دانستنی های قضاوت

  • دانستنی های قضاوت
دانستنيهاي قضاوت
مشخصات كتاب:
سرشناسه:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان،1390
عنوان و نام پديدآور:دانستنيهاي قضاوت/ واحد تحقيقات مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان.
گرد آوري مطالب از كليه سايت هاي حقوقي و قضائي ايران صورت گرفته است.
مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان ۱۳90.‬
مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه ، رايانه و كتاب
موضوع:دانستنيها
عناوين اصلي كتاب شامل:
احاديث؛ كتابخانه؛ معرفي كتاب؛ پرسش و پاسخ؛ فرم هاي حقوقي؛ سايت هاي مرتبط؛ آزمون هاي حقوي؛ دانشكده هاي حقوق كشور
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
3247
Cost View
رایگان
Year of publication
Book Version
2