احکام اغذیه فروشان

  • احکام اغذیه فروشان
احكام اغذيه فروشان
مشخصات كتاب:
سرشناسه : رباني، سيدجعفر، ۱۳۵۲-
عنوان و نام پديدآور : اغذيه فروشان
مشخصات نشر : قم: نشر معروف،۱۳۹۴.
مشخصات ظاهري : ۱۲۰ص.؛۱۹×۹/۵س م.
فروست : فقه و زندگي؛ ۳۴.
شابك : ۴۰۰۰۰ريال:9786006612331
وضعيت فهرست نويسي : فيپاي مختصر
يادداشت : فهرستنويسي كامل اين اثر در نشاني: http://opac.nlai.ir قابل دسترسي است
شماره كتابشناسي ملي : ۳۷۸۶۸۸۱
به سفارش: ستاد احياي امر به معروف و نهي از منكر و پژوهشكده امر به معروف و نهي از منكر
ص: 1

عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ فهرست مطالب؛ سخن پژوهشكده؛ مقدّمه مؤلف؛ بخش اول :احكام مواد غذايي؛ بخش دوم:طبخ؛ بخش سوم:فروش؛ بخش چهارم:مشتريان؛ بخش پنجم:روايات آداب خوردن و آشاميدن؛ فهرست منابع؛ عناوين دردست اقدام از مجموعه فقه و زندگي
Publisher
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
14633
National bibliography numbers
3786881
Cost View
رایگان
ISBN
9786006612331
Year of publication
Book Version
1