رهنما 51 (رجعت چیستی و چرایی)

  • رهنما 51 (رجعت چیستی و چرایی)
رهنما51 (رجعت چيستي و چرايي)
مشخصات كتاب:
سرشناسه : پوراميني، محمد حسين، ۱۳۵۴ -
عنوان و نام پديدآور : رجعت، چيستي و چرايي/ نويسنده محمدحسين پوراميني؛ براي آستان قدس رضوي، معاونت تبليغات و ارتباطات اسلامي.
مشخصات نشر : مشهد: انتشارات قدس رضوي، ۱۳۹۱.
مشخصات ظاهري : ۶۰ص.؛ ۱۲×۱۷س م.
فروست : رهنما؛ ۵۱.
شابك : 978-600-6543-62-8
وضعيت فهرست نويسي : فيپا
موضوع : رجعت
شناسه افزوده : آستان قدس رضوي. معاونت تبليغات و ارتباطات اسلامي
شناسه افزوده : موسسه انتشاراتي قدس رضوي
رده بندي كنگره : BP۲۲۲/۴/پ۹ر۳ ۱۳۹۱
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۴۴
شماره كتابشناسي ملي : ۲۸۵۷۴۰۰
رجعت، چيستي و چرايي
ص:1

عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ رجعت چيستي و چرايي؛ درآمد؛ معناي رجعت (1. منظور از رجعت چيست؟ )؛ چراييِ رجعت (۲. رجعت واجد چه هدف و فلسفه اي است؟ )؛ ادلّۀ رجعت( ۳. چه دليلي بر وقوع رجعت وجود دارد؟ )؛ زمان رجعت (۴. رجعت در چه زماني اتفاق خواهد افتاد؟)؛ آثار اعتقاد به رجعت (۵. اعتقاد به رجعت چه آثاري در پِي دارد؟ )؛ رجعت كنندگان (۶. آيا رجعت امري همگاني است يا خاصّ برخي؟)؛ امام رضا† عليه السلام و مسئلۀ رجعت (۷. حضرت رضا† درخصوص مسئلۀ رجعت چه بياناتي دارند؟ )؛ براي مطالعۀ بيشتر