آرشیو دروس برهان استاد محمد حسین حشمت پور94-93

  • آرشیو دروس برهان استاد محمد حسین حشمت پور94-93
آرشيو دروس برهان استاد محمد حسين حشمت پور94-93
مشخصات كتاب:
سرشناسه: حشمت پور، بشير محمد حسين
عنوان و نام پديدآور:آرشيو دروس برهان استاد محمد حسين حشمت پور94-93/محمد حسين حشمت پور.
به همراه صوت دروس
منبع الكترونيكي : سايت مدرسه فقاهت
مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان، ۱۳96.
مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه و رايانه
موضوع: برهان
عناوين اصلي كتاب شامل:
بيان تفاوت قضيه ضروريه در برهان با قضيه ضروريه در قياس/ مقدمات برهان بايد ضروري باشند/ فصل اول/ مقاله دوم/ برهان شفا 93/06/23؛ ادامه بيان تفاوت قضيه ضروريه در برهان با قضيه ضروريه در قياس/ مقدمات برهان بايد ضروري باشند/ فصل اول/ مقاله دوم/ برهان شفا 93/06/24؛ فرق بين كليت باب برهان با كليت باب قياس/ مقدمات برهان بايد كلي باشند/ فصل اول/ مقاله دوم/ برهان شفا 93/06/25؛ بيان اشكال «آنچه در باب برهان جزء قضاياي ضروريه قرار داده شده در باب قياس جزء قضاياي مطلقه قرار داده شده» و جواب آن/ مقدمات برهان بايد كلي باشند/ فصل اول/ مقاله دوم/ برهان شفا 93/06/26؛ بيان ديگر جواب به اشكال اينكه چه فرقي بين باب قياس و باب برهان است/ مقدمات برهان بايد كلي باشند/ فصل اول/ مقاله دوم/ برهان شفا 93/06/30؛ محمول در مقدمات برهاني بايد ذاتي براي موضوع باشند/ فصل اول/ مقاله دوم/ برهان شفا. 93/06/31؛ بيان معناي دوم ذاتي در باب برهان/ بيان معناي ذاتي در باب برهان/ فصل اول/ مقاله دوم/ برهان شفا 93/07/01؛ بيان شرط براي مورد سوم از معناي دوم ذاتي در باب برهان/ بيان معناي ذاتي در باب برهان/ فصل اول/ مقاله دوم/ برهان شفا 93/07/02؛ ادامه بيان شرط براي مورد سوم از معناي دوم ذاتي در باب برهان.2ـ تعريف عرض ذاتي/ بيان معناي ذاتي در باب برهان/ فصل اول/ مقاله دوم/ برهان شفا 93/07/06؛ عبارت «مقوم موضوع در تعريف محمول اخذ شود» به چه معنا است؟/ تعريف عرض ذاتي/ بيان معناي ذاتي در باب برهان/ فصل اول/ مقاله دوم/ برهان شفا 93/07/07؛ بيان اينكه چه نوع ذاتي هايي مربوط به مربوط به صناعت برهان نيستند/ بيان اطلاقات ديگر ذاتي/ بيان معناي ذاتي در باب برهان/ فصل اول/ مقاله دوم/ برهان شفا 93/07/08؛ ادامه بيان اينكه چه نوع ذاتي هايي مربوط به صناعت برهان نيستند/ بيان اطلاقات ديگر ذاتي/ بيان معناي ذاتي در باب برهان/ فصل اول/ مقاله دوم/ برهان شفا 93/07/09؛ آيا شرط قيد اوليت در بخش برهان از كتاب ارسطو هم شرط شده است يا نه؟/ بيان معناي ذاتي در باب برهان/ فصل اول/ مقاله دوم/ برهان شفا 93/07/14؛ ادامه بحث اينكه آيا شرط قيد اوليت در بخش برهان از كتاب ارسطو هم شرط شده است يا نه 93/07/15؛ آيا ذاتي باب برهان همان ذاتي باب ايساغوجي است/ بيان معناي ذاتي در باب برهان/ فصل اول/ مقاله دوم/ برهان شفا 93/07/16؛ ادامه بحث اينكه آيا ذاتي باب برهان همان ذاتي باب ايساغوجي است/ بيان معناي ذاتي در باب برهان/ فصل اول/ مقاله دوم/ برهان شفا 93/07/20؛ بررسي كلام بعض منتسبين به معرفت درباره ذاتي باب برهان/ آيا ذاتي باب برهان همان ذاتي باب ايساغوجي است/ بيان معناي ذاتي در باب برهان/ فصل اول/ مقاله دوم/ برهان شفا 93/07/22؛ ادامه بررسي كلام بعض منتسبين به معرفت/ آيا ذاتي باب برهان همان ذاتي باب ايساغوجي است/ بيان معناي ذاتي در باب برهان/ فصل اول/ مقاله دوم/ برهان شفا 93/07/23؛ ادامه بررسي كلام بعض منتسبين به معرفت/ آيا ذاتي باب برهان همان ذاتي باب ايساغوجي است/ بيان معناي ذاتي در باب برهان/ فصل اول/ مقاله دوم/ برهان شفا 93/07/27؛ اشكال بر كلام فرفوريوس/ آيا ذاتي باب برهان همان ذاتي باب ايساغوجي است/ بيان معناي ذاتي در باب برهان/ فصل اول/ مقاله دوم/ برهان شفا 93/07/28؛ ادامه اشكال بر كلام فرفوريوس 93/07/29؛ آيا حد منحل به برهان مي شود و آيا برهان منحل به حد مي شود؟/ فصل اول/ مقاله دوم/ برهان شفا 93/07/30؛ به چه علت گروهي ذاتي باب برهان را با ذاتي باب ايساغوجي يكي گرفتند/ آيا ذاتي باب برهان همان ذاتي باب ايساغوجي است/ بيان معناي ذاتي در باب برهان/ فصل اول/ مقاله دوم/ برهان شفا 93/08/18؛ وجه تسميه عرض ذاتي/ بيان معناي ذاتي در باب برهان/ فصل اول/ مقاله دوم/ برهان شفا 93/08/19؛ شرط دوم عرض ذاتي بودن/ بيان عرض ذاتي بودن/ فصل اول/ مقاله دوم/ برهان شفا 93/08/20؛ ادامه بيان شرط عرض ذاتي بودن/ بيان عرض ذاتي بودن/ فصل اول/ مقاله دوم/ برهان شفا 93/08/25؛ آيا ضحك عرض ذاتي است؟ 2ـ چرا عدمي كه مقابل است اگر عدم ملكه باشد مي تواند عرض ذاتي باشد اما اگر عدم مناقض باشد نمي تواند عرض ذاتي باشد 3ـ اگر عرض، براي جنس بود آيا آن عرض، ذاتي نوع هم است؟/ بيان معناي عرض ذاتي/ فصل2/ مقاله2/ برهان شفا. 93/08/26؛ اگر عرض، براي جنس بود آيا آن عرض، ذاتي نوع هم است؟/ بيان معناي عرض ذاتي/ فصل2/ مقاله2/ برهان شفا 93/08/27؛ بيان اينكه گاهي عرض به توسط امر اعم بر 93/09/02؛ چه اعراضي عارض موضوع علم مي شوند/ بيان عرض ذاتي بودن/ فصل اول/مقاله دوم/ برهان شفا 93/09/03؛ جايگاه عرض غريب در كجاي صناعات و علوم است؟/ بيان عرض ذاتي بودن/ فصل اول/مقاله دوم/ برهان شفا 93/09/04؛ تمايز علوم به چه چيزي است؟/ بيان عرض ذاتي بودن/ فصل اول/مقاله دوم/ برهان شفا 93/09/05؛ در صورتي كه موضوعِ عرض يا خود عرض تعميم داده شود آن علم از جزئي بودن در مي آيد/ در هر علمي بايد از عوارض ذاتي آن علم بحث شود/ تمايز علوم به چه چيزي است/ بيان عرض ذاتي بودن/ فصل اول/مقاله دوم/ برهان شفا 93/09/10؛ ادامه بحث اينكه اگر موضوعِ عرض يا خود عرض تعميم داده شود آن علم از جزئي بودن در مي آيد / در هرعلمي بايد از عوارض ذاتي آن علم بحث شود / تمايز علوم به چه چيزي است / بيان عرض ذاتي بودن/ فصل اول/مقاله دوم/ برهان شفا 93/09/11؛ اعراض غريبه نبايد در علم مورد بحث قرار بگيرند/ تمايز علوم به چه چيزي است؟/ بيان عرض ذاتي بودن/ فصل اول/مقاله دوم/ برهان شفا 93/09/12؛ اعراض غريبه نبايد در علم مورد بحث قرار بگيرند 2ـ نظريه بعضي در اينكه چرا در براهين بايد از عرض ذاتي استفاده كرد و از عرض غريب نبايد استفاده كرد/ تمايز علوم به چه چيزي است؟/ بيان عرض ذاتي بودن/ فصل اول/مقاله دوم/ برهان شفا 93/09/16؛ ادامه بحث نظريه بعضي در اينكه چرا در براهين بايد از عرض ذاتي استفاده كرد و از عرض غريب استفاده نكرد./ تمايز علوم به چه چيزي است/ بيان عرض ذاتي بودن/ فصل اول/مقاله دوم/ برهان شفا 93/09/17؛ نظر مصنف در اينكه چرا در براهين بايد از عرض ذاتي استفاده كرد و از عرض غريب استفاده نكرد/ تمايز علوم به چه چيزي است/ بيان عرض ذاتي بودن/ فصل اول/مقاله دوم/ برهان شفا 93/09/18؛ بيان معناي «كلي» در باب برهان/ فصل سوم/مقاله دوم/ برهان شفا. 93/09/19؛ بيان معناي اولي/ فصل سوم/مقاله دوم/ برهان شفا. 93/09/23؛ 1 ـ مثال براي موردي كه عرض ذاتي هم اولي است و هم غير اولي است2 ـ بيان انواع تقسيمات براي / بيان معناي اولي/ فصل سوم/مقاله دوم/ برهان شفا. 93/09/24؛ ادامه بيان معناي اوّلي/ فصل سوم/مقاله دوم/ برهان شفا. 93/09/25؛ اگر عرض با واسطه خاص بر معروض حمل شود اين عرض براي موضوع، اولي نيست/ ادامه بيان معناي اوّلي/ فصل سوم/مقاله دوم/ برهان شفا. 93/09/26؛ در برهان بايد محمول، اولي باشد ولازم نيست مقدمه، اولي باشد. 2 ـ تتميم كلام در معناي ذاتي/ فصل سوم/مقاله دوم/ برهان شفا. 93/10/07؛ بيان اقسام محمولات اوليه/ تتميم معناي ذاتي/ فصل 3/ مقاله 2/ برهان شفا. 93/10/09؛ حمل جنسِ فصل و فصلِ فصل براي نوع، اوّلي نيست/ بيان تتميم معناي ذاتي/ فصل 3/ مقاله 2/ برهان شفا. 93/10/14؛ 1ـ ادامه بيان معناي اوليت در حمل و اوليت در برهان، 2ـ ممكن است برهان، اولي نباشد در حالي كه حمل، اولي است و ممكن است برهان و حمل هر دو اولي باشند/بيان تتميم معناي ذاتي/ فصل 3/ مقاله 2/ برهان شفا. 93/10/15؛ ادامه بيان معناي اوليت د حمل و اوليت در برهان، 2ـ ممكن است برهان، اولي نباشد در حالي كه حمل، اولي است و ممكن است برهان و حمل هر دو اولي باشد/بيان تتميم معناي ذاتي/ فصل 3/ مقاله 2/ برهان شفا.. 93/10/16؛ بيان تقسيم اعراض ذاتيه/ تتميم قول در ذاتي/ فصل3/ مقاله 2/ برهان شفا 93/10/17؛ ادامه بيان تقسيم اعراض ذاتيه 2 ـ موضوع عرض ذاتي يا ماهيت است يا مفهوم است/ تتميم قول در ذاتي/ فصل 3/ مقاله 2/ برهان شفا 93/10/21؛ قسمت، متصف به اوليت مي شود همانطور كه حمل و برهان متصف به اوليت مي شوند/ بيان معناي اولي/ فصل 3/ مقاله 2/ برهان شفا 93/10/22؛ قسمتي كه مستوفات و اولي است گاهي به توسط فصول انجام مي شود و گاهي به توسط عوارض انجام مي شود/ بيان معناي اولي/ فصل 3/ مقاله 2/ برهان شفا 93/10/23؛ چگونه بفهميم عرضي، اوّلي است يا غير اولي است/ بيان معناي اولي/ فصل 3/ مقاله 2/ برهان شفا 93/10/24؛ تقسيم براي موضوع، مستوفات و اولي نيست ولي تقسيم براي ما فوق موضوع و مادون موضوع اولي است/ بيان معناي اولي/ فصل 3/ مقاله 2/ برهان شفا 93/10/28؛ اقسامي كه عوارض جنس و مقسِّم جنس اند نسبت به نوع يكي از سه حالت را دارد/ بيان معناي اولي/ فصل 3/ مقاله 2/ برهان شفا. 93/10/29؛ چرا زوج و فرد، عارض عدد گرفته شدند و از ذاتيات قرار داده نشدند/ بيان معناي ذاتي/ فصل 3/ مقاله 2/ برهان شفا. 93/10/30؛ ادامه بحث اينكه چرا زوج و فرد، عارض عدد گرفته شدند و از ذاتيات قرار داده نشدند/ بيان معناي ذاتي/ فصل 3/ مقاله 2/ برهان شفا 93/11/01؛ ادامه بحث اينكه چرا زوج و فرد، عارض عدد گرفته شدند و از ذاتيات قرار داده نشدند/ بيان معناي ذاتي/ فصل 3/ مقاله 2/ برهان شفا 93/11/05؛ ادامه بحث اينكه چرا زوج و فرد، عارض عدد گرفته شدند و از ذاتيات قرار داده نشدند/ بيان معناي ذاتي/ / فصل 3/ 2 ـ چرا مخاطب گمان مي كند در قضيه و قياس كه به او القا شده كلي عطا نشده است و در نتيجه قياس كلي نيست / فصل 4/ مقاله 2/ برهان شفا 93/11/06؛ چرا مخاطب گمان مي كند در قضيه و قياسي كه به او القاء شده كلّي عطا نشده و در نتيجه قياس، برهاني نيست/ فصل 4/ مقاله 2/ برهان شفا. 93/11/07؛ 1ـ چرا مخاطب گمان مي كند در قضيه و قياسي كه به او القاء شده كلّي عطا نشده و در نتيجه قياس، برهاني نيست/ 2ـ بيان معاني «كليه»/ فصل 4/ مقاله 2/ برهان شفا. 93/11/08؛ بيان معناي «جزئي» كه در مقابل معناي سوم كلي است/ چرا مخاطب گمان مي كند در قضيه و قياسي كه به او القاء شده كلّي عطا نشده و در نتيجه قياس، برهاني نيست/ فصل 4/ مقاله 2/ برهان شفا. 93/11/12؛ معناي سوم «كلي» اعم از دو معناي ديگر است 2 ـ عالم منطق از نفس الطبيعه كه قابل صدق بر كثيرين است بحث مي كند نه از نفس طبيعت/ چرا مخاطب گمان مي كند در قضيه و قياسي كه به او القاء شده، كلّي عطا نشده و در نتيجه قياس، برهاني نيست/ فصل 4/ مقاله 2/ برهان شفا. 93/11/13؛ ادامه جواب از اين سوال كه چرا مخاطب گمان مي كند در قضيه و قياسي كه به او القاء شده كلّي عطا نشده و در نتيجه قياس، برهاني نيست 2 ـ علت اول در اينكه چرا مخاطب گمان مي كند در قضيه و قياسي كه به او القا شده كلي عطا شده در حالي كه كلي نيست/ فصل 4/ مقاله 2/ برهان شفا. 93/11/14؛ ادامه بيان علت اول در اينكه چرا مخاطب گمان مي كند در قضيه و قياسي كه به او القا شده، كلي عطا شده در حالي كه كلّي نيست/ فصل 4/ مقاله 2/ برهان شفا 93/11/15؛ گاهي ضرورت اقتضا مي كند كه مخاطب گمان كند در قضيه و قياسي كه به او القا شده كلي عطا شده در حالي كه كلي نيست/ علت دوم در اينكه چرا مخاطب گمان مي كنددر قضيه و قياسي كه به او القا شده كلي عطا شده در حالي كه كلي نيست/ فصل 4/ مقاله 2/ برهان شفا. 93/11/19؛ ادامه بحث اينكه گاهي ضرورت اقتضا مي كند كه مخاطب گمان كند در قضيه و قياسي كه به او القاء شده كلي عطا شده در حالي كه كلي نيست/ علت دوم در اينكه چرا مخاطب گمان مي كند در قضيه و قياسي كه به او القاء شده كلي عطا شده در حالي كه كلي نيست/ بيان سبب شبهه ثالثه / فصل 4/ مقاله 2/ برهان شفا. 93/11/20؛ : ادامه بحث اينكه گاهي ضرورت اقتضا مي كند كه مخاطب گمان كند در قضيه و قياسي كه به او القاء شده كلي عطا شده در حالي كه كلي نيست/ علت دوم در اينكه چرا مخاطب گمان مي كند در قضيه و قياسي كه به او القاء شده كلي عطا شده در حالي كه كلي نيست/ بيان سبب شبهه ثالثه/ فصل4 / مقاله 2/ برهان شفا 93/11/21؛ ادامه بحث اينكه گاهي ضرورت اقتضا مي كند كه مخاطب گمان كند در قضيه و قياسي كه به او القا شده كلي عطا شده در حالي كه كلي نيست/ علت دوم در اينكه چرا مخاطب گمان مي كند در قضيه و قياسي كه به او القا شده كلي عطا شده در حالي كه كلي نيست/ بيان سبب شبهه ثالثه/ فصل 4/ مقاله 2/ برهان شفا. 93/11/26؛ گاهي خطا اقتضا مي كند كه مخاطب گمان كند در قضيه و قياسي كه به او القاء شده كلي عطا شده در حالي كه كلي نيست/ علت دوم در اينكه چرا مخاطب گمان مي كند در قضيه و قياسي كه به او القا شده كلي عطا شده در حالي كه كلي نيست/ بيان شبهه ثالثه/ فصل 4/ مقاله 2/ برهان شفا 93/11/27؛ بيان معيار تشخيص اوّلي/ مقاله 2/ برهان شفا 93/11/28؛ ادامه بيان معيار تشخيص اوّلي/ فصل 4/ مقاله 2/ برهان شفا. 93/11/29؛ مقدمات برهان بايد ضروري باشند/ مقدمات برهان بايد با نتيجه مناسبت داشته باشند/ فصل 5/ مقاله 2/ برهان شفا. 93/12/04؛ مقدمات برهان بايد ضروري باشند/ مقدمات برهان بايد با نتيجه مناسبت داشته باشند/ فصل 5/ مقاله 2/ برهان شفا. 93/12/05؛ بيان اين مطلب كه «اگر نتيجه، ضروري باشد و قياس غير ضروري باشد نتيجه گرفته مي شود كه ملزوم، غير ضروري است و لازم، ضروري است» و اشكال بر آن «كه وقتي ملزوم غير ضروري است لازم هم مي تواند غير ضروري باشد» و جواب از اشكال. 2ـ آيا در برهان مي توان قضيه صادقه، مشهوره و مقبوله بكار برد يا نه؟/ مقدمات برهان بايد با نتيجه مناسبت داشته باشند/ فصل 5/ مقاله 2/ برهان شفا 93/12/06؛ آيا صرف صادق بودن قضيه كافي است كه در برهان بكار رود يا بايد علاوه بر صادق بودن، ضروري هم باشد/ بين نتيجه و مقدمات برهان بايد مناسبت باشد/ فصل 5/ مقاله 2/ برهان شفا 93/12/10؛ اشكال بر اين مطلب كه با زوال حد وسط، يقين به نتيجه «يعني ثبوت اكبر براي اصغر» پيدا نمي شود و جواب از آن/ بين نتيجه و مقدمات برهان بايد مناسبت باشد/ فصل 5/مقاله 2/ برهان شفا 93/12/11؛ بيان جواب از اشكال بر اين مطلب كه با زوال حد وسط، يقين به نتيجه «يعني ثبوت اكبر براي اصغر» پيدا نمي شود/ بين نتيجه و مقدمات برهان بايد مناسبت باشد/ فصل 5/ مقاله 2/ برهان شفا 93/12/12؛ بيان جواب از اشكال بر اين مطلب كه با زوال حد وسط، يقين به نتيجه «يعني ثبوت اكبر براي اصغر» پيدا نمي شود/ بين نتيجه و مقدمات برهان بايد مناسبت باشد/ فصل 5/ مقاله 2/ برهان شفا 93/12/17؛ بيان جواب از اشكال بر اين مطلب كه با زوال حد وسط، يقين به نتيجه «يعني ثبوت اكبر براي اصغر» پيدا نمي شود/ بين نتيجه و مقدمات برهان بايد مناسبت باشد/ فصل 5/ مقاله 2/ برهان شفا 93/12/18؛ نتيجه در برهان بايد ضروري باشد و اگر ضروري نباشد در باب برهان دو فايده دارد و لغو نيست/ بين نتيجه و مقدمات برهان بايد مناسبت باشد/ فصل 5/ مقاله 2/ برهان شفا 93/12/19؛ فايده دوم در جايي كه اگر نتيجه در برهان ضروري نباشد چنين قياسي لغو نخواهد بود / بين نتيجه و مقدمات برهان بايد مناسبت باشد / فصل 5 / مقاله 2 / برهان شفا. 93/12/20؛ بيان موضوعات علوم و مبادي علوم و مسائل علوم و اقتران مبادي و مسائل در محمولاتشان/ فصل 6/ مقاله 2/ برهان شفا. 93/12/24؛ بيان اقسام مبادي علوم/ فصل 6/ مقاله 2/ برهان شفا. 93/12/25؛ ادامه اين مطلب كه از كجا فهميده مي شود اين مبدء، اختصاص به فلان علم دارد/ بيان اقسام مبادي علوم/ علوم مشتمل بر سه چيز « مبادي، موضوعات، مسائل » هستند/ فصل 6/ مقاله 2/ برهان شفا. 93/12/26؛ نحوه استعمال مبادي عامه در علوم/ بيان مبادي عامه در علوم/ علوم مشتمل بر سه چيز « مبادي، موضوعات، مسائل » هستند/ فصل 6/ مقاله 2/ برهان شفا 93/12/27؛ بيان تقسيم اول در موضوع علم/ بيان اقسام موضوع علم/ بيان موضوع علم/ علوم مشتمل بر سه چيز « مبادي، موضوعات، مسائل » هستند/ فصل 6/ مقاله 2/ برهان شفا 94/01/16؛ ادامه بيان تقسيم دوم در موضوع علم 2 ـ بيان اقسام موضوع مساله / بيان اقسام موضوع علم/ بيان موضوع علم/ علوم مشتمل بر سه چيز « مبادي، موضوعات، مسائل » هستند/ فصل 6 / مقاله 2/ برهان شفا 94/01/17؛ ادامه بيان اقسام موضوع مساله / بيان اقسام موضوع علم/ بيان موضوع علم/ علوم مشتمل بر سه چيز « مبادي، موضوعات، مسائل » هستند/ فصل 6 / مقاله 2/ برهان شفا 94/01/18؛ ادامه بيان اقسام موضوع مساله / بيان اقسام موضوع علم/ بيان موضوع علم/ علوم مشتمل بر سه چيز « مبادي، موضوعات، مسائل » هستند/ فصل 6 / مقاله 2/ برهان شفا 94/01/23؛ بيان اين مطلب كه در محمول مساله علم اگر توجه به معناي آن محمول شود كه فصل يا جنس يا حد 94/01/24؛ اگر موضوع مساله علم از طريق عوارض، بالاجمال شناخته شده باشد مي توان جنس و فصل و حد را محمول براي چنين موضوعي قرار داد/ توضيح محمول مساله و بيان قيودات آن/ محمول مساله علم/ فصل 6/ مقاله 2/ برهان شفا 94/01/25؛ ادامه بحث اينكه اگر موضوع مساله علم از طريق عوارض، بالاجمال شناخته شده باشد مي توان جنس و فصل و حد را محمول براي چنين موضوعي قرار داد/ توضيح محمول مساله و بيان قيودات آن/ محمول مساله علم/ فصل 6/ مقاله 2/ برهان شفا 94/01/26؛ تبيين موضوع و محمول در مساله علم/ توضيح محمول مساله و بيان قيودات آن/ محمول مساله علم/ فصل 6/ مقاله 2/ برهان شفا. 94/01/30؛ ادامه تبيين موضوع و محمول در مساله علم/ توضيح محمول مساله و بيان قيودات آن/ محمول مساله علم/ فصل 6/ مقاله 2/ برهان شفا. 94/01/31؛ مساله اي كه مجهول اللميه باشد جايز است كه محمول آن مساله، جنس يا فصل يا حد موضوع باشد. 2 ـ در نتيجه برهان نمي توان محمولي كه ذاتي موضوع است را آورد اما در مقدمات برهان مي توان محمولي كه ذاتي موضوع است را آورد/ توضيح محمول مساله و بيان قيودات آن/ محمول مساله علم/ فصل 6/ مقاله 2/ برهان شفا 94/02/01؛ ادامه بحث اينكه در نتيجه برهان نمي توان محمولي كه ذاتي موضوع است را آورد اما در مقدمات برهان مي توان محمولي كه ذاتي موضوع است را آورد/ توضيح محمول مساله و بيان قيودات آن/ محمول مساله علم/ فصل 6/ مقاله 2/ برهان شفا 94/02/06؛ ادامه بحث اينكه در نتيجه ي برهان، نمي توان محمولي كه ذاتي موضوع است را آورد اما در مقدمات برهان مي توان محمولي كه ذاتي موضوع است را آورد/ توضيح محمول مساله و بيان قيودات آن/ محمول مساله علم/ فصل 6/ مقاله 2/ برهان شفا. 94/02/07؛ اشكال بر مورد اول از دو موردي كه در مقدمه ي برهان، محمول ذاتي موضوع قرار مي گرفت/ در نتيجه ي برهان، نمي توان محمولي كه ذاتي موضوع است را آورد اما در مقدمات برهان، مي توان محمولي كه ذاتي موضوع است را آورد/ توضيح محمول مساله و بيان قيودات آن/ محمول مساله علم/ فصل 6/ مقاله 2/ برهان شفا 94/02/08؛ بيان تفصيلي در اختلاف علوم و اشتراك علوم/ فصل 7/ مقاله 2/ برهان شفا 94/02/09؛ بررسي دو علمي كه موضوع يكي خاص باشد و موضوع ديگري عام باشد/ گاهي موضوعات علوم با يكديگر تداخل دارند/ بيان تفصيلي در اختلاف علوم و اشتراك علوم/ فصل 7/ مقاله 2/ برهان شفا. 94/02/14؛ ادامه بررسي دو علمي كه موضوع يكي خاص باشد و موضوع ديگري عام باشد/ گاهي موضوعات علوم با يكديگر تداخل دارند/ بيان تفصيلي در اختلاف علوم و اشتراك علوم/ فصل 7/ مقاله 2/ برهان شفا 94/02/15؛ بيان مواردي كه علوم خاصه مي توانند تحت علم عام قرار بگيرند نه اينكه مساله اي از مسائل علم عام قرار بگيرند/ بررسي دو علمي كه موضوع يكي خاص باشد و موضوع ديگري عام باشد/ گاهي موضوعات علوم با يكديگر تداخل دارند/ بيان تفصيلي در اختلاف علوم و اشتراك علوم/ فصل 7/ مقاله 2/ برهان شفا. 94/02/16؛ مورد چهارم از مواردي كه علوم خاصه مي توانند تحت علم عام قرار بگيرند نه اينكه مساله اي از مسائل علم عام قرار بگيرند/ بررسي دو علمي كه موضوع يكي خاص و موضوع ديگري عام باشد/ گاهي موضوعات علوم با يكديگر تداخل دارند/ بيان تفصيلي در اختلاف علوم و اشتراك علوم/ فصل 7/ مقاله 2/ برهان شفا. 94/02/20؛ بيان فرق قسم چهارم و قسم دوم از مواردي كه علوم خاصه مي توانند تحت علم عام قرار بگيرند نه اينكه مساله اي از مسائل علم عام قرار بگيرند. 2 ـ توضيح صورتي كه بين دو موضوع علم، عموم و خصوص مطلق است و آن عام، جنس نيست بلكه مانند واحد و موجود است/ بررسي دو علمي كه موضوع يكي خاص و موضوع ديگري عام باشد/ گاهي موضوعات علوم با يكديگر تداخل دارند/ بيان تفصيلي در اختلاف علوم و اشتراك علوم/ فصل 7/ مقاله 2/ برهان شفا 94/02/21؛ ادامه توضيح صورتي كه بين دو موضوع علم، عموم و خصوص مطلق است و آن عام، جنس نيست بلكه مانند واحد و موجود است / بررسي دو علمي كه موضوع يكي خاص و موضوع ديگري عام باشد/ گاهي موضوعات علوم با يكديگر تداخل دارند/ بيان تفصيلي در اختلاف علوم و اشتراك علوم/ فصل 7/ مقاله 2/ برهان شفا. 94/02/22؛ نحوه احتياج تمام علوم به علم فلسفه/ بيان حكم پنجمِ صورتي كه موضوع علم عام، جنس نباشد بلكه بمنزله جنس براي موضوع علم خاص باشد/ 2 ـ بيان فرق فلسفه اولي با جدل و سفسطه/ توضيح صورتي كه بين دو موضوع علم، عموم و خصوص مطلق است و آن عام، جنس نيست بلكه مانند واحد و موجود است/ بررسي دو علمي كه موضوع يكي خاص و موضوع ديگري عام باشد/ گاهي موضوعات علوم با يكديگر تداخل دارند/ بيان تفصيلي در اختلاف علوم واشتراك آنها/ فصل 7/ مقاله 2/ برهان شفا 94/02/23؛ ادامه بيان فرق فلسفه اولي با جدل و سفسطه/ توضيح صورتي كه بين دو موضوع علم، عموم و خصوص مطلق است و آن عام، جنس نيست بلكه مانند واحد و موجود است/ بررسي دو علمي كه موضوع يكي خاص و موضوع ديگري عام باشد/ 2 ـ اگر چند علم موضوع واحد داشته باشند اختلاف اين چند علم به دو وجه است/ گاهي موضوعات علوم با يكديگر تداخل دارند/ بيان تفصيلي در اختلاف علوم و اشتراك آنها/ فصل 7/ مقاله 2/ برهان شفا 94/02/27؛ اگر چند علم موضوع واحد داشته باشند اختلاف اين چند علم به دو وجه است/ گاهي موضوعات علوم با يكديگر تداخل دارند. 2 ـ بيان اشتراك علوم/ بيان تفصيلي در اختلاف علوم و اشتراك آنها/ فصل 7/ مقاله 2/ برهان شفا 94/02/28؛ ادامه بيان اشتراك علوم از طريق مبادي/ بيان تفصيلي در اختلاف علوم و اشتراك آنها/ فصل 7 / مقاله 2/ برهان شفا 94/02/29؛ بيان اشتراك علوم از طريق مسائل و موضوعات/ بيان تفصيلي در اختلاف علوم و اشتراك آنها/ فصل 7/ مقاله 2/ برهان شفا 94/02/30؛ بيان اشتراك علوم از طريق مسائل و موضوعات/ بيان تفصيلي در اختلاف علوم و اشتراك آنها/ فصل 7/ مقاله 2/ برهان شفا 94/03/03؛ بيان شرط نقل برهان از علمي به علم ديگر/ فصل 8/ مقاله 2/ برهان شفا 94/03/06؛ ادامه بيان شرط نقل برهان از علمي به علم ديگر/ فصل 8/ مقاله 2/ برهان شفا. 94/03/10؛ آيا برهان مي تواند بر جزئيات اقامه شود يا نه؟ و اگر نتوانست بر جزئيات اقامه شود و بر كليات اقامه شد آيا مي تواند شامل جزئياتي بشود كه در تحت كليات هستند يا نه؟/ فصل 8/ مقاله 2/ برهان شفا. 94/03/11؛ ادامه بحث اينكه آيا برهان مي تواند بر جزئيات اقامه شود يا نه؟ و اگر نتوانست بر جزئيات اقامه شود و بر كليات اقامه شد آيا مي تواند شامل جزئياتي بشود كه در تحت كليات هستند يا نه؟/ فصل 8/ مقاله 2/ برهان شفا. 94/03/12؛ ادامه بحث اينكه آيا برهان مي تواند بر جزئيات اقامه شود يا نه؟ و اگر نتوانست بر جزئيات اقامه شود و بر كليات اقامه شد آيا مي تواند شامل جزئياتي بشود كه در تحت كليات هستند يا نه؟ / فصل 8/ مقاله 2/ برهان شفا 94/03/17؛ بيان وجه اشتراك حدّ با برهان در اينكه در جزئي نمي آيند/ آيا حد شامل جزئيات مي شود يا نه؟/ فصل 8/ مقاله 2/ برهان شفا. 94/03/18؛ ادامه بحث اينكه آيا حد شامل جزئيات مي شود يا نه؟/ فصل 8/ مقاله 2/ برهان شفا. 94/03/19؛ ادامه بحث اينكه آيا حد شامل جزئيات مي شود يا نه؟/ فصل 8/ مقاله 2/ برهان شفا. 94/03/20؛ ادامه بحث اينكه آيا حد شامل جزئيات مي شود يا نه؟/ فصل 8/ مقاله 2/ برهان شفا. 94/03/24؛ مقدمات برهان بايد با مطلوب و نتيجه، مناسبت داشته باشد/ فصل 9/ مقاله 2/ برهان شفا. 94/03/25؛ بيان كلام بروسن/ مقدمات برهان بايد با مطلوب و نتيجه، مناسبت داشته باشد/ فصل 9/ مقاله 2/ برهان شفا. 94/03/26؛ بررسي كلام بروسن توسط ارسطو/ مقدمات برهان بايد با مطلوب و نتيجه مناسبت داشته باشند/ فصل 9/ مقاله 2/ برهان شفا. 94/03/30؛ بررسي كلام بعضي كه در تفسير كلام ارسطو آمده توسط مصنف/ بررسي كلام بروسن/ مقدمات برهان بايد با مطلوب و نتيجه مناسبت داشته باشند/ فصل 9/ مقاله 2/ برهان شفا. 94/03/31؛ توضيح كلام ارسطو در مورد كلام بروسن توسط مصنف/ بررسي كلام بروسن/ مقدمات برهان بايد با مطلوب و نتيجه مناسب داشته باشند/ فصل 9/ مقاله 2/ برهان شفا. 94/04/01؛ بررسي كلام بروسن توسط مصنف/ مقدمات برهان بايد با مطلوب و نتيجه مناسبت داشته باشند/ فصل 9/ مقاله 2/ برهان شفا. 94/04/02؛ بيان اختلاف دو علم در اعطاء لمّ و انّ/ فصل 9/ مقاله 2/ برهان شفا. 94/04/06؛ تفسير بعضي درباره بيان اختلاف دو علم در اعطاء لمّ و انّ و بررسي آن توسط مصنف/ بيان اختلاف دو علم در اعطاء لمّ و انّ/ فصل 9/ مقاله 2/ برهان شفا. 94/04/07؛ ادامه بيان اختلاف دو علم در اعطاء لمّ و انّ/ فصل 9/ مقاله 2/ برهان شفا. 94/04/08؛ توضيح اين بحث كه در يك مساله واحدي هر دو علم برهان لمّ عطا كنند/ بيان اختلاف دو علم در اعطا لم و ان/ فصل 9/ مقاله 2 برهان شفا. 94/04/09؛ بيان مثال دوم براي جايي كه علم اسفل در برهان لمّي كه عطا مي كند از علم اصلي استفاده مي كند/ در مساله واحد، هر دو علم، برهان لمّ عطا مي كنند/ بيان اختلاف دو علم در اعطا لمّ و انّ/ فصل 9/ مقاله 2/ برهان شفا. 94/04/10؛ بيان جايي كه علم اعلي در برهان لمّي كه عطا مي كند از علم اسفل استفاده مي كند/ در مساله ي واحد، هر د و علم، برهان لمّ عطا مي كنند/ بيان اختلاف دو علم در لمّ و انّ/ فصل 9/ مقاله 2/ برهان شفا. 94/04/11؛ ادامه بيان جايي كه علم اعلي در برهان لمّي كه عطا مي كند از علم اسفل استفاده مي كند/ در مساله ي واحد، هر دو علم برهان لمّ عطا مي كنند/ بيان اختلاف دو علم در اعطاء لمّ و انّ/ فصل 9/ مقاله 2/ برهان شفا. 94/04/13؛ بيان اينكه اگر دو علم در عرض هم باشند يكي برهان لم و ديگري برهان انّ عطا مي كند/ اگر دو علم در عرض يكديگر باشند آيا هر دو مي توانند در مساله ي خاصي برهان لمّ عطا كنند يا اينكه يكي برهان لمّ و ديگري برهان انّ عطا مي كند؟/ بيان اختلاف دو علم در اعطا لمّ و انّ/ فصل 9/ مقاله 2/ برهان شفا. 94/04/14؛ بيان اقسام علت/ دو علم جزئي نمي توانند در يك مساله، برهان لمّ عطا كنند/ اگر دو علم در عرض يكديگر باشند آيا هر دو مي توانند در مساله ي خاصي برهان لمّ عطا كنند يا اينكه يكي برهان لمّ و ديگري برهان انّ عطا مي كند؟/ بيان اختلاف دو علم در اعطاء لمّ و انّ/ فصل 9/ مقاله 2/ برهان شفا. 94/04/16؛ تعدد برهان « چه برهان انّ و چه برهان لمّ » در چه جايي مي تواند باشد/ اگر دو علم در عرض يكديگر باشد آيا هر دو مي توانند در مساله ي خاص برهان لمّ عطا كنند يا اينكه يكي برهان لم و ديگري برهان ان عطا مي كند؟/ بيان اختلاف دو علم در اعطاء لم و ان/ فصل 9/ مقاله 2/ برهان شفا. 94/04/18؛ موضوعي كه داراي چند علت است و در نتيجه داراي چند حد وسط است و بالتبع داراي چند برهان لمّ است ايا براهينش را علوم متعدد عطا مي كند يا يك علم عطا مي كند/ تعدد برهان « چه برهان انّ و چه برهان لمّ » در چه جايي مي توان باشد/ اگر دو علم در عرض يكديگر باشند آيا هر دو مي توانند در مساله ي خاصي برهان لمّ عطا كنند يا اينكه يكي برهان لمّ و ديگري برهان انّ عطا مي كند؟/ بيان اختلاف دو علم در اعطا لمّ و انّ/ فصل 9/ مقاله 2/ برهان شفا. 94/04/20؛ بيان مثال براي موضوعي كه داراي چند علت است و در نتيجه داراي چند حد وسط است و بالتبع داراي چند برهان لمّ است ايا براهينش را علوم متعدد عطا مي كند يا يك علم عطا مي كند/ تعدد برهان « چه برهان انّ و چه برهان لمّ » در چه جايي مي توان باشد/ اگر دو علم در عرض يكديگر باشند آيا هر دو مي توانند در مساله ي خاصي برهان لمّ عطا كنند يا اينكه يكي برهان لمّ و ديگري برهان انّ عطا مي كند؟/ بيان اختلاف دو علم در اعطا لمّ و انّ/ فصل 9/ مقاله 2/ برهان شفا. 94/04/21؛ ادامه بيان مثال براي موضوعي كه داراي چند علت است و در نتيجه داراي چند حد وسط است و بالتبع داراي چند برهان لمّ است ايا براهينش را علوم متعدد عطا مي كند يا يك علم عطا مي كند/ تعدد برهان « چه برهان انّ و چه برهان لمّ » در چه جايي مي توان باشد/ اگر دو علم در عرض يكديگر باشند آيا هر دو مي توانند در مساله ي خاصي برهان لمّ عطا كنند يا اينكه يكي برهان لمّ و ديگري برهان انّ عطا مي كند؟/ بيان اختلاف دو علم در اعطا لمّ و انّ/ فصل 9/ مقاله 2/ برهان شفا. 94/04/22؛ 1 ـ راهي براي اقامه برهان در علوم بر مبادي آنها نيست 2 ـ بيان اقسام موضوع صناعت/ فصل 10/ مقاله 2/ برهان شفا. 94/04/23؛ محمولات ذاتيه را نمي توان به عنوان اصل موضوع يا مصادره، در علم پذيرفت 2 ـ مبدء تصديقي، هم بايد مورد تصديق واقع شود هم بايد مورد تصور واقع شود. / فصل 10/ مقاله 2/ برهان شفا. 94/04/24؛ 1 ـ مقدمه بديهي توسط انكار گروهي از بداهت خارج نمي شود و مصادره يا اصل موضوع نمي شود 2 ـ مقدمه ي مشكوكٌ فيه را مي توان به عنوان اصل موضوع ذكر كرد 3ـ حد و مبادي تصوريه را نمي توان به عنوان اصل موضوع در صدر علم ذكر كرد/ فصل 10/ مقاله 2 / برهان شفا. 94/04/25؛ 1 ـ اشكال بر اين مطلب كه اصول موضوعه بايد صادق باشند و جواب از ارسطو از آن 2 ـ بيان دو فرق بين مبادي تصوريه و تصديقيه / فصل 10/ مقاله 2/ برهان شفا. 94/04/26؛ آيا مي توان موضوع علم يا موضوع مساله « و به تعبير ديگر اصغر در قياس » يا حد وسط يا اكبر را مُثُل افلاطوني قرار داد يا نمي توان قرار داد و بايد مفاهيم قرار داد؟/ فصل 10/ مقاله 2/ برهان شفا. 94/04/28؛ نظر مصنف درباره اينكه آيا مي توان حد وسط در قياس را مُثُل افلاطوني قرار داد يا نه؟/ آيا مي توان موضوع علم يا موضوع مساله « و به تعبير ديگر اصغر در قياس » يا حد وسط يا اكبر را، مُثُل افلاطوني قرار داد يا نمي توان قرار داد و بايد مفاهيم قرار داد / فصل 10/ مقاله 2/ برهان شفا. 94/04/29؛ نظر مصنف درباره اينكه آيا مي توان موضوع علم يا موضوع مساله « و به تعبير ديگر اصغر در قياس » يا اكبر را مُثُل افلاطون قرار داد يا نمي توان قرار داد/ آيا مي توان موضوع علم يا موضوع مساله « و به تعبير ديگر اصغر در قياس » يا حد وسط يا اكبر را، مُثُل افلاطوني قرار داد يا نمي توان قرار داد و بايد مفاهيم را قرار داد؟ / فصل 10/ مقاله 2/ برهان شفا. 94/04/30
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
14253
Cost View
رایگان
Year of publication
Book Version
1