آداب قرآنی

  • آداب قرآنی
آداب قرآني
مشخصات كتاب:
سرشناسه :مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان ،1388
عنوان و نام پديدآور:آداب قرآني/ واحد تحقيقات مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان
مشخصات نشر:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان ، ۱۳88.‬
مشخصات ظاهري :نرم افزار تلفن همراه و رايانه
وضعيت فهرست نويسي :فيپا
يادداشت : كتابنامه : ص . [۱۸۲] - ۱۹۰.
موضوع : قرآن -- ادعيه .
موضوع : دعا.
عناوين اصلي كتاب شامل:
آداب قرآن؛ آداب قاري قرآن؛ آداب مستمع قرآن؛ آداب ختم قرآن؛ دعا بعد از ختم قرآن؛ دعا قبل از بازكردن قرآن؛ دعا بعد از خواندن مقداري از قرآن
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
2653
Cost View
رایگان
Year of publication
File Format APK New
File Format APK
File Format GHM
File Format JAR
File Format GHB
File Format EPUB
File Format PDF
File Format HTML
Book Version
2