آرشیو دروس خارج فقه آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی 93-92

  • آرشیو دروس خارج فقه آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی 93-92
آرشيو دروس خارج فقه آيت الله سيد محمود هاشمي شاهرودي 93-92
مشخصات كتاب:
سرشناسه:هاشمي شاهرودي، سيدمحمود،1327
عنوان و نام پديدآور:آرشيو دروس خارج فقه آيت الله سيد محمود هاشمي شاهرودي93-92 /سيد محمود هاشمي شاهرودي.
به همراه صوت دروس
منبع الكترونيكي : سايت مدرسه فقاهت
مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان، ۱۳96.
مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه و رايانه
موضوع: خارج فقه
عناوين اصلي كتاب شامل:
زكات فطره 92/06/30؛ فوائد پرداخت زكات فطره ؛ شرائط وجوب فطره 92/06/31؛ شرايط زكات فطره/ زكات فطره/ كتاب الصوم/ فقه 92/07/01؛ شرايط وجوب زكات فطره/ زكات فطره/ كتاب الصوم/ فقه 92/07/02؛ شرط سوم : حريت ؛ وجوه استدلال بر آن 92/07/06؛ بررسي جهات مختلف در شرط حريت و بيان ادله واشكالات آن 92/07/08؛ شرايط وجوب زكات فطره/ زكات فطره/ كتاب الصوم/ فقه 92/07/09؛ بررسي اقوال و ادله شرطيت غني و عدم آن در وجوب زكات فطره 92/07/13؛ بررسي روايات معارض با ادله نفي زكات بر فقير 92/07/15؛ مسئله 1 عدم اشتراط زائد بر قوت سال در وجوب فطره و اقوال علما 92/07/16؛ مسألة 2/شرايط وجوب زكات فطره/ زكات فطره/ كتاب الصوم/ فقه 92/07/27؛ مسألة 4/ شرايط وجوب زكات فطره/ زكات فطره/ كتاب الصوم/ فقه 92/07/28؛ مسألة 5/ شرايط وجوب زكات فطره/ زكات فطره/ كتاب الصوم/ فقه 92/07/29؛ مسألة 6/ شرايط وجوب زكات فطره/ زكات فطره/ كتاب الصوم/ فقه 92/07/30؛ فصلٌ : عناويني كه زكات فطره آنها بر مكلف واجب است 92/08/04؛ معيار در صدق عنوان ضيف 92/08/05؛ لزوم صدق عنوان عيلولت و عدم آن در ضيف 92/08/06؛ مباني در معيار تحقق موضوع عيلولت و زمان آن 92/08/07؛ جهات مختلف در وجوب فطره بر معيل و عيال در مسئله دوم 92/08/27؛ مسئله دوم ؛ جهت سوم ؛ تقريبات قول به وجوب فطره بر عيال 92/08/28؛ مسئله دوم ؛ جهت چهارم ؛ مسئله سوم و چهارم 92/09/02؛ مسئله پنجم؛توكيل و اذن در دفع زكات فطره 92/09/03؛ مسئله ششم ؛ مسئله هفتم ؛حرمت پرداخت زكات غيرهاشمي به هاشمي 92/09/04؛ مسئله هفتم ؛ بخش دوم : المدار علي المعيل لا العيال 92/09/05؛ ادامه مسئله هفتم ؛ مسئله هشتم : عدم دخيل بودن خصوصياتي در عيلولت 92/09/09؛ ادامه مسئله هشتم ؛ كلمات علماء در صدق عيلولت بالفعل 92/09/10؛ مسئله نهم ؛ مسئله دهم : زكات فطره مملوكي كه دو مالك دارد 92/09/11؛ مسئله دهم : فطره مملوكي كه مشترك بين دو مالك است 92/09/12؛ مسئله يازدهم: فطره كسيكه عيال دو نفر است مسئله 12 : فطره رضيع 92/09/16؛ مسئله سيزدهم : عدم اشتراط انفاق از حلال در صدق عيلولت ؛چهاردهم و پانزدهم 92/09/17؛ مسئله هفدهم ؛فطره ميهمان قهري ، مسئبه هجدهم ؛ موت قبل از غروب عيد 92/09/18؛ ادامه بحث از ذيل مسئله هيجدهم ؛ وجوه ، ادله و روايات 92/09/23؛ مسئله نوزدهم ؛ زكات فطره زوجه مطلقه در طلاق رجعي ؛ مسئله بيستم 92/09/24؛ فصل ؛ بحث در جنس زكات فطره 92/09/25؛ فصلٌ ؛ منظور از قوت غالب چيست 92/09/26؛ مسئله اول ؛ اشتراط عدم نقصان و عيب در اجناس زكوي ؛ مسئله دوم 92/10/22؛ مسئله دوم ؛ دليل چهارم 92/10/23؛ مسئله دوم ؛اجزاء پرداخت جنس معيب به عنوان قيمت ؛مسئله سوم : عدم اجزاء نصف صاع 92/10/24؛ مسئله پنجم ؛ در اداء قيمت فطره ميزان زمان اخراج است 92/10/30؛ ادامه مسئله هفتم ؛ وجوه علاج تعارض بين ادله اي كه يك صاع كامل را واجب مي كرد و ادله اي نصف صاع 92/11/01؛ ادامه مسئله هفتم و فصلٌ ير مبدأ وجوب و زمان اداء 92/11/06؛ بررسي ادله چهار قول متصور در مبدا وجوب فطره 92/11/07؛ مقتضاي اصل عملي در مبدا وجوب فطره 92/11/08؛ مبدا وجوب فطره ؛ موارد اجراي اصل ؛ ثمرات بين اقوال 92/11/15؛ جهت دوم ؛ منتهاي وقت اداء زكات فطره ؛ دلائل ، اقوال علماء 92/11/19؛ ادامه جهت دوم؛ در بررسي وجوب يا عدم وجوب فطره بعد از زوال ؛ جهت سوم 92/11/20؛ جهت سوم ؛عزل و عدم عزل در واقع شدن فطره و وجوه قول مشهور در آن 92/11/26؛ مسلئه اول ؛ عدم جواز تقديم زكات فطره قبل از عيد و ماه رمضان ؛مسئله دوم 92/11/27؛ مسئله دوم ؛ عزل كمتر از يك صاع؛ بخش سوم: عزل بيش از مقدار زكات 92/11/28؛ مسئله 3 ؛ ضمان و عدم ضمان در تلف زكات معزوله در فرض تمكن 92/11/29؛ مسئله 5 ؛ افضليت پرداخت زكات در بلد تكليف ؛ مسئله 6 92/12/03؛ فصل 5 : مصرف زكات فطره ؛ ادله جواز پرداخت به غير مومن 92/12/04؛ فصل 5 ؛ جواز يا عدم جواز پرداخت به غير اهل ولايت 92/12/05؛ فصل 5 ؛ اعطاء پرداخت زكات به اطفال مومنين و مخالفين ؛ مسئله1شرطيت عدالت 92/12/06؛ مسئله 2 ؛صور پرداخت زكات فطره و افضليت پرداخت به فقيه جامع الشرايط 92/12/10؛ مسئله 3 عدم پرداخت فطره كمتر از يك صاع و دلائل آن 92/12/11؛ مسئله چهارم ؛ جواز پرداخت بيش از يك صاع و دلائل آن 92/12/12؛ استحباب ترجيح ارحام بر ديگران در پرداخت زكات فطره 92/12/18؛ جهت سوم ؛ دلالت صيغه نهي بر فوريت و استمرار و دوام 92/12/19؛ مقدمه علم فقه يا فقه شناسي 93/01/17؛ مدخل علم فقه 93/01/18؛ غرض از علم فقه 93/01/19؛ تقسيم مباحث فقه 93/01/23؛ تقسيم مباحث فقه 93/01/24؛ تقسيم ابواب علم فقه 93/01/25؛ تقسيم بندي علم فقه 93/01/26؛ روش استنباط احكام 93/01/30؛ روش استنباط و استدلال فقهي 93/02/01؛ بحث تاريخي و جنجالي اخباريون و اصولييون 93/02/02؛ نكاتي پيرامون روش استنباط در مسائل فقهي 93/02/06؛ مشخصات يك استدلال فقهي 93/02/07؛ نكات كليدي 93/02/08؛ تاريخ فقه و ادوار تكاملي آن 93/02/09؛ موضع گيري ائمه اطهار در مقابل مكتب اجتهادي 93/02/14؛ شاخصه ها و فرق هاي فقه اماميه نسبت به مذاهب ديگر 93/02/15؛ تكوين علم فقه و ادوار آن 93/02/16؛ تاريخ فقه در نزد اماميه 93/02/20؛ ادوار فقه 93/02/21؛ بحث در ادوار شش گانه فقه 93/02/22؛ ادوار شش گانه فقه 93/02/27؛ دور سوم از ادوار فقه 93/02/28؛ دور سوم از ادوار فقهي 93/02/29؛ ادوار فقه شيعه 93/02/30؛ بحث ششم وجوب اجتهاد و تفقه در دين 93/03/10
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
14218
Cost View
رایگان
Year of publication
Book Version
1