پرسش و پاسخ قرآنی

  • پرسش و پاسخ قرآنی
پرسش و پاسخ قرآني
مشخصات كتاب:
سرشناسه :مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان ،1388
عنوان و نام پديدآور:پرسش و پاسخ قرآني/ واحد تحقيقات مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان
مشخصات نشر:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان ، ۱۳88.‬
مشخصات ظاهري :نرم افزار تلفن همراه و رايانه
وضعيت فهرست نويسي :فيپا
يادداشت : كتابنامه: ص.۱۹۱.
عنوان گسترده : پرسش و پاسخ قرآني.
موضوع : قرآن -- پرسش ها و پاسخ ها
عناوين اصلي كتاب شامل:
عقايد؛ احكام؛ اخلاق؛ دانستني ها