افغانستان در تحول اسلامی

  • افغانستان در تحول اسلامی
افغانستان در تحول اسلامي
مشخصات كتاب:
سرشناسه : حسيني شيرازي محمد
عنوان و نام پديدآور : افغانستان در تحول اسلامي محمد حسيني شيرازي مشخصات نشر : [قم ]: دار الهدي
[تهران مالك اشتر: [۱۳۶۵؟].
مشخصات ظاهري : ص ۵۵
وضعيت فهرست نويسي : فهرستنويسي قبلي يادداشت : كتابنامه به صورت زيرنويس موضوع : اسلام -- افغانستان رده بندي كنگره : BP۱۵/۲‭/ح ۵‮الف ‬۷
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۹۱۶۵۸۱
شماره كتابشناسي ملي : ‭م ۶۵-۱۷۱۹
عناوين اصلي كتاب شامل:
تقوا و توكل بر خدا؛ التزام به خواندن قرآن و شعائر ديني؛ ارتباطات و تبليغات جهاني؛ ضرورت تفاهم؛ به اجرا در آوردن آزاديهاي اسلامي در مناطق آزاد شده؛ اجتناب از شكنجه؛ عدم ممانعت از حج و زيارت؛ عفو و بخشش؛ مطرح نمودن خود در سطح جهاني؛ اهميت مطبوعات و كنفرانسهاي جهاني؛ ريشه يابي فساد و نابودي آن؛ اتحاد و برادري ميان شيعه و سني؛ اجتناب از غيبت و تهمت؛ پايه ريزي حكومت اسلامي؛ در مورد شهداء جبهه ها؛ رفتار اسلامي با اسيران؛ ضرورت سازماندهي و رشد فكري و خودكفايي؛ جذب توابين؛ نجات مسلمين
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
4646
LCC
BP15/2 /ح 5‮الف 7
DDC
297/916581
National bibliography numbers
م 65-1719
Cost View
رایگان
Year of publication
Book Version
2