روز شمار جنگ ایران و عراق : شکستن محاصره آبادان٬ ناکامی منافقین در براندازی نظام جلد 15

  • روز شمار جنگ ایران و عراق : شکستن محاصره آبادان٬ ناکامی منافقین در براندازی نظام جلد 15
روزشمار جنگ ايران و عراق: شكستن محاصره آبادان٬ ناكامي منافقين در براندازي نظام جلد 15
مشخصات كتاب:
عنوان و نام پديدآور : شكستن محاصره آبادان٬ ناكامي منافقين در براندازي نظام ۱مرداد تا ۱۴مهر ۱۳۶۰/ مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس؛ يدالله ايزدي.
مشخصات نشر : تهران: سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس، ۱۳۹۶.
مشخصات ظاهري : ۱۳۵۶ص.: مصور٬ نقشه(رنگي)٬ جدول٬ عكس.
فروست : روز شمار جنگ ايران و عراق؛ كتاب پانزدهم.
شابك : ۴۵۰۰۰۰ ريال: 978-600-5443-70-7
وضعيت فهرست نويسي : فاپا.
يادداشت : بالاي عنوان: آزادسازي سرزمين هاي ايران، گام اول: عمليات ثامن الائمه(ع).
يادداشت : كتابنامه.
يادداشت : نمايه.
عنوان ديگر : آزادسازي سرزمين هاي ايران، گام اول: عمليات ثامن الائمه(ع).
موضوع : جنگ ايران و عراق، ۱۳۵۹-۱۳۶۷ -- گاهشماري
موضوع : Iran-Iraq War, 1980-1988 -- Chronology
موضوع : جنگ ايران و عراق، ۱۳۵۹-۱۳۶۷ -- عمليات ثامن الائمه
موضوع : Iran-Iraq War, 1980-1988 -- Samen-ol-A'emeh
موضوع : جنگ ايران و عراق، ۱۳۵۹-۱۳۶۷ -- گاهشماري
موضوع : Iran-Iraq War, 1980-1988 -- Chronology
موضوع : جنگ ايران و عراق، ۱۳۵۹-۱۳۶۷ -- نبرد ها
موضوع : Iran-Iraq War, 1980-1988 -- Campaigns
شناسه افزوده : ايزدي، يدالله، ۱۳۳۷ -
شناسه افزوده : سپاه پاسداران انقلاب اسلامي. مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس
شناسه افزوده : Islamic Revolution Iranian Revolutionary Guards‪. Holly Defense Research and Documentation Center
شناسه افزوده : روز شمار جنگ ايران و عراق؛ كتاب پانزدهم.
رده بندي كنگره : DSR۱۶۰۲ /س۲۵ الف۹ ۱۵.ج ۱۳۹۶
رده بندي ديويي : ۰۲ ۹۵۵/۰۸۴۳
شماره كتابشناسي ملي : ۴۵۵۹۲۷۷
ص:1


عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ فهرست روزشمار؛ فهرست نقشه ها؛ فهرست راهنماي عكس ها؛ پيشگفتار؛ مقدمه؛ روزشمار جنگ پنجشنبه 1 مرداد 1360 21 رمضان 1401 23 ژوئيه 1981؛ روزشمار جنگ جمعه2 مرداد 1360 22 رمضان 1401 24 ژوئيه 1981؛ روزشمار جنگ شنبه 3 مرداد 1360 23 رمضان 1401 25 ژوئيه 1981؛ روزشمار جنگ يكشنبه4 مرداد 1360 24 رمضان 1401 26 ژوئيه 1981؛ روزشمار جنگ دوشنبه5 مرداد 1360 25 رمضان 1401 27 ژوئيه 1981؛ روزشمار جنگ سه شنبه 6 مرداد 1360 26 رمضان 1401 28 ژوئيه 1981؛ روزشمار جنگ چهارشنبه 7 مرداد 1360 27 رمضان 1401 29 ژوئيه 1981؛ روزشمار جنگ پنجشنبه 8 مرداد 1360 28 رمضان 1401 30 ژوئيه 1981؛ روزشمار جنگ جمعه 9 مرداد 1360 29 رمضان 1401 31 ژوئيه 1981؛ روزشمار جنگ شنبه10 مرداد 1360 30 رمضان 1401 1 اوت 1981؛ روزشمار جنگ يكشنبه 11 مرداد 1360 1 شوال 1401 2 اوت 1981؛ روزشمار جنگ دوشنبه 12 مرداد 1360 2 شوال 1401 3 اوت 1981؛ روزشمار جنگ سه شنبه 13 مرداد 1360 3 شوال 1401 4 اوت 1981؛ روزشمار جنگ چهارشنبه 14 مرداد 1360 4 شوال 1401 5 اوت 1981؛ روزشمار جنگ پنجشنبه 15 مرداد 1360 5 شوال 1401 6 اوت 1981؛ روزشمار جنگ جمعه 16 مرداد 1360 6 شوال 1401 7 اوت 1981؛ روزشمار جنگ شنبه 17 مرداد 1360 7 شوال 1401 8 اوت 1981؛ روزشمار جنگ يكشنبه 18 مرداد 1360 8 شوال 1401 9 اوت 1981؛ روزشمار جنگ دوشنبه 19 مرداد 1360 9 شوال 1401 10 اوت 1981؛ روزشمار جنگ سه شنبه 20 مرداد 1360 10 شوال 1401 11 اوت 1981؛ روزشمار جنگ چهارشنبه 21 مرداد 1360 11 شوال 1401 12 اوت 1981؛ روزشمار جنگ پنجشنبه 22 مرداد 1360 12 شوال 1401 13 اوت 1981؛ روزشمار جنگ جمعه 23 مرداد 1360 13 شوال 1401 14 اوت 1981؛ روزشمار جنگ شنبه 24 مرداد 1360 14 شوال 1401 15 اوت 1981؛ روزشمار جنگ يكشنبه 25 مرداد 1360 15 شوال 1401 16 اوت 1981؛ روزشمار جنگ دوشنبه 26 مرداد 1360 16 شوال 1401 17 اوت 1981؛ روزشمار جنگ سه شنبه 27 مرداد 1360 17 شوال 1401 18 اوت 1981؛ روزشمار جنگ چهارشنبه 28 مرداد 1360 18 شوال 1401 19 اوت 1981؛ روزشمار جنگ پنجشنبه 29 مرداد 1360 19 شوال 1401 20 اوت 1981؛ روزشمار جنگ جمعه 30 مرداد 1360 20 شوال 1401 21 اوت 1981؛ روزشمار جنگ شنبه 31 مرداد 1360 21 شوال 1401 22 اوت 1981؛ روزشمار جنگ يكشنبه 1 شهريور 1360 22 شوال 1401 23 اوت 1981؛ روزشمار جنگ دوشنبه 2 شهريور 1360 23 شوال 1401 24 اوت 1981؛ روزشمار جنگ سه شنبه 3 شهريور 1360 24 شوال 1401 25 اوت 1981؛ روزشمار جنگ چهارشنبه 4 شهريور 1360 25 شوال 1401 26 اوت 1981؛ روزشمار جنگ پنجشنبه 5 شهريور 1360 26 شوال 1401 27 اوت 1981؛ روزشمار جنگ جمعه 6 شهريور 1360 27 شوال 1401 28 اوت 1981؛ روزشمار جنگ شنبه 7 شهريور 1360 28 شوال 1401 29 اوت 1981؛ روزشمار جنگ يكشنبه 8 شهريور 1360 29 شوال 1401 30 اوت 1981؛ روزشمار جنگ دوشنبه 9 شهريور 1360 1 ذيقعده 1401 31 اوت 1981؛ روزشمار جنگ سه شنبه 10 شهريور 1360 2 ذيقعده 1401 1 سپتامبر 1981؛ روزشمار جنگ چهارشنبه 11 شهريور 1360 3 ذيقعده 1401 2 سپتامبر 1981؛ روزشمار جنگ پنجشنبه 12 شهريور 1360 4 ذيقعده 1401 3 سپتامبر 1981؛ روزشمار جنگ جمعه 13 شهريور 1360 5 ذيقعده 1401 4 سپتامبر 1981؛ روزشمار جنگ شنبه 14 شهريور 1360 6 ذيقعده 1401 5 سپتامبر 1981؛ روزشمار جنگ يكشنبه 15 شهريور 1360 7 ذيقعده 1401 6 سپتامبر 1981؛ روزشمار جنگ دوشنبه 16 شهريور 1360 8 ذيقعده 1401 7 سپتامبر 1981؛ روزشمار جنگ سه شنبه 17 شهريور 1360 9 ذيقعده 1401 8 سپتامبر 1981؛ روزشمار جنگ چهارشنبه 18 شهريور 1360 10 ذيقعده 1401 9 سپتامبر 1981؛ روزشمار جنگ پنجشنبه 19 شهريور 1360 11 ذيقعده 1401 10 سپتامبر 1981؛ روزشمار جنگ جمعه 20 شهريور 1360 12 ذيقعده 1401 11 سپتامبر 1981؛ روزشمار جنگ شنبه 21 شهريور 1360 13 ذيقعده 1401 12 سپتامبر 1981؛ روزشمار جنگ يكشنبه 22 شهريور 1360 14 ذيقعده 1401 13 سپتامبر 1981؛ روزشمار جنگ دوشنبه 23 شهريور 1360 15 ذيقعده 1401 14 سپتامبر 1981؛ روزشمار جنگ سه شنبه 24 شهريور 1360 16 ذيقعده 1401 15 سپتامبر 1981؛ روزشمار جنگ چهارشنبه 25 شهريور 1360 17 ذيقعده 1401 16 سپتامبر 1981؛ روزشمار جنگ پنجشنبه 26 شهريور 1360 18 ذيقعده 1401 17 سپتامبر 1981؛ روزشمار جنگ جمعه 27 شهريور 1360 19 ذيقعده 1401 18 سپتامبر 1981؛ روزشمار جنگ شنبه 28 شهريور 1360 20 ذيقعده 1401 19 سپتامبر 1981؛ روزشمار جنگ يكشنبه 29 شهريور 1360 21 ذيقعده 1401 20 سپتامبر 1981؛ روزشمار جنگ دوشنبه 30 شهريور 1360 22 ذيقعده 1401 21 سپتامبر 1981؛ روزشمار جنگ سه شنبه 31 شهريور 1360 23 ذيقعده 1401 22 سپتامبر 1981؛ روزشمار جنگ چهارشنبه 1 مهر 1360 24 ذيقعده 1401 23 سپتامبر 1981؛ روزشمار جنگ پنجشنبه 2 مهر 1360 25 ذيقعده 1401 24 سپتامبر 1981؛ روزشمار جنگ جمعه 3 مهر 136026 ذيقعده 1401 25 سپتامبر 1981؛ روزشمار جنگ شنبه 4 مهر 1360 27 ذيقعده 1401 26 سپتامبر 1981؛ روزشمار جنگ يكشنبه 5 مهر 136028 ذيقعده 1401 27 سپتامبر 1981؛ روزشمار جنگ دوشنبه 6 مهر 136029 ذيقعده 1401 28 سپتامبر 1981؛ روزشمار جنگ سه شنبه 7 مهر 1360 30 ذيقعده 1401 29 سپتامبر 1981؛ روزشمار جنگ چهارشنبه 8 مهر 1360 1 ذيحجه 1401 30 سپتامبر 1981؛ روزشمار جنگ پنجشنبه 9 مهر 1360 2 ذيحجه 1401 1 اكتبر 1981؛ روزشمار جنگ جمعه 10 مهر 1360 3 ذيحجه 1401 2 اكتبر 1981؛ روزشمار جنگ شنبه 11 مهر 1360 4 ذيحجه 1401 3 اكتبر 1981؛ روزشمار جنگ يكشنبه 12 مهر 1360 5 ذيحجه 1401 4 اكتبر 1981؛ روزشمار جنگ دوشنبه 13 مهر 1360 6 ذيحجه 1401 5 اكتبر 1981؛ روزشمار جنگ سه شنبه 14 مهر 1360 7 ذيحجه 1401 6 اكتبر 1981؛ گزارش روزشمار (فشرده اهم مطالب )؛ نمايه (فهرست راهنماي موضوعي)
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
14304
LCC
DSR1602 /س25 الف9 15.ج 1396
DDC
02 955/0843
National bibliography numbers
4559277
Cost View
رایگان
ISBN
9786005443707
Year of publication
Book Version
1