 15 مهر ماه 88/07/15؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - شنبه 18 مهر ماه كتاب الصلوة؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - يكشنبه 19 مهر ماه كتاب الصلوة؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - دوشنبه 20 مهر ماه كتاب الصلوة؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - سه شنبه 21 مهر ماه كتاب الصلوة؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - شنبه 25 مهر ماه كتاب الصلوة؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - يكشنبه 26 مهر ماه كتاب الصلوة؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - دوشنبه 27 مهر ماه كتاب الصلوة؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - سه شنبه 28 مهر ماه كتاب الصلوة؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - چهارشنبه 29 مهر ماه كتاب الصلوة؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - شنبه 2 آبان ماه 88/08/02؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - يكشنبه 3 آبان ماه كتاب الصلوة؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - دوشنبه 4 آبان ماه كتاب الصلوة؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - سه شنبه 5 آبان ماه كتاب الصلوة؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - چهارشنبه 6 آبان ماه كتاب الصلوة؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - شنبه 9 آبان ماه 88/08/09؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - يكشنبه 10 آبان ماه كتاب الصلوة؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - دوشنبه 11 آبان ماه كتاب الصلوة؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - سه شنبه 12 آبان ماه كتاب الصلوة؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - چهارشنبه 13 آبان ماه كتاب الصلوة؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - شنبه 16 آبان ماه كتاب الصلوة؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - يكشنبه 17 آبان ماه 88/08/17؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - دوشنبه 18 آبان ماه 88/08/18؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - سه شنبه 19 آبان ماه 88/08/19؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - چهارشنبه 20 آبان ماه 88/08/20؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - شنبه 23 آبان ماه 88/08/23؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - يكشنبه 24 آبان ماه 88/08/24؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - دوشنبه 25 آبان ماه كتاب الصلوة؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - سه شنبه 26 آبان ماه كتاب الصلوة؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - شنبه 30 آبان ماه كتاب الصلوة؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - يكشنبه 1 آذر ماه 88/09/01؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - دوشنبه 2 آذر ماه كتاب الصلوة؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - سه شنبه 3 آذر ماه 88/09/03؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - يكشنبه 8 آذر ماه 88/09/08؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - دوشنبه 9 آذر ماه كتاب الصلوة؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - سه شنبه 10 آذر ماه 88/09/10؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - چهارشنبه 11 آذر ماه 88/09/11؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - شنبه 14 آذر ماه 88/09/14؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - دوشنبه 16 آذر ماه 88/09/16؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - سه شنبه 17 آذر ماه 88/09/17؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - چهارشنبه 18 آذر ماه كتاب الصلوة؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - شنبه 21 آذر ماه كتاب الصلوة؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - يكشنبه 22 آذر ماه كتاب الصلوة؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - شنبه 12 دي ماه 88/10/12؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - يكشنبه 13 دي ماه 88/10/13؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - دوشنبه 14 دي ماه 88/10/14؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - چهارشنبه 16 دي ماه 88/10/16؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - شنبه 19 دي ماه 88/10/19؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - سه شنبه 22 دي ماه 88/10/22؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - چهارشنبه 23 دي ماه 88/10/23؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - شنبه 26 دي ماه 88/10/26؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - يكشنبه 27 دي ماه 88/10/27؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - دوشنبه 28 دي ماه 88/10/28؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - چهارشنبه 30 دي ماه كتاب الصلوة؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - يكشنبه 4 بهمن ماه كتاب الصلوة؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - دوشنبه 5 بهمن ماه كتاب الصلوة؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - سه شنبه 6 بهمن ماه كتاب الصلوة؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - چهارشنبه 7 بهمن ماه 88/11/07؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - شنبه 10 بهمن ماه 88/11/10؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - يكشنبه 11 بهمن ماه 88/11/11؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - دوشنبه 12 بهمن ماه 88/11/12؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - سه شنبه 13 بهمن ماه 88/11/13؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - شنبه 1 اسفند ماه 88/12/01؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - يكشنبه 2 اسفند ماه 88/12/02؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - دوشنبه 3 اسفند ماه 88/12/03؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - چهارشنبه 5 اسفند ماه 88/12/05؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - شنبه 8 اسفند ماه 88/12/08؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - يكشنبه 9 اسفند ماه 88/12/09؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - دوشنبه 10 اسفند ماه 88/12/10؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - سه شنبه 11 اسفند ماه 88/12/11؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - شنبه 15 اسفند ماه 88/12/15؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - يكشنبه 16 اسفند ماه 88/12/16؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - دوشنبه 17 اسفند ماه 88/12/17؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - سه شنبه 18 اسفند ماه 88/12/18؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - چهارشنبه 19 اسفند ماه 88/12/19؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - شنبه 22 اسفند ماه 88/12/22؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - يكشنبه 23 اسفند ماه 88/12/23؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - دوشنبه 24 اسفند ماه 88/12/24؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - سه شنبه 25 اسفند ماه 88/12/25؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - چهارشنبه 26 اسفند ماه 88/12/26؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - شنبه 7 فروردين ماه 89/01/07؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - يكشنبه 8 فروردين ماه 89/01/08؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - دوشنبه 9 فروردين ماه 89/01/09؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - سه شنبه 10 فروردين ماه 89/01/10؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - چهارشنبه 11 فروردين ماه 89/01/11؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - شنبه 14 فروردين ماه 89/01/14؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - يكشنبه 15 فروردين ماه 89/01/15؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - دوشنبه 16 فروردين ماه 89/01/16؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - سه شنبه 17 فروردين ماه 89/01/17؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - چهارشنبه 18 فروردين ماه 89/01/18؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - شنبه 21 فروردين ماه 89/01/21؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - يكشنبه 22 فروردين ماه 89/01/22؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - دوشنبه 23 فروردين ماه 89/01/23؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - سه شنبه 24 فروردين ماه 89/01/24؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - چهارشنبه 25 فروردين ماه 89/01/25؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - شنبه 28 فروردين ماه 89/01/28؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - يكشنبه 29 فروردين ماه 89/01/29؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - دوشنبه 30 فروردين ماه 89/01/30؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - سه شنبه 31 فروردين ماه 89/01/31؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - چهارشنبه 1 ارديبهشت ماه 89/02/01؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - شنبه 4 ارديبهشت ماه 89/02/04؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - يكشنبه 5 ارديبهشت ماه 89/02/05؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - دوشنبه 6 ارديبهشت ماه 89/02/06؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - سه شنبه 7 ارديبهشت ماه 89/02/07؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - شنبه 11 ارديبهشت ماه 89/02/11؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - يكشنبه 12 ارديبهشت ماه 89/02/12؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - دوشنبه 13 ارديبهشت ماه 89/02/13؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - سه شنبه 14 ارديبهشت ماه 89/02/14؛ المسألة الحادية عشر 89/02/15؛ حكم حائلي كه فقط در حال ركوع و جلوس حائل است نه در حال قيام 89/02/18؛ حكم جماعت و نماز صف متاخر بعد از علم به بطلان صلات صف متقدم المسألة الحادية و العشرون 89/02/19؛ حكم نماز استداره اي جماعة 89/02/20؛ اشكالات صلات استداره اي 89/02/21؛ آيا ماموم در دو ركعت اول صلوات اخفاتيه، حق خواندن حمد و سوره را دارد يا نه؟ 89/02/22؛ حكم قراءة المأموم خلف الإمام في الأوليين من الإخفاتيه 89/02/28؛ حكم قراءة المأموم في الأوليين من الجهرية 89/02/29؛ وظيفه ي ماموم - نسبت خواندن حمد – در صورت نشنيدن صوت يا همهمه ي امام، چيست؟ 89/03/01؛ آيا در صورت مسموع نبودن صداي امام، ماموم مي تواند حمد را بخواند يا نه؟المسألة الثانية 89/03/02؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - دوشنبه 3 خرداد ماه 89/03/03؛ آيا وجوب متابعت از نوع وجوب تكليفي است يا از نوع وجوب وضعي، و قول مختار كدام است؟ 89/03/04؛ وظيفه ي شخصي كه عمداً قبل از امام سر از ركوع برمي دارد 89/03/08؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - يكشنبه 9 خرداد ماه 89/03/09؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - دوشنبه 10 خرداد ماه 89/03/10؛ ادله ي قائلين به عدم وجوب متابعت در اقوال 89/03/11؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - يكشنبه 16 خرداد ماه 89/03/16؛ هرگاه ركعت سوم و چهارم امام باشد و ركعت اول و دوم ماموم، آيا ماموم مي تواند تسبيحات را بخواند يا وظيفه ي او حتماً قرائت است؟ 89/03/17؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله جعفر سبحاني - سه شنبه 18 خرداد ماه 89/03/18؛ در جايي كه امام مهلت خواندن سوره را نده، وظيفه ي ماموم چيست؟ 89/03/19
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
14127
Cost View
رایگان
Year of publication
File Format APK New
Book Version
1