آرشیو دروس خارج فقه آیت الله العظمی سید موسی شبیری (حسینی) زنجانی90-89

  • آرشیو دروس خارج فقه آیت الله العظمی سید موسی شبیری (حسینی) زنجانی90-89
آرشيو دروس خارج فقه آيت الله العظمي سيد موسي شُبَيري (حسيني) زنجاني90-89
مشخصات كتاب:
سرشناسه:شُبَيري (حسيني) زنجاني90-89 سيد موسي،۱۳۰۶
عنوان و نام پديدآور:آرشيو دروس خارج فقه آيت الله العظمي سيد موسي شُبَيري (حسيني) زنجاني90-89 سيد موسي شُبَيري (حسيني) زنجاني.
به همراه صوت دروس
منبع الكترونيكي : سايت مدرسه فقاهت
مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان، ۱۳96.
مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه و رايانه
موضوع: خارج فقه


عناوين اصلي كتاب شامل:
يكشنبه 28 شهريور ماه موضوع بحث:كتاب الصوم؛ دوشنبه 29 شهريور ماه موضوع بحث:كتاب الصوم؛ سه شنبه 30 شهريور ماه موضوع بحث:كتاب الصوم؛ چهارشنبه 31 شهريور ماه موضوع بحث:كتاب الصوم؛ شنبه 3 مهر ماه 89/07/03؛ يكشنبه 4 مهر ماه موضوع بحث:كتاب الصوم؛ دوشنبه 5 مهر ماه موضوع بحث:كتاب الصوم؛ سه شنبه 6 مهر ماه موضوع بحث:كتاب الصوم؛ چهارشنبه 7 مهر ماه موضوع بحث:كتاب الصوم؛ شنبه 10 مهر ماه موضوع بحث:كتاب الصوم؛ يكشنبه 11 مهر ماه موضوع بحث:كتاب الصوم؛ سه شنبه 13 مهر ماه موضوع بحث:كتاب الصوم؛ چهارشنبه 14 مهر ماه موضوع بحث:كتاب الصوم؛ شنبه 17 مهر ماه موضوع بحث:كتاب الصوم؛ يكشنبه 18 مهر ماه موضوع بحث:كتاب الصوم؛ دوشنبه 19 مهر ماه موضوع بحث:كتاب الصوم؛ سه شنبه 20 مهر ماه موضوع بحث:كتاب الصوم؛ چهارشنبه 21 مهر ماه موضوع بحث:كتاب الصوم؛ شنبه 24 مهر ماه موضوع بحث:كتاب الصوم؛ يكشنبه 25 مهر ماه موضوع بحث:كتاب الصوم؛ دوشنبه 26 مهر ماه موضوع بحث:كتاب الصوم؛ شنبه 1 آبان ماه موضوع بحث:كتاب الصوم؛ يكشنبه 2 آبان ماه موضوع بحث:كتاب الصوم؛ دوشنبه 3 آبان ماه موضوع بحث:كتاب الصوم؛ سه شنبه 4 آبان ماه 89/08/04؛ چهارشنبه 5 آبان ماه موضوع بحث:كتاب الصوم؛ شنبه 8 آبان ماه موضوع بحث:كتاب الصوم؛ يكشنبه 9 آبان ماه موضوع بحث:كتاب الصوم؛ دوشنبه 10 آبان ماه موضوع بحث:كتاب الصوم؛ سه شنبه 11 آبان ماه موضوع بحث:كتاب الصوم؛ چهارشنبه 12 آبان ماه موضوع بحث:كتاب الصوم؛ شنبه 15 آبان ماه موضوع بحث:كتاب الصوم؛ دوشنبه 17 آبان ماه موضوع بحث:كتاب الصوم؛ سه شنبه 18 آبان ماه موضوع بحث:كتاب الصوم؛ چهارشنبه 19 آبان ماه موضوع بحث:كتاب الصوم؛ شنبه 22 آبان ماه موضوع بحث:كتاب الصوم؛ شنبه 29 آبان ماه موضوع بحث:كتاب الصوم؛ يكشنبه 30 آبان ماه موضوع بحث:كتاب الصوم؛ دوشنبه 1 آذر ماه موضوع بحث:كتاب الصوم؛ سه شنبه 2 آذر ماه موضوع بحث:كتاب الصوم؛ چهارشنبه 3 آذر ماه موضوع بحث:كتاب الصوم؛ شنبه 6 آذر ماه موضوع بحث:كتاب الصوم؛ يكشنبه 7 آذر ماه موضوع بحث:كتاب الصوم؛ دوشنبه 8 آذر ماه موضوع بحث:كتاب الصوم؛ سه شنبه 9 آذر ماه موضوع بحث:كتاب الصوم؛ چهارشنبه 10 آذر ماه 89/09/10؛ سه شنبه 30 آذر ماه 89/09/30؛ چهارشنبه 1 دي ماه 89/10/01؛ شنبه 4 دي ماه 89/10/04؛ يكشنبه 5 دي ماه 89/10/05؛ دوشنبه 6 دي ماه 89/10/06؛ سه شنبه 7 دي ماه 89/10/07؛ چهارشنبه 8 دي ماه 89/10/08؛ شنبه 11 دي ماه 89/10/11؛ يكشنبه 12 دي ماه 89/10/12؛ دوشنبه 13 دي ماه 89/10/13؛ سه شنبه 14 دي ماه 89/10/14؛ چهارشنبه 15 دي ماه 89/10/15؛ شنبه 18 دي ماه 89/10/18؛ يكشنبه 19 دي ماه 89/10/19؛ دوشنبه 20 دي ماه 89/10/20؛ سه شنبه 21 دي ماه 89/10/21؛ شنبه 25 دي ماه 89/10/25؛ عدم كفايت رؤيت هلال در يك جا براي ساير نقاط 89/10/26؛ ادامه بحث: عدم كفايت رؤيت هلال در يك جا براي ساير نقاط 89/10/27؛ عدم كفايت رؤيت هلال در يك نقطه براي ساير نقاط 89/10/28؛ عدم كفايت رؤيت هلال در يك نقطه براي ساير نقاط 89/10/29؛ حكم امثال اسير و محبوس درباره اثبات ماه رمضان 89/11/24؛ حكم امثال اسير و محبوس نسبت به اثبات ماه رمضان 89/11/25؛ حكم امثال اسير و محبوس در اثبات ماه رمضان 89/11/26؛ حكم امثال اسير و محبوس نسبت به اثبات ماه رمضان 89/11/30؛ حكم احكام اسير و محبوس نسبت به اثبات ماه رمضان 89/12/01؛ حكم امثال اسير و محبوس درباره اثبات ماه رمضان 89/12/03؛ حكم امثال اسير و محبوس درباره اثبات ماه رمضان 89/12/04؛ حكم اسير و محبوس درباره اثبات رمضان 89/12/07؛ حكم اسير و محبوس درباره اثبات رمضان 89/12/08؛ حكم اسير و محبوس درباره اثبات رمضان 89/12/09؛ حكم اسيري كه ظن به ماه رمضان ندارد 89/12/10؛ حكم اسير در صورت عدم ظن به ماه رمضان 89/12/11؛ حكم اسير در تطابق سال ها در صورت هاي ظن و عدم آن 89/12/14؛ حكم اسير نسبت به ماه رمضان دوم و تطابق آن با ماه رمضان اول 89/12/15؛ حكم مشتبه شدن ماه رمضان و ماه منذور الصوم در بين دو ماه و حكم نماز و روزه در مثل قطبين 89/12/16؛ شرطيت بلوغ در وجوب قضاء صوم 89/12/17؛ شرطيت بلوغ در حكم به قضاء فائت 89/12/18؛ شرطيت بلوغ و عقل در وجوب قضاء صوم 89/12/21؛ شرطيت عدم اغماء در وجوب قضاء صوم فائت 89/12/22؛ شرطيت عدم اغماء و اسلام در وجوب قضاء صوم فائت 89/12/23؛ تكليف كفار به قضاء فوائت 89/12/24؛ جواز تكليف كفار به قضاء فوائت 89/12/25؛ قضاي روزه در ايام ارتداد 90/01/07؛ قضاء صوم مرتد 90/01/08؛ وجوب قضاء روزه مرتد 90/01/09؛ وجوب قضاء روزه بر مسكر، حائض و مستبصر 90/01/10؛ قضاء صوم مستبصر و نائم 90/01/14؛ قضاي روزه مردد بين اقل و اكثر 90/01/15؛ قضاء روزه بين اقل و اكثر 90/01/16؛ شك مسافر در تعداد روزهاي سفر 90/01/20؛ عدم لزوم تتابع در قضاء روزه ماه رمضان 90/01/21؛ بررسي روايات عدم لزوم تتابع روزه ماه رمضان 90/01/22؛ حكم تتابع قضاء و حكم تعيين ايام در قضاء 90/01/23؛ بررسي مسائل نه، ده و يازده از احكام قضاء 90/01/24؛ حكم تبيّن فراغ ذمه پس از قصد قضاء صوم 90/02/03؛ حكم قضاء صوم ميّتي كه فرصت قضاء نداشته 90/02/04؛ حكم قضاء صومي كه از ميت به خاطر سفر فوت شده و تمكن از قضاء نداشته 90/02/05؛ حكم نيابت قضاء از ميت در فرض عدم تمكن او از قضاء و حكم استمرار عذر تا رمضان بعدي 90/02/06؛ حكم استمرار مرض تا ماه رمضان بعدي 90/02/07؛ حكم استمرار مرض تا ماه رمضان بعدي 90/02/10؛ حكم استمرار مرض تا ماه رمضان بعدي 90/02/11؛ حكم بقيه صور استمرار عذر تا رمضان بعدي 90/02/12؛ حكم بقيه صور استمرار عذر تا رمضان بعدي 90/02/13؛ حكم قضا و فديه در صورتي كه مرض بيش از يك سال استمرار داشته باشد 90/02/14؛ وجوب انجام قضا تا رمضان سال بعد 90/02/18؛ وجوب قضاء توسط ولي ميت نسبت به روزه هايي كه از ميت فوت شده 90/02/19؛ بحثي درباره سند و متن روايت ابو مريم انصاري 90/02/20؛ جمع بين روايت ابي مريم و رواياتي كه قضا را واجب مي دانند 90/02/21؛ وظيفه ي ولي اكبر نسبت به صوم و صلاة مادر 90/02/24؛ يكشنبه 25 ارديبهشت ماه 90/02/25؛ بررسي روايات و اقوال فقها در مورد انحصار ولي در پسر بزرگتر 90/02/26؛ اگر ميت ولي مرد نداشته باشد آيا ولي زن نسبت به روزه او مسئوليتي دارد؟ 90/02/27؛ جمع بين روايات قضا و صدقه 90/02/28؛ شك در اشتغال ذمه ميت 90/02/31؛ يكشنبه 1 خرداد ماه 90/03/01؛ دوشنبه 2 خرداد ماه 90/03/02؛ وجوب قضاء همه روزه هاي فوت شده بر وليّ 90/03/04؛ حكم افطار بعد از زوال در قضاء ماه رمضان 90/03/07؛ حكم افطار صوم قضاء در بعد از زوال 90/03/08؛ حكم افطار در قضاء صوم ماه رمضان 90/03/09؛ حكم افطار در قضاء ماه رمضان 90/03/10؛ حكم افطار در قضاء صوم ماه رمضان 90/03/11
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
14166
Cost View
رایگان
Year of publication
File Format APK New
Book Version
1