قوانین حقوقی ( قوانین و مقررات کشور )

  • قوانین حقوقی ( قوانین و مقررات کشور )
قوانين حقوقي ( قوانين و مقررات كشور )
مشخصات كتاب:
سرشناسه:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان،1390
عنوان و نام پديدآور:قوانين حقوقي ( قوانين و مقررات كشور )/ واحد تحقيقات مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان.
گرد آوري مطالب از كليه سايت هاي حقوقي و قضائي ايران صورت گرفته است.
مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان ۱۳90.‬
مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه ، رايانه و كتاب
موضوع:قوانين و مقررات
عناوين اصلي كتاب شامل:
قوانين حقوقي
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
3242
Cost View
رایگان
Year of publication
File Format APK New
File Format APK
File Format GHM
File Format JAR
File Format GHB
File Format EPUB
File Format PDF
Book Version
2