آرشیو دروس برهان استاد محمد حسین حشمت پور 95-94

  • آرشیو دروس برهان استاد محمد حسین حشمت پور 95-94
آرشيو دروس برهان استاد محمد حسين حشمت پور95-94
مشخصات كتاب:
سرشناسه: حشمت پور، بشير محمد حسين
عنوان و نام پديدآور:آرشيو دروس برهان استاد محمد حسين حشمت پور95-94/محمد حسين حشمت پور.
به همراه صوت دروس
منبع الكترونيكي : سايت مدرسه فقاهت
مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان، ۱۳96.
مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه و رايانه
موضوع: برهان
عناوين اصلي كتاب شامل:
بيان مبدء اول و كيفيت وقوع آن در علوم/ مقاله 3/ فصل 1/ برهان شفا. 94/06/25؛ ادامه بيان وجه اول كيفيت وقوع مبدء اول در علوم/ كيفيت وقوع مبدء اول در علوم/ مقاله 3/ فصل 1/ برهان شفا. 94/06/29؛ بيان وجه دوم و وجه سوم كيفيت وقوع مبدء اول در علوم/ كيفيت وقوع مبدء اول در علوم/ مقاله 3/ فصل 1/ برهان شفا. 94/06/31؛ 1 ـ علوم عامّي « مثل اجتماع نقيضين محال است » در هر علم برهاني به عنوان يكي از مبادي است. 2 ـ علوم عامّي در جدل هم مورد استفاده واقع مي شوند/ بيان كيفيت وقوع مبدء اول در علوم/ فصل 1/ مقاله 3/ برهان شفا. 94/07/01؛ جدل از دو وجه در مسائل علم، محدود نيست/ بيان كيفيت وقوع مبدء اول در علوم/ فصل 1/ مقاله 3/ برهان شفا. 94/07/05؛ 1 ـ جدل از دو وجه در مبادي علم، محدود نيست 2 ـ برهان از نظر موضوع و مسائل و مبادي محدود است 3 ـ مساله علميه بر دو وجه گفته مي شود./ مسائلِ مناسبه با علوم و كيفيت وقوع آنها/ فصل 1/ مقاله 3/ برهان شفا. 94/07/06؛ مساله ي امتحانيه، من وجهٍ امتحاني است و من وجهٍ علمي است/ بيان ويژگي مساله ي امتحانيه/ مساله ي علميه بر دو وجه گفته مي شود/ مسائلِ مناسبه با علوم و كيفيت وقوع آنها/ فصل 1/ مقاله 3/ برهان شفا. 94/07/07؛ هر سوالي كه در هر علمي مطرح شود آيا از سنخ همان علم است؟/ مسائلِ مناسبه با علوم و كيفيت وقوع آنها/ فصل 1/ مقاله 3/ برهان شفا. 94/07/08؛ ادامه بحث اينكه هر سوالي كه در هر علمي مطرح شود آيا از سنخ همان علم است؟/ مسائل مناسبه با علوم و كيفيت وقوع آنها/ فصل 1/ مقاله 3/ برهان شفا. 94/07/12؛ ادامه بحث اينكه هر سوالي كه در هر علمي مطرح شود آيا از سنخ همان علم است؟/ مسائلِ مناسبه با علوم و كيفيت وقوع آنها/ فصل 1/ مقاله 3/ برهان شفا. 94/07/13؛ مساله ي غير مناسب با علم به دو وجه در علم بيان مي شود/ فصل 1/ مقاله 3/ برهان شفا. 94/07/14؛ ادامه بحث اينكه مساله ي غير مناسب با علم به دو وجه در علم بيان مي شود/ فصل 1/ مقاله 3/ برهان شفا. 94/07/15؛ ادامه بحث اينكه مساله ي غير مناسب با علم به دو وجه در علم بيان مي شود/ فصل 1/ مقاله 3/ برهان شفا. 94/07/19؛ به چه علت علم رياضي بعيد از غلط است/ فصل 2/ مقاله 3/ برهان شفا. 94/08/05؛ التباس مفهوم حدود قياس به خاطر اشتراك اسم، در علم رياضي نيست/ به چه علت علم رياضي بعيد از غلط است/ فصل 2/ مقاله 3/ برهان شفا. 94/08/06؛ ادامه فرق بين رياضيات و علوم ديگر/ التباس مفهوم حدود قياس به خاطر اشتراك اسم در علم رياضي نيست/ به چه علت علم رياضي بعيد از غلط است/ فصل 2/ مقاله 3/ برهان شفا. 94/08/10؛ فرق علم رياضي با جدل/ التباس مفهوم حدود قياس به خاطر اشتراك در علم رياضي نيست/ به چه علت علم رياضي بعيد از غلط است/ فصل 2/ مقاله 3/ برهان شفا. 94/08/11؛ چه موقع مقدمه اي با مقدمه ديگر مناقض است/ فرق علم رياضي با جدل/ التباس مفهوم حدود قياس به خاطر اشتراك در علم رياضي نيست/ به چه علت علم رياضي بعيد از غلط است/ فصل 2/ مقاله 3/ برهان شفا. 94/08/12؛ ادامه ي بحث اينكه چه موقع مقدمه اي با مقدمه ديگر مناقض است/ فرق علم رياضي با جدل/ التباس مفهوم حدود به خاطر اشتراك در علم رياضي نيست/ به چه علت علم رياضي بعيد از غلط است/ فصل 2/ مقاله 3/ برهان شفا. 94/08/13؛ فرق علم رياضي با جدل/ اشتباه از طريق اخلال به صورت منطقي قياس، در علم رياضي نيست/ به چه علت علم رياضي بعيد از غلط است/ فصل 2/ مقاله 3/ برهان شفا. 94/08/18؛ بيان فرق علم رياضي با جدل به لحاظ تركيب و تحليل/ فصل 2/ مقاله 3/ برهان شفا. 94/08/19؛ ادامه بيان فرق علم رياضي با جدل به لحاظ تركيب و تحليل/ فصل 2/ مقاله 3/ برهان شفا. 94/08/20؛ در تركيب، جدل مخالف با تعاليم است/ بيان فرق علم رياضي با جدل به لحاظ تركيب و تحليل/ فصل 2/ مقاله 3/ برهان شفا. 94/08/24؛ در تزايد، جدل مخالف با تعاليم است/ بيان فرق علم رياضي با جدل به لحاظ تركيب و تحليل/ فصل 2/ مقاله 3/ برهان شفا. 94/08/25؛ بيان احتمال دوم از لفظ « تزيد » در كلام ارسطو/ در تزايد، جدل مخالف با تعاليم است/ بيان فرق علم رياضي با جدل به لحاظ تركيب و تحليل/ فصل 2/ مقاله 3/ برهان شفا. 94/08/26؛ ادامه بيان احتمال دوم از لفظ « تزيد » در كلام ارسطو و بيان احتمال سوم/ در تزايد، جدل مخالف با تعاليم است/ بيان فرق علم رياضي با جدل به لحاظ تركيب و تحليل/ فصل 2/ مقاله 3/ برهان شفا. 94/08/27؛ 1- ادامه بيان احتمال سوم از لفظ « تزيد » در كلام ارسطو / در تزايد، جدل مخالف با تعاليم است / بيان فرق علم تعاليم « و رياضي » با جدل به محاظ تركيب و تحليل/ فصل 2/ 2ـ آيا بر مطلوب واحد مي توان هم برهان « لمّ » و هم برهان « انّ » اقامه كرد؟ / فصل 3/ مقاله 3/ برهان شفا. 94/09/01؛ آيا بر مطلوب واحد مي توان هم برهان « انّ » و هم برهان « لمّ » اقامه كرد؟/ فصل 3/ مقاله3/ برهان شفا. 94/09/02؛ بيان فرق دوم بين دو قياسي كه در يكي حد وسط، علت قريب براي اكبر است و در قياس ديگري حد وسط، علت براي اكبر است/ بيان وجه اول در جايي كه مي توان بر مطلوب واحده، هم برهان « انّ » و هم برهان « لم » اقامه كرد/ آيا بر مطلوب واحد مي توان هم برهان «ان » و هم برهان « لم » اقامه كرد/ فصل 3/ مقاله 3/ برهان شفا. 94/09/03؛ وجه دوم را در وجهي كه مي توان بر حدود واحده، هم برهان « انّ » اقامه كرد هم برهان « لمّ » اقامه كرد/ آيا بر مطلوب واحد مي توان هم برهان « انّ » و هم برهان « لمّ » اقامه كرد؟/ فصل 3/ مقاله 3/ برهان شفا. 94/09/04؛ ادامه بيان وجه دوم از دو وجهي كه مي توان بر حدود واحده، هم برهان « انّ » اقامه كرد هم برهان « لمّ » اقامه كرد/ آيا بر مطلوب واحد مي توان هم برهان « انّ » و هم برهان « لمّ » اقامه كرد؟/ فصل 3/ مقاله 3/ برهان شفا. 94/09/23؛ در جايي كه انعكاس قياس ممكن است، مي توان هم برهان لم و هم برهان انّ آورد ولي بايد از بين علت و معلول آن كه اعرف است ملاحظه شود/ بيان وجه دوم از دو وجهي كه مي توان بر حدود واحده، هم برهان انّ اقامه كرد هم برهان لمّ اقامه كرد/ آيا بر مطلوب واحد مي توان هم برهان انّ و هم برهان لم اقامه كرد/ فصل 3/ مقاله 3/ برهان شفا 94/09/24؛ در جايي كه انعكاس قياس ممكن است مي توان هم برهان « لمّ » و هم برهان « انّ » آورد./ بيان وجه دوم از دو وجهي كه مي توان بر حدود واحده، هم برهان « انّ » اقامه كرد هم برهان « لمّ » اقامه كرد/ آيا بر مطلوب واحد مي توان هم برهان « انّ » و هم برهان « لمّ » اقامه كرد/ فصل 3/ مقاله 3/ برهان شفا. 94/09/25؛ مي توان در علم واحد بر مطلوب واحد، هم برهان « لمّ » و هم برهان « انّ » اقامه كرد/ بيان وجه دوم از دو وجهي كه مي توان بر حدود واحده، هم برهان « انّ » اقامه كرد هم برهان « لمّ » اقامه كرد/ آيا بر مطلوب واحد مي توان هم برهان « انّ » و هم برهان « لمّ » اقامه كرد/ فصل 3/ مقاله 3/ برهان شفا. 94/09/30؛ توضيح وجه اول در جايي كه مي توان بر مطلوب واحده، هم برهان « انّ » و هم برهان « لمّ » اقامه كرد/ آيا بر مطلوب واحد مي توان هم برهان « انّ » و هم برهان « لمّ » اقامه كرد؟/ فصل 3/ مقاله 3/ برهان شفا. 94/10/01؛ مراد از « خارج » در كلام ارسطو كه گفت « اوسط، خارج از قياس است » چه مي باشد؟/ توضيح وجه اول در جايي كه مي توان بر مطلوب واحد، هم برهان «انّ» و هم برهان «لمّ» اقامه كرد/ آيا بر مطلوب واحد مي توان هم برهان «انّ» و هم برهان «لمّ» اقامه كرد؟/ فصل 3/ مقاله 3/ برهان شفا. 94/10/02؛ ادامه مراد از « خارج » در كلام ارسطو كه گفت « اوسط، خارج از قياس است » چه مي باشد؟/ توضيح وجه اول در جايي كه مي توان بر مطلوب واحد، هم برهان « انّ » و هم برهان « لمّ » اقامه كرد/ بر مطلوب واحد مي توان هم برهان « ان » و هم برهان « لم » اقامه كرد/ فصل 3/ مقاله 3/ برهان شفا. 94/10/06؛ ادامه بيان اين مطلب كه مراد از « خارج » در كلام ارسطو كه گفت « اوسط، خارج از قياس است » چه مي باشد؟/ توضيح وجه اول در جايي كه مي توان بر مطلوب واحد، هم برهان « انّ » و هم برهان « لمّ » اقامه كرد/ بر مطلوب واحد مي توان هم برهان « ان » و هم برهان « لم » اقامه كرد/ فصل 3/ مقاله 3/ برهان شفا. 94/10/07؛ اقامه ي برهان « انّ » و برهان « لمّ » بر مطلوب واحد، اكثراً در دو علم واقع مي شود/ توضيح وجه اول در جايي كه مي توان بر مطلوب واحد، هم برهان « انّ » و هم برهان « لمّ » اقامه كرد/ بر مطلوب واحد مي توان هم برهان « ان » و هم برهان « لم » اقامه كرد/ فصل 3/ مقاله 3/ برهان شفا. 94/10/09؛ دو علمي كه اقامه ي برهان انّ و برهان لمّ بر مسأله واحد مي كنند متواطيء الاسم اند/ ادامه اقامه برهان انّ و لمّ بر مطلوب واحد، اكثراً در دو علم واقع مي شود/ توضيح وجه اول/ توضيح وجه اول در جايي كه مي توان بر مطلوب واحد، هم برهان « انّ » و هم برهان « لمّ » اقامه كرد/ بر مطلوب واحد مي توان هم برهان « انّ » و هم برهان « لمّ » اقامه كرد/ فصل 3/ مقاله 3/ برهان شفا. 94/10/14؛ چرا دو علمي كه اقامه ي برهان « انّ » و برهان « لمّ » بر مساله ي واحد مي كنند متواطيء الاسم نيستند بلكه بمنزله متواطيء الاسم هستند به دو سبب/ اقامه ي برهان « انّ » و برهان « لمّ » بر مطلوب واحد، اكثرا در دو علم واقع مي شود/ توضيح وجه اول در جايي كه مي توان بر مطلوب واحد، هم برهان « انّ » و هم برهان « لمّ » اقامه كرد/ بر مطلوب واحد مي توان هم برهان « انّ » و هم برهان « لمّ » اقامه كرد/ فصل 3/ مقاله 3/ برهان شفا. 94/10/15؛ دو علمي كه بمنزله متواطيء الاسم باشند علم واحد به حساب مي آيند/ اقامه برهان ان و برهان لم بر مطلوب واحد اكثرا در دو علم واقع مي شود/ اقامه ي برهان « انّ » و برهان « لمّ » بر مطلوب واحد، اكثراً در دو علم واقع مي شود/ توضيح وجه اول در جايي كه مي توان بر مطلوب واحد، هم برهان « انّ » و هم برهان « لمّ » اقامه كرد/ بر مطلوب واحد مي توان هم برهان « انّ » و هم برهان « لمّ » اقامه كرد/ فصل 3/ مقاله 3/ برهان شفا. 94/10/16؛ اصحاب علوم تعليميه كه سبب را ارائه مي دهند غالباً نمي توانند آن سبب را تطبيق بر جزئيات بدهند و در عمل آن را پياده كنند/ توضيح وجه اول در جايي كه مي توان بر مطلوب واحد، هم برهان « انّ » و هم برهان « لمّ » اقامه كرد/ بر مطلوب واحد مي توان هم برهان « انّ » و هم برهان « لمّ » اقامه كرد/ فصل 3/ مقاله 3/ برهان شفا. 94/10/20؛ بيان وجه و سبب دوم در جايي كه هم مي توان برهان « انّ » و هم برهان « لمّ » بر مطلوب واحد اقامه كرد/ بر مطلوب واحد مي توان هم برهان « انّ » و هم برهان « لمّ » اقامه كرد/ فصل 3/ مقاله 3/ برهان شفا. 94/10/21؛ ادامه بيان وجه و سبب دوم در جايي كه هم مي توان برهان « انّ » و هم برهان « لمّ » بر مطلوب واحد اقامه كرد/ بر مطلوب واحد مي توان هم برهان « انّ » و هم برهان « لمّ » اقامه كرد/ فصل 3/ مقاله 3/ برهان شفا. 94/10/23؛ بيان مورد سوم در جايي كه بر مطلوب واحد مي توان هم برهان انّ و هم برهان لمّ اقامه كرد/ فصل 3/ مقاله3/ برهان شفا. 94/10/27؛ بيان مثال از طرف گروهي، براي جايي كه يك علم تحت علم ديگر است به طوري كه يك علم برهان « انّ » و علم ديگر برهان « لمّ » عطا مي كند و بررسي آن مثال توسط مصنف/ بر مطلوب واحد مي توان هم برهان « انّ » و هم برهان « لمّ » اقامه كرد/ فصل 3/ مقاله 3/ برهان شفا. 94/10/28؛ ادامه بيان مثال از طرف گروهي، براي جايي كه يك علم تحت علم ديگر است به طوري كه يك علم برهان « انّ » و علم ديگر برهان « لمّ » عطا مي كند و بررسي آن مثال توسط مصنف/ بر مطلوب واحد مي توان هم برهان « انّ » و هم برهان « لمّ » اقامه كرد/ فصل 3/ مقاله 3/ برهان شفا. 94/10/30؛ ادامه بيان مثال از طرف گروهي، براي جايي كه يك علم تحت علم ديگر است به طوري كه يك علم برهان « انّ » و علم ديگر برهان « لمّ » عطا مي كند و بررسي آن مثال توسط مصنف/ بر مطلوب واحد مي توان هم برهان « انّ » و هم برهان « لمّ » اقامه كرد/ فصل 3/ مقاله 3/ برهان شفا. 94/11/04؛ بيان اشكال از طرف مصنف بر ارسطو به اينكه مثالهايي كه بيان كرده با قاعده اي كه بيان كرده «كه بر مساله ي واحده برهان انّ و برهان لمّ اقامه مي شود » مناسبت ندارد و جواب از آن اشكال/ بر مطلوب واحد مي توان هم برهان « انّ » و هم برهان « لمّ » اقامه كرد/ فصل 3/ مقاله 3/ برهان شفا. 94/11/05؛ ادامه بيان اشكال از طرف مصنف بر ارسطو به اينكه مثالهايي كه بيان كرده با قاعده اي كه بيان كرده « كه بر مساله ي واحده برهان انّ و برهان لمّ اقامه مي شود » مناسبت ندارد و جواب از آن اشكال/ بر مطلوب واحد مي توان هم برهان « انّ » و هم برهان « لمّ » اقامه كرد/ فصل 3/ مقاله 3/ برهان شفا. 94/11/06؛ شكل اول از اَشكال چهارگانه قياس، ترجيح بر بقيه اَشكال اربعه دارد / فصل 4/ مقاله 3/ برهان شفا. 94/11/07؛ شكل اول از اَشكال چهارگانه قياس، ترجيح بر بقيه اَشكال اربعه دارد / فصل 4/ مقاله 3/ برهان شفا. 94/11/11؛ ادامه دليل اول بر اينكه شكل اول از اَشكال چهارگانه قياس، ترجيح بر بقيه اَشكال دارد/ شكل اول از اَشكال چهارگانه قياس، ترجيح بر بقيه اشكال دارد/ فصل 4 / مقاله 3 / برهان شفا. 94/11/12؛ 1ـ ادامه دليل اول و بيان دليل دوم بر اينكه شكل اول از اَشكال چهارگانه قياس، ترجيح بر بقيه اَشكال دارد/ شكل اول از اَشكال چهارگانه قياس، ترجيح بر بقيه اَشكال دارد/ فصل 4/ مقاله 3/ برهان شفا. 94/11/13؛ دليل سوم بر اينكه شكل اول از اَشكال چهارگانه قياس، ترجيح بر بقيه اَشكال دارد/ شكل اول از اَشكال چهارگانه قياس، ترجيح بر بقيه اَشكال دارد/ فصل 4/ مقاله 3/ برهان شفا. 94/11/14؛ 1ـ توضيح دليل افتراض. 2ـ نحوه برگرداندن قياس خلف به شكل اول/ فصل 4/مقاله 3/ برهان شفا. 94/11/18؛ 1ـ بيان اين مطلب كه گاهي قياس، مادتاً و صورتاً لا وسط له است و نياز به اثبات ندارد/ 2ـ بيان وجه چهارم فضيلت شكل اول بر ساير اشكال/ شكل اول از اَشكال چهارگانه قياس، ترجيح بر بقيه اَشكال دارد/ فصل 4/ مقاله 3/ برهان شفا. 94/11/19؛ بيان وجه چهارمِ و وجه پنجم فضيلت شكل اول بر ساير اَشكال/ شكل اول از اَشكال چهارگانه قياس، ترجيح بر بقيه اَشكال دارد/ فصل 4/ مقاله 3/ برهان شفا. 94/11/20؛ بيان وجه پنجم فضيلت شكل اول بر ساير اَشكال اربعه/ شكل اول از اَشكال چهارگانه قياس، ترجيح بر بقيه اَشكال دارد/ فصل 4/ مقاله 3/ برهان شفا. 94/11/28؛ ادامه بيان وجه پنجم فضيلت شكل اول بر ساير اَشكال اربعه/ شكل اول از اَشكال چهارگانه قياس، ترجيح بر بقيه اَشكال دارد/ فصل 4/ مقاله 3/ برهان شفا. 94/12/02؛ ادامه بيان وجه پنجم فضيلت شكل اول بر ساير اَشكال اربعه/ شكل اول از اَشكال چهارگانه قياس، ترجيح بر بقيه اَشكال دارد/ فصل 4/ مقاله 3/ برهان شفا. 94/12/04؛ بيان نحوه ي تحليل قضيه ي سالبه به مقدمات غير ذات وسط/ ادامه بيان وجه پنجم فضيلت شكل اول بر ساير اَشكال اربعه/ شكل اول از اَشكال چهارگانه قياس، ترجيح بر بقيه اَشكال دارد/ فصل 4/ مقاله 3/ برهان شفا. 94/12/09؛ توضيح قضيه ي سالبه ي غير ذات وسط/ بيان نحوه ي تحليل قضيه ي سالبه به مقدمات غير ذات وسط/ ادامه وجه پنجم فضيلت شكل اول بر ساير اَشكال اربعه/ شكل اول از اَشكال چهارگانه قياس، ترجيح بر بقيه اَشكال دارد/ فصل 4/ مقاله 3/ برهان شفا. 94/12/10؛ بيان اقسام سالبه ي ذات وسط/ بيان نحوه ي تحليل قضيه ي سالبه به مقدمات غير ذات وسط/ ادامه وجه پنجم فضيلت شكل اول بر ساير اَشكال اربعه/ شكل اول از اَشكال چهارگانه قياس، ترجيح بر بقيه اَشكال دارد/ فصل 4/ مقاله 3/ برهان شفا. 94/12/11؛ بيان اقسام سالبه ي ذات وسط/ بيان نحوه ي تحليل قضيه ي سالبه به مقدمات غير ذات وسط/ ادامه وجه پنجم فضيلت شكل اول بر ساير اَشكال اربعه/ شكل اول از اَشكال چهارگانه قياس، ترجيح بر بقيه اَشكال دارد/ فصل 4/ مقاله 3/ برهان شفا. 94/12/12؛ ادامه بيان اقسام سالبه ذات وسط/ بيان نحوه ي تحليل قضيه ي سالبه به مقدمات غير ذات وسط/ ادامه وجه پنجم فضيلت شكل اول بر ساير اَشكال اربعه/ شكل اول از اَشكال چهارگانه قياس، ترجيح بر بقيه اَشكال دارد/ فصل 4/ مقاله 3/ برهان شفا. 94/12/16؛ ادامه بيان اقسام سالبه ذات وسط/ بيان نحوه ي تحليل قضيه ي سالبه به مقدمات غير ذات وسط/ ادامه وجه پنجم فضيلت شكل اول بر ساير اَشكال اربعه/ شكل اول از اَشكال چهارگانه قياس، ترجيح بر بقيه اَشكال دارد/ فصل 4/ مقاله 3/ برهان شفا. 94/12/17؛ بيان نحوه ي تحليل قضيه ي سالبه به مقدمات غير ذات وسط/ وجه پنجم فضيلت شكل اول بر ساير اَشكال اربعه/ شكل اول از اَشكال چهارگانه قياس، ترجيح بر بقيه اَشكال دارد/ فصل 4/ مقاله 3/ برهان شفا. 94/12/18؛ ادامه بيان نحوه ي تحليل قضيه ي سالبه به مقدمات غير ذات وسط/ وجه پنجم فضيلت شكل اول بر ساير اَشكال اربعه/ شكل اول از اَشكال چهارگانه قياس، ترجيح بر بقيه اَشكال دارد/ فصل 4/ مقاله 3/ برهان شفا. 94/12/19؛ آيا قضيه سالبه ي لا وسط لها با اين شرطي كه نتوان بر موضوعش محمول خاص حمل كرد و بر محمولش محمول خاص حمل كرد وجود دارد؟/ بيان نحوه ي تحليل قضيه سالبه به مقدمات غير ذات وسط/ وجه پنجم فضيلت شكل اول بر ساير اَشكال اربعه/ شكل اول از اَشكال چهارگانه قياس، ترجيح بر بقيه اَشكال دارد/ فصل 4/ مقاله 3/ برهان شفا. 94/12/24؛ تقسيم جهل به جهل بسيط و جهل مركب/ كيفيت وقوع مغالطه در اَشكال اربعه/ فصل 4/ مقاله 3/ برهان شفا. 94/12/25؛ 1ـ بيان معناي « جهل مركب » 2ـ جهل مركب، مرض نفساني است/ كيفيت وقوع مغالطه در اَشكال اربعه/ فصل 4/ مقاله 3/ برهان شفا. 95/01/15؛ 1 ـ بيان معناي مرض بدن و مرض نفس/ بيان اين مطلب كه جهل مركب، مرضي براي نفس است. 2. بيان وجه نامگذاري جهل مركب به جهل مركب 3 ـ بيان اقسام جهل مركب/ كيفيت وقوع مغالطه در اَشكال اربعه/ فصل 4/ مقاله 3/ برهان شفا. 95/01/16؛ ادامه بيان اقسام جهل مركب/ كيفيت وقفي مغالطه در اَشكال اربعه/فصل 4/ مقاله 3/ برهان شفا. 95/01/17؛ بيان مثال براي اقسام جهل مركب/ كيفيت وقوع مغالطه در اَشكال اربعه/ فصل 4/ مقاله 3/ برهان شفا 95/01/18؛ بيان مثال جايي كه قضيه صادقه بديهيه داريم كه احتياج به حد وسط ندارد و مغالط عكس آن را كه كاذب است پذيرفته كه احتياج به حد وسط دارد و هر دو مقدمه اش كاذب است/ بيان مثال براي اقسام جهل مركب/ كيفيت وقوع مغالطه در اَشكال اربعه/ فصل 4/ مقاله 3/ برهان شفا. 95/01/22؛ ادامه بيان مثال براي جايي كه قضيه صادقه بديهيه داريم كه احتياج به حد وسط ندارد و مغالط عكس آن را كه كاذب است پذيرفته كه احتياج به حد وسط دارد و هر دو مقدمه اش كاذب است/ بيان مثال براي اقسام جهل مركب/ كيفيت وقوع مغالطه در اَشكال اربعه/ فصل 4/ مقاله 3/ برهان شفا. 95/01/24؛ ادامه بيان مثال براي جايي كه قضيه صادقه بديهيه داريم كه احتياج به حد وسط ندارد و مغالط عكس آن را كه كاذب است پذيرفته كه احتياج به حد وسط دارد و هر دو مقدمه اش كاذب است/ بيان مثال براي اقسام جهل مركب/ كيفيت وقوع مغالطه در اَشكال اربعه/ فصل 4/ مقاله 3/ برهان شفا. 95/01/25؛ بيان مثال براي جايي كه قضيه صادقه بديهيه داريم كه احتياج به حد وسط ندارد و مغالط عكس آن را كاذب است پذيرفته كه احتياج به حد وسط دارد و يكي از دو مقدمه اش يعني صغري كاذب است/ بيان مثال براي اقسام جهل مركب/ كيفيت وقوع مغالطه در اَشكال اربعه/ فصل 4/ مقاله 3/ برهان شفا. 95/01/31؛ ادامه بيان مثال براي جايي كه قضيه صادقه بديهيه داريم كه احتياج به حد وسط ندارد و مغالط عكس آن را كاذب است پذيرفته كه احتياج به حد وسط دارد و يكي از دو مقدمه اش يعني صغري كاذب است/ بيان مثال براي اقسام جهل مركب/ كيفيت وقوع مغالطه در اَشكال اربعه/ فصل 4/ مقاله 3/ برهان شفا. 95/02/01؛ بيان حالت اول و دوم در جايي كه مغالط بخواهد سالبه ي كليه را از شكل اول بدست بياورد/ اگر مغالط بخواهد سالبه ي كليه را از شكل اول بدست بياورد سه حالت اتفاق مي افتد/ قياس غلط چگونه در اَشكال پيدا مي شود/ فصل4/ مقاله3/ برهان شفا. 95/02/05؛ بيان حالت سوم در جايي كه مغالط بخواهد در قضيه اي كه به صورت موجبه ي كليه مي باشد، سالبه ي كليه را از شكل اول بدست بياورد/ اگر مغالط بخواهد در قضيه اي كه به صورت موجبه كليه مي باشد، سالبه ي كليه را از شكل اول بدست بياورد سه حالت اتفاق مي افتد/ بيان شكل دوم مغالطه « تبديل موجبه كليه اي به سالبه كليه »/ قياس غلط چگونه در اَشكال پيدا شود/ فصل4/ مقاله3/ برهان شفا. 95/02/06؛ بيان فرض اول در جايي كه مغالط مي خواهد در قضيه صادقه كه به صورت موجبه كليه مي باشد، سالبه كليه را از شكل دوم بدست بياورد/ اگر مغالط بخواهد در قضيه اي كه به صورت موجبه كليه مي باشد، سالبه ي كليه را از شكل اول بدست بياورد سه حالت اتفاق مي افتد/ بيان شكل دوم مغالطه « تبديل موجبه كليه اي به سالبه كليه »/ قياس غلط چگونه در اَشكال پيدا شود/ فصل4/ مقاله3/ برهان شفا. 95/02/07؛ بيان فرض دوم در جايي كه مغالط مي خواهد در قضيه صادقه كه به صورت موجبه كليه باشد، سالبه كليه را از شكل دوم بدست بياورد/ بيان حالتي كه مغالط مي خواهد در قضيه صادقه كه به صورت موجبه كليه باشد، سالبه كليه را از شكل دوم بدست بياورد/ بيان شكل دوم مغالطه (تبديل موجبه كليه به سالبه كليه )/ قياس غلط چگونه در اَشكال پيدا مي شود/ فصل4/ مقاله3/ برهان شفا. 95/02/12؛ بيان فرض دوم در جايي كه مغالط مي خواهد در قضيه صادقه كه به صورت موجبه كليه باشد، سالبه كليه را از شكل دوم بدست بياورد/ بيان حالتي كه مغالط مي خواهد در قضيه صادقه كه به صورت موجبه كليه باشد، سالبه كليه را از شكل دوم بدست بياورد/ بيان شكل دوم مغالطه (تبديل موجبه كليه به سالبه كليه )/ قياس غلط چگونه در اَشكال پيدا مي شود/ فصل4/ مقاله3/ برهان شفا. 95/02/13؛ ادامه بيان فرض دوم در جايي كه مغالط مي خواهد در قضيه صادقه كه به صورت موجبه كليه باشد، سالبه كليه را از شكل دوم بدست بياورد/ بيان حالتي كه مغالط مي خواهد در قضيه صادقه كه به صورت موجبه كليه باشد، سالبه كليه را از شكل دوم بدست بياورد/ بيان شكل دوم مغالطه (تبديل موجبه كليه به سالبه كليه )/ قياس غلط چگونه در اَشكال پيدا مي شود/ فصل4/ مقاله3/ برهان شفا. 95/02/15؛ ادامه بيان فرض سوم در جايي كه مغالط مي خواهد در قضيه صادقه كه به صورت موجبه كليه باشد سالبه كليه را از شكل دوم بدست بياورد/ بيان حالتي كه مغالط مي خواهد در قضيه صادقه كه به صورت موجبه كليه باشد سالبه كليه را از شكل دوم بدست بياورد/ بيان شكل دوم مغالطه در تبديل موجبه كليه به سالبه كليه/ قياس غلط چگونه در اَشكال پيدا مي شود/ فصل 4/ مقاله 3/ برهان شفا. 95/02/19؛ قياس غلط چگونه باعث جهل مركب در قضيه ي ذات وسطي مي شودكه قضيه ي موجبه ي ذات وسط، حق است و قضيه ي سالبه، كاذبه است/ قياس غلط چگونه باعث جهل مركب در قضيه ي ذات وسط مي شود/ قياس غلط چگونه در اَشكال راه پيدا مي كند و باعث جهل مركب مي شود/ فصل 4/ مقاله 3/ برهان شفا. 95/02/20؛ ادامه بيان اين مطلب كه قياس غلط چگونه باعث جهل مركب در قضيه ي ذات وسطي مي شودكه قضيه ي موجبه ي ذات وسط، حق است و قضيه ي سالبه، كاذبه است/ قياس غلط چگونه باعث جهل مركب در قضيه ي ذات وسط مي شود/ قياس غلط چگونه در اَشكال راه پيدا مي كند و باعث جهل مركب مي شود/ فصل 4/ مقاله 3/ برهان شفا. 95/02/21؛ بيان اين مطلب كه قياس غلط چگونه باعث جهل مركب در قضيه ي ذات وسطي مي شود كه قضيه موجبه ي ذات وسط، حق است و قضيه ي سالبه، كاذبه است و حد وسط، نامناسب است و از شكل اول استفاده مي شود/ قياس غلط چگونه باعث جهل مركب در قضيه ذات وسط نامناسب مي شود؟/ قياس غلط چگونه در اَشكال راه پيدا مي كند و باعث جهل مركب مي شود؟/ فصل 4/ مقاله 3/ برهان شفا. 95/02/22؛ بيان اين مطلب كه قياس غلط چگونه باعث جهل مركب در قضيه ي ذات وسطي مي شود كه قضيه ي موجبه ي ذات وسط، حق است و قضيه ي سالبه، كاذبه است و حد وسط، نامناسب مي باشد و از شكل اول استفاده مي شود به طوري كه يك مقدمه صادق باشد و يك مقدمه كاذب باشد/ قياس غلط چگونه باعث جهل مركب در قضيه ي ذات وسطِ نامناسب مي شود/ قياس غلط چگونه در اَشكال راه پيدا مي كند و باعث جهل مركب مي شود/ فصل 4/ مقاله 3/ برهان شفا. 95/02/27؛ بيان اين مطلب كه قياس غلط چگونه باعث جهل مركب در قضيه ي ذات وسطي مي شود كه قضيه ي موجبه ي ذات وسط، حق است و قضيه ي سالبه، كاذبه است و حد وسط، نامناسب مي باشد و از شكل اول استفاده مي شود به طوري كه يك مقدمه صادق باشد و يك مقدمه كاذب باشد/ قياس غلط چگونه باعث جهل مركب در قضيه ي ذات وسطِ نامناسب شود/ قياس غلط چگونه در اَشكال راه پيدا مي كند و باعث جهل مركب مي شود/ فصل 4 95/02/28؛ بيان اين مطلب كه قياس غلط چگونه باعث جهل مركب در قضيه ي ذات وسطي مي شود كه قضيه ي موجبه ي ذات وسط، حق است و قضيه ي سالبه، كاذبه است و حد وسط، نامناسب مي باشد و از شكل اول استفاده مي شود به طوري كه يك مقدمه صادق باشد و يك مقدمه كاذب باشد/ قياس غلط چگونه باعث جهل مركب در قضيه ي ذات وسطِ نامناسب شود/ قياس غلط چگونه در اَشكال راه پيدا مي كند و باعث جهل مركب مي شود/ فصل 4 95/02/29؛ قياس غلط چگونه باعث جهل مركب در قضيه ي ذات وسطي مي شود كه قضيه سالبه ي ذات وسط، حق است و قضيه ي موجبه، كاذبه است و حد وسط مناسب است/ قياس غلط چگونه باعث جهل مركب در قضيه ي ذات وسط مي شود/ قياس غلط چگونه در اَشكال راه پيدا مي كند و باعث جهل مركب مي شود/ فصل 4/ مقاله 3/ برهان شفا. 95/03/03؛ ادامه بحث اينكه قياس غلط چگونه باعث جهل مركب در قضيه ي ذات وسطي مي شود كه قضيه سالبه ي ذات وسط، حق است و قضيه ي موجبه، كاذبه است و حد وسط غير مناسب است/ قياس غلط چگونه باعث جهل مركب در قضيه ي ذات وسط مي شود/ قياس غلط چگونه در اَشكال راه پيدا مي كند و باعث جهل مركب مي شود/ فصل 4/ مقاله 3/ برهان شفا. 95/03/04؛ بيان جايي كه صغري و كبري هر دو سالبه است و مغالط مي خواهد به نتيجه ي مطلوب خودش برسد/ قياس غلط چگونه باعث جهل مركب در قضيه ي ذات وسطي مي شود كه قضيه سالبه ي ذات وسط، حق است و قضيه ي موجبه، كاذبه است و حد وسط، غير مناسب است/ قياس غلط چگونه باعث جهل مركب در قضيه ي ذات وسط مي شود/ قياس غلط چگونه در اَشكال راه پيدا مي كند و باعث جهل مركب مي شود/ فصل4/ مقاله 3/ برهان شفا. 95/03/09؛ بيان مثال براي جايي كه قياس غلط باعث جهل مركب در قضيه ذات وسطي مي شود كه قضيه سالبه ي ذات وسط، حق است و قضيه ي موجبه، كاذبه است و حد وسط، غير مناسب است/ قياس غلط چگونه باعث جهل مركب در قضيه ي ذات وسط مي شود/ قياس غلط چگونه در اَشكال راه پيدا مي كند و باعث جهل مركب مي شود/ فصل 4/ مقاله 3/ برهان شفا. 95/03/10
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
14260
Cost View
رایگان
Year of publication
Book Version
1