آرشیو دروس خارج فقه آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی 92-91

  • آرشیو دروس خارج فقه آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی 92-91
معرفي اجمالي :
کتاب آرشیو دروس خارج فقه آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی در سال 1392-1391 به همراه صوت دروس گرفته شده از سايت مدرسه فقاهت می باشد این کتاب در یک جلد و صوت و متن به زبان فارسی می باشد .
موضوع :
دروس خارج فقه ، زکات - حکم صرف زکات - تلف شدن زکات - حکم اعطاء زکات به ...
ساختار :
این کتاب شامل 97 بخش می باشد که به صورت کلی در مورد بحث فقهی زکات و احکام ریز مربوط به آن می باشد.
گزارش محتوا :
در این کتاب موضوعات مختلف زکات مورد بررسی قرار می گیرد از جمله مباحث :
مصرف هفتم زكات- تعريف سبيل الله -ميزان مجاز پرداخت زكات - حكم استرجاع در زكات - حكم اعطاء زكات به ...- اشكال در اعطاء زكات غير هاشمي به هاشمي - أحكام زكات- حكم شك در اخراج زكات از مال - كسي كه از پرداخت زكات امتناع مي كند- حكم صرف زكات براي تخليص مؤمنين- اگرحاكم بدون قربت دفع زكات نمايد - دفع زكات به محصل علم - دفع زكات در مكان مغصوب - حكم تمكن از تصرف در زكات.
منابع مقاله :
مقدمه و متن کتاب
وضعيت کتاب :
فهرست مطالب در ابتدای کتاب می باشد و پاورقی های مطالب در پایین صفحات آورده شده است.

آرشيو دروس خارج فقه آيت الله سيد محمود هاشمي شاهرودي 92-91
مشخصات كتاب:
سرشناسه:هاشمي شاهرودي، سيدمحمود،1327
عنوان و نام پديدآور:آرشيو دروس خارج فقه آيت الله مرتضي مقتدايي92-91/سيد محمود هاشمي شاهرودي.
به همراه صوت دروس
منبع الكترونيكي : سايت مدرسه فقاهت
مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان، ۱۳96.
مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه و رايانه
موضوع: خارج فقه
عناوين اصلي كتاب شامل:
مصرف هفتم زكات-بحث اول:اقوال سه گانه در تعريف سبيل الله 91/06/25؛ مصرف هفتم-بررسي مستندات اقوال-استناد به برخي روايات و بررسي آن 91/06/26؛ مصرف هفتم-بررسي روايت عمر بن يزيد در دلالت بر عدم اختصاص-بررسي اشتراط تمكن و عدم تمكن بدون زكات 91/06/27؛ مصرف هشتم:ابن سبيل-تعريف ابن سبيل-شرط عدم معصيت در سفر ابن سبيل 91/07/01؛ مصرف هشتم-ميزان مجاز پرداخت زكات به اين سهم-حكم زياده بر نفقه در اين مصرف 91/07/02؛ حكم دفع زياده نفقه ابن سبيل-بررسي ولايت مالك بر زياده 91/07/03؛ فروض سه گانه در ابن سبيل 91/07/04؛ مسأله 31:نذر پرداخت زكات به فقير معين و حكم جواز استرداد زكات از غير آن فقير در صورت اشتباه يا تعمد 91/07/08؛ ادامه بحث در مسأله 31-مسأله 32:حكم استرجاع در زكات در صورت تبين عدم وجوب آن بر مكلف 91/07/09؛ فصل هفتم:شرايط مستحقين-شر ط اول:ايمان-جهت اول:اصل شرط ايمان-جهت دوم :استثنائات از اين شرط 91/07/10؛ جهت سوم:عدم وجود مؤمن و سبيل الله-جهت چهارم:اشتراط ايمان در مستحقين، مختص مالك زكا-ت است يا ولي امر هم بايد اين شرط را رعايت كند 91/07/11؛ جهت پنجم:ايمان شرط وجودي زكات است يا عدمش مانع-مسأله 1)حكم اعطاء زكات به اطفال و مجانين مؤمنين-بحث اول:اصل حكم اعطاء به اطفال شيعه-بحث دوم:كيفيت اعطاء 91/07/15؛ ادامه بحث دوم:كيفيت اعطاء زكات به طفل و مجنون شيعه-مسأله2)حكم اعطاء زكات به سفيه-مسأله 3)حكم طفلي كه يكي از ابوينش شيعه است 91/07/16؛ مسأله 4)حكم اعطاء زكات به ولد الزنا-مسأله5)لزوم اعاده زكات بعد از استبصار 91/07/17؛ مسأله 6)نيت در اعطاء به طفل و مجنون-مسأله7)اشكال بر جواز اعطاء زكات به عوام مؤمنين-مسأله8)حكم خطا در تطبيق مؤمن 91/07/18؛ شرط دوم:عدالت-وجوه شرطيت عدالت و نقد آن 91/07/22؛ اشتراط عدالت در عاملين و استثنائآت آن بنا بر قبول اشتراط در مستحقين-مسأله9)ارجحيت دفع زكات به اعدل و افضل و احوج-شرط سوم:واجب نفقه معطي زكات نباشند 91/07/23؛ ادامه بحث در شرط سوم 91/07/24؛ ادامه بحث در شرط سوم-مسأله دهم:انحصار ممنوعيت اعطاء زكات به واجب النفقه از سهم فقراء-مسأله يازدهم:جواز اخذ زكات از غير من تجب عليه النفقه 91/07/29؛ ادامه مسأله يازدهم-مسأله دوازدهم:جواز اعطاء زكات به زوجه منقطع 91/07/30؛ مسأله سيزدهم:عدم جواز اعطاء زكات به زوجه ناشزة اي كه نفقه ندارد-مسأله چهاردهم:جواز دفع زكات زوجه به زوج –مسأله پانزدهم:جواز دفع زكات به فقيري كه تبرعا واجب نفقه فرد گريده است 91/08/01؛ مسأله16:استحباب اعطاءزكات به اقرباء غير واجب النفقه-مسأله 17:جواز اعطاء زكات والد به ولد جهت تزويج-مسأله 18:جواز دفع زكات والد به زوجه ولديا خادم او-مسأله 19:در عدم جواز اعطاء زكات به واجب النفقه فرقي بين قادر بر انفاق و غير قادر نيست 91/08/06؛ مسأله 20:جواز دفع زكات به عبد غير در صورت عدم انفاق مولايش چه عبد آبق باشد و چه نباشد 91/08/07؛ شرط چهارم:عدم هاشمي بودن آخذ زكات 91/08/08؛ ادامه بحث از شرط چهارم 91/08/09؛ ادامه بحث از شرط چهارم 91/08/14؛ ادامه بحث از مسأله 21-عام فوقاني در ما نحن فيه حرمت اخذ زكات للهاشمي-دو دسته از روايات :دسته اول رواياتي كه حرمت را در عنوان الصدقة الواجبه حصر كرده است و دسته دوم رواياتي كه حرمت را در الزكاة المفروضة حصر كرده است –جمع بين اين روايات 91/08/15؛ ادامه بحث قبل-جمع بين دو دسته از روايات 91/08/16؛ مسأله 22:اثبات هاشمي بودن با بينه و شياع-جهت اول:مقتضاي اصل لفظي و عملي عند فقد البينه و الامارة-جهت دوم:حجيت قول ثقه در ما نحن فيه 91/09/12؛ مسأله 22جهت سوم:قبول و عدم قبول قول خود فقير در ادعاي هاشمي بودن يا نبودن-جهت چهارم:حكم اعطاء زكات در صورت ادعاي هاشمي بودن از سوي فقير 91/09/13؛ ادامه جهت چهارم:بررسي اشكال مرحوم آقاي حكيم بر نفوذ اقرار مدعي هاشمي بودن –مسأله 23:اشكال در اعطاء زكات غير هاشمي به هاشمي متولد از زنا 91/09/14؛ فصل في بقية احكام الزكاة و فيه مسائل الاولي:حكم دفع زكات به فقيه جامع الشرايط –جهت اول:لزوم دفع به فقيه ابتداء حتي در صورت عدم طلب-اقوال در مسأله 91/09/18؛ ادامه بحث از جهت اول –جهت دوم حكم دفع به فقيه در صورت مطالبه فقيه 91/09/19؛ ادامه بحث از جهت دوم-اقسام سه گانه طلب فقيه و حكم آن-اشكال بر سيد در قسم سوم و قسم دوم-مسئله اول:عدم لزوم اطاعت از فقيه در قسم سوم و نقد آن-مسئله دوم:در صورت لزوم اطاعت دفع مستقيم زكات مالك مجزي است يا نه 91/09/21؛ (فصل في بقية احكام الزكاة) الثانية: عدم وجوب بسط بر اصناف ثمانية - استدلال عامه به آيه و بررسي آن - بررسي روايات 91/09/25؛ بررسي مستندات استحباب بسط-الثالثة:استحباب اعطاء زياده به اهل فضل و ترجيح اقارب و اهل فقه و عقل و فقير غير سائل بر ديگران و استحباب صرف زكات مواشي به فقراء اهل تجمل 91/09/26؛ الرابعة:افضليت دفع آشكار زكات بر دفع پنهان آن-الخامسة:قبول قول مالك در پرداخت زكات يا عدم تعلق زكات و عد قبول و تفحص عند التهمة-نقد شق دوم مسئله 91/09/27؛ مسئله 8،7،6 از فصل 8 در بقيه ي أحكام زكات 91/09/28؛ مسئله 10،9 از فصل 8 در بقيه ي أحكام زكات 91/10/02؛ جهت دوم و سوم در مسئله 10 از فصل 8 در بقيه ي أحكام زكات 91/10/03؛ جهت سوم در مسئله 10 از فصل 8 در بقيه ي أحكام زكات 91/10/04؛ متن درس خارج فقه آيت الله هاشمي شاهرودي - سه شنبه 5 دي ماه 91/10/05؛ متن درس خارج فقه آيت الله هاشمي شاهرودي - شنبه 9 دي ماه 91/10/09؛ متن درس خارج فقه آيت الله هاشمي شاهرودي - يكشنبه 10 دي ماه 91/10/10؛ متن درس خارج فقه آيت الله هاشمي شاهرودي - شنبه 30 دي ماه 91/10/30؛ متن درس خارج فقه آيت الله هاشمي شاهرودي - دوشنبه 2 بهمن ماه 91/11/02؛ جهت دوم و سوم در مسئله 10 از فصل 8 در بقيه ي أحكام زكات 91/11/03؛ متن درس خارج فقه آيت الله هاشمي شاهرودي - شنبه 7 بهمن ماه 91/11/07؛ متن درس خارج فقه آيت الله هاشمي شاهرودي - يكشنبه 8 بهمن ماه 91/11/08؛ متن درس خارج فقه آيت الله هاشمي شاهرودي - دوشنبه 9 بهمن ماه 91/11/09؛ متن درس خارج فقه آيت الله هاشمي شاهرودي - دوشنبه 23 بهمن ماه 91/11/23؛ ادامه بحث در جهت دوم از[فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة] 91/11/24؛ مسئله سوم : در تلف زكات توسط متلفِ اجنبي و ضمان آن 91/11/28؛ مسئله 4 در اجزا يا عدم اجزاتقديم دفع زكات بر زمان وجوب 91/11/29؛ بررسي روايات متعارض در مسئله چهارم 91/11/30؛ ادامه بحث در مسئله 4 و بيان مسئله6،5و7 91/12/01؛ تتمه مسئله 5 و بيان مسئله 8 91/12/05؛ ادل? شرطيت قصد قربت در زكات 91/12/07؛ وجوه ذكر شده در مقام اول (قصد عنوان زكات) 91/12/08؛ وجه پنجم و بيان مقام دوم و قصد وجه 91/12/12؛ صور مختلف در قصد تعيين و قصد توزيع 91/12/13؛ اشكالات صورت سوم از قصد تعيين و قصد توزيع و بيان صورت چهارم 91/12/14؛ مسئله 1 : توكيل در اداء زكات و مسائل مربوط به نائب 91/12/20؛ ادله توكيل در اصل در اداء 91/12/21؛ بررسي دلالت چند روايات بر توكيل در اصل اداء 91/12/22؛ مسئله دوم : ترك عمدي عدم قصد قربت و تفكيك حكم وضعي از تكليفي ، مسئله سوم : صور وكالت حاكم شرع 91/12/26؛ مسئله 4 و 5و 6و 7 91/12/27؛ ختام -استحباب اخراج زكات مال التجاره صبي و مجنون بر ولي از باب ولايت نه نيابت-جهت اول:حكم اخراج و اعطاء خود صبي –جهت دوم :اعطاء ولي بالنيابة او الولاية 92/01/17؛ ادامه بحث از مسئله اول 92/01/18؛ جهت سوم:ساير تصرفات ولي نسبت به صبي يا مجنون در صورت اختلاف نظر بعد البلوغ او الافاقه-جهت چهارم:حكم شك ولي و احتياط در اخراج زكات از مال مولي عليه. 92/01/19؛ نكاتي در ذيل مسئله قبل 92/01/20؛ نكاتي در ذيل مسئله قبل 92/01/26؛ مسأله سوم:حكم شك در زمان تعلق زكات نسبت به غلات بعد از بيع. 92/01/27؛ ادامه بحث از مسئله قبل 92/01/31؛ مسأله چهارم:حكم زكات تركه ميت 92/02/01؛ مسأله پنجم:تكليف وارث در صورت شك در اداء زكات توسط مورّث. 92/02/02؛ ادامه مسأله پنجم 92/02/03؛ ادامه مسأله پنجم-مسأله ششم:حكم علم به دوران اشتغال ذمه به خمس يا زكات 92/02/07؛ ادامه مسأله ششم 92/02/08؛ مسأله هفتم:حكم دوران علم اجمالي در بلوغ به حد نصاب ميان دو جنس زكوي 92/02/09؛ ادامه مسأله هفتم 92/02/10؛ ذيل مسأله هفتم-مسأله هشتم:حكم اعطاء زكات ميت به واجب نفقه او-مسأله نهم:حكم اشتراط زكات بر مشتري در بيع نصاب بعد از وجوب زكات-دو جهت از بحث :جهت اول:حكم اصل اين بيع 92/02/15؛ ادامه جهت اول بحث-جهت دوم:صحت و بطلان شرط-دو مقام از بحث –مقام اول:لزوم قصد نيابت از بايع-مقام دوم:لزوم تقييد شرط به قصد نيابت از بايع 92/02/16؛ مسأله دهم:حكم طلب اداء زكات از غير 92/02/17؛ مسأله يازدهم:حكم برائت ذمه در صورت توكيل غير در اداء يا ايصال زكات 92/02/21؛ مسأله دوازدهم:حكم اعطاء به فقير به نيت ما في ذمته او ذمة ابيه او جده-مسأله سيزدهم:حكم وجوب ترتيب در اداء زكات سنوات متعدده 92/02/22؛ ادامه بحث از مسأله قبل-مسأله چهاردهم:حكم زكات در مزارعه فاسده و صحيحه 92/02/23؛ مسأله پانزدهم:حكم اقتراض للزكاة توسط ولي زكات-تصاوير سه گانه اشتغال ذمه زكات –اشكالات شارحين بر اين فرع و بررسي آن 92/02/28؛ ادامه بحث قبل-حكم استقراض للزكاة توسط مالك 92/02/29؛ مسأله شانزدهم:حكم دستگردان و مانندآن در زكات-مسأله هفدهم:اشتراط تمكن از تصرف در زكات-مسأله هجدهم:حكم مال مدفوني كه محل دفن آن فراموش شده است. 92/02/30؛ مسأله نوزدهم:حكم نذر و اكراه و اشتراط در ضمن عقد لازم بر عدم تصرف در مال در ارتفاع وجوب زكات و عدم تمكن از تصرف در آن-مسأله بيستم:حكم وقف از سهم سبيل الله –مسأله بيست و يكم:حكم مقاصه فقير از مال كسي كه از پرداخت زكات امتناع مي كند-مسأله بيست و دوم:حكم اعطاء زكات به فقير جهت حج و زيارت. 92/02/31؛ مسأله بيست و سوم:حكم صرف زكات براي تخليص مؤمنين-مسأله بيست و چهارم:تعلق زكات به نذر-مسأله بيست و پنجم:وكيل للفقيرمسأله بيست و ششم:حكم فضولي در زكات. 92/03/06؛ ادامه مسأله قبل-مسأله بيست و هفتم:حكم دفع زكات لنفسه براي وكيل در درفع 92/03/07؛ مسأله بيست و هشتم:لزوم دفع زكات عند بلوغ النصاب للفقير-مسأله بيست و نهم:بلوغ نصاب در مال مشترك-مسأله سيم:اخذ زكات از كافر-مسأله سي و يكم:مالي كه متعلق خمس و زكات است و لا يفي بهما 92/03/11؛ ادامه بحث از مسأله قبل 92/03/12؛ سي و دوم:اعطاء زكات به گدا- سي وسوم:حكم قبول زكات توسط فقير غير عادل- سي و چهارم:قصد قربت شرط اجزاءزكات- سي و پنجم:اختلاف قصد وكيل و موكل در زكات- سي و ششم: اگرحاكم بدون قربت دفع زكات نمايد- سي و هفتم:متصدي نيت در اخذ قهري زكات حاكم است- سي و هشتم:دفع زكات به محصل علم- سي و نهم:تحصيل به قصد ريا و رياست مانع از زكات است يا نه- چهلم:دفع زكات در مكان مغصوب –چهل و يكم:حكم تمكن از تصرف در زكات. 92/03/13
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
14211
Cost View
رایگان
Year of publication
Book Version
1