مدیریت خدمات

  • مدیریت خدمات
مديريت خدمات
مشخصات كتاب:
عنوان و نام پديدآور:مديريت خدمات / www.modiryar.com
ناشر :www.modiryar.com
مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان ۱۳91.‬
مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه , رايانه
موضوع:مديريت - خدمات

عناوين اصلي كتاب شامل:
مدلي فراگير براي برون سپاري خدمات؛ روندهاي حاكم بر عرصه فناوريهاي خدماتي؛ مديريت اثر بخش در بخش خدمات مشتريان؛ شرح وظايف اداره كل خدمات اداري؛ نهضت خدمت رساني به مردم در سيره امام حسن عسكري؛ مبلغان و نهضت خدمت رساني؛ قانون مديريت خدمات كشوري؛ مروري بر فن كيفيت خدمات؛ افزايش بهره وري در بخش خدمات؛ مزيت رقابتي نمودن توليدات و خدمات سازمان ها؛ آموزش پويا در سازمان هاي توليدي و خدماتي؛ ارزيابي كيفيت خدمت الكترونيك؛ مديريت خدمات : مديريت هزاره سوم؛ چالش ها و موانع خدمت رساني؛ اندازه گيري سرماية فكري با نگاهي به بخش خدمات؛ شخصيت نام تجاري و تاثير آن بر وفاداري مشتريان در بخش خدمات؛ آسيب شناسي وضعيت خدمت رساني
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
4129
Cost View
رایگان
Year of publication
File Format APK New
File Format GHM
File Format PDF
Book Version
2