لوامع صاحبقراني Popular

  • لوامع صاحبقراني
لوامع صاحبقرانی المشتهر بشرح الفقیه
سرشناسه:مجلسی، محمدتقی‌بن مقصودعلی، 1003؟ - ق‌1070
عنوان و نام پديدآور:لوامع صاحبقرانی المشتهر بشرح الفقیه/ محمدتقی المجلسی (الاول)
مشخصات نشر:قم: موسسه اسماعیلیان، 1414ق. = - 1372.
شابک:6000ریال(ج.1)
يادداشت:جلد سوم به بعد توسط دار التفسیر منتشر شده است
يادداشت:ج. 3، 4 (چاپ اول: 1416ق. = 1374)؛ بها: 9000 ریال (هر جلد)ج. 7 (چاپ اول: 1376؛ بها: 12000 ریال
یادداشت:کتابنامه
عنوان دیگر:شرح الفقیه
موضوع:فقه جعفری
احادیث احکام
رده بندی کنگره:BP158/87/م‌3ل‌9 1372
رده بندی دیویی:297/342
شماره کتابشناسی ملی:م‌73-2527
ص: 1
عناوين اصلي كتاب شامل:
مشخصات کتاب؛ جلد 1؛ جلد 2؛ جلد 3؛ جلد 4؛ جلد 5؛ جلد 6؛ جلد 7؛ جلد 8
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
9
Digital number
2488
LCC
BP158/87 /م 3ل 9 1372
DDC
297/342
National bibliography numbers
م 73-2527
Cost View
رایگان
Year of publication
Book Version
3