فصلنامه اشارات - شماره 56

  • فصلنامه اشارات - شماره 56
فصلنامه اشارات - شماره 56
مشخصات كتاب:
اشارات 56
عنوان و نام پديدآور:اشارات[پيايند: مجله]
مشخصات نشر:قم؛ تهران؛ مشهد: مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما، ۱۳۸۴ -
فاصله انتشار:ماهانه
شاپا:1735-7403
شاپاي اشتباه:1735-7402
يادداشت:اين نشريه در بعضي از شماره ها با توجه به ايام خاص با عنوان "اشارات ايام" منتشر مي شود.
يادداشت:صاحب امتياز: اداره كل پژوهش هاي اسلامي رسانه
مديرمسئول: داوود رجبي نيا
سردبير: علي حسيني ايمني
مديرمسئول دوره جديد: عليرضا رنجبر
عنوان ديگر:اشارات ايام
موضوع:ادبيات فارسي -- نشريات ادواري
ادبيات فارسي-- قرن۱۴--نشريات ادواري
اسلام و ادبيات-- نشريات ادواري
شناسه افزوده:رجبي نيا، داود، ۱۳۴۷ -، مدير مسئول
حسيني ايمني، سيدعلي، ۱۳۵۱ -، سردبير
شناسه افزوده:صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. مركز پژوهشهاي اسلامي
رده بندي كنگره:PIR۴۰۰۱
رده بندي د...:۹۰۶۲۰۵/۰فا۸
شماره كتابشناسي ملي:۱۳۰۴۷۱۱
دسترسي و محل الكترونيكي:Esharat@IRIB.ir
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن:فارسي
ص: 1


عناوين اصلي كتاب شامل:
زمزمه هاي آسماني؛ آفرينش(زمين)؛ بر شاخه هاي نور؛ جلاي جان (كظم غيظ)؛ شهد وصال؛ زخم زيتون؛ از دريچه زمان؛ تو را من چشم در راهم
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
14445
Cost View
رایگان
Year of publication
File Format APK New
File Format APK
File Format GHM
File Format JAR
File Format GHB
File Format EPUB
File Format PDF
Book Version
1