آرشیو دروس برهان استاد محمد حسین حشمت پور93-92

  • آرشیو دروس برهان استاد محمد حسین حشمت پور93-92
آرشيو دروس برهان استاد محمد حسين حشمت پور93-92
مشخصات كتاب:
سرشناسه: حشمت پور، بشير محمد حسين
عنوان و نام پديدآور:آرشيو دروس برهان استاد محمد حسين حشمت پور93-92/محمد حسين حشمت پور.
به همراه صوت دروس
منبع الكترونيكي : سايت مدرسه فقاهت
مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان، ۱۳96.
مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه و رايانه
موضوع: برهان
عناوين اصلي كتاب شامل:
امور معدومه را چگونه مي توان معلوم كرد/ كيفيت رسيدن به مجهولات از طريق معلومات 92/06/25؛ علم به كلي علم به بالفعل به خود كلي است و علم بالقوه به جزئيات كلي استگفتيم در فصل ششم چند سوال مطرح مي شود و جواب داده مي شود. 92/07/01؛ ادامه بحث اينكه آيا علم بالفعل به كلي، علم بالفعل به جزئياتِ آن كلي است يا علمِ بالقوه است؟ 92/07/08؛ 1-ادامه بحث اينكه آيا علم بالفعل به كلي، علم بالفعل به جزئيات آن است يا خير؟ 2-بيان اشكال و جوابي پيرامون آن. 92/07/10؛ ادامه بحث اينكه آيا علم بالفعل به كلي، علم بالفعل به جزئيات آن است يا خير؟ 92/07/13؛ بيان اشكال مانُن و جواب آن 92/07/15؛ بيان اشكال مانن و جواب مصنف از آن 92/07/17؛ جواب مصنف از اشكال مانن 92/07/20؛ ادامه جواب مصنف از اشكال مانن 92/07/21؛ حكم در نتيجه «كه اكبر بر اصغر حمل مي شود» آيا يقيني است يا امكاني است؟ 92/07/29؛ در چه صورت ما به يك قضيه يقين پيدا مي كنيم. 92/07/30؛ ادامه بحث اينكه در چه صورتي ما به يك قضيه يقين پيدا مي كنيم. 92/08/01؛ ادامه بحث اينكه در چه صورتي ما به يك قضيه يقين پيدا مي كنيم. 92/08/04؛ ادامه بحث اينكه در چه صورتي ما به يك قضيه يقين پيدا مي كنيم؟ 92/08/06؛ اگر چيزي سبب نداشت و ما خواستيم آن را ثابت كنيم از چه راهي بايد برويم؟ 92/08/08؛ چرا در برهان «ان» يقين پيدا مي كنيم؟ 92/08/11؛ : 1-تعريف يقين 2- بيان مثال براي برهاني كه اگر از طريق سبب تنظيم نگردد يقين آور نيست. 92/08/13؛ اشكال بر اين مطلب كه برهان «ان» مفيد يقين نيست و جواب از اشكال. 92/08/27؛ ادامه اشكال بر اين مطلب كه برهان «ان» مفيد يقين نيست و جواب از اشكال. 92/08/29؛ ادامه اشكال بر اين مطلب كه برهان «ان» مفيد يقين نيست و جواب از اشكال. 92/09/02؛ دو اشكال بر اين مطلب «اگر ثبوت امري براي موضوع، سبب داشته باشد 92/09/04؛ جواب از اشكال اول (اشكال اول اين بود كه در بعضي قياسها از طريق سبب نمي 92/09/06؛ ادامه جواب از اشكال اول (اشكال اول اين بود كه در بعضي قياسها از طريق سبب نمي آييم با وجود اين، يقين دائمي حاصل مي شود)/فصل 8/ مقاله اول/ برهان شفا. 92/09/09؛ جواب دوم مصنف بر اشكال اول(اشكال اول اين بود كه در قياسهايي كه حد وسط 92/09/11؛ ادامه جواب از اشكال دوم(اشكال دوم اين بود كه در قياس استثنايي از طريق سبب نمي آييم با وجود اين يقين دائمي حاصل مي شود. 92/09/13؛ خصوصيت برهان خلف و نحوه برگشت آن به برهان مستقيم.2- بيان مثالهايي از ارسطو براي برهان «لمّ» و بيان تسامح در مثالها/ فصل 8 /مقاله 1 /برهان شفا 92/09/16؛ ادامه بيان مثالهايي از ارسطو براي برهان «لم» و بيان تسامح در مثالها/ فصل 8/ مقاله 1/ برهان شفا. 92/09/18؛ رابطه اوسط و اصغر در برهان «لم» 92/09/20؛ ادامه بحث رابطه اوسط و اصغر در برهان «لم»/فصل 8/مقاله 1/ برهان شفا. 92/09/23؛ ادامه بحث رابطه اوسط و اصغر در برهان «لم» در قياس مركب/فصل 8/ مقاله 1/ برهان شفا. 92/09/25؛ آيا با علت بعيده مي توان برهان «لم» درست كرد؟/فصل 8/مقاله 1/برهان شفا. 92/09/27؛ اگر ثبوت محمول براي موضوع در قياس، از طريق سبب نباشد يقيين پيدا نمي كنيم. 92/09/30؛ ادامه بحث اينكه اگر ثبوت محمول براي موضوع در قياس، از طريق سبب نباشد يقين پيدا نمي كنيم. 92/10/04؛ اگر محمول براي موضوع سبب ندارد آيا محمول براي جزئيات موضوع سبب دارد يا ندارد؟ 92/10/07؛ ادامه بحث اينكه اگر ثبوت محمول براي موضوع، سبب نداشت چگونه به اين ثبوت يقين تام پيدا مي كنيم 92/10/14؛ اگر ثبوت محمول براي موضوع، سبب نداشت آيا مي توان از طريق تجربه به آن يقين تام پيدا كرد؟ 92/10/16؛ اگر ثبوت محمول براي موضوع، سبب نداشت آيا مي توان از طريق تجربه به آن يقين تام پيدا كرد؟ 92/10/18؛ جواب به دو سوال 92/10/21؛ ادامه جواب به دو سوال 92/10/23؛ ادامه جواب به دو سوال 92/10/25؛ آيا تجربه هميشه مفيد يقين است 92/10/28؛ ادامه توضيح اين مطلب كه آيا تجربه هميشه مفيد يقين است 92/10/30؛ ادامه توضيح اين مطلب كه آيا تجربه هميشه مفيد يقين است؟ 92/11/02؛ ادامه توضيح اين مطلب كه آيا تجربه هميشه مفيد يقين است؟ 92/11/05؛ توضيح درباره «السبب المباين» 92/11/07؛ دو اشكال بر يقيني بودن تجربه 92/11/09؛ توضيح قاعده «حكم الامثال فيما يجوز و فيما لا يجوز»/ بيان كبراي خفي در تجربه 92/11/12؛ توضيح قياس خفي در تجربه 92/11/16؛ آيا تجربه جزء مبادي است 92/11/19؛ جواب از دو اشكال «اشكال اول: اخص حد وسط قرار داده مي شود تا اعم براي مادون اخص ثابت شود 92/11/21؛ بيان فرق بين ماده و جنس، و فرق بين صورت و فصل 92/11/23؛ فرق بين ماده و جنس 92/11/26؛ بيان فرق بين جنس و ماده در قالب دو مثال، مثال اول در «جسم» و مثال دوم در «حيوان» 92/11/28؛ بيان فرق بين جنس و ماده در قالب دو مثال، مثال اول در «جسم» و مثال دوم در «حيوان» 92/11/30؛ ادامه فرق بين ماده و جنس 92/12/03؛ فرق بين صورت و فصل 92/12/05؛ بيان حكم در هنگام شك بين ماده يا جنس بودن يك معنايي 92/12/07؛ جواب از اشكال اول «اشكال اول: اخص حد وسط قرار داده مي شود تا اعم براي مادون اخص ثابت شود. كيفيت ثبوت چگونه است؟ اشكال دوم: وقتي حيوان بر انسان حمل مي شود يعني جزء بر كل حمل مي شود، در حالي كه ممكن نيست جزء بر كل حمل شود 92/12/10؛ جواب از اشكال اول «اشكال اول: اخص حد وسط قرار داده مي شود تا اعم براي مادون اخص ثابت شود. كيفيت ثبوت چگونه است؟ اشكال دوم: وقتي حيوان بر انسان حمل مي شود يعني جزء بر كل حمل مي شود، در حالي كه ممكن نيست جزء بر كل حمل شود 92/12/12؛ ادامه جواب از اشكال اول «اشكال اول: اخص حد وسط قرار داده مي شود تا اعم براي مادون اخص ثابت شود. كيفيت ثبوت چگونه است؟ اشكال دوم: وقتي حيوان بر انسان حمل مي شود يعني جزء بر كل حمل مي شود، در حالي كه ممكن نيست جزء بر كل حمل شود 92/12/14؛ ادامه جواب از اشكال اول «اشكال اول: اخص حد وسط قرار داده مي شود تا اعم براي مادون اخص ثابت شود. كيفيت ثبوت چگونه است؟ اشكال دوم: وقتي حيوان بر انسان حمل مي شود يعني جزء بر كل حمل مي شود، در حالي كه ممكن نيست جزء بر كل حمل شود 92/12/17؛ ابتدا جنس بر نوع حمل مي شود بعدا جنس الجنس حمل مي شود يا بر عكس است/ بيان ديگر براي جواب از اشكال اول«اشكال اول: اخص حد وسط قرار داده مي شود تا اعم براي مادون اخص ثابت شود. كيفيت ثبوت چگونه است؟ اشكال دوم: وقتي حيوان بر انسان حمل مي شود يعني جزء بر كل حمل مي شود، در حالي كه ممكن نيست جزء بر كل حمل شود 92/12/17؛ آيا ابتدا جنس بر نوع حمل مي شود بعدا جنس الجنس حمل مي شود يا بر عكس است؟/ ادامه بيان ديگر براي جواب از اشكال اول«اشكال اول: اخص حد وسط قرار داده مي شود تا اعم براي مادون اخص ثابت شود. كيفيت ثبوت چگونه است؟ اشكال دوم: وقتي حيوان بر انسان حمل مي شود يعني جزء بر كل حمل مي شود، در حالي كه ممكن نيست جزء بر كل حمل شود 92/12/17؛ ادامه بحث اينكه آيا ابتدا جنس بر نوع حمل مي شود بعدا جنس الجنس حمل مي شود يا بر عكس است؟ 92/12/26؛ ادامه بحث اينكه آيا ابتدا جنس بر نوع حمل مي شود بعدا جنس الجنس حمل مي شود يا بر عكس است؟ 92/12/27؛ امه بحث اينكه آيا ابتدا جنس بر نوع حمل مي شود بعدا جنس الجنس حمل مي شود يا بر عكس است؟ 92/12/28؛ آيا ابتدا جنس بر نوع حمل مي شود بعدا به توسط جنس، فصل الجنس حمل مي شود يا از ابتدا فصل الجنس بر نوع حمل مي شود؟ 93/01/16؛ ادامه بحث اينكه آيا ابتدا جنس بر نوع حمل مي شود بعدا جنس الجنس حمل مي شود يا بر عكس است 93/01/18؛ ادامه بحث اينكه آيا ابتدا جنس بر نوع حمل مي شود بعدا جنس الجنس حمل مي شود يا بر عكس است 93/01/20؛ ادامه بحث اينكه آيا ابتدا جنس بر نوع حمل مي شود بعدا جنس الجنس حمل مي شود يا بر عكس است 93/01/23؛ ادامه بحث اينكه آيا ابتدا جنس بر نوع حمل مي شود بعدا جنس الجنس حمل مي شود يا بر عكس است 93/01/25؛ بيان مبدء برهاني كه در علم به طور مطلق مطرح است/ بيان مبدأ برهان. 93/01/29؛ بيان مبدء برهاني كه در يك علم مخصوص مطرح است/ بيان مبدأ برهان 93/01/30؛ بيان فرق بين حد و مقدمه/ مبدأ برهان 93/02/01؛ اختلاف اقوال در نامگذاري دو مقدمه/ مبدأ برهان 93/02/03؛ عوامل قبول نكردن اوليات از طرف متعلم/ مبدا برهان 93/02/07؛ بيان ويژگي هاي مبادي برهان/ مبدا برهان 93/02/08؛ بيان اولويت مبدا برهان نسبت به نتيجه برهان/ مبدا برهان 93/02/09؛ بيان فرق بين اُولويت و اَوَّليت مبدا برهان نسبت به نتيجه برهان/ مبدا برهان 93/02/10؛ بيان فرق بين اصل موضوع و مصادره در كلام ارسطو توسط بعضي و اشكال مصنف بر اين بيان/ مبدأ برهان 93/02/14؛ ادامه اشكال مصنف بر تبيين گروهي از فرض بين اصل موضوع و مصادره كه در كلام ارسطو بيان شده/ مبدأ برهان 93/02/15؛ ادامه اشكال مصنف بر تبيين گروهي از فرق بين اصل موضوع و مصادره كه در كلام ارسطو بيان شد/ مبدأ برهان 93/02/16؛ ادامه اشكال مصنف بر تبيين گروهي از فرق بين اصل موضوع و مصادره كه در كلام ارسطو بيان شد./ مبدأ برهان 93/02/17؛ ادامه اشكال مصنف بر تبيين گروهي از فرق بين اصل موضوع و مصادره كه در كلام ارسطو بيان شد./ مبدأ برهان 93/02/21؛ ادامه اشكال مصنف بر تبيين گروهي از فرق بين اصل موضوع و مصادره كه در كلام ارسطو بيان شد./ مبدأ برهان 93/02/22؛ ادامه اشكال مصنف بر تبيين گروهي از فرق بين اصل موضوع و مصادره كه در كلام ارسطو بيان شد./ مبدأ برهان 93/02/24؛ بيان نكته اي در مورد برهان 2 ـ فرق مغالطه برهانيه و مغالطه جدليه 93/02/28؛ ادامه فرق بين مغالطه جدلي و مغالطه برهاني 93/02/29؛ آيا هر قضيه اي بايد با برهان تبيين شود/ معرفت مبادي برهان/ فصل اول/ مقاله دوم/ فن خامس/ برهان شفا 93/03/05؛ بيان نظريه كساني كه برهان آوردن بر قضيه اي را باطل مي دانند/ 2 ـ بيان نظريه كساني كه مي گويند مبادي برهان به صورت دور تبيين مي شود./ آيا هر قضيه اي بايد با برهان تبيين شود/ معرفت مبادي برهان/ فصل اول/ مقاله دوم/ فن خامس/ برهان شفا 93/03/07؛ بررسي نظريه كساني كه برهان آوردن بر قضيه اي را باطل مي دانند و نظريه كساني كه مي گويند مبادي برهان به صورت دور تبيين مي شود توسط مصنف/ آيا هر قضيه اي بايد با برهان تبيين شود/ معرفت مبادي برهان/ فصل اول/ مقاله دوم/ فن خامس/ برهان شفا 93/03/11؛ آيا مي توان هر معلومي را معلوم بالبرهان دانست؟/ بررسي نظريه كساني كه برهان آوردن بر قضيه اي را باطل مي دانند و نظريه كساني كه مي گويند برهان به صورت دور تبيين مي شود توسط مصنف/ آيا هر قضيه اي بايد برهان تبيين شود/ معرفت مباي برهان/ فصل اول/ مقاله دوم/ فن خامس/ برهان شفا 93/03/13؛ ادامه بحث اينكه آيا مي توان هر معلومي را معلوم بالبرهان دانست؟/ بررسي نظريه كساني كه برهان آوردن بر قضيه اي را باطل مي دانند و نظريه كساني كه مي گويند برهان به صورت دور تبيين مي شود توسط مصنف/ آيا هر قضيه اي بايد برهان تبيين شود/ معرفت مباي برهان/ فصل اول/ مقاله دوم/ فن خامس/ برهان شفا 93/03/18؛ ادامه بحث اينكه آيا مي توان هر معلومي را معلوم بالبرهان دانست؟/ بررسي نظريه كساني كه برهان آوردن بر قضيه اي را باطل مي دانند و نظريه كساني كه مي گويند برهان به صورت دور تبيين مي شود توسط مصنف 2 ـ بررسي كلام بعضي كه مي گويند بعض براهين به كمك بعض ديگر بيّن مي شوند. / معرفت مبادي برهان/ فصل اول/ مقاله دوم/ فن خامس/ برهان شفا 93/03/19؛ دليل اول بر رد شبهه بعضي كه مي گويند بعضي براهين به كمك بعض ديگر بيِّن مي شوند. / معرفت مبادي برهان/ فصل اول/ مقاله دوم/ فن خامس/ برهان شفا 93/03/21؛ ادامه دليل اول بر رد شبهه بعضي كه مي گويند بعض براهين به كمك بعض ديگر بيِّن مي شوند. . / معرفت مبادي برهان/ فصل اول/ مقاله دوم/ فن خامس/ برهان شفا 93/03/25؛ دليل دوم بر رد شبهه بعضي كه مي گويند بعض براهين به كمك بعض ديگر بيِّن مي شود/ معرفت مبادي برهان/ فصل اول/ مقاله دوم/ فن خامس/ برهان شفا 93/03/26؛ دليل سوم بر رد شبه بعضي كه مي گويند بعض براهين به كمك بعض ديگر بيّن مي شوند/ معرفت مبادي برهان/ فصل اول/ مقاله دوم/ فن خامس/ برهان شفا 93/03/27؛ اشكال دوم بر بيان دوري 2 ـ بيان ضروري بودن برهان/ فصل اول/ مقاله دوم/ فن خامس/ برهان شفا 93/03/28؛ توضيح ضرورت فلسفي و ضرورت ازليه و ضرورت ذاتيه/ بيان اقسام ضرورت و معاني آنها/ بيان ضروري بودن برهان/ فصل اول/ مقاله دوم/ فن خامس/ برهان شفا 93/04/01؛ توضيح ضرورت ازليه و ضرورت وصفيه و ضرورت بشرط المحمول/ اقسام ضرورت و معاني آنها/ بيان ضروري بودن برهان/ فصل اول/ مقاله دوم/ فن خامس/ برهان شفا 93/04/02؛ توضيح ضرورت وقتيه/ اقسام ضرورت و معاني آنها/ بيان ضروري بودن برهان/ فصل اول/ مقاله دوم/ فن خامس/ برهان شفا 93/04/03
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
14247
Cost View
رایگان
Year of publication
Book Version
1