احکام پوشاک

  • احکام پوشاک
احكام پوشاك
مشخصات كتاب:
سرشناسه : صادقي، محمود، ۱۳۶۲ -
عنوان و نام پديدآور : احكام پوشاك/ محمود صادقي؛ ويراستار ابوالفضل علي دوست؛ به سفارش ستاد امر به معروف و نهي از منكر، پژوهشكده امر به معروف و نهي از منكر.
مشخصات نشر : قم: نشر معروف، ۱۳۹۵.
مشخصات ظاهري : ۲۲۸ ص..س م۱۹/۵×۱۱ ؛
فروست : فقه و زندگي؛ ۲۴.
شابك : ۴۵۰۰۰ ريال: 9786006612690
وضعيت فهرست نويسي : فاپا
يادداشت : كتابنامه: ص. ۲۱۵- ۲۲۴؛ همچنين به صورت زيرنويس.
موضوع : پوشاك -- جنبه هاي مذهبي -- اسلام
موضوع : Clothing and dress -- Religious aspects -- Islam
موضوع : پوشاك (فقه)
موضوع : *Clothing and dress (Islamic law)
موضوع : فتوا هاي شيعه -- قرن ۱۴
موضوع : Fatwas, Shiites -- 20th century
شناسه افزوده : ستاد احياء امر به معروف و نهي از منكر. پژوهشكده امر به معروف و نهي از منكر
رده بندي كنگره : BP۲۵۲/۴/ص۱۸الف۳ ۱۳۹۵
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۶۳۶
شماره كتابشناسي ملي : ۴۲۷۸۵۹۱
به سفارش استاد امر به معروف و نهي از منكر پژوهشكده امربه معروف و نهي از منكر
ص: 1

عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ فهرست مطالب؛ سخن پژوهشكده؛ پيشگفتار؛ فصل اول: كليات و اطلاعات عمومي؛ فصل دوم: توليد كنندگان لباس و پوشاك؛ فصل سوم: راه كارهاي حمايت از توليد داخلي؛ فصل چهارم: فروش لباس مردانه؛ فصل پنجم: فروش لباس زنانه؛ فصل ششم: مسائل متفرقه فروش لباس؛ فصل هفتم: جنس ها و رنگ هاي توصيه شده در اسلام؛ فصل هشتم: جنس ها و رنگ هاي نهي شده در اسلام؛ فصل نهم: پوشش و پوشاك مردان؛ فصل دهم: پوشش و لباس زنانه؛ فصل يازدهم: آداب لباس و پوشيدن آن؛ فصل دوازدهم: متفرقه؛ منابع؛ عناوين منتشر شده از مجموعه فقه و زندگي
Publisher
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
14696
LCC
BP252/4/ص18الف3 1395
DDC
297/636
National bibliography numbers
4278591
Cost View
رایگان
ISBN
9786006612690
Year of publication
File Format APK New
File Format GHM
Book Version
1